Փոխարժեք: $ 396.02, 431.27, 5.71
Լավ ամոթն ինչ է, որ դուք չունեք, գոնե էս օրով լռեք ու պապանձվեք, կապիտուլյանտ վախկոտներ. Վահան Բաբայանը` Սասուն Միքայելյանին Վստահ եմ, որ Նիկոլը, հերթական անգամ չի հակադարձելու Ալիևին և չի պաշտպանելու հայ ժողովրդի շահերը. Արտակ Զաքարյան Սասուն Միքայելյանը կրկին աչքի ընկավ մարդկային ստորության եւ անբարոյականության հերթական «ռեկորդով». Արմեն Աշոտյան Թուրքիան կոչով դիմել է Իրանին Ռազմահայրենասիրական խմբակների, տարբեր դասընթացների դադարեցման կամ կասեցման ծրագիր գոյություն չունի․ Ժաննա Անդրեասյան Ադրբեջանը կրկին ամբողջությամբ անջատել է Արցախի գազամատակարարումը Սաակաշվիլին վեր է ածվել բույսի Էրդողանը հայտարարել է, որ իրավունք ունի առաջադրվելու նախագահական ընտրություններում Ձմեռային դիետա․ մրգային բեռնաթափում Սերժ Սարգսյանն էքսկլյուզիվ տեսանյութ է հրապարակել իր ինստագրամյան էջում

ԿԱ­ՊԻ­ՏՈՒ­ԼՅԱՆՏ­ՆԵ­ՐԻ «ԴՆԹ Ա­ՆԱ­ԼԻԶ»

Վերլուծություն

Եվ այս­պես, գե­րա­գույն գլխա­վոր կա­պի­տու­լյան­տը թի­րա­խա­վո­րել է հա­յե­րիս գե­նե­րը: Վեր­ջերս առն­վազն եր­կու ան­գամ նա մե­ղա­վոր է հռչա­կում «ԴՆԹ մա­կար­դա­կը»: Սա­կայն ա­մե­նև­ին էլ վեր­ջերս չէ, որ նա հայ­կա­կան ա­մե­նայն ին­չը ըն­կա­լում է որ­պես գե­նե­տի­կո­րեն ի­րեն խորթ բան: «Երկրի հա­կա­ռակ կող­մը» պղծագր­քում նա Գառ­նի­ի տա­ճարն ան­վա­նում է «հռո­մե­ա­կան հա­վա­բուն», իսկ Քա­րա­հուն­ջը` «ռա­գատ­կի քա­րե­րի կույտ»: Այդ­պես կա­րող է ար­տա­հայտ­վել մի­այն թշնա­մին:

Վեր­ջին ան­գամ «ԴՆԹ մա­կար­դա­կի» մա­սին այդ ճի­վաղն ար­տա­հայտ­վել է Ա­զատ գյու­ղի զին­կա­ցա­րա­նի` 15 կյանք խլած հրդե­հի առն­չու­թյամբ: Ընդ­հան­րա­պես, ա­մեն ինչ շատ կաս­կա­ծե­լի է: Հրդե­հի տե­սա­նյու­թը ցու­ցադ­րած «5-րդ ա­լի­քի» դեմ հիս­թե­րիկ ար­շավ, տխրահռ­չակ Ան­դոն Քո­չա­րյա­նի կող­մից պաշ­տո­նա­կան վար­կա­ծը կաս­կա­ծի տակ դնող­նե­րին «բո­րե­նի» ո­րա­կե­լը, վեր­ջում էլ` սոց­ցան­ցե­րում նի­կո­լա­ֆեյ­քե­րի և նի­կո­լա­զոմ­բի­նե­րի կող­մից գրված մեկ­նա­բա­նու­թյուն­ներ, թե իբր ընդ­դի­մու­թյունն է հրկի­զել զին­կա­ցա­րա­նը... Մինչ­դեռ ողջ մնա­ցած զին­ծա­ռա­յող Գա­րուշ Սարգ­սյա­նի հար­ցազ­րույ­ցը քան­դում է պաշ­տո­նա­կան վար­կա­ծը, ի­մա­նում ենք, որ դու­ռը կողպ­ված էր: Ու ե­րև­ակ­վում է այս խուն­տա­յի տա­կան­քու­թյան ան­հա­տակ ան­դուն­դի խո­րու­թյու­նը: Ընդ­հան­րա­պես հայտ­նի է, որ մարդ ինչ­քան ցած­րա­խավ է և տգետ, այն­քան ա­վե­լի ինք­նավս­տահ է, ամ­բար­տա­վան և ագ­րե­սիվ: Սրանք պար­զա­պես ժե­խատ­գի­տու­թյան խտա­նյութ են:

Անդ­րա­դառ­նա­լով 2-րդ բա­նա­կա­յին կոր­պու­սի հրա­մա­նա­տա­րա­կան կազ­մին պաշ­տո­նից հե­ռաց­նե­լու ո­րոշ­մա­նը՝ պատ­գա­մա­վոր Տիգ­րան Աբ­րա­հա­մյա­նը նշեց, որ դեռ պարզ չէ նրանց մե­ղա­վո­րու­թյու­նը, բայց իշ­խա­նու­թյու­նը պա­տաս­խա­նատ­վու­թյունն իր վրա­յից գցե­լու հա­մար ստո­րաց­նե­լով հե­ռաց­նում է հրա­մա­նա­տար­նե­րին. «Փա­շի­նյա­նը գլխա­տեց բա­նա­կա­յին կոր­պու­սը, իր հա­մար կա­րև­որ չէ՝ այդ մար­դը քա­նի տա­րի է ծա­ռա­յել, ի­րեն պետք են մար­դիկ, ո­րոնց գլուխ­նե­րը պետք է թռցվի ու մա­տուց­վի հա­սա­րա­կու­թյա­նը: Այս ա­մե­նը նա ա­նում է իր կա­շին փրկե­լու հա­մար»: Դե ե­թե սե­փա­կան կա­շին փրկե­լու հա­մար սրանք հայ­րե­նիք են հանձ­նում, 15 զին­վո­րը կամ բա­նա­կա­յին կոր­պուսն ի՞նչ է, որ չզո­հա­բե­րեն: Ի­րա­վա­պաշտ­պան, «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­սեն Բա­բա­յանն էլ փաս­տում է «Երկիր ՀԺ»-ի ի­րո­ղու­թյու­նը. «Հրդեհ­ված զո­րա­մա­սի պաշ­տո­նա­կան վար­կա­ծին լայն հան­րու­թյան կող­մից չվստա­հելն ու­նի մի­այն մեկ պատ­ճառ: Իշ­խա­նու­թյունն ինքն է ա­մեն ինչ ա­րել, որ մար­դիկ չհա­վա­տան: Նախ «մի­ակ» վար­կա­ծի հան­րայ­նա­ցու­մը կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տում, հե­տո զին­վո­րա­կան դա­տա­խա­զու­թյան ներ­կա­յա­ցուց­չի պնդու­մը, որ կան մի քա­նի վար­կած­ներ, հե­տո Ա­ԻՆ-ի ներ­կա­յա­ցուց­չի պնդու­մը, թե բո­լո­րի դի­ակ­նե­րը ե­ղել են մահ­ճա­կալ­նե­րին, ո­րը հերք­վում է հենց դեպ­քի վայ­րում փրկված զին­վո­րի կող­մից: Սա ու­նի մեկ պատ­ճառ. պե­տու­թյան կա­ռա­վա­րու­մը օ­րա­թեր­թի խմբագ­րու­թյան ղե­կա­վար­ման մա­կար­դա­կից չի բարձ­րա­ցել»:

Սա­կայն վե­րա­դառ­նանք կա­պի­տու­լյանտ­նե­րի «ԴՆԹ ա­նա­լի­զին»: Ե­թե վեր­հի­շենք դեռ մին­չև 2018-ի պե­տա­կա­նա­քանդ ա­ղե­տը սո­ցի­ա­լա­կան հար­թակ­նե­րում քննարկ­վող ո­րոշ դիս­կուրս­նե­րին, ա­պա պետք է մատ­նան­շենք դեռ այն ժա­մա­նակ ձև­ա­վոր­ված զզվե­լի թրենդ­նե­րից մե­կը` «հա­յու գե­նը» ծաղ­րե­լը: Պարզ է, որ դրան կա­րող է­ին մաս­նակ­ցել մի­այն մեզ գե­նե­տի­կո­րեն խորթ տար­րե­րը, ո­րոնք էլ հե­տո հա­մալ­րե­ցին թրքա­հարճ ՔՊ-ի շար­քե­րը: Իսկ Նի­կո­լի «Երկրի հա­կա­ռակ կող­մը» պղծա­գիր­քը թե­րևս քաս­թինգ էր, ո­րով էլ ընտր­վեց ա­ռա­վե­լա­գույնս հա­կա­հայ, ա­ռա­վե­լա­գույնս հա­յի ա­մեն ին­չի հան­դեպ թշնա­մա­բար տրա­մադր­ված ա­պա­գա խա­մա­ճի­կա­յին ա­ռաջ­նոր­դը: Մնա­ցյա­լը տեխ­նո­լո­գի­ա­յի հարց էր, թե ինչ­պես իշ­խա­նու­թյան բե­րել ներ­քին թշնա­մի­նե­րին:

Հի­շենք նա­և սրանց հե­տև­ո­ղա­կան պայ­քա­րը բա­նա­կի ինս­տի­տու­տի դեմ, «Ազգ-բա­նակ» գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյան դեմ, մար­տու­նա­կու­թյան հե­տև­ո­ղա­կան թու­լա­ցու­մը, հե­րոս­նե­րի վար­կա­բե­կումն ու հա­լա­ծան­քը, գե­րի հանձն­վե­լու հե­րո­սա­ցու­մը: Եվ զազ­րե­լի վե­րա­բեր­մուն­քը պա­տե­րազ­մի մաս­նա­կից­նե­րի, զոհ­ված­նե­րի հա­րա­զատ­նե­րի նկատ­մամբ: Վեր­ջին դրվագ­նե­րից մեկն էլ` Պռո­շյան հա­մայն­քի ՊՆ նախ­կին շեն­քից ա­զա­տա­մար­տի մաս­նա­կից­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րի ցու­ցադ­րա­կան և ծե­ծու­ջար­դով վտա­րու­մը: Կարճ ա­սած, հայ­րե­նա­սի­րու­թյու­նը դարձ­րել են պատ­ժե­լի վար­քա­գիծ, դա­վա­ճա­նու­թյու­նը` խրա­խու­սե­լի: Այս ա­մե­նի «ԴՆԹ ա­նա­լի­զը» ցու­ցադ­րում է մեկ բան` ան­խառն թրքու­թյուն:

Ար­դյուն­քը, Ար­մեն Ա­շո­տյա­նի կարճ բա­նա­ձև­ու­մով. «Մեզ հա­մե­մա­տում են Սի­րի­ա­յի հե՞տ, ա­սում են. Սի­րի­ա ենք դառ­նա­լո՞ւ: Ի­րա­կա­նում ան­գամ Սի­րի­ա­յին փառք ենք տա­լու, քան­զի Սի­րի­ան պայ­քա­րի ու զո­հե­րի գնով պաշտ­պա­նեց իր պե­տու­թյու­նը: Սի­րի­ա­յի հետ հի­մա ան­գամ Էր­դո­ղա­նի նմանն է ու­զում աշ­խա­տել: Իսկ մեզ շատ ա­վե­լի ծանր ու ան­փա­ռու­նակ ճա­կա­տա­գիր է սպաս­վում. մենք տա­րածք­նե­րը կորց­րել ենք, զո­հե­րը տվել ենք եւ այ­լևս գոր­ծոն չենք»: Եվ ներ­քին թուր­քի ջան­քե­րով ա­մեն ինչ ար­վում է, որ­պես­զի գոր­ծոն չլի­նենք, լի­նենք թա­տե­րա­բեմ և հու­սալք­ված զոհ: Ինչ­պես նկա­տում է ՀՀԿ ԳՄ ան­դամ Ար­տակ Զա­քա­րյա­նը. «Ռու­սաս­տա­նը, ԱՄՆ-ը, Ֆրան­սի­ան, ԵՄ-ն, Ե­ԱՀԿ-ը, ՄԱԿ-ը, այլ երկր­ներ ու կա­ռույց­ներ, ա­վե­լի քան մեկ ա­միս կոչ են ա­նում Բաք­վին`ապաշր­ջա­փա­կել Ար­ցա­խը և դա­դա­րեց­նել հու­մա­նի­տար ա­ղե­տը: Սա­կայն Ա­լի­և­ը կար­ծես դեռ «տա­րեր­քի» մեջ է ու կտրվել է ի­րա­կա­նու­թյու­նից: Ե­րև­ի կար­ծում է, թե բո­լո­րը Նի­կոլ են և կա­րող է քմա­հաճ վե­րա­բեր­վել բո­լո­րի կո­չե­րին: Իսկ ի­րա­կա­նում, ե­թե չլի­ներ Նի­կո­լի և Ա­լի­և­ի` 2022թ հոկ­տեմ­բե­րի 6-ի Պրա­հա­յում ար­ված հա­մա­տեղ հայ­տա­րա­րու­թյու­նը, Բա­քուն ոչ մի հիմք չէր ու­նե­նա փա­կե­լու Լա­չի­նի մի­ջանց­քը: Ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րը կբա­ցե­ին այն փա­կե­լու ա­ռա­ջին իսկ օ­րը: Պրա­հա­յում Նի­կոլն Ա­լի­և­ի ձեռ­քին մի մեծ գոր­ծիք է դրել, դրա­նով իսկ կաշ­կան­դե­լով ՌԴ խա­ղա­ղա­պահ ա­ռա­քե­լու­թյան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը: Եվ ցա­վա­լին այն է, որ Նի­կո­լը դա ա­րել է մի­տում­նա­վոր: Ա­լի­և­ը ե­թե մի­ջանց­քը փա­կե­լու հիմ­քեր ու­նե­նար, այն հաս­տատ կփա­կեր մին­չև Պրա­հա­յի հա­մա­տեղ հայ­տա­րա­րու­թյու­նը: Պրա­հա­յից ու Սո­չի­ից հե­տո նա Նի­կո­լից մեծ նվեր է ստա­ցել»:

Հի­մա ցան­կա­ցած օ­բյեկ­տիվ մարդ պո­զի­տիվ է գնա­հա­տում Ար­ցա­խի պետ­նա­խա­րար Ռու­բեն Վար­դա­նյա­նի BBC-ին տված հար­ցազ­րույ­ցը: Մինչ­դեռ նա հար­ցազ­րույ­ցում ա­սել է այն, ինչ պետք է ա­սի պե­տա­կան այ­րը: Պար­զա­պես ինչ տե­ղի է ու­նե­ցել 2018-ի ա­ղե­տից ի վեր, մեզ պե­տա­կան այ­րե­րի կա­րոտ է թո­ղել, ար­դեն հասց­րել ենք մո­ռա­նել, թե ինչ­պի­սին պի­տի լի­նի պե­տա­կան այ­րի կեց­ված­քը: 2018-ին «Սեր­ժին մեր­ժե­ցին», որ­պես­զի էլ չու­նե­նանք պե­տա­կան այ­րեր, և վե­րա­դառ­նանք օս­մա­նյան լծի պե­տա­կա­նա­զուրկ հո­գե­վի­ճա­կին: Այդ պատ­ճա­ռով է, որ սե­փա­կան ո­ճիր­նե­րը այս գե­նապղծ­ված­նե­րը շա­րու­նա­կում են ա­պար­դյուն խցկել «նախ­կին­նե­րի» գրպա­նը: Օ­րի­նակ` ար­դեն փոր­ձում են 2016-ի ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մը հռչա­կել պար­տու­թյուն:

Տո գլխնե­րիդ ձյուն գա, ե­թե պար­տու­թյուն էր, ա­պա ինչ­պե՞ս է Սերժ Սարգ­սյա­նը Վի­են­նա­յում, Սանկտ Պե­տեր­բուր­գում թե­լադ­րել պայ­ման­ներ: Սա­կայն ցած­րա­խավ տգետ­նե­րին դժվար չէ կերց­նել պի­կա­պա-բան­կո­մա­տա­յին ԱԺԲ-ի նաֆ­թա­լի­նոտ մի­ֆը «800 հեկ­տար» ծա­խե­լու մա­սին, և չտես­նել տալ սրանց ծա­խած 10 հա­զար քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետ­րը: Ար­ժա­նա­պատ­վու­թյո՞ւն... չէ՛, ժե­խը նման բան չի լսել: Գե­նե­տիկ մա­կար­դա­կով բա­ցա­կա­յում է: Հսկա­յա­կան ստա­մոքս­ներ են` ա­ռանց ու­ղե­ղի և հո­գու: Ան­գամ ա­ռանց ինք­նա­պահ­պան­ման բնազ­դի:

ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Լավ ամոթն ինչ է, որ դուք չունեք, գոնե էս օրով լռեք ու պապանձվեք, կապիտուլյանտ վախկոտներ. Վահան Բաբայանը` Սասուն Միքայելյանին Վստահ եմ, որ Նիկոլը, հերթական անգամ չի հակադարձելու Ալիևին և չի պաշտպանելու հայ ժողովրդի շահերը. Արտակ Զաքարյան Սասուն Միքայելյանը կրկին աչքի ընկավ մարդկային ստորության եւ անբարոյականության հերթական «ռեկորդով». Արմեն Աշոտյան Թուրքիան կոչով դիմել է ԻրանինՌազմահայրենասիրական խմբակների, տարբեր դասընթացների դադարեցման կամ կասեցման ծրագիր գոյություն չունի․ Ժաննա ԱնդրեասյանԱդրբեջանը կրկին ամբողջությամբ անջատել է Արցախի գազամատակարարումըՍաակաշվիլին վեր է ածվել բույսիԷրդողանը հայտարարել է, որ իրավունք ունի առաջադրվելու նախագահական ընտրություններումՁմեռային դիետա․ մրգային բեռնաթափումՍերժ Սարգսյանն էքսկլյուզիվ տեսանյութ է հրապարակել իր ինստագրամյան էջումՄերկասառույցի պատճառով վթար է տեղի ունեցել «Չայնիի» ոլորաններում․ Mercedes-ը բախվել է քարե պարսպինԾնողների անվան տակ կարող են հայտնվել այլ մարդիկ․ Աղազարյանը՝ Եռաբլուրը զորքերով շրջափակելու մասինՀայտնի է Եգիպտոսի նախագահի օրակարգը Հայաստան կատարած այցի ընթացքումՄարտական ծառայության ոլորտում կանանց ներգրավածությունը պետք է մեծացնենք. ՓաշինյանՄի քանի եվրոպական ակումբ ինձնից հետաքրքրվել է Սպերցյանի մասին.ԿամոցիՀայոց բանակը չի պարտվել, դավադիր, թիկունքից հարվածող իշխանության աթոռները զավթածներն են պարտվելՄենք պետք է հրաժարվենք կենացային հայրենասիրությունից, երբ ճառերը և իրականությունը կիլոմետրերով շեղված են իրարից. ՓաշինյանՄեզ թվացել է, թե կարող ենք ապահովել պետության անվտանգությունը` սպային մղելով յոլա գնալու դաշտ. Նիկոլ ՓաշինյանՌԴ ԱԳՆ-ն Էրդողանին անվանել է «հատուկ տրամաչափի» առաջնորդ, որը չի ենթարկվում արտաքին ճնշմանըԵրևանը և Բաքուն պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն. ԱլիևՍպասվում է ձյուն և մառախուղ. Եղանակը ՀայաստանումԵգիպտոսի նախագահը ժամանեց ԵրևանԱնհապաղ փոխել Սահմանադրությունը և կիրառել օրենքի դիկտատուրա՝ իրավունքի գերակայությամբԲանակի վերածնունդ լինելու է. Տիգրան ԱբրահամյանԽիստ կարգապահություն է պետք բանակում, զինվել ու ուժեղանալ է պետք. զոհված զինծառայողի մայր (տեսանյութ)Ուսից վիրավոր տղայիս հրամանատարությունը թողել, գնացել է, այդ վիճակում մնացել է մինչև առավոտ․ զոհված զինծառայողի մայր (տեսանյութ)Բանակը մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության համար. ՓաշինյանՀՀ ՆԳ նախարարն ու ՌԴ դեսպանը քննարկել են ապագա անելիքներին վերաբերող հարցերԿիեւը փորձում է Պրիգոժինին սպանել «օրենքով գողերի» միջոցով. ուկրաինական աղբյուր«Կար ժամանակ, երբ ծնողները հանգիստ էին, որ իրենց որդիներն անցնում են տղամարդու կյանքի այս կարեւոր փուլը...»․ Գրիգոր ԴանիելյանՀայոց բանակի օրվա առիթով Մայր Աթոռում կատարվեց Հանրապետական մաղթանքԴուք դատավոր չեք. ԳՇ պետը վրդովվեց զինվորակական կացարանում բռկված հրդեհի և 15 զինծառայողների մահվան մեջ իր մեղավորության մասին հարցիցՄտածում եմ՝ տղաներին վերացրել են, որովհետեւ ինչ-որ բան են իմացել. Հայկի ընտանիքը չի հավատում պաշտոնական վարկածին․ News.am«Որդիս իմ համար ամենալավն է, բայց մյուսների որդիներից հաստատ ավելի լավը չէ, ինքը գիտի, որ պարտավոր է ծառայելու»․ Ռուբեն Մխիթարյան (ֆոտոՌուսաստանն ու Թուրքիան սկսել են գազային հանգույցի անվտանգության զգայուն հարցերի քննարկումը․ ՌԴ ԱԳՆՎերկանգնենք, որ նշելու, տոնելու ու իրար շնորհավորելու առիթ ունենաք.Նարեկ ՍամսոնյանՍերժ Սարգսյանի անունից ծաղկեպսակ է դրվել «Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնումԹրքահպատակ Իշխանությունները եկան Եռաբլուր, իսկ ծնողները չկարողացան ճեղքել այդ բազմահազարանոց ոստիկանական պատը. 2-3 photo անելուց հետո նրանք հեռացան. «Որդիների Կանչ» սոցիալ-հասարակական կազմակերպությունՇրջափակման մեջ գտնվող Արցախը՝ լուսանկարչի աչքերովՀայ ազգ, ոտքի ել. սերնդեսերունդ անիծվելու եք, ամեն օր 19 տարեկան են դնում հողը. զոհվածի մայր (Video)Ինչի՞ ես եկել, մեկ ա` բանակը քեզ համար ոչ մի բան է. զոհված զինծառայողի մայրը` չխոսկան Աղազարյանին (Video).168.amԻնքը սատանա է, գալիս է իր սպանած երեխեքի շիրիմներին, ինչի՞ էս ազգը սենց ուրացող դարձավ. զոհվածի հայր (Video).168.amԵրուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի դիվանապետը մանրամասներ է հայտնել հայկական ռեստորանի վրա հարձակման դեպքի վերաբերյալԲանակի տոնը շնորհավորելուց առաջ մտածեք, թե քանի՞ անգամ եք ուրախացել, երբ մեր պատերազմած ու հաղթած գեներալներին ու հրամանատարներին ծաղրել են, ստորացրել են, ձերբակալել են.ՎԱՀՐԱՄ ՍԱՀԱԿՅԱՆԵրուսաղեմում ծայրահեղականները հարձակվել են հայկական ռեստորանի վրա (Video).ArmenpressԱղոթել ենք, որ Տերն արցախցիների ոգին զորեղ պահի. Վեհափառ«Շնորհավոր տոնդ, հայոց հենասյուն՝ ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿ».ԶԱՌԱ ԱՐԱՄՅԱՆՍուրեն Պապիկյանին զոհված զինծառայողների ծնողները դիմավորեցին «թուրք» անվանելով«Ծնողները թող նորմալ իրենց պահեն, ցավը ճղճղան չի լինում». ՔՊ-ական պատգամավորԱդրբեջանական հատուկ ծառայությունները Ստեփանակերտի բնակիչներին տարհանելու վերաբերյալ հերթական կեղծ փաստաթուղթն են տարածում. ԱՀ ԱԱԾ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода