Փոխարժեք: $ , ,
Գործը սարքած ա․ եթե սենց մեզ հետ են վարվում, ժողովրդին տանելու են վարի տան․ Հրանտ Բագրատյան ՈՒՂԻՂ. Լվովյան փողոցի բնակիչների բողոքի ակցիան` քաղաքապետարանի դիմաց Տարադրամի փոխարժեքնեը մարտի 4-ին Ե՞րբ է այս տարի նշվելու Ծաղկազարդը Ադրբեջանցի վանդալների թիրախում է հայտնվել Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մայր Տաճարը Ադրբեջանի ՄԻՊ-ը միջազգային հանրությանը կոչ է արել «լուրջ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա» ՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, Լարսը բաց է Մեծ է նոր ռոմանտիկ հարաբերություններ սկսելու գայթակղությունը. մարտի 4-ի աստղագուշակ Լույս չի լինի ՌԴ-ի հետ հարաբերությունների նշաձողի իջեցումը հետևանքներ կունենա

Հենց այնպես չէ, որ ամերիկացիները վազեցին Նիկոլին գրկներն առնելու

Վերլուծություն

Այն, որ Ար­ցախն «հո­րով-մո­րով» ա­նե­լուց հե­տո ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը շտա­պե­ցին լցվել Հա­յաս­տան, ի­հար­կե, չի կա­րող պա­տա­հա­կան լի­նել: Եվ բա­նը միայն այն չէ, որ Նի­կոլն ար­դեն բա­ցա­հայտ է խո­սում ռուս­նե­րի դեմ: Դա էլ կա, բայց միայն Նի­կո­լի հա­մար «վիզ տա­լը» չէ, որ այս պա­հին ԱՄՆ-ի խնդիրն է: Ա­վե­լին, ԱՄՆ-ի խնդի­րը, ի­հար­կե, ա­մե­նե­ւին էլ Նի­կո­լը չէ: Պար­զա­պես նա դեռ հար­ցեր ու­նի լու­ծե­լու, ու­րեմն՝ պետք է դեռ պա­հել:

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ «ԴԵՍԱՆՏԸ»` ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

­Нет описания фото.Թե ի­րա­կա­նում ինչ խնդիր է ԱՄՆ–ն այ­սօր լու­ծում Հա­յաս­տա­նում, ռուս­նե­րը բաց տեքս­տով հայ­տա­րա­րում են ա­մեն պա­տեհ­–ան­պա­տեհ ա­ռի­թով եւ գործ­նա­կա­նում բո­լոր մա­կար­դակ­նե­րով: Օ­րի­նակ, ըստ ԱՄՆ­–ում Ռու­սաս­տա­նի դես­պան Ա­նա­տո­լի Ան­տո­նո­վի. «Կոչ ենք ա­նում Վա­շինգ­տո­նին զերծ մնալ ծայ­րա­հեղ վտան­գա­վոր խոս­քե­րից ու գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րից, ո­րոնք հան­գեց­նում են Հա­յաս­տա­նում հա­կա­ռու­սա­կան տրա­մադ­րութ­յուն­նե­րի ար­հես­տա­կան ​​ա­ճին։ Ն­ման մե­ղադ­րանք­նե­րը միայն վկա­յում են այն մա­սին, որ ԱՄՆ­–ի եւ ն­րա դաշ­նա­կից­նե­րի նպա­տա­կը ոչ թե ի­րա­վի­ճա­կի նոր­մա­լա­ցումն ու Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի խա­ղաղ զար­գա­ցումն է, այլ Ռու­սաս­տա­նին ռազ­մա­վա­րա­կան վնաս հասց­նե­լը եւ Եվ­րա­սիա­յի մի­տում­նա­վոր ա­պա­կա­յու­նա­ցու­մը՝ մեզ տա­րա­ծաշր­ջա­նից հե­ռաց­նե­լու հա­մար»: Ռու­սաս­տա­նի ներ­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար Վ­լա­դի­միր Կո­լո­կոլ­ցեւն այդ մա­սին խո­սել է ան­ձամբ Նի­կո­լի հետ. «Արեւ­մուտ­քը ցան­կա­նում է օգ­տա­գոր­ծել Ուկ­րաի­նա­յի շուրջ ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կը՝ Ռու­սաս­տա­նին դուրս մղե­լու Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սից եւ ոչն­չաց­նե­լու ռուս–­հայ­կա­կան կա­պը… Ի­րե­րի այս վի­ճա­կը խա­թա­րում է մեր դա­շին­քը: Ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը միշտ հե­տապն­դում են միայն ի­րենց շա­հե­րը, նրանք թքած ու­նեն Հա­յաս­տա­նի եւ հա­յե­րի վրա»:

­Սա­կայն շատ ա­վե­լի լուրջ էր ՌԴ ԱԳՆ­–ի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, որ­տեղ նաեւ Նի­կո­լին ուղղ­ված ան­թա­քույց մե­ղադ­րանք­ներ կան: Նախ, որ հենց Նի­կո­լի պատ­ճա­ռով. «Կորց­վեց թան­կար­ժեք ժա­մա­նակ, ո­րի ըն­թաց­քում կա­րե­լի էր զգա­լի ա­ռա­ջըն­թաց գրան­ցել խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի հա­մա­ձայ­նեց­ման, սահ­ման­նե­րի սահ­մա­նա­զատ­ման եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հա­ղոր­դակ­ցութ­յուն­նե­րի ա­պաշր­ջա­փակ­ման ա­ռու­մով, ին­չը կդառ­նար Հա­յաս­տա­նի հա­մար անվ­տան­գութ­յան լրա­ցու­ցիչ գոր­ծոն­ներ։ Հատ­կան­շա­կան է նաեւ, որ Եվ­րա­միութ­յան հո­վա­նու ներ­քո անց­կաց­ված Պ­րա­հա­յի եւ Բր­յու­սե­լի հան­դի­պում­նե­րում Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը, ճա­նա­չե­լով Ադր­բե­ջա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յու­նը, չի հի­շել ղա­րա­բաղ­ցի հա­յե­րի ի­րա­վունք­ներն ու անվ­տան­գութ­յու­նը։ Այ­սօր մենք պաշ­տո­նա­կան Ե­րե­ւա­նի կող­մից որ­եւէ լուրջ շա­հագրգռ­վա­ծութ­յուն չենք տես­նում Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում հրա­տապ խնդիր­նե­րի լուծ­ման հար­ցում»: Հա­ջոր­դը. «Ինչ­պես հայտ­նի է, ԱՄՆ դես­պա­նը սերտ կա­պեր է պահ­պա­նում ՀՀ իշ­խա­նութ­յան հետ։ Այս ֆո­նին, ակն­հայ­տո­րեն իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի դրդմամբ, հա­յաս­տան­յան մա­մու­լում ծա­վալ­վել է իս­կա­կան հա­կա­ռու­սա­կան վակ­խա­նա­լիա։ Հա­մոզ­ված ենք, որ ՀՀ ղե­կա­վա­րութ­յու­նը մեծ սխալ է թույլ տա­լիս՝ մի­տում­նա­վոր փոր­ձե­լով քան­դել Հա­յաս­տա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի բազ­մաբ­նույթ ու դա­րա­վոր կա­պե­րը եւ­ եր­կի­րը դարձ­նե­լով Արեւմուտ­քի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան խա­ղե­րի պա­տան­դը։ Մենք վստահ ենք, որ Հա­յաս­տա­նի բնակ­չութ­յան ճնշող մե­ծա­մաս­նութ­յու­նը նույն­պես գի­տակ­ցում է դա»:

­Սա, ի­հար­կե, Նի­կո­լի հա­մար պետք է որ շատ լուրջ ա­հա­զանգ լի­ներ: Ճիշտ է, նրա ո­րոշ թի­մա­կից­ներ, ինչ­պես օ­րի­նակ Թուր­քիա­յի գծով «մե­ծա­գույն մաս­նա­գետ» Ռու­բին­յա­նը, փոր­ձե­ցին պա­տաս­խա­նել: Սա­կայն Նի­կո­լը պետք է որ հաս­կա­նա՝ մի բան է իշ­խա­նա­կան ա­թոռ­նե­րին նստած մեծ–­մեծ խո­սե­լը, այլ բան է, երբ սո­վո­րա­բար գա­լիս է այդ խոս­քե­րի «տա­կից դուրս գա­լու» ժա­մա­նա­կը: Խո­շոր հաշ­վով, ժա­մա­նա­կին Սա­հա­կաշ­վի­լին էր այդ­պես խո­սում, հի­մա խո­սում է Զե­լենս­կին եւ այլք: Այս օ­րի­նակ­նե­րը պարզ ցու­ցադ­րութ­յուն են, որ ա­մե­րիկ­յան հո­վա­նա­վո­րութ­յունն ու­նի ճիշտ այն­քան ժա­մա­նակ, որ­քան դա պա­հան­ջում է ԱՄՆ­–ի շա­հը: Ու ի՞նչ կլի­նի հե­տո …

­Հենց այդ «հե­տոն» է, ո­րի մա­սին մտա­ծե­լով, Նի­կո­լը կա­րող է ցան­կա­ցած շրջա­դար­ձի գնալ: Ու երբ Նի­կո­լի Էդ­մո­նը, ով մինչ այս Արց­ա­խի հետ կապ­ված բա­ցա­ռա­պես ռուս­նե­րին էր մե­ղադ­րում, հի­մա ար­դեն խո­սում է, թե գի­տեք, ԵՄ–ն, ԱՄՆ­–ը եւ մյուս բո­լոր մի­ջազ­գա­յին սուբ­յեկտ­նե­րը չեն կա­րո­ղա­ցել ա­պա­հո­վել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­յե­րի ի­րա­վունք­նե­րը եւ անվ­տան­գութ­յան ե­րաշ­խիք­նե­րը, դա եւս կա­րող է ըն­կալ­վել, որ­պես ազ­դակ, որ Նի­կո­լի մոտ տա­տա­նում­ներ, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, կան: Իսկ դա հու­շում է, որ Ե­րե­ւա­նում ի­ջեց­ված ա­մե­րիկ­յան այս «դե­սան­տը» պետք է որ ու­նե­նար նախ նման խնդիր՝ հա­մո­զել Նի­կո­լին, որ վա­խե­նալ պետք չէ: Ի­հար­կե, նաեւ այդ այ­ցը ներ­կա­յաց­նել որ­պես «դաբ­րո», որ Նի­կո­լը կա­րող է ջար­դել–փշ­րե­լով իր իշ­խա­նութ­յու­նը պա­հել, եւ նա չի դա­դա­րի «դե­մոկ­րատ» մնալ:

ԻՆՉ Է ՊԵՏՔ ԱՄՆ-ԻՆ

­Բայց միայն դա չէ, որ այս պա­հին ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին կա­րող է հե­տաքրք­րել: Ի վեր­ջո, Նի­կո­լին պա­հելն ինք­նան­պա­տակ չէ, նա դեռ պետք է հար­ցեր լու­ծի: Ա­վե­լին, ար­դեն չի էլ թաքց­նում, թե որն է նպա­տա­կը: Սեպ­տեմ­բե­րի 14–ին ԱՄՆ Սե­նա­տի ար­տա­քին հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վում լսում­նե­րի ժա­մա­նակ պետ­քար­տու­ղա­րի՝ Եվ­րո­պա­յի եւ Եվ­րա­սիա­յի հար­ցե­րով օգ­նա­կա­նի պաշ­տո­նա­կա­տար Յու­րի Քի­մը (ով, չմո­ռա­նանք, Հա­յաս­տան ժա­մա­նած ա­մե­րիկ­յան այս «դե­սան­տի» մեջ է) պարզ հայ­տա­րա­րեց. «Դեռ վաղ է խո­սել, թե արդ­յոք Հա­յաս­տա­նը փո­խում է իր հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը Ռու­սաս­տա­նի հետ, սա­կայն Վա­շինգ­տո­նը ձգտում է դրան»:

­Տի­կին Քի­մին դեռ կվե­րա­դառ­նանք: Մինչ այդ, նկա­տենք նաեւ, որ Վա­շինգ­տո­նի հա­ջորդ նպա­տա­կի մա­սին նույն­քան պարզ ակ­նարկ էր ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րութ­յան խոս­նակ Մեթ­յու Միլ­լե­րի մեկ­նա­բա­նութ­յու­նը, որ պետ­քար­տու­ղար Բ­լին­քե­նը թուր­քե­րի հետ քննար­կում­ներ է անց­կաց­րել` «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» հետ կապ­ված: Միլ­լերն ըն­դա­մե­նը խոս­տո­վա­նեց, թե՝ ԱՄՆ–ն. «Սա այն հար­ցե­րից մեկն էր, ո­րը պետ­քար­տու­ղար Բ­լին­քե­նը քննար­կել է իր թուրք գոր­ծըն­կե­րոջ հետ անց­յալ ուր­բաթ Ն­յու Յոր­քում կա­յա­ցած հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ»: Եվ վերջ, թե ինչ են քննար­կել. «Կոնկ­րետ ա­ռա­ջար­կի վե­րա­բեր­յալ մեկ­նա­բա­նութ­յուն չու­նեմ»,– խոսքն ա­վար­տեց Միլ­լե­րը:

­Վե­րա­դառ­նանք Նի­կո­լին: Ի՞նչ է ստաց­վում, «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» հետ կապ­ված կա «կոնկ­րետ ա­ռա­ջարկ», Վա­շինգ­տոնն ու Ան­կա­րան այն քննար­կում են, դա բա­ցա­հայ­տո­րեն ոտ­նա­րա­հում է Նի­կո­լի ա­սած Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խութ­յունն ու ինք­նա­վա­րութ­յու­նը, ու այս­քա­նից հե­տո նա ըն­դու­նում ու ինչ­–որ ջերմ զրույց­նե՞ր է վա­րում այդ գոր­ծըն­թա­ցի գլուխ կանգ­նած ա­մե­րիկ­յան «դե­սան­տի հետ»: Չ­նա­յած, կրկնու­մ ենք, խաղն ար­դեն այն­քան բաց է դար­ձել, որ ա­մեն ին­չի մա­սին խոս­վում է ու­ղիղ տեքս­տով: Կոնկ­րետ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը պարզ ա­սում են՝ Նի­կո­լին կթող­նեն պաշ­տո­նին, որ նա ստո­րագ­րի «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» փաս­տա­թուղ­թը (ա­վե­լի կոնկ­րետ՝ ա­մե­րիկ­յան «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը», ո­րը չե­րե­ւա­ցող ձե­ւով կլու­ծի այդ մի­ջանց­քի հար­ցը) եւ հե­ռաց­նի ռուս­նե­րին: Բ­նա­կա­նա­բար, այս ֆո­նին ինչ­–որ գե­ղե­ցիկ խոս­տում­ներ են հղում հայ ժո­ղովր­դին: Օ­րի­նակ, Սա­ման­թա Փաո­ւե­րը գրե­թե լաց էր լի­նում, թե՝ Հա­յաս­տա­նը ինձ շատ սրտա­մոտ եր­կիր է, ես չեմ էլ կա­րող պատ­կե­րաց­նել, թե որ­քան ցա­վա­լի են ե­ղել վեր­ջին օ­րե­րի դեպ­քե­րը հայ ժո­ղովր­դի: Մո­տա­վո­րա­պես նույն տո­նայ­նութ­յամբ տի­կին Սա­ման­թա­յի ու­ղե­կից տի­կին Յու­րին Սե­նա­տի հանձ­նա­ժո­ղո­վի հի­շա­տակ­ված նիս­տում հայ­տա­րա­րեց. «Ա­ռա­ջին՝ Լա­չի­նի մի­ջանց­քը պետք է բաց­վի հենց հի­մա, այ­լեւս ոչ մի հե­տաձ­գում չպետք է լի­նի: Երկ­րորդ՝ ԱՄՆ­–ը չի հան­դուր­ժի ո­րե­ւէ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն, ո­րե­ւէ հար­ձա­կում Լեռ­նա­յին Ղա­րաբա­ղի ժո­ղովր­դի վրա»: Բայց ոնց որ լավ էլ հան­դուր­ժեց, ու հի­մա թուր­քե­րի հետ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» հարց են քննար­կում:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Գործը սարքած ա․ եթե սենց մեզ հետ են վարվում, ժողովրդին տանելու են վարի տան․ Հրանտ ԲագրատյանՈՒՂԻՂ. Լվովյան փողոցի բնակիչների բողոքի ակցիան` քաղաքապետարանի դիմացՏարադրամի փոխարժեքնեը մարտի 4-ինԵ՞րբ է այս տարի նշվելու ԾաղկազարդըԱդրբեջանցի վանդալների թիրախում է հայտնվել Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մայր ՏաճարըԱդրբեջանի ՄԻՊ-ը միջազգային հանրությանը կոչ է արել «լուրջ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա»ՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, Լարսը բաց էՄեծ է նոր ռոմանտիկ հարաբերություններ սկսելու գայթակղությունը. մարտի 4-ի աստղագուշակԼույս չի լինիՌԴ-ի հետ հարաբերությունների նշաձողի իջեցումը հետևանքներ կունենաՕդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանովՄարտի 8-ին Երևանի հասարակական տրանսպորտում կանանցից գումար չի գանձվիՄարտի 4. Օրվա խորհուրդ. Պահք օր 22Ստեփանակերտում քանդում են Արցախի ԱԺ շենքը Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարարըԲաքվի հեռուստատեսության ռեպորտաժ է ներկայացրել՝ աջակցելով ուկրոնացիների կողմում կռվող ադրբեջանցի զինյալներին (Տեսանյութ)Ժիրինովսկու հերթական մարգարեական ելույթը (Տեսանյութ)Ռուսական բանակը Չասով Յար տանող ճանապարհին գրոհում է Իվանովսկոյեն և Բոգդանովկան (Քարտեզ)Բունդեսվերի գեներալները Գերմանիային ներքաշում են Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ. Die WeltwocheՈչնչացվել է ամերիկյան երրորդ «Abrams»-ը. ինչ է դա նշանակում (Տեսանյութ)Ընթանում են շուրջօրյա ծանր մարտեր Օրլովկա-Տոնենկոե-Բերդիչի հատվածում (MAP)Ռուսաստանն այս տարի հաղթանակով կավարտի ՀՌՕ-ն. ՍլուցկիԵս ձեզ «ամո՛թ» չեմ ասում, թեպետ մեծ դժվարությամբ, բայց կաղոթեմ ձեզ համար. Ալլա Հակոբյանի արձագանքը՝ Արմեն ԱյվազյանինԲայդենը հրաժեշտի ժամանակ համբուրել է Իտալիայի վարչապետին (տեսանյութ)Հռոմի պապն աշխարհին զինաթափման կոչ է արելՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներՄատուցվել է Սբ Պատարագ՝ հիշատակությամբ «Տնտեսի» առակիՄինչեւ ուկրաինական պատերազմը Նիկոլը Պուտինին դուր գալու համար ջանք ու եռանդ չէր խնայում. Շարմազանով«Նոր դիվանագիտական ​​թրենդ». Բայդենը համբուրել է Իտալիայի վարչապետի գլուխը (տեսանյութ)Պակիստանի 24-րդ վարչապետ է դարձել 72-ամյա Շեհբազ ՇարիֆըՔննարկել ենք Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության հաստատմանը խոչընդոտող խնդիրներըԲաքուն կրկին մեղադրում է Երևանին ականապատ տարածքների քարտեզները չտալու մեջ«Հուսով ենք՝ Երևանը գիտակցում է այս նախագծի ողջ օգուտը». Ալիևի ներկայացուցիչԳերմանիան պատրաստվում է ՌԴ-ի հետ պատերազմի. Մեդվեդևը՝ գերմանացի զինվորականների խոսակցության մասինՀՀԿ երիտասարդները մասնակցում են Սոչիում անցկացվող միջազգային փառատոնինԻնչպես ներկել ձվերը քրքումով 2024 թվականի Զատիկի համարԵկեղեցու կողքով անցնելիս անպայմա՞ն է խաչակնքելՀայաստանի ո՞ր գյուղերն է այս կամ այն կերպ վերահսկում Ադրբեջանի ԶՈւ-նԵրևանի կենդանաբանական այգում ապառաժ քարերը պոկվել ու թափվել են պոնիների պահման տարածքԿենդանակերպի 3 նշան, որոնց կյանքը մարտի 1-ից կտրուկ կփոխվիՌԴ և Թուրքիայի արտգործնախարարներն անդրադարձել են Կովկասում խաղաղության գործընթացին Շուտով կզրկվենք նաեւ Հայրենիք գաղափարից, իհարկե եթե՝ ինչպես 30 տարի առաջ, հանդուրժենք ու չընդվզենք. Ալլա ՀակոբյանԲիլ Գեյթսը, Ռիհաննան, Ցուկերբերգը` Ասիայի ամենահարուստ մարդու որդու նախահարսանեկան երեկույթինՍթափվեք, Փաշինյանը դավաճան է եւ տանում է Հայաստանն ամբողջովին ոչնչացման. Մարգարիտա ՍիմոնյանԿանանց զբաղվածության առումով աշխարհում առաջին տեղում Հայաստանն էԱնի Կարապետյանի գործով դատական նիստը տեղի կունենա մարտի 4-ինՀունաստանը զորք չի ուղարկի Ուկրաինա. ԱԳ նախարար29 ԱՄՅԱ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻԿ ԳՈՌ ԵՐԻՑՅԱՆԸ ռինգում որևէ պարտություն չի կրելԸնդդիմադիր համարող կուսակցություններն ու անձինք չե՞ն ուզում ցույց տալ, որ համաձայն չեն Արեւմուտքի հրահանգով իրականացվող հակառուսական քայլերի հետ. ԱյվազյանRubymar նավըը խորտակվում է հուսիթների հարվածից հետո (Տեսանյութ)

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода