$ 396.02, 431.27, 5.71
Լավրովն ասել է այն, ինչ ասում է Փաշինյանն ամեն օր. Բալասանյան Արարատ Միրզոյանը և Սերգեյ Կոպիրկինը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանը և կայունությանը վերաբերող հարցեր Պետք է ամեն օր քնելուց առաջ երդվենք, որ պատրաստ ենք մեր արյան գնով պահել մեր հայրենիքի ամեն միլիմետրը. Սուրեն Պապիկյան (տեսանյութ) Կադիրովը 26-ամյա զարմիկին նշանակել է փոխվարչապետ ՀՀ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ջանք չի խնայելու պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու ճանապարհին. Պապիկյան Ով և ինչպես պետք է պատրաստի աղի բլիթ, որպեսզի ձեր երազը լինի ամենաճշմարիտը Ռազմական դրության ժամանակ համացանցը սահմանափակող օրենքը չի բացառում լրատվամիջոցների աշխատանքը. շահագրգիռ կողմերը քննարկել են նախագիծը Միշուստինը Հայաստանին հրավիրել է ավելի ակտիվ աշխատել ռուսական շուկայում Միշուստինը՝ Փաշինյանին․ Ռուսաստանը կողմ է Անդրկովկասում տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակմանը Ադրբեջանում կորոնավիրուսից մահացության տարօրինակ բռնկում է

ԱՄՆ-ն կնահանջի՞ Մերձավոր Արեւելքից

Վերլուծություն

Հաս­կա­նա­լի է, որ ԱՄՆ-ին ձեռն­տու չի լի­նի ար­ցա­խյան եւ հայ-ադրբե­ջա­նա­կան ո­րե­ւէ տար­բե­րակ, ո­րի ար­դյուն­քում ռու­սա­կան զոր­քե­րը կմնան տա­րա­ծաշր­ջա­նում (տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=243248&l=am): Սա, ըստ է­ու­թյան, կնշա­նա­կի ռու­սա­կան աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան գե­րիշ­խա­նու­թյան հաս­տա­տում, եւ ե­թե սկսեն գոր­ծել նա­եւ կո­մու­նի­կա­ցի­ոն ծրագ­րե­րը, ա­պա դա Վաշնգ­տո­նի հա­մար պար­տու­թյուն է:

Ու թե­եւ վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս Վա­շինգ­տո­նից բա­վա­կա­նին կտրուկ հայ­տա­րա­րությ­ուն­ներ են լսվում` Ի­րա­նի հետ հա­կա­մար­տու­թյու­նում ան­վե­րա­պա­հո­րեն Ադր­բե­ջա­նին ա­ջակցե­լու մա­սին, Բաք­վում ան­գամ ՆԱ­ՏՕ-ի օ­րեր են կազ­մա­կեր­պում, բայց ա­հա Լավ­րո­վի հետ հան­դիպ­ման շրջա­նակ­նե­րում Բայ­րա­մո­վը մեկ ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րու­թյուն եւս հնչեց­րեց: Այս­պես, նա եր­կար-բա­րակ խո­սում էր խո­շոր ար­տա­քին ու­ժե­րի մա­սին, ո­րոնք փոր­ձում են տա­րա­ծաշր­ջա­նում ի­րենց ազ­դե­ցու­թյունն ար­հես­տա­կա­նո­րեն ա­վե­լաց­նել՝ սա­կայն դրա­նով մի­այն էլ ա­վե­լի խո­րաց­նե­լով տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հա­կա­մար­տու­թյու­նը: Կոնկ­րետ ո՞ւմ նկա­տի ու­ներ` Բայ­րա­մովն ընդգ­ծեց, թե ա­նուն­ներ չի տա­լու, սա­կայն կռա­հե­լը դժվար չէ: Հաս­տատ ոչ Ռու­սաս­տա­նին, ո­րը տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին պե­տու­թյուն է: Այ­սինքն, այդ խոս­քը ինչ­պես ԱՄՆ-ն, այն­պես էլ Ֆրան­սի­ան կա­րող են հան­գիստ ի­րենց վե­րագ­րել:

Ի­հար­կե, ա­զե­րի­նե­րը մեկ ան­գամ չէ, որ ցույց են տվել, որ ցան­կա­ցած պա­հի կա­րող են խոս­քե­րը փո­խե­լով` գնալ կտրուկ շրջա­դար­ձի: Ընդ ո­րում, Բայ­րա­մո­վը հենց տե­ղում աս­վածն ա­պա­ցու­ցեց. Մի կող­մից խո­սում է «Հյու­սիս-Հա­րա­վից» եւ դրա շրջա­նակ­նե­րում Ի­րա­նի եր­կաթ­ո­ւղուց, մյուս կող­մից էլ, դրան զու­գա­հեռ, «մեծ եղ­բոր» հետ զո­րա­վար­ժանք­ներ են անց­կաց­նում Ի­րա­նի սահ­մա­նին, իսկ Ա­լի­եւն Ի­րա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րին «հայ­րե­նա­կից­ներ» է ան­վա­նում: Բայց դրա­նով հան­դերձ, ի­րո­ղու­թյունն այն է, որ այս պա­հին Բա­քուն հստակ եր­կընտ­րան­քի ա­ռաջ է` կա՛մ պետք է գնա Մոսկ­վա­յի հետ բախ­ման, կա՛մ` պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյան: Եվ ե­թե այս ֆո­նին ակ­նար­կում է տա­րա­ծաշր­ջա­նը «խառ­նող» ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի եւ ֆրան­սի­ա­ցի­նե­րի մա­սին, այն էլ, երբ ար­դեն բա­նակ­ցել է Լավ­րո­վի հետ, դա ա­վե­լի շատ հու­շում է, որ ռուս­նե­րի հետ պայ­մա­նա­վոր­վե­լու տար­բե­րակն ա­վե­լի ձեռն­տու է Ա­լի­ե­ւին:

Իսկ այդ դեպ­քում Վա­շինգ­տո­նին կմնա հիմ­նա­կան հաշ­վարկ­նե­րը կա­պել Նի­կո­լի հետ: Բայց ե­թե Նի­կոլն ի­րեն ար­ցա­խյան գոր­ծըն­թա­ցում «խա­ղից դուրս» է դրել, ա­պա ի՞նչ կա­րող է ա­նել ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի հա­մար:

Մյուս կող­մից, ինչ­պես ա­վե­լի վաղ ներ­կա­յաց­նե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք, Վա­շինգ­տո­նը շատ ա­վե­լի լուրջ խնդիր­ներ ու­նի մեծ տա­րա­ծաշր­ջա­նում` Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քում, որ ա­ռանց դրանց լուծ­ման, Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում գործ­նա­կա­նում ա­նե­լիք չկա: Այ­սինքն, կան մի կող­մից` տե­սա­նե­լի լուրջ խնդիր­ներ թուր­քե­րի հետ, ո­րոնք սպառ­նում են ոչն­չաց­նել ա­մե­րի­կա­են­թա­կա քրդե­րին: ԱՄՆ-ն ռե­ալ բան քրդե­րին չկա­րո­ղա­ցավ խոս­տա­նալ, եւ նրանք էլ դի­մել են Մոսկ­վա­յի միջ­նոր­դու­թյա­նը: Այ­սինքն, Վա­շինգ­տո­նը կա­րող է նա­եւ «քրդա­կան պրյո­եկ­տից» զրկվել: Ի­րա­նի հար­ցը պարզ է: Սա­ու­դյան Ա­րա­բի­ան եւ նրա ա­ռաջ­նոր­դած ա­րա­բա­կան աշ­խարհն էլ, որն է­լի ԱՄՆ-ի հա­վա­տա­րիմ դաշ­նա­կից­նե­րից էր, պատ­րաստ­վում է դեկ­տեմ­բե­րի 9-ին ըն­դու­նել նա­խա­գահ Սի­ին: Ընդ ո­րում, կան խո­սակ­ցու­թյուն­ներ, որ Պե­կինն այն­պի­սի գլո­բալ ա­ռա­ջարկ­նե­րով է դի­մե­լու ա­րաբ­նե­րին (Իրա­նի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյա­նը զու­գա­հեռ), որ նրանք պար­զա­պես չեն կա­րող դա մեր­ժել: Ա­ռա­վել եւս, երբ սա­ու­դյան ար­քա­յազ­նը եւ նրա օ­րի­նա­կով` գործ­նա­կա­նում ողջ ա­րա­բա­կան աշ­խար­հը Բու­շի ա­նունն ան­գամ լսել չեն ու­զում:

Կարճ ա­սած, ե­թե Վաշինգտ­ո­նին չհա­ջող­վի ա­րա­գո­րեն ինչ-որ կտրուկ փո­փո­խու­թյուն­ներ ստա­նալ, ա­պա կա­րող է կորց­նել իր ողջ ազ­դե­ցու­թյու­նը Թուր­քի­ա­յով հան­դերձ` Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քից մին­չեւ Հնդկաս­տան եւ Չի­նաս­տան, էլ չա­սած ռուս­նե­րի մա­սին: Սա ար­դեն կդառ­նա գլո­բալ նա­հանջ, ո­րը փոր­ձա­գետ­նե­րը հա­մա­րում են ա­մե­նահ­նա­րա­վոր տար­բե­րա­կը: Ա­ռա­վել եւս, որ Չի­նաս­տա­նը գրե­թե անց­նում է ոս­կե յո­ւա­նի պրակ­տիկ կի­րառ­մա­նը, ո­րը կնշա­նա­կի վերջ­նա­կան ա­պա­դո­լա­րի­զա­ցի­ա: Եվ ե­թե ա­մեն ինչ գնա ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի հա­մար այս վա­տա­տե­սա­կան սցե­նա­րով, ա­պա Կով­կա­սում դիր­քեր պա­հե­լը պար­զա­պես դառ­նում է ա­նի­մաստ:

ՔԵ­ՐՈԲ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Լավրովն ասել է այն, ինչ ասում է Փաշինյանն ամեն օր. ԲալասանյանԱրարատ Միրզոյանը և Սերգեյ Կոպիրկինը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանը և կայունությանը վերաբերող հարցերՊետք է ամեն օր քնելուց առաջ երդվենք, որ պատրաստ ենք մեր արյան գնով պահել մեր հայրենիքի ամեն միլիմետրը. Սուրեն Պապիկյան (տեսանյութ)Կադիրովը 26-ամյա զարմիկին նշանակել է փոխվարչապետՀՀ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ջանք չի խնայելու պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու ճանապարհին. ՊապիկյանՈվ և ինչպես պետք է պատրաստի աղի բլիթ, որպեսզի ձեր երազը լինի ամենաճշմարիտըՌազմական դրության ժամանակ համացանցը սահմանափակող օրենքը չի բացառում լրատվամիջոցների աշխատանքը. շահագրգիռ կողմերը քննարկել են նախագիծըՄիշուստինը Հայաստանին հրավիրել է ավելի ակտիվ աշխատել ռուսական շուկայում Միշուստինը՝ Փաշինյանին․ Ռուսաստանը կողմ է Անդրկովկասում տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակմանըԱդրբեջանում կորոնավիրուսից մահացության տարօրինակ բռնկում էՈ՞վ է Բրյունետը և ինչո՞ւ ընտրվեց «Եվրատեսիլ 2023»-ին Հայաստանի պատվիրակ.Tert.am LifeԶինվորների ծառայությունն առավել հարմարավետ և արդյունավետ դարձնելու համար արվում է առավելագույնը․ Սուրեն Պապիկյան.ՀՀ պաշտպանության նախարարությունՓետրվարի 2-ը հայելային ամսաթիվ է․ ինչ չի կարելի անել այսօրԱյս նշանները նկատելու դեպքում անմիջապես դեն նետեք ձվերը.wday.ruՊատրաստ ենք խաղաղության, կարող ենք ապրել կողք-կողքի, բայց ոչ երբեք մեկ պետության կազմում․ ՎարդանյանՌուս պրանկերներ Վովանը և Լեքսուսը Պորոշենկոյի անունից զանգահարել են ԲոլթոնինԶՈւ համազգեստը կփոխվի․ մրցույթ է հայտարարվելԹուրքիայի պաշտպանության նախարարը նույնպես պահանջում է «Զանգեզուրի միջանցք» 9 ամիս մորդ փորում դիմացե՞լ ես․ «Ֆլեշի Բարսեղը» բարկացավ ու վիրավորեց դատախազին (Video).24news.amՌուսաստանը շատ ընկերներ ունի ամբողջ աշխարհում․ ՊուտինՓաշինյանը Ռուսաստանին անվանել է անվտանգության ոլորտում Հայաստանի առանցքային գործընկերԾառայակցի անզգույշ կրակոցից գլխի շրջանում վնասվածք ստացած զինծառայողը ծայրահեղ ծանր վիճակում էԱրարատ Միրզոյանը ՌԴ դեսպանի հետ քննարկել է հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող հարցերՖրանսիան դարձել է հինգերորդ երկիրը, որը փակել է Ստամբուլում իր հյուպատոսությունը Եթե Հայաստանը դեռ շահագրգռված է, ՀԱՊԿ առաքելությունը կարող է տեղակայվել մեկ-երկու օրվա ընթացքում. ԼավրովՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով դատական նիստՆիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ ժամանել է Ալմաթի (տեսանյութ)ԱՄՆ դոլարի առքը միջինը 393.92 դրամ է, վաճառքը՝ 444.08 դրամԱրմեն Ռուստամյանն ու Իշխան Սաղաթելյանը հանդիպել են Ֆրանսիայի դեսպանի հետԱրցախում իրավիճակը հատում է բոլոր կարմիր գծերը, հումանիտար աղետը օր-օրի ահագնանում է. Թշնամուն չհպատակվելու պայքարը շարունակվում է«Մալաթիայի» տոնավաճառը հնարավոր է շաբաթ օրը վերաբացվիՌոնալդուն «Ալ Նասրից» ստանում է աշխատավարձի միայն 10 տոկոսըՍտալինգրադի ճակատամարտում տարած հաղթանակի 80-րդ տարեդարձի առթիվ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները Մայր Հայաստան հուշահամալիրում ծաղկեպսակ են դրելԿԳՄՍ նախկին նախարարը նշանակվել է ՀՀ նախագահի խորհրդականՀայերի, պարսիկների հանդեպ հրեաների վերաբերմունքի պատմական հիմքերըՈ՞ր օրենքով է գլխավոր դատախազը կառավարության նիստին մասնակցում, վարչապետին զեկուցում․ ՄինասյանԵրջանկության դռները բացվում են հենց այս տոնով. Ինչ կապ ունի աղի բլիթ ուտելը Սուրբ Սարգսի խորհրդի հետՑանկացած վայրում, ցանկացած տեղում, ցանկացած իրավիճակում պատրաստ եմ պայքարելու հանուն արդարության ու հանուն վաղվա մեր օրվաՂազախստան մեկնած Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունում ընդգրկված է 21 մարդԱյս գիշեր արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Ավան-Առինջում, ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկի երկու աշխատակից դանակահարվել է․ Տիգրան ԱվինյանԻրանը հայտարարել է, որ ՊՆ օբյեկտի դեմ գրոհի պատասխանատվությունը կրում է ԻսրայելըՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Եթե Պապիկյանը հրաժարական տա, պատկերացնո՞ւմ եք՝ ինչ ահավոր հետևանքներ կունենանք. Հովիկ Աղազարյան.ArmLur.amԿարիճներ, զգույշ եղեք այսօր․ Ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի տարբեր նշաններին այսօր՝ փետրվարի 2-ին«Ո՞րն ա համով»․ Պապիկյանը շրջայց է կատարել N զորամասում, ճաշել զինվորների հետ (Video)Կառավարությունն իր որոշմամբ տվեց վարժական հավաքների մեկնարկը. Այն կտեւի մինչեւ մայիսի 12-ըՂազախստան մեկնած Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունում ընդգրկված է 21 մարդ. ցանկը հայտնի էԿառավարության նիստի օրակարգում 18 հարց է, որից 15-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)Միջազգային դերակատարները և ՌԴ-ն պետք է արագացնեն Ադրբեջանին բանակցության հարթություն վերադարձնելըԿարսում հանդիպել են Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ՊՆ ղեկավարներըՀայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետերն Ալմաթիում առանձնազրույց կունենան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода