Փոխարժեք: $ 396.02, 431.27, 5.71
Իրենց շնորհիվ է, որ Ջերմուկը կա. Արմեն Ասլամազյանն այսօր կդառնար 45 տարեկան Զոհվածների ծնողները համախմբվել են «Որդիների Կանչ» ՀԿ֊ի տանիքի տակ ՀԵՐՈՍԸ, ով զենքը ձեռքին, իր «զավակների» հետ մնաց միշտ արթուն... Սպարապետինը՝ սերը հայրենիքն էր, սիրո պտուղը՝ հայոց բանակը... այս օրը հավասարապես բոլորինն է՝ սահմանին կանգնած զինվորինը, ծնողինը, յուրաքանչյուր հայինը Մեծ հանրահավաք Թեհրանում. ելույթներով հանդես են եկել նաեւ պատգամավոր Ասպրամ Կրպեյանն ու Արցախի ՄԻՊ-ը Հանկարծամահ է եղել ԱՄՆ-ում ՀՀ նախկին փոխդեսպան Արմեն Խարազյանը Նիկո՛լ, դու ստախոս ես. Կարապետ Պողոսյանը փակագծեր է բացում Իլհամն ասում է՝ հայերին պետք չի բանակ, ես կպաշտպանեմ հայերին. Վոլոդյա Հովհաննիսյան Սպան վերակենդանացման բաժանմունքում է, իսկ այստեղ արդեն մեղավոր են նշանակում. Դանիելյան Մեզ էլ ներքին թուրքերն են շրջափակել. հրամանատարի ընտանիքը հայտնել է ծանր իրավիճակում

Էրդողանը դեռ հաղթելու լուրջ շանսեր ունի

Վերլուծություն

Ա­մեն դեպ­քում այն, որ Թուր­քի­ա­յում մեկ­նար­կած նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րը Էր­դո­ղա­նի հիմ­նա­կան ու­շադ­րու­թյու­նը տե­ղա­փո­խում են երկ­րի ներս (տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=247130&l=am)՝ ան­ցան­կա­լի դարձ­նե­լով ար­տա­քին հար­թակ­նե­րում կտրուկ քայ­լե­րը, սպա­սե­լի է:

Բանն այն է, որ Էր­դո­ղա­նին, ինչ­պես քա­նիցս նշե­լու ա­ռիթ­ներ ու­նե­ցել ենք, սպաս­վում են ծանր ընտ­րու­թյուն­ներ: Մի կող­մից, մի քա­նի տա­րի շա­րու­նակ ԱՄՆ-ից ե­կող տնտե­սա­կան ճնշում­նե­րը եւ դրան­ցով պայ­մա­նա­վոր­ված՝ Թուր­քի­ա­յի ներ­քին վի­ճակն է է­ա­պես նվա­զեց­րել Էր­դո­ղա­նի վար­կա­նի­շը: Մյուս կող­մից, նույն ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը  օգ­նում են թուր­քա­կան ընդ­դի­մու­թյա­նը, փոր­ձե­լով վեր­ջա­պես ա­զատ­վել ա­մե­րի­կյան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան ոտ­քե­րի տակ քա­նիցս «սա­պոն դրած» եւ բա­ցար­ձակ ինք­նու­րույ­նու­թյան ձգտող Էր­դո­ղա­նից: Ըստ այդմ, թուր­քա­կան ընդ­դի­մու­թյու­նը եւս, հաս­կա­նա­լով, որ սա լուրջ շանս է, ա­ռա­վե­լա­գույնս հա­մախմբ­վա­ծու­թյան նշան­ներ է ցու­ցադ­րում: Ա­ռա­վել եւս, երբ ու­նե­ին վար­կա­նի­շա­յին, ան­գամ Էր­դո­ղա­նին գե­րա­զան­ցող թեկ­նա­ծու­ներ, ա­սել է թե՝ խա­ղի մեջ ի­մաստ տես­նում է: Վեր­ջա­պես, թուր­քա­կան ընտ­րա­զանգ­վա­ծի «անտար­բեր­նե­րի» մի հսկա հատ­վա­ծը, թե­եւ քա­ղա­քա­կան ա­ռու­մով ա­ռանձ­նա­կի շա­հագրգռ­վա­ծու­թյուն չու­նի, բայց ար­դեն հասց­րել է մի լավ հոգ­նել Էր­դո­ղա­նից՝ նրա գեր­մա­րա­թո­նյան կա­ռա­վար­ման պատ­ճա­ռով:

Ար­դյուն­քում, հուն­վա­րի կեսե­րի դրու­թյամբ Էր­դո­ղա­նի վար­կա­նի­շը գնա­հատ­վում է 40-41 տո­կո­սի կար­գի, ո­րը նրա նվա­զա­գույն ցու­ցա­նիշ­նե­րից է: Բանն այն է, որ 2018թ. ընտ­րու­թյուն­նե­րում, սո­ցի­ո­լո­գի­ա­կան 55-56 տո­կոս վար­կա­նի­շի պա­րա­գա­յում Էր­դո­ղա­նին հա­ջող­վեց հաղ­թել հա­զիվ 52 տո­կո­սով, ընդ ո­րում, ա­մե­նա­տար­բեր ռե­սուրս­նե­րի կիրառ­ման պա­րա­գա­յում: Եվ ա­հա փոր­ձա­գետ­ներն այդ հա­մե­մա­տու­թյամբ կար­ծում են, որ ե­թե ա­ռա­ջի­կա 3-3.5 ա­միս­նե­րին կտրուկ քայ­լեր չար­վեն, ա­պա էս գլխից կա­րե­լի է Էր­դո­ղա­նին հա­մա­րել պարտ­ված: Նա­եւ հաշ­վի առ­նե­լով, որ «Ժո­ղովր­դա­հան­րա­պե­տա­կան ​​կու­սակ­ցու­թյու­նը» ներ­կա­յաց­նող առն­վազն եր­կու թեկ­նա­ծու (դեռ պարզ չէ, թե ում կներ­կա­յաց­նեն)՝ Ան­կա­րա­յի քա­ղա­քա­պետ Ման­սուր Յա­վա­սին ե­ւ Ստամ­բու­լի քա­ղա­քա­պետ Էք­րեմ Ի­մա­մօղ­լուն հաղ­թե­լու բո­լոր շանսերն այս պա­հի դրու­թյամբ ու­նեն:

Ընդ ո­րում, պետք է նա­եւ հաշ­վի առ­նել, որ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի ճնշում­նե­րը շա­րու­նակ­վում են եւ կա­րող են ան­գամ բազ­մա­պատկ­վել: Բանն այն է, որ Էր­դո­ղա­նը վերջ­նա­կա­նա­պես է տա­պա­լում Շվե­դի­ա­յի՝ ՆԱ­ՏՕ-ին ան­դա­մակ­ցու­թյան գոր­ծըն­թա­ցը, ո­րին Վա­շինգ­տո­նում հա­զիվ թե ան­տար­բեր նա­յեն: Գու­մա­րած հայտ­նի մնա­ցած բա­խու­մա­յին ուղ­ղու­թյուն­նե­րը, եւ դա տա­նում է այն մտքին, որ ԱՄՆ-ն ա­մեն բան կա­նի՝ ա­ռանց Էր­դո­ղա­նի Թուր­քի­ա ու­նե­նա­լու եւ այն իր վե­րահս­կո­ղու­թյան տակ վե­րա­դարձ­նե­լու հա­մար:

Եվ ա­հա, ինչ­պես եւ քա­նիցս են­թադ­րե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք, հենց նման ի­րա­վի­ճակն է, որ Էր­դո­ղա­նին պար­տադ­րում է՝ օգ­նու­թյուն ակն­կա­լել Մոսկ­վա­յից եւ Թեհ­րա­նից: Ընդ ո­րում, եր­կուսն էլ ու­նեն լուրջ հնա­րա­վո­րու­թյու­ններ՝ ազ­դե­լու Էր­դո­ղա­նի վար­կա­նի­շի ա­վե­լաց­ման վրա: Նախ, տնտե­սա­կան այն գոր­ծարք­նե­րը, ո­րը Մոսկ­վան սկսել է Էր­դո­ղա­նի հետ (հա­ցա­հա­տի­կի ծրա­գիր, ռուբ­լի­ով է­ներ­գա­կիր­նե­րի վա­ճառք եւ այլն), ար­դեն իսկ ո­րո­շա­կի է­ֆեկ­տի­վությ­ուն ցու­ցա­բե­րում են: Այ­սինքն, ե­թե այս պա­հին Էր­դո­ղա­նի վար­կա­նի­շը 40.8 տո­կոս է, ա­պա դեկ­տեմ­բե­րին այն նկա­տե­լի­ո­րեն ա­վե­լի ցածր էր՝ 38.6, եւ այդ ա­ճը բա­ցա­ռա­պես ռու­սա­կան այդ ծրագ­րե­րի ար­դյուն­քում Թուր­քի­ա­յում տնտե­սա­կան ան­կում­նե­րի մեղ­մումն է: Գու­մա­րած, ե­թե Թեհ­րա­նը շա­րու­նա­կի վեր­ջին շա­բաթ­նե­րին նկատ­վող բա­րիդ­րա­ցի­ա­կան դի­նա­մի­կան, ո­րը ցու­ցա­բե­րում է Ան­կա­րա­յի ուղ­ղու­թյամբ, այդ թվում՝ նա­խա­գա­հա­կան մա­կար­դա­կով այց կա­տա­րի Թուր­քի­ա, դա եւս ռե­ալ է­ֆեկտ կա­րող է ու­նե­նալ: Թե­կու­զեւ Թուր­քի­ա­յի փոք­րա­թիվ, բայց ո­րո­շա­կի զանգ­ված կազ­մող շի­ա­ա­կա­ննե­րին Էր­դո­ղա­նի օգ­տին կողմ­նո­րո­շե­լու ի­մաս­տով:

Այս­պի­սով, ռե­ալ շան­սեր Էր­դո­ղա­նը դեռ ու­նի: Ի­հար­կե, կա նա­եւ այն հար­ցը, թե հաղ­թե­լու դեպ­քում նույն աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան մո­տե­ցում­նե­րը նա որ­քա­նո՞վ կպա­հի: Բայց մյուս կող­մից էլ ցան­կա­ցած այլ ուժ, որն իշ­խա­նու­թյան գա Թուր­քի­ա­յում, գոր­ծե­լու է ա­մե­րի­կյան դաշ­տում, եւ դա ար­դեն իսկ Մոսկ­վա­յի եւ Թեհ­րա­նի հա­մար Էր­դո­ղա­նին ա­ջակ­ցու­թյան հար­ցում այ­լընտ­րան­քի տեղ չի թող­նում:

Ի դեպ, կհաղթի՞ Էրդողանը, թե` ոչ, Հայաստանի համար մեծ նշանակություն չունի: Թուրքիայիում ով էլ իշխի, մեկ է` «Թուրքը մնում է թուրք): Չնայած, Էրդողանը գոնե ամերիկյան հրահանգներով չի մտնում ռուսների դեմ պատերազմի մեջ, որը կնշանակի Հայաստանի վերջնական ոչնչացումը: Իսկ եթե նրան փոխարինելու գան ամերիկամետ տարրերը, ի՞նչ կանի Թուրքիան, դա արդեն մեծ հարց է:

ՔԵ­ՐՈԲ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Իրենց շնորհիվ է, որ Ջերմուկը կա. Արմեն Ասլամազյանն այսօր կդառնար 45 տարեկանԶոհվածների ծնողները համախմբվել են «Որդիների Կանչ» ՀԿ֊ի տանիքի տակՀԵՐՈՍԸ, ով զենքը ձեռքին, իր «զավակների» հետ մնաց միշտ արթուն...Սպարապետինը՝ սերը հայրենիքն էր, սիրո պտուղը՝ հայոց բանակը... այս օրը հավասարապես բոլորինն է՝ սահմանին կանգնած զինվորինը, ծնողինը, յուրաքանչյուր հայինըՄեծ հանրահավաք Թեհրանում. ելույթներով հանդես են եկել նաեւ պատգամավոր Ասպրամ Կրպեյանն ու Արցախի ՄԻՊ-ըՀանկարծամահ է եղել ԱՄՆ-ում ՀՀ նախկին փոխդեսպան Արմեն ԽարազյանըՆիկո՛լ, դու ստախոս ես. Կարապետ Պողոսյանը փակագծեր է բացումԻլհամն ասում է՝ հայերին պետք չի բանակ, ես կպաշտպանեմ հայերին. Վոլոդյա ՀովհաննիսյանՍպան վերակենդանացման բաժանմունքում է, իսկ այստեղ արդեն մեղավոր են նշանակում. ԴանիելյանՄեզ էլ ներքին թուրքերն են շրջափակել. հրամանատարի ընտանիքը հայտնել է ծանր իրավիճակումԻշխանությունում գտնվողներից որեւէ մեկին պետք չէ մարտունակ, անվտանգ բանակ. ՎարդանյանՄեզ ոչնչացնել պատրաստվող թշնամուն պետք է ատամ ցույց տալ. ՄանգասարյանԻնչ ակն­կա­լել Աբ­դել Ֆա­թահ էլ-Սի­սի­ի պատ­մա­կան այ­ցից. միջազգայնագետը փակագծեր է բացումԻ՞նչ են անելու եմ անզեն դիտորդները… տխուր երգե՞ր են երգելու, պարելո՞ւ են. Վրթանեսյան«Եթե Բուբան հրաշքով կենդանանար, կապշեր…»ԶԱՐ­ՄԱՆՔԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՏյառընդառաջ. Ո՞վ պետք է առաջինը ցատկի կրակի վրայովԶորամասին հրդեհի գործով տատասխանի սպասող հարցերի պակաս չկաՈւկրաինայում գլխավոր ճակատամարտը շատ մոտ էԱրեւմուտքը փորձում է հրաժարվել Երկրորդ աշխարհամարտի արդյունքներիցՀՀ-ն չի հրաժարվել Ադրբեջանի հետ սահմանին ՀԱՊԿ առաքելության տեղակայումից․ ՌԴ-ում ՀՀ դեսպանՔսան տարվա մեջ առաջին անգամ Էրդողանը տեսականորեն կարող է կորցնել նախագահական աթոռը. Մարկ ՊյերինիՔՊ-ականն առաջարկում է շատացնել արագաչափերն ու մեծացնել տուգանքները Armenian infoՊեսկովն ասել է, թե որ երկրի ղեկավարը կարող է վերջ տալ Ուկրաինայում հակամարտությանըԿրեմլը մեկնաբանել է Պուտինի կողմից «Վագներ»-ի անդամ Հայկ Գասպարյանին պարգևատրելըԱյստեղ կա Հայ Զինվորի թիկունքն ամուր պահելու խնդիր. միանում եմ, եւ հայտնում եմ զորակցությունսԻրան-Ադրբեջան հարաբերությոնները կպայթե՞ն.Armenian infoՌԴ-ն պատրաստ է Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳՆ-ների միջև բանակցություններ կազմակերպել․ ԶախարովաՇրջիկ երաժիշտների, նկարիչների գործունեությունը կսահմանափակվի․ խանգարում են, այլապես կտուգանվեն (Video).24NEWSԼևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանի հետ և կարևորել Լաչինի միջանցքի անհապաղ վերագործարկման անհրաժեշտությունըԱմանորին մի հիթ ունեինք՝ «Երնեկ, թէ այս նոր տարին, Վերջ տար հայի ցավերին», բայց սույն երգը 24/7 ռեժիմով երգելն անգամ չկանխեց հունվարի 19-ի Ցավը. Աննա Հակոբյան Ի տարբերություն օտարերկրյա խաղացողների մեծ մասի, որոնք սահմանափակվում են միայն կոչերով, մենք փնտրում ենք իրական լուծումներ. ՌԴ ԱԳՆ-ն՝ Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ«Վնուկովո»-ում վթարի է ենթարկվել ՌԴ առաջին դեմքերին փոխադրող թռիչքային ջոկատի ուղղաթիռըԾեծկռտուք՝ «Շենգավիթ» ԲԿ-ում․ մի խումբ անձինք քաշքշել են աշխատակիցներինԵԽԽՎ-ն Բաքվին կոչ է անում ազատել հայ գերիներին և բացել Լաչինի միջանցքըԻնչու պայթեց Ադրբեջանի դեսպանատունը. ԲաբուխանյանԱմերիաբանկը հիփոթեքային շուկայի բացարձակ առաջատարն է 5-րդ տարին անընդմեջՍԱՏՄ ղեկավարն ազատվել է պաշտոնիցՍպասվում է ձյուն, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԿրծկալի եւ հայրենիքի ընտրություն. Նաիրա ԶոհրաբյանՏղաներին ճանապարհեցին բանակԱդրբեջանը շուտով կտարհանի Թեհրանում իր դեսպանատան աշխատակիցներինՄԻԵԴ-ի վճռով Հայաստանը պարտավորվում է կալանավայրում մահացած Ս․ Ոսկանյանի կնոջը փոխհատուցել 20 000 եվրոԻրանում Ադրբեջանի դեսպանատան աշխատակիցները էվակուացվում ենԱդրբեջանը 3 պատերազմ է սկսել հայերի դեմ, հնարավո՞ր է ԼՂ-ն պատկերացնել նրա կազմում. Գևորգյանը՝ ԵԽԽՎ-ումՊուտինը պատերազմ կհայտարարի Գերմանիային Leopard տանկերն Ուկրաինա տեղափոխելուց հետո. BildԱհա, թե իրականում ինչու են փակում «Մալաթիան».Armenian infoԲաքուն մեղադրել է Թեհրանին դեսպանության վրա հարձակման պատճառները թաքցնելու մեջԱրա՞, բա 5-րդ կետդ էիր ճղում, թե բա ինձ մի տարեք բանակ, ես գիտությամբ եմ ուզում զբաղվեմ. 6-րդ տարին ա ֆռում, քանի՞ գիտական աշխատանք ես հրապարակել.Կոնստանտին Տեր-Նակալյան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода