Փոխարժեք: $ 396.02, 431.27, 5.71
Իրենց շնորհիվ է, որ Ջերմուկը կա. Արմեն Ասլամազյանն այսօր կդառնար 45 տարեկան Զոհվածների ծնողները համախմբվել են «Որդիների Կանչ» ՀԿ֊ի տանիքի տակ ՀԵՐՈՍԸ, ով զենքը ձեռքին, իր «զավակների» հետ մնաց միշտ արթուն... Սպարապետինը՝ սերը հայրենիքն էր, սիրո պտուղը՝ հայոց բանակը... այս օրը հավասարապես բոլորինն է՝ սահմանին կանգնած զինվորինը, ծնողինը, յուրաքանչյուր հայինը Մեծ հանրահավաք Թեհրանում. ելույթներով հանդես են եկել նաեւ պատգամավոր Ասպրամ Կրպեյանն ու Արցախի ՄԻՊ-ը Հանկարծամահ է եղել ԱՄՆ-ում ՀՀ նախկին փոխդեսպան Արմեն Խարազյանը Նիկո՛լ, դու ստախոս ես. Կարապետ Պողոսյանը փակագծեր է բացում Իլհամն ասում է՝ հայերին պետք չի բանակ, ես կպաշտպանեմ հայերին. Վոլոդյա Հովհաննիսյան Սպան վերակենդանացման բաժանմունքում է, իսկ այստեղ արդեն մեղավոր են նշանակում. Դանիելյան Մեզ էլ ներքին թուրքերն են շրջափակել. հրամանատարի ընտանիքը հայտնել է ծանր իրավիճակում

Հրդեհի գործով դեռ միայն բազում անպատասխան հարցեր են

Հասարակություն

Սահ­մա­նա­յին զո­րա­մա­սում հրդե­հի եւ 15 զին­վո­րի զոհ­վե­լու պատ­մու­թյու­նից ար­դեն օ­րեր են ան­ցել, սա­կայն տա­րաբ­նույթ հար­ցե­րի պա­կաս այդ­պես էլ չկա: Ու հիմ­նա­կա­նում մեկ պատ­ճա­ռով. Դեռ ան­գամ քննու­թյու­նը չսկսած, ա­մե­նա­վե­րին մա­կար­դա­կով շրջա­նա­ռու­թյան մեջ դրե­ցին մի վար­կած, ո­րը մի­այն հար­ցեր է ա­ռաջ քա­շում` տա­րաբ­նույթ այլ վար­կած­նե­րի տե­ղիք տա­լով: Այս­պի­սով, փոր­ձենք գո­նե խմբա­վո­րել այդ բո­լոր հար­ցադ­րում­նե­րը` ա­ռաջ­նորդ­վե­լով պաշ­տո­նա­կան հայ­տա­րա­րու­թյու­նն­րով եւ լրատ­վա­կան հրա­պա­րա­կում­նե­րով:

Հարց 1

Դեռ հա­զիվ էր հրդե­հի լու­րը տա­րած­վել, որ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը,  վկա­յա­կո­չե­լով Քննչա­կան կո­մի­տե­ի նախ­նա­կան տվյալ­նե­րը, շտա­պեց հայ­տա­րա­րել. «Պար­զում ենք, որ ոչ մի­այն բեն­զին է օգ­տա­գործ­վել, այ­լև փորձ է ար­վել վա­ռա­րանն օգ­տա­գոր­ծե­լու հա­մար 5 լիտ­րա­նոց տա­րա­յով, նախ­նա­կան են տվյալ­նե­րը, փորձ է ար­վել բա­ցել, լցնել վա­ռա­րա­նի մեջ, բնա­կա­նա­բար, երբ որ ար­դեն բաց կրակ է ե­ղել, այր­վել է ոչ մի­այն վա­ռա­րա­նը, նա­և բեն­զի­նը, հրդեհն ան­ցել է վա­ռա­րա­նը վա­ռել փոր­ձող սպա­յին, է­լի նախ­նա­կան տվյալ­նե­րով, էդ 5 լիտ­րա­նո­ցով բեն­զի­նը շպրտվել է զո­րա­մա­սի կա­ցա­րա­նի ուղ­ղու­թյամբ, մեծ հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, ոչ դի­տա­վո­րյալ»:

Շատ մաս­նա­գետ­ներ սա գնա­հա­տե­ցին որ­պես նա­խաքն­նու­թյան ուղ­ղոր­դում: Սա­կայն չմո­ռա­նանք, որ նման բան` հրա­պա­րա­կավ քննու­թյանն ուղղոր­դում, Նի­կո­լը հիմ­նա­կա­նում ա­նու­մ էր, երբ նոր էր վար­չա­պե­տի ա­թո­ռին նստել: Հե­տա­գա­յում ա­մե­նա­վե­րին մա­կար­դա­կով ի­րա­վա­պահ­նե­րին ուղ­ղոր­դե­լու մա­սին շատ է խոս­վել, բայց նման է նրան, որ Նի­կո­լը գո­նե դա այս տա­րի­նե­րին սո­վո­րել է` նման բան հրա­պա­րա­կավ չի ար­վում: Ու­րեմն, տվյալ դեպ­քում ին­չո՞ւ նման հայ­տա­րա­րու­թյուն ա­րեց, ա­ռա­վել եւս, երբ դրա­նով մի­այն նոր հար­ցեր են ծա­գում:

Հարց 2

Բեն­զի­նի վար­կա­ծի հիմ­նա­կան խնդիրն այն է, որ դա կապ­վում է այն կա­պի­տա­նի ան­վան հետ, ով, ըստ վար­կա­ծի, «էդ 5 լիտ­րա­նո­ցով բեն­զի­նը շպրտել է զո­րա­մա­սի կա­ցա­րա­նի ուղ­ղու­թյամբ» եւ կա­րո­ղա­ցել է դուրս գալ շեն­քից: Հե­տո տա­րած­վեց խո­սակ­ցու­թյուն, թե փոր­ձել է ինք­նաս­պան լի­նել: Իսկ Գլխա­վոր դա­տա­խա­զի տե­ղա­կալը Հան­րա­յին հե­ռուս­տա­ըն­կե­րու­թյան ե­թե­րում այս­պես նկա­րագ­րեց. «Նախ­նա­կան տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի հա­մա­ձայն՝ ին­ժե­նե­րա­սակ­րա­վո­րա­յին վաշ­տի սպան, կո­չու­մով կա­պի­տան, ո­րը հան­դի­սա­ցել է օր­վա պա­տաս­խա­նա­տու հեր­թա­պա­հը, վա­ռա­րա­նի կրա­կը թե­ժաց­նե­լու նպա­տա­կով դուրս է ե­կել և զո­րա­մա­սի տա­րած­քում գտնվող 5 լիտ­րա­նոց տա­րա­յով ավ­տո­բեն­զի­նը վերց­րել և վե­րա­դար­ձել է զո­րա­նոց: Բեն­զի­նը վա­ռա­րա­նի մեջ լցնե­լու ըն­թաց­քում հրդեհ է բռնկվել, բո­ցից նա այր­վել է, հա­մազ­գես­տը՝ կպել, մե­խա­նի­կո­րեն ձեռ­քից նե­տել է բեն­զի­նով տա­րան, ո­րի հե­տև­ան­քով հրդե­հը ա­րագ տա­րած­վել և մեծ ա­րա­գու­թյամբ բռնկվել է: Գո­ռա­ցել է, բարձ­րա­ձայ­նել, մի­ջոց­ներ է ձեռ­նար­կել զին­ծա­ռա­յո­ղե­րին հա­նե­լու, բայց կրա­կը շատ ա­րագ տա­րած­վել է, իսկ մուտ­քը ար­գե­լա­փակ­վել է, և զին­ծա­ռա­յող­նե­րը այդ պա­հին դուրս գա­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն չեն ու­նե­ցել»: Այ­սինքն, «բո­ցից այր­վե­լով», «կպած հա­մազ­գես­տով» նա ինչ­պե՞ս է կա­րո­ղա­ցել «մի­ջոց­ներ է ձեռ­նար­կել զին­ծա­ռա­յո­ղե­րին հա­նե­լու», հե­տո վա­զել է դուրս, ինք­նաս­պա­նու­թյան փորձ ա­րել: Ու դրա­նից հե­տո դեռ ո՞ղջ է մնա­ցել:

Հարց 3

Հա­զիվ էր բեն­զի­նի մա­սին Նի­կո­լի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը մտել շրջա­նա­ռու­թյան մեջ, երբ տա­րած­վեց հրդեհ­ված կա­ցա­րա­նի դա­սա­կի հրա­մա­նա­տա­րի հար­ցազ­րույ­ցը լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րին, ո­րը բեն­զի­նի վար­կա­ծը ոչնչ­աց­նում էր: Նրա պնդմամբ, կա­ցա­րա­նում բեն­զին պար­զա­պես չի ե­ղել: Ե­թե, օ­րի­նակ, լի­ներ էլ, ես չէ­ի թույ­լատ­րի՝ հաշ­վի առ­նե­լով հե­տա­գա վատ հե­տե­ւանք­նե­րը, որ կա­րող էր լի­նել»: Ու ի՞նչ, դա­սա­կի հրա­մա­նա­տարն այդ պարզ  բա­նը հաս­կա­նում էր, իսկ կա­պի­տա­նը` ո՞չ: Հաս­կա­նա­լի է, շտա­պե­ցին այդ վար­կածն ա­րա­գո­րեն կոծ­կել, ա­պա նա­եւ շրջա­նա­ռել լուր, թե` դա­սա­կի հրա­մա­նա­տա­րը Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի մտերմ­նե­րից մե­կի եղ­բայրն է, եւ հենց Վա­նե­ցյա­նի ցուց­մամբ է հար­ցազ­րույց տվել լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րին ու քննա­դա­տել իշ­խա­նու­թյա­նը: Սրա ան­բա­րո կող­մը հաս­կա­նա­լի է: Սա­կայն փաստն այն է, որ ե­թե կա բեն­զին չլի­նե­լու մա­սին պնդում, ինչ­պե՞ս եւ ին­չո՞ւ էր Նի­կո­լը տաք հետ­քով խո­սում բեն­զի­նից:

Հարց 4

Նա­խորդ հարցն է­ա­կան է նա­եւ նրա­նով, որ բեն­զի­նի վար­կա­ծը հեր­քե­ցին նա­եւ հրդե­հի ժա­մա­նակ օգ­նու­թյան ե­կած այլ ան­ձինք եւս: Լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը տա­րա­ծե­ցին նա­եւ «տաք հետ­քով» զո­րա­մա­սի տրակ­տո­րիս­տի խոս­քը. «Փայտ է­ին վա­ռում, պեշ­կով է­ին տա­քաց­նում: Օր­վա էդ ժա­մին ես չեմ պատ­կե­րաց­նում բեն­զին, բայց կպչա­նի հա­մար ա­ռա­վո­տը կվա­ռեն: Ա­ռա­վո­տը պեշ­կը վա­ռում են, ու ա­նընդ­հատ մե­կը մոտն է լի­նում»: Սա շատ ա­վե­լի է ­խել­քին մոտ, քան գի­շե­րը 1:30-ին բեն­զի­նով վա­ռա­ր­ան վա­ռե­լը:

Հարց 5

Թե ինչ է հա­ջոր­դել «5 լիտ­րա­նո­ցով բեն­զի­նը զո­րա­մա­սի կա­ցա­րա­նի ուղ­ղու­թյամբ շպրտե­լուն» եւ դրա­նից բխող հար­ցե­րի մի մեծ շա­րա­նի, դեռ կհաս­նենք: Մինչ այդ, մի փոքր ա­ռաջ գնանք` կապ­ված պե­տա­կան այ­րե­րի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի հետ: Ար­դեն ա­ռա­վո­տյան նա­խա­րար Պա­պի­կյա­նը տե­ղե­կաց­րեց, որ զբա­ղեց­րած պաշ­տոն­նե­րից ա­զատ­վել է գործ­նա­կա­նում ողջ 2-րդ բա­նա­կա­յին կոր­պու­սի հրամ­կազ­մը` 8 սպա ա­զատ­վեց պաշ­տո­նից: Ա­մե­նա­պարզ հար­ցը` ին­չո՞ւ: Լավ, ա­սենք կա­պի­տա­նը կա­տա­րյալ «դե­բիլ» է, ո­րո­շել է բեն­զի­նով վա­ռա­րան վա­ռել, դրա­նում կոր­պու­սի հրամ­կազ­մի մեղ­քը ո՞րն է: Որ կա­ցա­րա­նը վա­ռա­րա­նո՞վ են տա­քաց­րել, թե` որ զո­րա­մա­սում բեն­զին է ե­ղել: Ե­թե պատ­ճա­ռը դա  էր, ա­պա բա­զում զո­րա­մա­սեր կան, որ­տեղ ե՛ւ վա­ռա­րան է առ­կա, ե՛ւ բեն­զին. պետք է բո­լոր հրա­մա­նա­տար­նե­րին ա­զա­տե՞լ: Իսկ ա­վե­լի կոնկ­րետ, ա­ռա­ջին հեր­թին` նա­խա­րա­րը, ԳՇ բարձ­րաս­տի­ճան սպա­նե­րը պետք է ա­զատ­վե­ին. վա­ռա­րան եւ բեն­զին լի­նե­լու հար­ցում նրանք ա­վե­լի մեծ պա­տաս­խա­նատ­վությ­ւոն ու­նեն, քան կոր­պու­սի հրամ­կազ­մը: Կամ ե­թե պարզ­վեր, որ պատ­ճա­ռը բեն­զի­նը չէ, այլ` քիչ հեռ­վում նստած հա­կա­ռա­կոր­դի դի­վեր­սի­ան: Կամ, օ­րի­նակ, պարզ­վեր, որ «բեն­զին լցնող» կա­պի­տա­նը սո­վո­րա­կան լրտես է, ո­րի պա­կաս, դա­տե­լով Ա­ԱԾ-ի հա­ղոր­դագ­րու­թյուն­նե­րից, չու­նենք, մի ամ­բողջ կոր­պուս, թե­կու­զեւ կարճ ժա­մա­նա­կով, ին­չի՞ հա­մար է­ին գլխա­տում:

(Թե­ման կշա­րու­նա­կենք «Իրավունքի» ուրբաթ օրվա տպագիր տարբերակում)

Ս.ԱԲՐԱ­ՄՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Իրենց շնորհիվ է, որ Ջերմուկը կա. Արմեն Ասլամազյանն այսօր կդառնար 45 տարեկանԶոհվածների ծնողները համախմբվել են «Որդիների Կանչ» ՀԿ֊ի տանիքի տակՀԵՐՈՍԸ, ով զենքը ձեռքին, իր «զավակների» հետ մնաց միշտ արթուն...Սպարապետինը՝ սերը հայրենիքն էր, սիրո պտուղը՝ հայոց բանակը... այս օրը հավասարապես բոլորինն է՝ սահմանին կանգնած զինվորինը, ծնողինը, յուրաքանչյուր հայինըՄեծ հանրահավաք Թեհրանում. ելույթներով հանդես են եկել նաեւ պատգամավոր Ասպրամ Կրպեյանն ու Արցախի ՄԻՊ-ըՀանկարծամահ է եղել ԱՄՆ-ում ՀՀ նախկին փոխդեսպան Արմեն ԽարազյանըՆիկո՛լ, դու ստախոս ես. Կարապետ Պողոսյանը փակագծեր է բացումԻլհամն ասում է՝ հայերին պետք չի բանակ, ես կպաշտպանեմ հայերին. Վոլոդյա ՀովհաննիսյանՍպան վերակենդանացման բաժանմունքում է, իսկ այստեղ արդեն մեղավոր են նշանակում. ԴանիելյանՄեզ էլ ներքին թուրքերն են շրջափակել. հրամանատարի ընտանիքը հայտնել է ծանր իրավիճակումԻշխանությունում գտնվողներից որեւէ մեկին պետք չէ մարտունակ, անվտանգ բանակ. ՎարդանյանՄեզ ոչնչացնել պատրաստվող թշնամուն պետք է ատամ ցույց տալ. ՄանգասարյանԻնչ ակն­կա­լել Աբ­դել Ֆա­թահ էլ-Սի­սի­ի պատ­մա­կան այ­ցից. միջազգայնագետը փակագծեր է բացումԻ՞նչ են անելու եմ անզեն դիտորդները… տխուր երգե՞ր են երգելու, պարելո՞ւ են. Վրթանեսյան«Եթե Բուբան հրաշքով կենդանանար, կապշեր…»ԶԱՐ­ՄԱՆՔԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՏյառընդառաջ. Ո՞վ պետք է առաջինը ցատկի կրակի վրայովԶորամասին հրդեհի գործով տատասխանի սպասող հարցերի պակաս չկաՈւկրաինայում գլխավոր ճակատամարտը շատ մոտ էԱրեւմուտքը փորձում է հրաժարվել Երկրորդ աշխարհամարտի արդյունքներիցՀՀ-ն չի հրաժարվել Ադրբեջանի հետ սահմանին ՀԱՊԿ առաքելության տեղակայումից․ ՌԴ-ում ՀՀ դեսպանՔսան տարվա մեջ առաջին անգամ Էրդողանը տեսականորեն կարող է կորցնել նախագահական աթոռը. Մարկ ՊյերինիՔՊ-ականն առաջարկում է շատացնել արագաչափերն ու մեծացնել տուգանքները Armenian infoՊեսկովն ասել է, թե որ երկրի ղեկավարը կարող է վերջ տալ Ուկրաինայում հակամարտությանըԿրեմլը մեկնաբանել է Պուտինի կողմից «Վագներ»-ի անդամ Հայկ Գասպարյանին պարգևատրելըԱյստեղ կա Հայ Զինվորի թիկունքն ամուր պահելու խնդիր. միանում եմ, եւ հայտնում եմ զորակցությունսԻրան-Ադրբեջան հարաբերությոնները կպայթե՞ն.Armenian infoՌԴ-ն պատրաստ է Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳՆ-ների միջև բանակցություններ կազմակերպել․ ԶախարովաՇրջիկ երաժիշտների, նկարիչների գործունեությունը կսահմանափակվի․ խանգարում են, այլապես կտուգանվեն (Video).24NEWSԼևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանի հետ և կարևորել Լաչինի միջանցքի անհապաղ վերագործարկման անհրաժեշտությունըԱմանորին մի հիթ ունեինք՝ «Երնեկ, թէ այս նոր տարին, Վերջ տար հայի ցավերին», բայց սույն երգը 24/7 ռեժիմով երգելն անգամ չկանխեց հունվարի 19-ի Ցավը. Աննա Հակոբյան Ի տարբերություն օտարերկրյա խաղացողների մեծ մասի, որոնք սահմանափակվում են միայն կոչերով, մենք փնտրում ենք իրական լուծումներ. ՌԴ ԱԳՆ-ն՝ Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ«Վնուկովո»-ում վթարի է ենթարկվել ՌԴ առաջին դեմքերին փոխադրող թռիչքային ջոկատի ուղղաթիռըԾեծկռտուք՝ «Շենգավիթ» ԲԿ-ում․ մի խումբ անձինք քաշքշել են աշխատակիցներինԵԽԽՎ-ն Բաքվին կոչ է անում ազատել հայ գերիներին և բացել Լաչինի միջանցքըԻնչու պայթեց Ադրբեջանի դեսպանատունը. ԲաբուխանյանԱմերիաբանկը հիփոթեքային շուկայի բացարձակ առաջատարն է 5-րդ տարին անընդմեջՍԱՏՄ ղեկավարն ազատվել է պաշտոնիցՍպասվում է ձյուն, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԿրծկալի եւ հայրենիքի ընտրություն. Նաիրա ԶոհրաբյանՏղաներին ճանապարհեցին բանակԱդրբեջանը շուտով կտարհանի Թեհրանում իր դեսպանատան աշխատակիցներինՄԻԵԴ-ի վճռով Հայաստանը պարտավորվում է կալանավայրում մահացած Ս․ Ոսկանյանի կնոջը փոխհատուցել 20 000 եվրոԻրանում Ադրբեջանի դեսպանատան աշխատակիցները էվակուացվում ենԱդրբեջանը 3 պատերազմ է սկսել հայերի դեմ, հնարավո՞ր է ԼՂ-ն պատկերացնել նրա կազմում. Գևորգյանը՝ ԵԽԽՎ-ումՊուտինը պատերազմ կհայտարարի Գերմանիային Leopard տանկերն Ուկրաինա տեղափոխելուց հետո. BildԱհա, թե իրականում ինչու են փակում «Մալաթիան».Armenian infoԲաքուն մեղադրել է Թեհրանին դեսպանության վրա հարձակման պատճառները թաքցնելու մեջԱրա՞, բա 5-րդ կետդ էիր ճղում, թե բա ինձ մի տարեք բանակ, ես գիտությամբ եմ ուզում զբաղվեմ. 6-րդ տարին ա ֆռում, քանի՞ գիտական աշխատանք ես հրապարակել.Կոնստանտին Տեր-Նակալյան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода