Փոխարժեք: $ 396.02, 431.27, 5.71
Հզոր պայթյուններ Զապորոժյեում և Կրիվոյ Ռոգում «Հրապարակ». Ինչում են մեղադրում Սեյրան Օհանյանին Ճակատամարտ Ուգլեդարի համար. ի՞նչ է կատարվում ճակատում Ոոստիկանությունն աննախադեպ ուժեր են կենտրոնացվել«Եռաբլուրում»՝ Նիկոլ Փաշինյանի այցին ընդառաջ. NEWS.am Եթե Abrams տանկերը հասնեն Ուկրաինա մինչև օգոստոս, դա «չափազանց ուշ կլինի». Զելենսկի Իրենց շնորհիվ է, որ Ջերմուկը կա. Արմեն Ասլամազյանն այսօր կդառնար 45 տարեկան Զոհվածների ծնողները համախմբվել են «Որդիների Կանչ» ՀԿ֊ի տանիքի տակ ՀԵՐՈՍԸ, ով զենքը ձեռքին, իր «զավակների» հետ մնաց միշտ արթուն... Սպարապետինը՝ սերը հայրենիքն էր, սիրո պտուղը՝ հայոց բանակը... այս օրը հավասարապես բոլորինն է՝ սահմանին կանգնած զինվորինը, ծնողինը, յուրաքանչյուր հայինը Մեծ հանրահավաք Թեհրանում. ելույթներով հանդես են եկել նաեւ պատգամավոր Ասպրամ Կրպեյանն ու Արցախի ՄԻՊ-ը

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Կե­րա՞ր, կա­պի­տու­լյանտ: Ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, ար­դեն քո ըն­կեր Մակ­րոնն էլ հաս­կա­ցել է, որ պի­տա­նի չես ո՛չ բնու­թյա­նը, ո՛չ մարդ­կու­թյա­նը: Ֆրան­սի­ա­յի նա­խա­գահն ըն­դու­նել է ՀՅԴ Բյու­րո­յի ան­դամ, Ֆրան­սի­ա­յի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը հա­մա­կար­գող խորհր­դի հա­մա­նա­խա­գահ ՄՈՒ­ՐԱԴ ՓԱ­ՓԱ­ԶՅԱ­ՆԻՆ, և քննակ­վել է նա­և նրա մուտ­քը ՀՀ ար­գե­լե­լու նի­կո­լաս­տո­րու­թյու­նը. «Անշուշտ, Է­մա­նո­ւել Մակ­րո­նը տե­ղյակ է այդ փաս­տից, այդ մա­սին նա խո­սել է Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հետ, Ֆրան­սի­ա­յի արտ­գործ­նա­խա­րա­րը՝ ՀՀ արտ­գործ­նա­խա­րա­րի հետ: Մակ­րո­նը չի հաս­կա­նում՝ ին­չու է այդ­պի­սի ո­րո­շում կա­յաց­վել, իր հա­մար դա ան­թույ­լատ­րե­լի ո­րո­շում էր, մա­նա­վանդ, որ ին­քը վկա է, որ ես մշտա­պես պաշտ­պա­նել եմ Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի շա­հե­րը: Հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ Մակ­րո­նը ին­քն անդ­րա­դար­ձավ այդ թե­մա­յին, ես ո­րո­շել է­ի չանդ­րա­դառ­նալ դրան, և մտա­հո­գու­թյուն հայտ­նեց այդ մա­սով: Ես նրան տե­ղե­կաց­րի այս հար­ցով վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րի մա­սին: Գի­տեք, որ դա­տա­կան գոր­ծըն­թաց է սկսվել, և մա­յի­սի 17-ին դա­տա­կան նիստ պետք է տե­ղի ու­նե­նա ար­գել­քի ո­րոշ­ման դեմ»: Լսե­ցի՞ր, գյա­դա, դա ան­թույ­լատ­րե­լի ո­րո­շում է, իսկ Մակ­րո­նը չի հաս­կա­նում` ին­չու ես այդ­պի­սի ո­րո­շում ըն­դու­նել, քան­զի նա նի­կոլ չի, նոր­մալ պե­տա­կան այր է:

Ինչ­պես հայտ­նի է, օմ­բուդս­մեն Քրիս­տի­նե Գրի­գո­րյա­նը հրա­ժա­րա­կան է տվել և շտապ հե­ռա­ցել Հա­յաս­տա­նից: Եվ ա­սում են, թե նոր թեկ­նա­ծուն Աշ­խա­տան­քի եւ սո­ցի­ա­լա­կան հար­ցե­րի փոխ­նա­խա­րար ՏԱ­ԹԵ­ՎԻԿ ՍՏԵ­ՓԱ­ՆՅԱՆՆ է: Բայց փոխ­նա­խա­րար` շատ բարձր է աս­ված: Զար­մա­նա­լի­ո­րեն, ե­թե կեն­սագ­րու­թյու­նից հա­նես տար­բեր դա­սըն­թաց­նե­րին մաս­նակ­ցու­թյու­նը ( Լոն­դո­նի Գլո­բալ Հա­մալ­սա­րա­նի (UCL) Կրթու­թյան և դիս­լեք­սի­ա­յի մի­ջազ­գա­յին ինս­տի­տու­տի «Ընթեր­ցա­նու­թյան և գրե­լու դժվա­րու­թյուն­ներ ու­նե­ցող ե­րե­խա­նե­րի ա­ջակ­ցու­թյան մե­թոդ­ներ» դա­սըն­թաց, Կա­լի­ֆոր­նի­ա­յի Դեյ­վի­սի Հա­մալ­սա­րա­նի «Աուտիս­տիկ սպեկ­տո­րի խան­գա­րում­ներ» դա­սըն­թաց, մաս­նակ­ցու­թյուն է Ա­սի­ա­կան զար­գաց­ման բան­կի/ՀԱՀ Շա­րու­նա­կա­կան կրթու­թյան բաժ­նի Կա­նանց ձեռ­նե­րե­ցու­թյան, ա­ռաջ­նոր­դու­թյան և հա­ղոր­դակ­ցու­թյան ծրագ­րին՝ Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կյան հա­մալ­սա­րա­նում եւ այլն), ինչ­պես նա­եւ ան­հայտ բնույ­թի հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծու­նե­ու­թյու­նը, տա­կը մնում է մեկ աշ­խա­տան­քա­յին փաստ՝ «Մո­դա­մոնթ» հա­գուս­տի խա­նութ­նե­րի ցան­ցի մե­նե­ջե­րի պաշ­տո­նը, ո­րը նա զբա­ղեց­րել է 2004-ից մին­չեւ 2020 թվա­կա­նը: Դե, իսկ 2020 թ. մա­յի­սի 15-ին, մարմ­նա­վո­րե­լով Լե­նի­նի` «Каж­дая ку­хар­ка мо­жет управ­лять го­су­дар­ст­вом» տխրառ­չակ բա­նա­ձև­ը, նա նշա­նակ­վել է փոխ­նա­խա­րար: Իսկ հի­մա օմ­բուդս­մեն է դառ­նում, գրո՛ղը տա­նի...

Զար­մա­նա­լի բա­ներ են կա­տար­վում նա­և Հնդկաս­տա­նում:  Times Now-ում հրա­պա­րակ­ված զե­կույ­ցի հա­մա­ձայն` DRDO-L&T ձեռ­նար­կու­թյու­նը մշա­կել է ZO­RA­WAR թե­թև տան­կը, ո­րը կա­ռուց­ման փու­լում է և թո­ղարկ­վե­լու է ապ­րի­լին: Կա­ռա­վա­րու­թյունն ար­տո­նել 134 այդ­պի­սի տան­կե­րի գնու­մը: Զար­մա­նա­լի է, բայց ինչ­պե՞ս ծնվեց «Զո­րա­վար» ա­նու­նը` պա­տա­հա­կա­նու­թյո՞ւն է, լեզ­վա­բա­նա­կան յու­րա­հա­տուկ խա՞ղ է, թե՞ թա­փան­ցիկ ակ­նարկ է Հա­յոց լեռ­նաշ­խար­հի ուղ­ղու­թյամբ... Ին­չև­է, ա­ռաջ­նորդ­վենք այն սկզբուն­քով, որ աշ­խար­հում ոչ մի պա­տա­հա­կա­նու­թյուն էլ պա­տա­հա­կան չէ, և սիմ­վոլ­ներն ու նշան­ներն են կա­ռա­վա­րում աշ­խար­հը: Հու­սանք, որ դա բա­րի նշան է մեր երկ­րի ու ազ­գի հա­մար և խորհր­դան­շում է մեր եր­բեմ­նի ռազ­մա­կան փառ­քի վե­րա­կանգ­նու­մը: Այն փառ­քի, ո­րը հա­զա­րա­մյակ­նե­րի խոր­քից ե­կել է, հե­տո վե­րածն­վել 1992-ին, սա­կայն քա­մուն տրվել գե­րա­գույն գլխա­վոր դա­վա­ճա­նի կող­մից: Բայց մի­և­նույն է` գա­լու է այն օ­րը, երբ կրկին հպար­տո­րեն նշե­լու ենք հուն­վա­րի 28-ը` մեր բա­նա­կի տո­նը` ի հե­ճուկս ներ­քին և ար­տա­քին թուր­քե­րի:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Հզոր պայթյուններ Զապորոժյեում և Կրիվոյ Ռոգում«Հրապարակ». Ինչում են մեղադրում Սեյրան ՕհանյանինՃակատամարտ Ուգլեդարի համար. ի՞նչ է կատարվում ճակատումՈոստիկանությունն աննախադեպ ուժեր են կենտրոնացվել«Եռաբլուրում»՝ Նիկոլ Փաշինյանի այցին ընդառաջ. NEWS.amԵթե Abrams տանկերը հասնեն Ուկրաինա մինչև օգոստոս, դա «չափազանց ուշ կլինի». Զելենսկի Իրենց շնորհիվ է, որ Ջերմուկը կա. Արմեն Ասլամազյանն այսօր կդառնար 45 տարեկանԶոհվածների ծնողները համախմբվել են «Որդիների Կանչ» ՀԿ֊ի տանիքի տակՀԵՐՈՍԸ, ով զենքը ձեռքին, իր «զավակների» հետ մնաց միշտ արթուն...Սպարապետինը՝ սերը հայրենիքն էր, սիրո պտուղը՝ հայոց բանակը... այս օրը հավասարապես բոլորինն է՝ սահմանին կանգնած զինվորինը, ծնողինը, յուրաքանչյուր հայինըՄեծ հանրահավաք Թեհրանում. ելույթներով հանդես են եկել նաեւ պատգամավոր Ասպրամ Կրպեյանն ու Արցախի ՄԻՊ-ըՀանկարծամահ է եղել ԱՄՆ-ում ՀՀ նախկին փոխդեսպան Արմեն ԽարազյանըՆիկո՛լ, դու ստախոս ես. Կարապետ Պողոսյանը փակագծեր է բացումԻլհամն ասում է՝ հայերին պետք չի բանակ, ես կպաշտպանեմ հայերին. Վոլոդյա ՀովհաննիսյանՍպան վերակենդանացման բաժանմունքում է, իսկ այստեղ արդեն մեղավոր են նշանակում. ԴանիելյանՄեզ էլ ներքին թուրքերն են շրջափակել. հրամանատարի ընտանիքը հայտնել է ծանր իրավիճակումԻշխանությունում գտնվողներից որեւէ մեկին պետք չէ մարտունակ, անվտանգ բանակ. ՎարդանյանՄեզ ոչնչացնել պատրաստվող թշնամուն պետք է ատամ ցույց տալ. ՄանգասարյանԻնչ ակն­կա­լել Աբ­դել Ֆա­թահ էլ-Սի­սի­ի պատ­մա­կան այ­ցից. միջազգայնագետը փակագծեր է բացումԻ՞նչ են անելու եմ անզեն դիտորդները… տխուր երգե՞ր են երգելու, պարելո՞ւ են. Վրթանեսյան«Եթե Բուբան հրաշքով կենդանանար, կապշեր…»ԶԱՐ­ՄԱՆՔԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՏյառընդառաջ. Ո՞վ պետք է առաջինը ցատկի կրակի վրայովԶորամասին հրդեհի գործով տատասխանի սպասող հարցերի պակաս չկաՈւկրաինայում գլխավոր ճակատամարտը շատ մոտ էԱրեւմուտքը փորձում է հրաժարվել Երկրորդ աշխարհամարտի արդյունքներիցՀՀ-ն չի հրաժարվել Ադրբեջանի հետ սահմանին ՀԱՊԿ առաքելության տեղակայումից․ ՌԴ-ում ՀՀ դեսպանՔսան տարվա մեջ առաջին անգամ Էրդողանը տեսականորեն կարող է կորցնել նախագահական աթոռը. Մարկ ՊյերինիՔՊ-ականն առաջարկում է շատացնել արագաչափերն ու մեծացնել տուգանքները Armenian infoՊեսկովն ասել է, թե որ երկրի ղեկավարը կարող է վերջ տալ Ուկրաինայում հակամարտությանըԿրեմլը մեկնաբանել է Պուտինի կողմից «Վագներ»-ի անդամ Հայկ Գասպարյանին պարգևատրելըԱյստեղ կա Հայ Զինվորի թիկունքն ամուր պահելու խնդիր. միանում եմ, եւ հայտնում եմ զորակցությունսԻրան-Ադրբեջան հարաբերությոնները կպայթե՞ն.Armenian infoՌԴ-ն պատրաստ է Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳՆ-ների միջև բանակցություններ կազմակերպել․ ԶախարովաՇրջիկ երաժիշտների, նկարիչների գործունեությունը կսահմանափակվի․ խանգարում են, այլապես կտուգանվեն (Video).24NEWSԼևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանի հետ և կարևորել Լաչինի միջանցքի անհապաղ վերագործարկման անհրաժեշտությունըԱմանորին մի հիթ ունեինք՝ «Երնեկ, թէ այս նոր տարին, Վերջ տար հայի ցավերին», բայց սույն երգը 24/7 ռեժիմով երգելն անգամ չկանխեց հունվարի 19-ի Ցավը. Աննա Հակոբյան Ի տարբերություն օտարերկրյա խաղացողների մեծ մասի, որոնք սահմանափակվում են միայն կոչերով, մենք փնտրում ենք իրական լուծումներ. ՌԴ ԱԳՆ-ն՝ Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ«Վնուկովո»-ում վթարի է ենթարկվել ՌԴ առաջին դեմքերին փոխադրող թռիչքային ջոկատի ուղղաթիռըԾեծկռտուք՝ «Շենգավիթ» ԲԿ-ում․ մի խումբ անձինք քաշքշել են աշխատակիցներինԵԽԽՎ-ն Բաքվին կոչ է անում ազատել հայ գերիներին և բացել Լաչինի միջանցքըԻնչու պայթեց Ադրբեջանի դեսպանատունը. ԲաբուխանյանԱմերիաբանկը հիփոթեքային շուկայի բացարձակ առաջատարն է 5-րդ տարին անընդմեջՍԱՏՄ ղեկավարն ազատվել է պաշտոնիցՍպասվում է ձյուն, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԿրծկալի եւ հայրենիքի ընտրություն. Նաիրա ԶոհրաբյանՏղաներին ճանապարհեցին բանակԱդրբեջանը շուտով կտարհանի Թեհրանում իր դեսպանատան աշխատակիցներինՄԻԵԴ-ի վճռով Հայաստանը պարտավորվում է կալանավայրում մահացած Ս․ Ոսկանյանի կնոջը փոխհատուցել 20 000 եվրոԻրանում Ադրբեջանի դեսպանատան աշխատակիցները էվակուացվում են

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода