Փոխարժեք: $ , ,
Ով է Արցախում հայերի ներկայացուցիչ նշանակված երբեմնի գործարարը. Բացառիկ մանրամասներ Ինչ սպասել Գրանադայում Փաշինյան-Ալիեւ հանդիպումից Արցախում ադրբեջանի ձեռքով տեղի է ունենում էթնիկ զտում. Մասյացոտն թեմի առաջնորդ Հռոմի ստատուտի ընդունումը վատ վիճակը դարձնելու է ավելի վատ. Արթուր Խաչիկյան Բաքուն հաստատել է Սահակյանին, Ղուկասյանին ու Իշխանյանին ձերբակալելու մասին տեղեկությունը. դատարանը որոշում կկայացնի առաջիկա ժամերին Ընդդիմությունը հրաժարվե՞լ է Սաֆարովին արդարացրած Հունգարիայի բարեկամական խմբի մաս կազմել Արցախում առաջին հայը նշանակվել է Ադրբեջանի ներկայացուցիչ. Հայտնի է ինքնությունը Հայը սրբազան պարտք ունի՝ պիտի՛ պայքարի. Արփինե Սարիբեկյան Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանն առևանգվել է․ նա տեղափոխվում է Բաքու ԱՄՆ-ն կարո՞ղ է երկար ժամանակով ամրապնդվել Հայաստանում

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Կե­րա՞ր, կա­պի­տու­լյանտ: Ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, ար­դեն քո ըն­կեր Մակ­րոնն էլ հաս­կա­ցել է, որ պի­տա­նի չես ո՛չ բնու­թյա­նը, ո՛չ մարդ­կու­թյա­նը: Ֆրան­սի­ա­յի նա­խա­գահն ըն­դու­նել է ՀՅԴ Բյու­րո­յի ան­դամ, Ֆրան­սի­ա­յի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը հա­մա­կար­գող խորհր­դի հա­մա­նա­խա­գահ ՄՈՒ­ՐԱԴ ՓԱ­ՓԱ­ԶՅԱ­ՆԻՆ, և քննակ­վել է նա­և նրա մուտ­քը ՀՀ ար­գե­լե­լու նի­կո­լաս­տո­րու­թյու­նը. «Անշուշտ, Է­մա­նո­ւել Մակ­րո­նը տե­ղյակ է այդ փաս­տից, այդ մա­սին նա խո­սել է Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հետ, Ֆրան­սի­ա­յի արտ­գործ­նա­խա­րա­րը՝ ՀՀ արտ­գործ­նա­խա­րա­րի հետ: Մակ­րո­նը չի հաս­կա­նում՝ ին­չու է այդ­պի­սի ո­րո­շում կա­յաց­վել, իր հա­մար դա ան­թույ­լատ­րե­լի ո­րո­շում էր, մա­նա­վանդ, որ ին­քը վկա է, որ ես մշտա­պես պաշտ­պա­նել եմ Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի շա­հե­րը: Հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ Մակ­րո­նը ին­քն անդ­րա­դար­ձավ այդ թե­մա­յին, ես ո­րո­շել է­ի չանդ­րա­դառ­նալ դրան, և մտա­հո­գու­թյուն հայտ­նեց այդ մա­սով: Ես նրան տե­ղե­կաց­րի այս հար­ցով վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րի մա­սին: Գի­տեք, որ դա­տա­կան գոր­ծըն­թաց է սկսվել, և մա­յի­սի 17-ին դա­տա­կան նիստ պետք է տե­ղի ու­նե­նա ար­գել­քի ո­րոշ­ման դեմ»: Լսե­ցի՞ր, գյա­դա, դա ան­թույ­լատ­րե­լի ո­րո­շում է, իսկ Մակ­րո­նը չի հաս­կա­նում` ին­չու ես այդ­պի­սի ո­րո­շում ըն­դու­նել, քան­զի նա նի­կոլ չի, նոր­մալ պե­տա­կան այր է:

Ինչ­պես հայտ­նի է, օմ­բուդս­մեն Քրիս­տի­նե Գրի­գո­րյա­նը հրա­ժա­րա­կան է տվել և շտապ հե­ռա­ցել Հա­յաս­տա­նից: Եվ ա­սում են, թե նոր թեկ­նա­ծուն Աշ­խա­տան­քի եւ սո­ցի­ա­լա­կան հար­ցե­րի փոխ­նա­խա­րար ՏԱ­ԹԵ­ՎԻԿ ՍՏԵ­ՓԱ­ՆՅԱՆՆ է: Բայց փոխ­նա­խա­րար` շատ բարձր է աս­ված: Զար­մա­նա­լի­ո­րեն, ե­թե կեն­սագ­րու­թյու­նից հա­նես տար­բեր դա­սըն­թաց­նե­րին մաս­նակ­ցու­թյու­նը ( Լոն­դո­նի Գլո­բալ Հա­մալ­սա­րա­նի (UCL) Կրթու­թյան և դիս­լեք­սի­ա­յի մի­ջազ­գա­յին ինս­տի­տու­տի «Ընթեր­ցա­նու­թյան և գրե­լու դժվա­րու­թյուն­ներ ու­նե­ցող ե­րե­խա­նե­րի ա­ջակ­ցու­թյան մե­թոդ­ներ» դա­սըն­թաց, Կա­լի­ֆոր­նի­ա­յի Դեյ­վի­սի Հա­մալ­սա­րա­նի «Աուտիս­տիկ սպեկ­տո­րի խան­գա­րում­ներ» դա­սըն­թաց, մաս­նակ­ցու­թյուն է Ա­սի­ա­կան զար­գաց­ման բան­կի/ՀԱՀ Շա­րու­նա­կա­կան կրթու­թյան բաժ­նի Կա­նանց ձեռ­նե­րե­ցու­թյան, ա­ռաջ­նոր­դու­թյան և հա­ղոր­դակ­ցու­թյան ծրագ­րին՝ Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կյան հա­մալ­սա­րա­նում եւ այլն), ինչ­պես նա­եւ ան­հայտ բնույ­թի հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծու­նե­ու­թյու­նը, տա­կը մնում է մեկ աշ­խա­տան­քա­յին փաստ՝ «Մո­դա­մոնթ» հա­գուս­տի խա­նութ­նե­րի ցան­ցի մե­նե­ջե­րի պաշ­տո­նը, ո­րը նա զբա­ղեց­րել է 2004-ից մին­չեւ 2020 թվա­կա­նը: Դե, իսկ 2020 թ. մա­յի­սի 15-ին, մարմ­նա­վո­րե­լով Լե­նի­նի` «Каж­дая ку­хар­ка мо­жет управ­лять го­су­дар­ст­вом» տխրառ­չակ բա­նա­ձև­ը, նա նշա­նակ­վել է փոխ­նա­խա­րար: Իսկ հի­մա օմ­բուդս­մեն է դառ­նում, գրո՛ղը տա­նի...

Զար­մա­նա­լի բա­ներ են կա­տար­վում նա­և Հնդկաս­տա­նում:  Times Now-ում հրա­պա­րակ­ված զե­կույ­ցի հա­մա­ձայն` DRDO-L&T ձեռ­նար­կու­թյու­նը մշա­կել է ZO­RA­WAR թե­թև տան­կը, ո­րը կա­ռուց­ման փու­լում է և թո­ղարկ­վե­լու է ապ­րի­լին: Կա­ռա­վա­րու­թյունն ար­տո­նել 134 այդ­պի­սի տան­կե­րի գնու­մը: Զար­մա­նա­լի է, բայց ինչ­պե՞ս ծնվեց «Զո­րա­վար» ա­նու­նը` պա­տա­հա­կա­նու­թյո՞ւն է, լեզ­վա­բա­նա­կան յու­րա­հա­տուկ խա՞ղ է, թե՞ թա­փան­ցիկ ակ­նարկ է Հա­յոց լեռ­նաշ­խար­հի ուղ­ղու­թյամբ... Ին­չև­է, ա­ռաջ­նորդ­վենք այն սկզբուն­քով, որ աշ­խար­հում ոչ մի պա­տա­հա­կա­նու­թյուն էլ պա­տա­հա­կան չէ, և սիմ­վոլ­ներն ու նշան­ներն են կա­ռա­վա­րում աշ­խար­հը: Հու­սանք, որ դա բա­րի նշան է մեր երկ­րի ու ազ­գի հա­մար և խորհր­դան­շում է մեր եր­բեմ­նի ռազ­մա­կան փառ­քի վե­րա­կանգ­նու­մը: Այն փառ­քի, ո­րը հա­զա­րա­մյակ­նե­րի խոր­քից ե­կել է, հե­տո վե­րածն­վել 1992-ին, սա­կայն քա­մուն տրվել գե­րա­գույն գլխա­վոր դա­վա­ճա­նի կող­մից: Բայց մի­և­նույն է` գա­լու է այն օ­րը, երբ կրկին հպար­տո­րեն նշե­լու ենք հուն­վա­րի 28-ը` մեր բա­նա­կի տո­նը` ի հե­ճուկս ներ­քին և ար­տա­քին թուր­քե­րի:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 


Ով է Արցախում հայերի ներկայացուցիչ նշանակված երբեմնի գործարարը. Բացառիկ մանրամասներԻնչ սպասել Գրանադայում Փաշինյան-Ալիեւ հանդիպումիցԱրցախում ադրբեջանի ձեռքով տեղի է ունենում էթնիկ զտում. Մասյացոտն թեմի առաջնորդՀռոմի ստատուտի ընդունումը վատ վիճակը դարձնելու է ավելի վատ. Արթուր ԽաչիկյանԲաքուն հաստատել է Սահակյանին, Ղուկասյանին ու Իշխանյանին ձերբակալելու մասին տեղեկությունը. դատարանը որոշում կկայացնի առաջիկա ժամերինԸնդդիմությունը հրաժարվե՞լ է Սաֆարովին արդարացրած Հունգարիայի բարեկամական խմբի մաս կազմելԱրցախում առաջին հայը նշանակվել է Ադրբեջանի ներկայացուցիչ. Հայտնի է ինքնությունըՀայը սրբազան պարտք ունի՝ պիտի՛ պայքարի. Արփինե ՍարիբեկյանԱրցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանն առևանգվել է․ նա տեղափոխվում է ԲաքուԱՄՆ-ն կարո՞ղ է երկար ժամանակով ամրապնդվել Հայաստանում«Խաղաղության պայմանագիրը» դառնում է պահի միակ ռեալ սցենարըՉարեքտարի վանքն ադրբեջանական վանդալիզմի թիրախ«Ղարաբաղյան աղետը» կկործանի ՞ Հայաստանը. Աղվան ՊողոսյանԼՂ պետնախարարը, ՆԳ նախարարը և ԱԱԾ պետը Հայաստանում ենԳուժում էիք, որ երկիր ենք կորցնում, մենք ոչ մի բան էլ չենք կորցրել. ՔՊ–ականՊուտինն Անվտանգության խորհրդի մշտական ​​անդամների հետ օպերատիվ հանդիպում կանցկացնի Ուղեղի թարմացում նրանց համար, ովքեր Փաշինյանի հանձնումը թողած հեքիաթ պատմելով են զբաղված. Տիգրան ԱբրահամյանՍյունիք է հասել Իրանի կողմից ՀՀ ուղարկված մոտ 60 տոննա հումանիտար բեռըԵրևանում «Ռոսսոտրուդնիչեստվո»-ի ներկայացուցչությունը հատուկ շտաբ է ստեղծել՝ ԼՂ հայերին օգնելու համար. ՌԴ ԱԳՆՔՊ-ականները հիմա էլ մեղադրում են ներկաններինՀռոմի ստատուտի վավերացումը ռազմավարական առումով սխալ որոշում է, որն առաջին հերթին խնդիրներ է ստեղծելու Հայաստանի և նրա քաղաքացիների համար. ՎոլոդինԹորոսյան Շիրակը մանկահասակ երեխայի պես պատճառաբանել է, թե ինչու, այնուամենայնիվ, չի մասնակցել Հռոմի ստատուտը վավերացնող քվեարկությանը.Armenian infoՇՏԱՊ. Ադրբեջանը գերեվարել է Բակո Սահակյանին, Արկադի Ղուկասյանին և Դավիթ ԻշխանյանինՀռոմի ստատուտը վավերացնելով՝ Հայաստանն արգելում է Վլադիմիր Պուտինի մուտքը երկիր․ Կոնստանտին ԶատուլինԱրայիկ Հարությունյանը փախավ, որևէ աջակցություն չունեցող Արցախն ընկավ. Տիգրան ԱբրահամյանՉէինք ցանկանա, որ Պուտինը երբևէ ստիպված լինի հրաժարվել Հայաստան այցերից. ՊեսկովԼեռնային Ղարաբաղի հարցում միշտ պետք է հիշել Փաշինյանի որոշումը, որը ներկայիս իրավիճակի նախահիմքն է. ՊեսկովՀայաստանն անվտանգության ապահովման համար ՀԱՊԿ-ից և ռուս-հայկական գործընկերության մեխանիզմներից լավ բան չունի. ՊեսկովՓաստաբանների պալատը և ակադեմիան արցախցիների համար կկազմակերպեն անվճար իրավաբանական խորհրդատվությունԿարեւոր տեղեկատվություն բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների առնչվող. Արթիկի համայնքապետարանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՆոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն այժմ գործո՞ւմ է. պարզաբանում է ԽանդանյանըՀռոմի ստատուտով ՀՀ-ն ներկա ու ապագա սերունդներին զրկում է Արցախը ազատագրելու հնարավորությունիցՊետրակովը հրապարակել է հավաքականից հրավեր ստացած ֆուտբոլիստների ցանկըՀռոմի ստատուտի վավերացումն ընկալվում է որպես Պուտինի նկատմամբ ոչ բարեկամական քայլ. ՎորոբյովԻշխանությունից եւ ընդդիմությունից ովքեր «թռան» Հռոմի ստատուտի քվեարկությունից Արցախի պետնախարարը և մի շարք այլ պաշտոնյաներ վերադարձան ՀՀՔանի դեռ ապացույցներ չկան, ԼՂ-ում էթնիկ զտnւմներ չենք կարող արձանագրել. ՊետդեպՄոսկվան հարցեր ունի այս երկրի ղեկավարության հետ. Պեսկովը մեկնաբանել է ՀՀ-ի կոմից Հռոմի ստատուտի վավերացումըԻնչպես ստանալ փախստականի կարգավիճակ, ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ90-ամյա տատիկը շրջափակումից հետո հասել է Հայաստան, գրկել որդուն եւ մահացելԱդրբեջանը վերջին ագրեսիայի արդյունքում զոհերի նոր թիվ է հայտնելԵրբ է վերջին անգամ խոսել գերեւարված եղբոր հետ պատգամավորըԴոլարի գինը բարձրացել է՝ հասնելով 425 դրամիՔՊ խմբակի միակ նպատակը կեղծ մեղավորներ նշանակելն է. Հայկ ՄամիջանյանԵվրամիությունը Հայաստանի կողքին է․ Ուրսուլա Ֆոն դեր Լայեն«ՀՀ տարածքային ամբողջականությունը ծախված է, ծախողն էլ՝ Նիկոլն է»․ Աննա ՄկրտչյանԱրցախցի Սյուզանն ու շիրակցի Սերոժն այսօր նշանվել են․ Սերոժի ընտանիքը հյուրընկալել է Սյուզանի 15–հոգանոց ընտանիքըՀայ ժողովրդի դեմ գործող «իշխանություն». Արտակ ԶաքարյանԻնչպե՞ս կարող են ԼՂ-ից տեղահանված անձինք ստանալ կառավարության կողմից հատկացվող 100 հազար դրամ միանվագ աջակցությունըԱԺ-ն վավերացրեց Հռոմի ստատուտը

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода