Փոխարժեք: $ , ,
ՈՒՂԻՂ. Լվովյան փողոցի բնակիչների բողոքի ակցիան` քաղաքապետարանի դիմաց Տարադրամի փոխարժեքնեը մարտի 4-ին Ե՞րբ է այս տարի նշվելու Ծաղկազարդը Ադրբեջանցի վանդալների թիրախում է հայտնվել Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մայր Տաճարը Ադրբեջանի ՄԻՊ-ը միջազգային հանրությանը կոչ է արել «լուրջ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա» ՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, Լարսը բաց է Մեծ է նոր ռոմանտիկ հարաբերություններ սկսելու գայթակղությունը. մարտի 4-ի աստղագուշակ Լույս չի լինի ՌԴ-ի հետ հարաբերությունների նշաձողի իջեցումը հետևանքներ կունենա Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանով

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Յա՜խք... Իսկ ա­վե­լի ճիշտ` ԱԽՔ: Այս­պի­սի զար­մա­նա­լի տա­վա­րութ­յուն, ինչ­պի­սին է «ՎՃՌԱ­ԿԱՆ ՓՈԽ­ԶԻ­ՋՈՒՄ­ՆԵ­ՐԸ» լսած կա՞ք: Դա նար­կո­մա­նի հա­լու­ցի­նա­ցիա­ներ չեն, այլ տխրահռ­չակ Շառլ Մի­շե­լի խոս­նա­կի տա­րա­ծած տեքս­տի բաղ­կա­ցու­ցիչ մաս. «Գ­րի­գոր­յա­նը և Հա­ջի­ևը բա­նակ­ցութ­յուն­ներ են վա­րել ա­ռա­ջի­կա հնա­րա­վոր հան­դիպ­մա­նը հայ­–ադր­բե­ջա­նա­կան խա­ղաղ գոր­ծըն­թա­ցի ա­ռաջմղ­ման հնա­րա­վոր կոնկ­րետ քայ­լե­րի շուրջ, ինչ­պի­սիք են սահ­ման­նե­րի դե­լի­մի­տա­ցիան, անվ­տան­գութ­յու­նը, կա­պը, հու­մա­նի­տար հար­ցե­րը և խա­ղա­ղութ­յան ա­վե­լի լայն պայ­մա­նա­գի­րը: Անհ­րա­ժեշտ են կոնկ­րետ գոր­ծո­ղութ­յուն­ներ և վճ­ռա­կան փոխ­զի­ջու­մա­յին լու­ծում­ներ կար­գա­վոր­ման գոր­ծըն­թա­ցի բո­լոր ուղ­ղութ­յուն­նե­րով։ ԵՄ–ն կար­ծում է, որ Գ­րա­նա­դա­յում հնա­րա­վոր հան­դի­պու­մը պետք է օգ­տա­գործ­վի ինչ­պես Ե­րե­ւա­նի, այն­պես էլ Բաք­վի կող­մից տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յա­նը և միմ­յանց ինք­նիշ­խա­նութ­յա­նը ի­րենց հանձ­նա­ռութ­յու­նը հրա­պա­րա­կայ­նո­րեն հաս­տա­տե­լու հա­մար՝ ա­վե­լի վաղ Պ­րա­հա­յում և Բր­յու­սե­լում ձեռք բեր­ված պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րի հա­մա­ձայն»: Տո զահ­րու­մար ձեզ... Չ­նա­յած ե­թե 3 տա­րի ա­ռաջ հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռաջ­նորդ­նե­րից մե­կի թեթև ձեռ­քով կա­պի­տուլ­յանտ Նի­կո­լը փաս­տա­ցի կնքվեց «քա­ջա­րի հո­ղա­տու», ո­րը «դա­վա­ճան չէ», էլ ԼԳԲՏ սի­րող Շառլ Մի­շե­լի վրա ին­չո՞ւ ենք զար­մա­նում...

Ե­թե կա­պի­տուլ­յան­տը չի հայտ­նում, թե ինչ է խո­սել իր թուրք «պա­պա­յի» հետ, ա­պա, ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, դա կա­րե­լի է հարց­նել թուր­քից:  Թուր­քիա­յի նա­խա­գահ ԷՐ­ԴՈ­ՂԱ­ՆԸ Նա­խիջ­ևա­նից վե­րա­դառ­նա­լիս հայտ­նել է՝ ինչ է սեպ­տեմ­բե­րի 11–ի հե­ռա­խո­սազ­րույ­ցում ա­սել Նի­կո­լին: Էր­դո­ղա­նը հայ­տա­րա­րել է Ադր­բե­ջա­նի և Հա­յաս­տա­նի հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում ա­ռա­ջըն­թա­ցի անհ­րա­ժեշ­տութ­յան մա­սին. «44–օր­յա պա­տե­րազ­մից հե­տո հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի նոր պա­տու­հան է բաց­վել տա­րա­ծաշր­ջա­նում մշտա­կան խա­ղա­ղութ­յուն և կա­յու­նութ­յուն հաս­տա­տե­լու հա­մար։ Մեր կար­ծի­քով՝ այս հնա­րա­վո­րութ­յու­նը պետք է գնա­հա­տել։ Մենք ակն­կա­լում ենք, որ Հա­յաս­տա­նը կդրսևո­րի ու­ժեղ կամք՝ գոր­ծըն­թա­ցը ձգձգե­լու փո­խա­րեն։ Այս ակն­կա­լի­քը ես հայտ­նել եմ նաև Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ պա­րոն Նի­կոլ Փա­շին­յա­նին, ո­րի հետ սեպ­տեմ­բե­րի 11–ին հե­ռա­խո­սով խո­սել եմ»։ Այ­սինքն` ե­թե Նի­կո­լը ձգի, ա­պա ին­քը Նի­կո­լի ա­կանջ­նե­րը կձգի: Էր­դո­ղա­նը հայ­տա­րա­րել է, որ ի­րենք չեն տես­նում որ­ևէ խնդիր, ո­րը չի կա­րող լուծ­վել, ե­թե հարգ­վեն Ադր­բե­ջա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յու­նը, ինք­նիշ­խա­նութ­յու­նը: Հի­մա հարց` այդ «տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յան» մեջ նկա­տի ու­նի՞ «Արևմտ­յան Ադր­բե­ջան» կո­չեց­յա­լը:

ԱՄՆ Սե­նա­տի ար­տա­քին հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ԲՈԲ ՄԵ­ՆԵՆ­ԴԵ­ՍԸ մի խումբ դե­մոկ­րատ և հան­րա­պե­տա­կան կոնգ­րե­սա­կան­նե­րի հետ ներ­կա­յաց­րել է «Հա­յե­րին Ադր­բե­ջա­նի ագ­րե­սիա­յից պաշտ­պա­նե­լու մա­սին» օ­րի­նա­գի­ծը, և ԱԺԲ­–ա­կան­նե­րը հրճվան­քով ա­մե­րիկ­յան դրոշ­ներ են ծա­ծա­նում: Մինչ­դեռ քա­ղա­քա­գետ Վա­հե Դավթ­յա­նը փաս­տում է, որ զար­մա­նա­լիո­րեն «Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րը Հա­յաս­տա­նին հեռ­վից կոն­ֆետ են ցույց տա­լիս: Ա­վե­լի շուտ՝ կոն­ֆե­տի թուղ­թը»: Օ­րի­նագ­ծով նա­խա­տես­վում է 2024–2026 թթ. տա­րե­կան Հա­յաս­տա­նին տրա­մադ­րել $650 մլն­ է­ներ­գե­տիկ ո­լոր­տի զար­գաց­ման նպա­տակ­նե­րով: Քա­ղա­քա­գե­տը շեշ­տում է. «Փաս­տա­ցիո­րեն Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րը ցույց են տա­լիս՝ ինչ գին են պատ­րաստ վճա­րել Հա­յաս­տա­նի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վեկ­տո­րի փո­փո­խութ­յան, ՀԱՊԿ­–ից ու ԵԱՏՄ­–ից դուրս գա­լու, հա­կա­ռու­սա­կան ու հա­կաի­րա­նա­կան պլաց­դարմ դառ­նա­լու դի­մաց: Ա­վե­լին՝  սա Ս­յու­նի­քով մի­ջանց­քի բաց­ման գինն է՝ հաշ­վի առ­նե­լով, թե ինչ մեծ նշա­նա­կութ­յուն կա­րող է ու­նե­նալ այս­պես կոչ­ված «Զան­գե­զուր­յան մի­ջանց­քը» Եվ­րո­պա–­Կով­կասԱ­սիա է­նեգտ­րանս­պոր­տա­յին դի­վեր­սի­ֆի­կաց­ման հա­մար»: Դե ինչ, միայն բիզ­նես և­ անձ­նա­կան ո­չինչ:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


ՈՒՂԻՂ. Լվովյան փողոցի բնակիչների բողոքի ակցիան` քաղաքապետարանի դիմացՏարադրամի փոխարժեքնեը մարտի 4-ինԵ՞րբ է այս տարի նշվելու ԾաղկազարդըԱդրբեջանցի վանդալների թիրախում է հայտնվել Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մայր ՏաճարըԱդրբեջանի ՄԻՊ-ը միջազգային հանրությանը կոչ է արել «լուրջ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա»ՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, Լարսը բաց էՄեծ է նոր ռոմանտիկ հարաբերություններ սկսելու գայթակղությունը. մարտի 4-ի աստղագուշակԼույս չի լինիՌԴ-ի հետ հարաբերությունների նշաձողի իջեցումը հետևանքներ կունենաՕդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանովՄարտի 8-ին Երևանի հասարակական տրանսպորտում կանանցից գումար չի գանձվիՄարտի 4. Օրվա խորհուրդ. Պահք օր 22Ստեփանակերտում քանդում են Արցախի ԱԺ շենքը Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարարըԲաքվի հեռուստատեսության ռեպորտաժ է ներկայացրել՝ աջակցելով ուկրոնացիների կողմում կռվող ադրբեջանցի զինյալներին (Տեսանյութ)Ժիրինովսկու հերթական մարգարեական ելույթը (Տեսանյութ)Ռուսական բանակը Չասով Յար տանող ճանապարհին գրոհում է Իվանովսկոյեն և Բոգդանովկան (Քարտեզ)Բունդեսվերի գեներալները Գերմանիային ներքաշում են Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ. Die WeltwocheՈչնչացվել է ամերիկյան երրորդ «Abrams»-ը. ինչ է դա նշանակում (Տեսանյութ)Ընթանում են շուրջօրյա ծանր մարտեր Օրլովկա-Տոնենկոե-Բերդիչի հատվածում (MAP)Ռուսաստանն այս տարի հաղթանակով կավարտի ՀՌՕ-ն. ՍլուցկիԵս ձեզ «ամո՛թ» չեմ ասում, թեպետ մեծ դժվարությամբ, բայց կաղոթեմ ձեզ համար. Ալլա Հակոբյանի արձագանքը՝ Արմեն ԱյվազյանինԲայդենը հրաժեշտի ժամանակ համբուրել է Իտալիայի վարչապետին (տեսանյութ)Հռոմի պապն աշխարհին զինաթափման կոչ է արելՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներՄատուցվել է Սբ Պատարագ՝ հիշատակությամբ «Տնտեսի» առակիՄինչեւ ուկրաինական պատերազմը Նիկոլը Պուտինին դուր գալու համար ջանք ու եռանդ չէր խնայում. Շարմազանով«Նոր դիվանագիտական ​​թրենդ». Բայդենը համբուրել է Իտալիայի վարչապետի գլուխը (տեսանյութ)Պակիստանի 24-րդ վարչապետ է դարձել 72-ամյա Շեհբազ ՇարիֆըՔննարկել ենք Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության հաստատմանը խոչընդոտող խնդիրներըԲաքուն կրկին մեղադրում է Երևանին ականապատ տարածքների քարտեզները չտալու մեջ«Հուսով ենք՝ Երևանը գիտակցում է այս նախագծի ողջ օգուտը». Ալիևի ներկայացուցիչԳերմանիան պատրաստվում է ՌԴ-ի հետ պատերազմի. Մեդվեդևը՝ գերմանացի զինվորականների խոսակցության մասինՀՀԿ երիտասարդները մասնակցում են Սոչիում անցկացվող միջազգային փառատոնինԻնչպես ներկել ձվերը քրքումով 2024 թվականի Զատիկի համարԵկեղեցու կողքով անցնելիս անպայմա՞ն է խաչակնքելՀայաստանի ո՞ր գյուղերն է այս կամ այն կերպ վերահսկում Ադրբեջանի ԶՈւ-նԵրևանի կենդանաբանական այգում ապառաժ քարերը պոկվել ու թափվել են պոնիների պահման տարածքԿենդանակերպի 3 նշան, որոնց կյանքը մարտի 1-ից կտրուկ կփոխվիՌԴ և Թուրքիայի արտգործնախարարներն անդրադարձել են Կովկասում խաղաղության գործընթացին Շուտով կզրկվենք նաեւ Հայրենիք գաղափարից, իհարկե եթե՝ ինչպես 30 տարի առաջ, հանդուրժենք ու չընդվզենք. Ալլա ՀակոբյանԲիլ Գեյթսը, Ռիհաննան, Ցուկերբերգը` Ասիայի ամենահարուստ մարդու որդու նախահարսանեկան երեկույթինՍթափվեք, Փաշինյանը դավաճան է եւ տանում է Հայաստանն ամբողջովին ոչնչացման. Մարգարիտա ՍիմոնյանԿանանց զբաղվածության առումով աշխարհում առաջին տեղում Հայաստանն էԱնի Կարապետյանի գործով դատական նիստը տեղի կունենա մարտի 4-ինՀունաստանը զորք չի ուղարկի Ուկրաինա. ԱԳ նախարար29 ԱՄՅԱ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻԿ ԳՈՌ ԵՐԻՑՅԱՆԸ ռինգում որևէ պարտություն չի կրելԸնդդիմադիր համարող կուսակցություններն ու անձինք չե՞ն ուզում ցույց տալ, որ համաձայն չեն Արեւմուտքի հրահանգով իրականացվող հակառուսական քայլերի հետ. ԱյվազյանRubymar նավըը խորտակվում է հուսիթների հարվածից հետո (Տեսանյութ)Օրվա խորհուրդ. Մարտի 3. Պահք օր 21

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода