Փոխարժեք: $ , ,
Այ՛ո, տոնական միջոցառումները  պետք է լինեն շատ ճոխ, մի լումմա անգամ չպետք է խնայենք. «Հանրապետություն» խմբակցության  ղեկավար Պուտինն ու Ռաիսին այսօր Մոսկվայում բանակցություններ կվարեն Քոչարյան Անդրանիկը գյումրեցիների մոտ մինչեւ այսօր հիշվում է «Հրեշ Անդո» մականունով. Պողոսյան Սնուփ Դոգի միջոցառումը տեղի կունենա հաջորդ տարի, այժմ ժամկետների հարցն է քննարկվում. ԿԳՄՍ նախարար Արցախցի պատգամավորները թող ազնիվ լինեն ու ասեն, թե քանի անգամ են պատգամավորներով գնացել ու տեսակցել իրենց ընտրած ժողովրդին Վաղը երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Դավթաշենի կամրջում և Սասնա Ծռեր փողոցում Արցախում` ադրբեջանցիների հետ ապրող Սարգիս Գալստյանի կինը լուսանկարներ է հրապարակել Ստեփանակերտից Գյումրիում դեկտեմբերի 7֊ին ընդառաջ քաղաքային իշխանության տապալումը հերթական սատանայական սիմվոլիզմի դերսևորում էր. Կարապետ Պողոսյան Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանկացվեն Կոլյա Միքայելյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզպետ, մինչև նախորդ շաբաթ նա աշխատում էր ԱԱԾ-ում

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Կե­րա՞ր, կա­պի­տու­լյանտ: Ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, ար­դեն քո ըն­կեր Մակ­րոնն էլ հաս­կա­ցել է, որ պի­տա­նի չես ո՛չ բնու­թյա­նը, ո՛չ մարդ­կու­թյա­նը: Ֆրան­սի­ա­յի նա­խա­գահն ըն­դու­նել է ՀՅԴ Բյու­րո­յի ան­դամ, Ֆրան­սի­ա­յի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը հա­մա­կար­գող խորհր­դի հա­մա­նա­խա­գահ ՄՈՒ­ՐԱԴ ՓԱ­ՓԱ­ԶՅԱ­ՆԻՆ, և քննակ­վել է նա­և նրա մուտ­քը ՀՀ ար­գե­լե­լու նի­կո­լաս­տո­րու­թյու­նը. «Անշուշտ, Է­մա­նո­ւել Մակ­րո­նը տե­ղյակ է այդ փաս­տից, այդ մա­սին նա խո­սել է Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հետ, Ֆրան­սի­ա­յի արտ­գործ­նա­խա­րա­րը՝ ՀՀ արտ­գործ­նա­խա­րա­րի հետ: Մակ­րո­նը չի հաս­կա­նում՝ ին­չու է այդ­պի­սի ո­րո­շում կա­յաց­վել, իր հա­մար դա ան­թույ­լատ­րե­լի ո­րո­շում էր, մա­նա­վանդ, որ ին­քը վկա է, որ ես մշտա­պես պաշտ­պա­նել եմ Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի շա­հե­րը: Հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ Մակ­րո­նը ին­քն անդ­րա­դար­ձավ այդ թե­մա­յին, ես ո­րո­շել է­ի չանդ­րա­դառ­նալ դրան, և մտա­հո­գու­թյուն հայտ­նեց այդ մա­սով: Ես նրան տե­ղե­կաց­րի այս հար­ցով վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րի մա­սին: Գի­տեք, որ դա­տա­կան գոր­ծըն­թաց է սկսվել, և մա­յի­սի 17-ին դա­տա­կան նիստ պետք է տե­ղի ու­նե­նա ար­գել­քի ո­րոշ­ման դեմ»: Լսե­ցի՞ր, գյա­դա, դա ան­թույ­լատ­րե­լի ո­րո­շում է, իսկ Մակ­րո­նը չի հաս­կա­նում` ին­չու ես այդ­պի­սի ո­րո­շում ըն­դու­նել, քան­զի նա նի­կոլ չի, նոր­մալ պե­տա­կան այր է:

Ինչ­պես հայտ­նի է, օմ­բուդս­մեն Քրիս­տի­նե Գրի­գո­րյա­նը հրա­ժա­րա­կան է տվել և շտապ հե­ռա­ցել Հա­յաս­տա­նից: Եվ ա­սում են, թե նոր թեկ­նա­ծուն Աշ­խա­տան­քի եւ սո­ցի­ա­լա­կան հար­ցե­րի փոխ­նա­խա­րար ՏԱ­ԹԵ­ՎԻԿ ՍՏԵ­ՓԱ­ՆՅԱՆՆ է: Բայց փոխ­նա­խա­րար` շատ բարձր է աս­ված: Զար­մա­նա­լի­ո­րեն, ե­թե կեն­սագ­րու­թյու­նից հա­նես տար­բեր դա­սըն­թաց­նե­րին մաս­նակ­ցու­թյու­նը ( Լոն­դո­նի Գլո­բալ Հա­մալ­սա­րա­նի (UCL) Կրթու­թյան և դիս­լեք­սի­ա­յի մի­ջազ­գա­յին ինս­տի­տու­տի «Ընթեր­ցա­նու­թյան և գրե­լու դժվա­րու­թյուն­ներ ու­նե­ցող ե­րե­խա­նե­րի ա­ջակ­ցու­թյան մե­թոդ­ներ» դա­սըն­թաց, Կա­լի­ֆոր­նի­ա­յի Դեյ­վի­սի Հա­մալ­սա­րա­նի «Աուտիս­տիկ սպեկ­տո­րի խան­գա­րում­ներ» դա­սըն­թաց, մաս­նակ­ցու­թյուն է Ա­սի­ա­կան զար­գաց­ման բան­կի/ՀԱՀ Շա­րու­նա­կա­կան կրթու­թյան բաժ­նի Կա­նանց ձեռ­նե­րե­ցու­թյան, ա­ռաջ­նոր­դու­թյան և հա­ղոր­դակ­ցու­թյան ծրագ­րին՝ Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կյան հա­մալ­սա­րա­նում եւ այլն), ինչ­պես նա­եւ ան­հայտ բնույ­թի հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծու­նե­ու­թյու­նը, տա­կը մնում է մեկ աշ­խա­տան­քա­յին փաստ՝ «Մո­դա­մոնթ» հա­գուս­տի խա­նութ­նե­րի ցան­ցի մե­նե­ջե­րի պաշ­տո­նը, ո­րը նա զբա­ղեց­րել է 2004-ից մին­չեւ 2020 թվա­կա­նը: Դե, իսկ 2020 թ. մա­յի­սի 15-ին, մարմ­նա­վո­րե­լով Լե­նի­նի` «Каж­дая ку­хар­ка мо­жет управ­лять го­су­дар­ст­вом» տխրառ­չակ բա­նա­ձև­ը, նա նշա­նակ­վել է փոխ­նա­խա­րար: Իսկ հի­մա օմ­բուդս­մեն է դառ­նում, գրո՛ղը տա­նի...

Զար­մա­նա­լի բա­ներ են կա­տար­վում նա­և Հնդկաս­տա­նում:  Times Now-ում հրա­պա­րակ­ված զե­կույ­ցի հա­մա­ձայն` DRDO-L&T ձեռ­նար­կու­թյու­նը մշա­կել է ZO­RA­WAR թե­թև տան­կը, ո­րը կա­ռուց­ման փու­լում է և թո­ղարկ­վե­լու է ապ­րի­լին: Կա­ռա­վա­րու­թյունն ար­տո­նել 134 այդ­պի­սի տան­կե­րի գնու­մը: Զար­մա­նա­լի է, բայց ինչ­պե՞ս ծնվեց «Զո­րա­վար» ա­նու­նը` պա­տա­հա­կա­նու­թյո՞ւն է, լեզ­վա­բա­նա­կան յու­րա­հա­տուկ խա՞ղ է, թե՞ թա­փան­ցիկ ակ­նարկ է Հա­յոց լեռ­նաշ­խար­հի ուղ­ղու­թյամբ... Ին­չև­է, ա­ռաջ­նորդ­վենք այն սկզբուն­քով, որ աշ­խար­հում ոչ մի պա­տա­հա­կա­նու­թյուն էլ պա­տա­հա­կան չէ, և սիմ­վոլ­ներն ու նշան­ներն են կա­ռա­վա­րում աշ­խար­հը: Հու­սանք, որ դա բա­րի նշան է մեր երկ­րի ու ազ­գի հա­մար և խորհր­դան­շում է մեր եր­բեմ­նի ռազ­մա­կան փառ­քի վե­րա­կանգ­նու­մը: Այն փառ­քի, ո­րը հա­զա­րա­մյակ­նե­րի խոր­քից ե­կել է, հե­տո վե­րածն­վել 1992-ին, սա­կայն քա­մուն տրվել գե­րա­գույն գլխա­վոր դա­վա­ճա­նի կող­մից: Բայց մի­և­նույն է` գա­լու է այն օ­րը, երբ կրկին հպար­տո­րեն նշե­լու ենք հուն­վա­րի 28-ը` մեր բա­նա­կի տո­նը` ի հե­ճուկս ներ­քին և ար­տա­քին թուր­քե­րի:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 


Այ՛ո, տոնական միջոցառումները  պետք է լինեն շատ ճոխ, մի լումմա անգամ չպետք է խնայենք. «Հանրապետություն» խմբակցության  ղեկավարՊուտինն ու Ռաիսին այսօր Մոսկվայում բանակցություններ կվարենՔոչարյան Անդրանիկը գյումրեցիների մոտ մինչեւ այսօր հիշվում է «Հրեշ Անդո» մականունով. ՊողոսյանՍնուփ Դոգի միջոցառումը տեղի կունենա հաջորդ տարի, այժմ ժամկետների հարցն է քննարկվում. ԿԳՄՍ նախարարԱրցախցի պատգամավորները թող ազնիվ լինեն ու ասեն, թե քանի անգամ են պատգամավորներով գնացել ու տեսակցել իրենց ընտրած ժողովրդինՎաղը երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Դավթաշենի կամրջում և Սասնա Ծռեր փողոցումԱրցախում` ադրբեջանցիների հետ ապրող Սարգիս Գալստյանի կինը լուսանկարներ է հրապարակել ՍտեփանակերտիցԳյումրիում դեկտեմբերի 7֊ին ընդառաջ քաղաքային իշխանության տապալումը հերթական սատանայական սիմվոլիզմի դերսևորում էր. Կարապետ ՊողոսյանԱդրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանկացվենԿոլյա Միքայելյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզպետ, մինչև նախորդ շաբաթ նա աշխատում էր ԱԱԾ-ումՀիփոթեքային վարկով աջակցում ենք զինվորականներին, որ բնակարան ձեռք բերեն. ՓաշինյանՉեմ բացառում, որ հայերը կգնան Ադրբեջանում կապրեն, ադրբեջանցիներն էլ կգան Հայաստանում կապրեն. Ալեն Սիմոնյան«Ինչու է կալանավորվել Դավիթ Ավագյանը, որ Հայրենիք էր կորցնում եւ անտարբեր չէ՞ր»Ով էր Անդրանիկ Քոչարյանը մինչեւ հեղափոխությունը եւ ինչու է թալան բառը մինչ օրս ցավոտ տանում. ՄանրամասներԲաքվում սկսվել է պահեստազորային Գագիկ Ոսկանյանի դատավարությունըԱրտարժույթի փոխարժեքները դեկտեմբերի 7-ինԵրևանում կանանց ծեծկռտուք է տեղի ունեցել. պատճառը՝ «ում ավելի պոչն է երկար ու հաստ»․shamshyan.comՄոսկվայաբնակ 83-ամյա հայ կինը դիմել է դատարան՝ պահանջելով, որ Պուտինը որդեգրի իրենՍպիտակի ավերիչ երկրաշարժից անցել է 35 տարիՏաք եղանակը երկրաշարժի նշան չէ, մթնոլորտային երևույթները կապ չունեն երկրաբանական երևույթների հետԿառավարության հերթական նիստը՝ ուղիղԱդրբեջանում ուժեղ երկրաշարժ է գրանցվել. այն զգացվել է նաև Հայաստանում. ՆԳՆ փրկարար ծառայությունՄարզպետ է այսօր պաշտոնանկ արվելուԿլինեն չպլանավորած հանդիպումներ հին ծանոթների հետ. դեկտեմբերի 7-ի աստղագուշակՍպասվում է անձրև. օդի ջերմաստիճանն այսօրԲլինկենն անհամբեր սպասում է առաջիկայում Վաշինգտոնում հյուրընկալելու Միրզոյանին և Բայրամովին՝ խաղաղության բանակցությունների համար. Օ'ԲրայեԱլիևը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է իր ներդրումն ունենալ Երևանի և Բաքվի միջև բանակցություններումԿինը բռնացրել է ամուսնուն՝ իրենց երեխաների կնքամոր հետ դավաճանելիսՍեքս-սկանդալ. Մայրը որդուն բռնացրել է այգում ուսուցչուհու հետ սեքսով զբաղվելիս«ՀՈՒՆԳԱՐԱՑԻ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍ ՄՐՑԱԿԻՑՆԵՐԻՍ ՀԱՂԹԵԼ ԵՄ ՆՈԿԱՈՒՏՈՎ». ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻ ԱՇԽԱՐՀԻ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԷՐԻԿ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆՕրվա խորհուրդ. Դեկտեմբերի 7Զելենսկին պատրաստվում է հեռանալ. Ուկրաինական աղբյուր«Փաստ». Ալավերդիում ոստիկանները ագրեսիվ են տրամադրված եղել«Հրապարակ». Ալավերդուց անցան ԳյումրունՓաշինյանի ոչ մի խոսք իրական չէ. ինչ է սպասվում Հայաստանին. «Ժողովուրդ»Ռուսական բանակը ճնշում է բոլոր կողմերից. ուկրաինացի ռազմական վերլուծաբաններՈւժեղ երկրաշարժ Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքի մոտ. Ուժգնությունը՝ 7-8 բաԲայդենի ելույթը չօգնեց. ԱՄՆ Սենատն արգելափակեց Կիևին օգնելու օրինագծի քվեարկության բերելը«Հրապարակ». Գուրգեն Արսենյանի ճակատագիրը պարզ կդառնա դեկտեմբերի վերջին1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին՝ 11 անց 41 րոպեին, հազարավոր հայերի համար ժամանակն ընդմիշտ կանգնեց«Փաստ». Ով այնպիսի սուտ ասի, որ...Հաջորդը Գորիսի քաղաքապետն է. իշխանությունն ազատվում է ընդդիմադիրներից. «Ժողովուրդ»Ինքնաթիռը սկսել է այրվել Ուլան-Ուդեից թռչելու պես (Տեսանյութ)Ամերիկացի քաղաքական գործիչները հրաժարվում են աջակցել Ուկրաինային. The American ConservativeԲԱՄԲԱՍԱՆՔՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԶԱՐՄԱՆՔՔՊ-ականներ, լսում ե՞ք ինչ է ասում, ձեզ է ասում. Արտակ Զաքարյան15 տարեկան էջմիածնեցի աշակերտին հուղարկավորեցինԻնչպես դիմավորեցին Պուտինին Էմիրաթներում (Տեսանյութ)

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода