Փոխարժեք: $ , ,
Մեղքի մեջ մնալը հանցանք է․ Բագրատ Սրբազան Եվս 2 գյուղ Ավդեևկայի ուղղությամբ անցել է ռուսական ԶՈւ-ի վերահսկողության տակ «ԱՆՄԱՀԱՑԵԼ Է ԹՇՆԱՄՈՒ ԴԻՎԵՐՍԻՈՆ ԽՄԲԻՆ ՀԵՏ ՇՊՐՏԵԼՈՒ ԹԵԺ ՄԱՐՏԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ, ԱՆՕԴԱՉՈՒ ԹՌՉՈՂ ՍԱՐՔԻ ՀԱՐՎԱԾԻՑ». ՎԱՉԱԳԱՆ ՍԱՐՈՅԻ  ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Ադրբեջանի մշակութային ցեղասպանության զոհ են դարձել բերդաքաղաք Շուշիի, Հադրութի գերեզմանոցները Օկուպացված Ստեփանակերտում ադրբեջանցի վանդալները ապամոնտաժել են Շառլ Ազնավուրի հուշարձանը Պապիկյանը մասնակցել է զինվորական դատախազության 2023 թվականի աշխատանքների ամփոփմանը նվիրված քննարկմանը Հայ-ֆրանսիական «սիրավեպի» տխուր հեռանկարները Ականջակալների չարաշահումը կարող է հանգեցնել երեխաների լսողական խնդիրների. Umich Սուրճը նվազեցնում է մի շարք հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը․ հետազոտություն Թեհրանի Հայոց թեմի առաջնորդը կոչ է արել մասնակցել ընտրություններին

Հայաստանում իշխանությունը փսլինքներից է կախված` բառի բուն եւ փոխաբերական իմաստով. Ուրիխանյան

Տեսանյութեր

ՀՀ քննչա­կան կո­մի­տեն քրեա­կան վա­րույթ է նա­խա­ձեռ­նել «Հան­րա­յին ձայն» կու­սակ­ցութ­յան ցու­ցա­կով ա­վա­գա­նու ան­դամ ընտր­ված, «Ալ­յանս» կու­սակ­ցութ­յան նա­խա­գահ ՏԻԳՐԱՆ ՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆԻ նկատ­մամբ` ՀՀ-ում սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գը բռնի տա­պա­լե­լու ա­ռե­րե­ւույթ հրա­պա­րա­կա­յին կոչ հնչեց­նե­լու հա­մար։ Այս մա­սին հայտ­նում է ՀՀ քննչա­կան կո­մի­տեի մա­մու­լի ծա­ռա­յութ­յու­նը։ Նշ­վում է, որ Տիգ­րան Ու­րի­խան­յանն իր «Ֆեյս­բուք» սո­ցիա­լա­կան կայ­քում ու յու­թուբ­յան ա­լի­քում տե­սագ­րութ­յուն է հրա­պա­րա­կել, ո­րում պա­րու­նա­կել են իշ­խա­նութ­յու­նը զավ­թե­լուն եւ սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գը բռնի տա­պա­լե­լուն ուղղ­ված հրա­պա­րա­կա­յին կո­չեր: «Ի­րա­վունք»-ը ե­րեկ մին­չեւ դեպ­քե­րի կտրուկ զար­գա­ցու­մը ա­ռիթ էր ու­նե­ցել զրու­ցե­լու նրա հետ:

— Պա­րոն Ու­րի­խան­յան, մինչ Ե­րե­ւա­նում ակ­տիվ քննարկ­վում էր, թե ինչ­պես պետք է լուծ­վի հե­տընտ­րա­կան արդ­յունք­նե­րի հե­տե­ւան­քով առ­կա քա­ղա­քա­յին ճգնա­ժա­մը` Ար­ցա­խում ի­րա­վի­ճա­կը պա­տե­րազ­մա­կան է: Ի՞նչ կա­սեք այս մա­սին:

— ՀՀ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան վեկ­տո­րի փո­փո­խութ­յու­նը եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին, մեղմ ա­սած, ա­վանտ­յու­րան, ո­րը սկիզբ դրվեց 2018 թվա­կա­նին կամ դրա­նից էլ ա­ռաջ` այս իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի ձե­ռամբ հան­գեց­րեց խայ­տա­ռակ պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կի: Սա ու­ղիղ բնո­րո­շող լակ­մուսն է, թե ինչ հա­վա­նա­կան զար­գա­ցում­ներ են լի­նե­լու այ­սու­հե­տեւ: Իսկ ժա­մա­նա­կա­յին ա­ռու­մով ա­մեն ինչ շատ ա­րագ է զար­գա­նում, հե­տե­ւա­բար վա­տա­գույն սցե­նա­րը նոր էս­կա­լա­ցիան եւ լայ­նա­մասշ­տաբ պա­տե­րազմն էր: Հա­յաս­տա­նի ռազ­մա­կան պո­տեն­ցիա­լը, հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րը տա­րա­ծաշր­ջա­նում, գոր­ծըն­կեր պե­տութ­յուն­նե­րի եւ ընդ­հան­րա­պես ար­տա­քին գոր­ծըն­կեր­նե­րի հետ, այդ թվում` ռազ­մա­վա­րա­կան, հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում ի­րա­վի­ճա­կը, հայտ­նի է բո­լո­րին: Ի՞նչ է լի­նե­լու Հա­յաս­տա­նի հետ, ո՞վ է պաշտ­պա­նե­լու, ի՞նչ է տե­ղի ու­նե­նա­լու… Բ­նա­կա­նա­բար, հզո­րա­ցող Ադր­բե­ջա­նը եւ դրան ա­ջակ­ցող Թուր­քիան հար­ցե­րը լու­ծե­լու են շատ ա­րագ` պատ­մա­կան օ­րի­նա­չա­փութ­յան շրջա­նակ­նե­րում: 100 տա­րի ա­ռաջ եւ դրա­նից էլ ա­ռաջ ներ­քին դա­վա­ճան­նե­րի ի­րա­գոր­ծած ծրա­գի­րը կրկնվե­լու է, ե­թե ո­չինչ ա­րագ չփոխ­վի: Իսկ ա­րագ փո­խե­լու հա­մար պետք է ի­րա­կա­նաց­նել շատ ա­րագ իշ­խա­նա­փո­խութ­յուն, պետք է փոխ­վի բա­նակ­ցո­ղը, եւ նոր ռել­սե­րի վրա դրվի դաշ­նա­կից­նե­րի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը` տա­րա­ծաշր­ջա­նում այլ պե­տութ­յուն­նե­րի եւ գեր­տե­րութ­յուն­նե­րի շա­հե­րի հա­մադ­րութ­յան եւ հա­կադ­րութ­յան հի­ման վրա: Դ­րա­նից հե­տո` ա­միս­նե­րի ըն­թաց­քում պետք է լուծ­վի ՀՀ անվ­տան­գութ­յան հար­ցը: Այս ա­մենն ան­գամ ու­սա­նո­ղին կամ ա­շա­կեր­տին հասա­նե­լի պար­զութ­յան մեջ է:­Վեց օր ա­ռաջ ու­ղիղ հայ­տա­րա­րութ­յուն ա­րե­ցի, որ ժա­մեր են մնա­ցել պա­տե­րազ­մին, ե­թե ո­չինչ չփոխ­վի: Րո­պե ա­ռաջ պետք է ժո­ղո­վուր­դը դուրս գա փո­ղոց, այդ թվում` պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կում:

— Անդ­րա­դառ­նանք նաեւ Ե­րե­ւա­նի ա­վա­գա­նու ընտ­րութ­յուն­նե­րին: Որ­քա­նո՞վ ար­դա­րաց­վե­ցին սպա­սում­նե­րը:

— Կար­ծում եմ` շնոր­հա­վո­րե­լու ա­ռիթ չկա: Ցա­վոք, ՔՊ-ն 0,2 տո­կո­սի փո­խա­րեն` ստա­ցավ մի փոքր ա­վել: Այն ա­վանտ­յու­րան, ո­րը հի­մա սկիզբ է ա­ռել` քվե ու ման­դատ փախց­նե­լու եւ ա­վա­գա­նու թվա­քա­նակ ա­պա­հո­վե­լու, Հայկ Մա­րութ­յա­նի հետ ար­դեն, կար­ծես թե, պարզ­վող խա­ղե­րի հետ կապ­ված` տխրութ­յուն են ա­ռա­ջաց­նում: Հե­տե­ւա­բար, այն գերն­պա­տա­կը` ծրագ­րա­յին, նպա­տա­կա­յին, ա­ռաջ­նա­յին կե­տը, խոս­քը, որ մենք տա­լիս էինք` ա­զա­տագ­րել Ե­րե­ւա­նը, կո­ռեկտ ա­սած, ՔՊ-ա­կան­նե­րից, այդ խոս­տումն ի­րա­կա­նաց­նե­լը շատ ա­վե­լի դժվար է դառ­նում` տա­նը նստած մնա­ցած մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի պատ­ճա­ռով: Բայց շնոր­հիվ նրանց, ով­քեր գնա­ցին ընտ­րա­տե­ղա­մա­սեր եւ ձայն տվե­ցին իշ­խա­նա­փո­խութ­յան օգ­տին, ան­շուշտ, այն տե­ղի ու­նե­նա­լու է: Պ­րո­ցե­սը սկիզբ է ա­ռել: Հա­մե­նայն­դեպս, միմ­յանց եւ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին շնոր­հա­վո­րենք այն առ­թիվ, որ պարզ­վեց Հա­յաս­տա­նում իշ­խա­նութ­յու­նը փսլիք­նե­րից է կախ­ված` բա­ռի բուն եւ փո­խա­բե­րա­կան ի­մաս­տով: Եվ մի­ֆը, թե Նի­կո­լը կամ նի­կո­լա­կան­ներն  ու­նեն լուրջ հան­րա­յին ա­ջակ­ցութ­յուն, վեր­ջա­պես ցխվեց` դրա­նից բխող հե­տե­ւանք­նե­րով հան­դերձ: Ինչ վե­րա­բե­րում է քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նում կամ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գում ո­րե­ւէ պաշ­տո­նի, դրա հա­մար շնոր­հա­վո­րել ոչ մի դեպ­քում պետք չէ: Վա­ղուց ար­դեն հայ­տա­րար­ված է, որ չկան ո՛չ հա­վակ­նութ­յուն­ներ, կա մի ցան­կութ­յուն` վե­րա­դարձ­նել մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին մեր հայ­րե­նի­քը:

ՀՐԱՆՏ ՍԱՐԱՖՅԱՆ

Հ.Գ.– Հար­ցազ­րույցն ամ­բող­ջութ­յամբ դի­տե՛ք տեսանյութում.


Մեղքի մեջ մնալը հանցանք է․ Բագրատ ՍրբազանԵվս 2 գյուղ Ավդեևկայի ուղղությամբ անցել է ռուսական ԶՈւ-ի վերահսկողության տակ«ԱՆՄԱՀԱՑԵԼ Է ԹՇՆԱՄՈՒ ԴԻՎԵՐՍԻՈՆ ԽՄԲԻՆ ՀԵՏ ՇՊՐՏԵԼՈՒ ԹԵԺ ՄԱՐՏԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ, ԱՆՕԴԱՉՈՒ ԹՌՉՈՂ ՍԱՐՔԻ ՀԱՐՎԱԾԻՑ». ՎԱՉԱԳԱՆ ՍԱՐՈՅԻ  ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԱդրբեջանի մշակութային ցեղասպանության զոհ են դարձել բերդաքաղաք Շուշիի, Հադրութի գերեզմանոցներըՕկուպացված Ստեփանակերտում ադրբեջանցի վանդալները ապամոնտաժել են Շառլ Ազնավուրի հուշարձանըՊապիկյանը մասնակցել է զինվորական դատախազության 2023 թվականի աշխատանքների ամփոփմանը նվիրված քննարկմանըՀայ-ֆրանսիական «սիրավեպի» տխուր հեռանկարներըԱկանջակալների չարաշահումը կարող է հանգեցնել երեխաների լսողական խնդիրների. UmichՍուրճը նվազեցնում է մի շարք հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը․ հետազոտությունԹեհրանի Հայոց թեմի առաջնորդը կոչ է արել մասնակցել ընտրություններինՀՀ կառավարությունը շարունակում է իր ջանքերը մեր տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության և հավատի հաստատման ուղղությամբ․ ՄիրզոյանԵրկրի վրա անսպասելի մագնիսական փոթորիկ է սկսվելՓԱՆՋՈՒՆԻ Մարգարիտա Սիմոնյանը՝ հայ սկեսուրի մասին. «Իմ սկեսուրը մեզ հետ է ապրում, ես չեմ կարող նրան չենթարկվել...» (Photo)Ադրբեջանական վանդալների թիրախում հայտնվել է Մարտակերտ քաղաքի թանգարանըԲայրամովը մեկնել է Գերմանիա՝ Միրզոյանի հետ բանակցություններիԲԱՄԲԱՍԱՆՔՆիկոլն իր աթոռին իրեն ապահով չի զգում՝ նախևառաջ թերևս հենց ներպալատական հեղաշրջման հնարավոր վտանգը հաշվի առնելով.Yerevan TimesԶԱՐՄԱՆՔԱդրբեջանն ու Թուրքիան քննարկել են իրավիճակը Հայաստանի հետ սահմանինՄտադիր եմ թեկնածությունս առաջադրել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնում. Գևորգ ՊետրոսյանԶինծառայող Ավագ Զաքարյանի սպանության մեղադրանքով կալանավորվել է նրա համածառայակիցըՈՒՄԻՑ Է ՆԻԿՈԼԸ ՀԱՆԵԼՈՒ ՄՈՒՐԻ ՄՈՒՌԸԽԱՓԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԸՆՏՐԵԼՈՒ՝ ԴԱՏԱՐԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԿՈՂՄԻ ՀԱՐՑԵՐԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԸ ՔՆՆԻՉԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԷՓաշինյանի ընտանեկան թերթի հրապարակած լուրը մի քանի ժամ անց ջնջված էր․ Գեղամ ՄանուկյանԱռաջարկում են հույս ունենալ, որ ցեղասպանվելուց հետո Ֆրանսիան դուդուկի հնչյունների ներքո կկազմակերպի մեր թաղումը․ Աննա ՄկրտչյանԻնչպե՞ս վստահեն դավաճանության մեջ հիմնավոր կասկածվող, քաղաքական ցինիզմի անգերազանցելի ապիկարներին, ովքեր երկիրը հասցրել են միջազգային մուրացիկությանԲաքուն շարունակում է սպառազինվել, վերջին 2 ամսում Իսրայելից մեծաթիվ զինտեխնիկա է տեղափոխել. ԱբրահամյանՊՆ-ն հորդորել է սահմանափակել զինծառայողների մասնակցությունը շահումով խաղերինԿտուգանվե՞ն արդյոք «խոպանչիները» հարկ չվճարելու դեպքում. պարզաբանում է ՊԵԿ ղեկավարըUCOM-Ի ՖԻՔՍՎԱԾ ԻՆՏԵՐՆԵՏԸ ՄՈՒՏՔ Է ԳՈՐԾԵԼ ԱՇՏԱՐԱԿԵթե ՆԱՏՕ-ի զորքերը հայտնվեն Ուկրաինայում, Ռուսաստանի և դաշինքի միջև հակամարտությունն անխուսափելի կլինի․ ՊեսկովՊապիկյանն այցելել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա և ներկայացրել նորանշանակ պետինԽայտառակ թվեր են․ խաղադրույքների գումարը 2017-ին եղել է 138.5 մլրդ, 2022-ին՝ 4.2 տրիլիոնը հատել էԴուք մենակ դիահերձարան կառուցելով եք լավ, հո՞ գործարան ու արտադրամաս չեք սարքիԱդրբեջանի նկատմամբ սանկցիաների կիրառումը գուցե արդարացի է, բայց կխանգարի խաղաղության գործընթացինՌԴ-ն 6 ամսով կարգելի բենզինի արտահանումըՄակրոնը չի բացառել, որ կարող է զորք մտցնել ՈւկրաինաԱյսօր էլ Ադրբեջանը շարունակում է իր վերահսկողության ներքո հայկական որևէ հետքի վերացմանն ուղղված քաղաքականությունը․ ԱԳՆՀայրենիքը սիրել եւ հարգել սեփական ընտանիքի, հարազատ ընկերոջ նման. Ի՞նչ խորհուրդ է տվել Զորի Բալայանը իր միակ որդուն, որով առաջնորդվում է հայտնի վիրաբույժը մինչ օրսԲարձրաստիճան սպաները հաջողությամբ խոցել են թիրախները․ քննական գործընթացին հետևել է Սուրեն ՊապիկյանըՄոսկվայում սկսվել է Ռուսաստանի բարեկամների միջազգային շարժման 2-րդ համագումարըԵթե Զելենսկին գա Հայաստան, ապա դա կլինի տարածաշրջանային այց, այս պահին այլ տեղեկություն չունեմ․ ՍիմոնյանՔաղբանտարկյալների լուսանկարներն ամենուրԵս միանում եմ իմ գործընկեր Ա.Մելիքյանի հայտարարությանը, եւ մեր կազմակերպությունը եւս պատրաստ է այդ գործընթացում իր վրա վերցնել հետաքննող լրագրողի պաշտպանությունըԲոլոր գործողությունները պետք է լինեն հայելային․ Ալեն Սիմոնյանը՝ Բաքվի պահանջների մասին Ասում եք` «քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ», բա տուգանքները ձեր կողմից բարձրացնելն ի՞նչ էՄեղադրանքը սխալմունք է եղել․ Ալեն Սիմոնյանը՝ եղբոր կնոջ մասինԻնչ է իրականում տեղի ունեցել 2018-ին ՀՀ-ում. եկել է փակագծեր բացելու ժամանակը/ Լեւոն ՆազարյանՄեքենայի «պլյոնկայի» համար կկիրառվի միայն տուգանք, 1-ին անգամ չի հանվի տուգանային միավոր

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода