Հրկիզվել է Ֆրեզնոյի հայկական գերեզմանատունը, որտեղ ամփոփված են Սողոմոն Թեհլերյանն ու Վիլյամ Սարոյանը Կռիվ են անում, մեկը մյուսին անվանում է թուրք, խի՞ թուրք և ոչ թե նորզելանդացի. Փաշինյան (Video) 1 մլն դրամանոց ընթրիքը լուսանկարներով Փաշինյանի հետ անգամ «Չալոն» չէր քայլի, եթե այն ժամանակ ասեր իր այսօրվա թեզերը. փորձագետ ՍԿԱՆԴԱԼ․Օդում կախված լուրերի համաձայն ՔՊ-ական պատգամավորը փորձ է անում ճնշել Արդարադատոթյան նախարարին, որպեսզի վերջինս հօգուտ Կարմիր Խաչի նախկին տնօրենի որոշում կայացնի․ Դատապարտում եմ ցանկացած բռնություն՝ դա կլինի իշխանության, ընդդիմության, թե՛ շարքային քաղաքացու նկատմամբ․Հայտնի փաստաբանը աղմկահարույց միջադեպի մասին Զուգադիպությո՞ւն, թե գծված ծրագիր Ալեն Սիմոնյանը պարգևատրել է ոստիկանության գնդապետի և մայորի «Գարիկ Մարտիրոսյանին 1 մետրից տեսավ, Մենչին կենդանի տեսավ». Կարեն Բաբաջանյանի չոր պատասխանը`Արմուշին.starnews.am ՀՀ-ն ընդդեմ Ադրբեջանի՝ ռասայական խտրականության ձևերի վերացման գործով լսումներ կանցկացվեն

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Տխրահռ­չակ Ա­ԼԵՆ ՍԻ­ՄՈ­ՆՅԱ­ՆԻ ինք­նա­գոհ լու­սան­կար­նե­րը Քա­թա­րից, ո­րոն­ցից մե­կում ՀՀ պե­տա­կան դրո­շի պատ­կե­րը գլխի­վայր է ե­րև­ում, հա­րու­ցել է քա­ղա­քա­ցի­նե­րի զար­մանքն ու վրդով­մուն­քը, ու­տի շա­տե­րը սոց­ցան­ցե­րում այն գլխի­վայր են զե­տե­ղել, որ­պես­զի մեր Ե­ռա­գույ­նի դիր­քը ճիշտ լի­նի: Մենք էլ, այդ­պես վար­վե­լով հան­դերձ, չենք կա­րող չմեջ­բե­րել ՍԴ աշ­խա­տա­կազ­մի նախ­կին ղե­կա­վար Էդ­գար Ղա­զա­րյա­նի ու­շագ­րավ դի­տար­կու­մը. «Լե­հաս­տա­նի նա­խա­գահն իր երկ­րի Ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նի խաղն Ար­գեն­տի­նա­յի ընտ­րա­նու հետ, դի­տել է Վար­շա­վա­յում` նա­խա­գա­հա­կան պա­լատ հրա­վի­րե­լով ե­րե­խա­նե­րի, իսկ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հը, օ­տար երկր­նե­րի ֆուտ­բո­լա­յին հա­վա­քա­կան­նե­րի հան­դի­պու­մը դի­տե­լու հա­մար, մեկ­նել է Քա­թար: Կա­րե­լի էր պար­զա­պես սրանց ձրի­ա­կեր ան­վա­նել, սա­կայն այս­քան մար­դու կյանք կե­րած, հայ­րե­նա­կոր­ծան ու ազ­գա­կոր­ծան պա­տու­հաս­նե­րի հա­մար դա կոմպ­լի­մենտ կլի­նի: Ե­թե սրանց պե­տու­թյան հաշ­վին պետք է բժիշկ հատ­կաց­նել, ա­պա դա պետք է լի­նի մի­այն դա­տաբ­ժիշկ: Սրանց պա­տի­ժը չպետք է շատ ու­շա­նա»: Չէ, չե­ղավ, պա­րոն Ղա­զա­րյան, չար­ժե սրան հա­մե­մա­տել Լե­հաս­տա­նի նա­խա­գա­հի հետ, Լե­հաս­տա­նի նա­խա­գահն` ուր, «գյոռ­մա­միշ» ՔՊ-ական­ներն` ուր:

Ար­տա­հայտ­վե­լով դա­տա­խազ­նե­րի ու, մաս­նա­վո­րա­պես, ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զի աշ­խա­տա­վար­ձե­րի բարձ­րաց­ման թե­մա­յով, երբ փաս­տա­ցի կրկնա­կի աճ է նա­խա­տես­վե­լու ա­ռանց այն էլ ոչ աղ­քատ այդ պաշ­տո­նյա­նե­րի հա­մար՝ տխրահռ­չակ ՔՊ-ական ՎԼԱ­ԴԻ­ՄԻՐ ՎԱՐ­ԴԱ­ՆՅԱՆՆ ա­սել է. «Մենք պետք է հստակ հաս­կա­նանք, որ ի­րա­վա­պահ հա­մա­կար­գում՝ կլի­նի դա­տա­կան իշ­խա­նու­թյուն, կլի­նեն դա­տա­խա­զա­կան մար­մին­ներ, քննչա­կան մար­մին­ներ, մենք պետք է ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տա­վարձ ու վար­ձատ­րու­թյուն տանք, ի­հար­կե, խոս­քը վե­րա­բե­րում է հենց ար­ժա­նի­քա­հեն ան­ձանց, ան­ձանց, ով­քեր ի­րոք կա­տա­րում են կա­րև­որ գոր­ծա­ռույթ… այս ա­ռու­մով ես խնդիր չեմ տես­նում…»: Զար­մա­նա­լի է Վա­լո­դի ու նրա կա­պի­տու­լյանտ շե­ֆի հա­մար «արժա­նի­քա­հեն» ով­քե՞ր են հա­մար­վում: Ար­դյո՞ք խոս­քը ա­ռա­վել ջա­նա­դիր կա­մա­կա­տար­նե­րի մա­սին չէ, ով­քեր հա­նուն խուն­տա­յի ա­ռա­ջադ­րանք­նե­րի կա­տար­ման աղ­բարկղ են նե­տում և՛ մաս­նա­գի­տա­կան ար­ժա­նա­պատ­վու­թյու­նը, և՛ ի­րա­վա­գի­տու­թյու­նը որ­պես այդ­պի­սին: Կար­ծում ենք, ըն­թեր­ցո­ղը շատ լավ է հի­շում Նի­կո­լի խոս­քը «վնգստա­ցող դա­տա­վոր­նե­րի» մա­սին, ինչ­պես նա­և նրա գլուխ­գո­վա­նու­թյու­նը, որ ոչ մի դա­տա­վոր չի կա­րող ի­րեն «չէ» ա­սել: Հաս­տատ սրանց հա­մար ի­րա­վա­պահն ինչ­քան ա­վե­լի տա­կանք է, այն­քան ա­վե­լի «արժա­նի­քա­հեն» է:

ՔՊ-ական­նե­րի մայ­րե­նի թուր­քե­րե­նում կա «դուշ­մա­նի մալ» (թշնա­մու նա­խիր) ար­տա­հայ­տու­թյու­նը, ո­րը զար­մա­նա­լի­ո­րեն սա­զում է այն այ­լան­դա­կու­թյա­նը, ո­րը ՔՊ-ական խուն­տան ա­րել է Հան­րա­պե­տու­թյան հրա­պա­րա­կի թա­մա­նյա­նա­կան շեն­քե­րի զար­դա­նախ­շե­րի հետ` տո­նա­կան զար­դա­րան­քի հա­մար այդ­տեղ խրե­լով մե­տա­ղյա գա­մեր... Ճիշտ է, այդ ու­սա­պար­կա­վոր­նե­րը երդ­վում-պատռ­վում են, որ ա­մեն ինչ վե­րա­կանգ­նե­լու են, սա­կայն մաս­նա­գե­տը` ճար­տա­րա­պետ ՏԻԳ­ՐԱՆ ԳԱԼՍ­ՏՅԱ­ՆԸ, փաս­տում է, որ դա անհ­նա­րին է. «Վե­րա­կանգ­նե­լու մի­ակ տար­բե­րակն այն է, որ  քարն ա­պա­մոն­տաժ­վի և տու­ֆից նոր քան­դակ ար­վի, բայց քա­րի հետ աշ­խա­տող բո­լոր մաս­նա­գետ­նե­րը գի­տեն, որ նույ­նիսկ նույն հան­քի տար­բեր տե­ղե­րից հան­ված տու­ֆը տար­բեր ե­րանգ­ներ ու­նի, ուս­տի նույ­նու­թյամբ վե­րա­կանգ­նել չի հա­ջող­վի: Վե­րա­կանգ­նե­լու տար­բե­րակ­նե­րից մե­կը տու­ֆի փո­շի­ով մա­ծուկ պատ­րաս­տելն ու այդ­պես անց­քե­րը փա­կե­լը կա­րող է լի­նել, բայց դա ևս լու­ծում չէ: Այդ տար­բե­րա­կը ժա­մա­նա­կա­վոր բնույթ ու­նի, և մի քա­նի տա­րի հետ անց­քե­րը նո­րից կբաց­վեն: Տու­ֆը մի շարք յու­րա­հատ­կու­թյուն­ներ ու­նի, այն ծա­կոտ­կեն քար է, և հնա­րա­վոր է  անձ­րև­աջ­րե­րը մտնեն նրա մեջ, ձմռա­նը սառ­չի և ճա­քեր տա, տու­ֆի հետ պետք է մաք­սի­մալ զգույշ լի­նել, այն շատ փխրուն քար է»: Դե, ՔՊ-ական­նե­րի հա­մար ստե­լը շնչե­լու պես մի բան է:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 Հրկիզվել է Ֆրեզնոյի հայկական գերեզմանատունը, որտեղ ամփոփված են Սողոմոն Թեհլերյանն ու Վիլյամ ՍարոյանըԿռիվ են անում, մեկը մյուսին անվանում է թուրք, խի՞ թուրք և ոչ թե նորզելանդացի. Փաշինյան (Video)1 մլն դրամանոց ընթրիքը լուսանկարներովՓաշինյանի հետ անգամ «Չալոն» չէր քայլի, եթե այն ժամանակ ասեր իր այսօրվա թեզերը. փորձագետՍԿԱՆԴԱԼ․Օդում կախված լուրերի համաձայն ՔՊ-ական պատգամավորը փորձ է անում ճնշել Արդարադատոթյան նախարարին, որպեսզի վերջինս հօգուտ Կարմիր Խաչի նախկին տնօրենի որոշում կայացնի․ Դատապարտում եմ ցանկացած բռնություն՝ դա կլինի իշխանության, ընդդիմության, թե՛ շարքային քաղաքացու նկատմամբ․Հայտնի փաստաբանը աղմկահարույց միջադեպի մասինԶուգադիպությո՞ւն, թե գծված ծրագիրԱլեն Սիմոնյանը պարգևատրել է ոստիկանության գնդապետի և մայորի«Գարիկ Մարտիրոսյանին 1 մետրից տեսավ, Մենչին կենդանի տեսավ». Կարեն Բաբաջանյանի չոր պատասխանը`Արմուշին.starnews.amՀՀ-ն ընդդեմ Ադրբեջանի՝ ռասայական խտրականության ձևերի վերացման գործով լսումներ կանցկացվենԻրանը չի ձգտում Մերձավոր Արևելքում էսկալացիայի ուժեղացմանըՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔԱնդոնը միացավ Էնվերի հոգուն.Yerevan TimesՎրաստանի խորհրդարանի պատգամավորների միջև ծեծկռտուք է տեղի ունեցել (Տեսանյութ) «Լավ բանակցություններ» են անցկացվել Իրանի և Ադրբեջանի նախագահների մակարդակովՇՏԱՊ. Սամվել Վարդանյանը բերման է ենթարկվելԲա որ հանկարծ Թուրքիան վերցնի ու մի քանի նահանգ տա ՀՀ-ին, ՔՊ-ն էլ իշխանության չի լինի. ԱղազարյանՑՈՒՑՄՈՒՆՔ ՏԱԼԸ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆ Է ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ, ՑՈՒՑՄՈՒՆՔ ՏԱԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄԸ ԿԱՄ ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱՁԳՈՒՄԸ ԱՊՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԷԵրթևեկության կազմակերպման փոփոխություն տեղի կունենա Երևանի Ազատության պողոտա-Վարշավյան փողոց խաչմերուկումԱրա՛, դուք վայելեք, քանի դեռ ձեզ ընդամենը վիժվածք են անվանումԱրմավիրում մկրտության արարողության մասնակիցները հնչեցրել են հայհոյանքներ և հարվածել միմյանց«Մոռացված աբիժնիկներ, մուտիլովշիկներ»… «32 ատամ»-ի սկանդալային քննարկումներից հետո` Արամ MP3-ի կնոջ անհասցե ու անհասկանալի գրառումը.starnews.amԴուք չեք կարողացել 44 օրյայի զոհերի անունները հրապարակել, 1,5 միլիոն զոհի անուն հրապարակո՞ղ եքԱրցախում ռուս խաղաղապահների ներկայության պատճառները նվազել են․ ԶատուլինԵս ՔՊ-ական պատգամավորին չեմ հարվածել, ուղղակի հետ եմ հրել. Հակոբ Ասլանյանի հետ միջադեպի մասնակիցՄերձավոր Արևելքն անդունդի եզրին է. ԲորելՎթшրից տուժшծի մայրը դաժան մանրամասներ է hшյտնումԻմ սահմանադրական իրավունքն եմ իրացրել՝ իշխանական պատգամավորին իմ քաղաքացիական դիրքորոշումը, քաղաքական գնահատականն եմ հայտնել․ Սամվել ՎարդանյանԱյս խուլիգանական արարքն արժանանալու է օրենքի ամենախիստ արձագանքին. Ալեն Սիմոնյան«Ամբողջ կյանքում երազել եմ հաջողակ լինել, որպեսզի ծնողներիս ցույց տամ մի կյանք, որը նրանք նախկինում չեն տեսել». Գոհար Ավետիսյանը հանգստից լուսանկարներ է հրապարակելՍա իշխանության կողմից հերթական քայլն է՝ ցույց տալու, որ ցեղասպանություն չի եղել. Ամատունի Վիրաբյան«Ուրալի» ղեկին որդիս է եղել. մեքենայի արգելակները չեն աշխատել, նստացրել են, ասել են՝ քշի». Վթարից տուժածի մաՖրեզնոյում հրկիզել են «Արարատ» գերեզմանատունը, որտեղ հուղարկավորված են Սողոմոն Թեհլիրյանը, Վիլյամ ՍարոյանըԿա էդ 1 ու կես միլիոն նահատակների տվյալները` պատգամավորին հիշեցնում են «Գործ թիվ 1 500 000» գիրքըԾեծկռտուք Վրաստանի խորհրդարանում՝ օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի քննարկման ժամանակ (տեսանյութ)ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ․ «Աչքերը փակ Ոսկեպարը տալիս են, մեր խնդիրը ո՞ւմ ա հետաքրքիր»․ Կոմիտասի շուկայի աշխատակիցԱրտակարգ դեպք՝ Երևանում. 1,5 տարեկան տղան 3-րդ հարկի պատուհանից անզգուշաբար վայր է ընկել. բժիշկները պայքարում են երեխայի կյանքի համար. Հոլիվուդյան ժպիտ ստանալու գաղտնիքը «Մեդեսի» էսթետիկ բժշկության կենտրոնում Երկարակյացների 3 սովորություն, որոնք կանխում են վաղ ծերացումը«Շուտով կնշեմ բաժանման պատճառը». Աշոտ Պողոսյանը՝ Ռոմելա Սարգսյանի հետ ամուսնալուծության եւ կյանքի նոր փուլի մասին«Ես ուզում եմ գալ: Ես չեմ ուզում մեռնել, մնալ «էս աշխարհի ծերին»». Անատոլի Հովհաննիսյան Համաժողովը միաձայն քվեարկեց ՀԳՄ գույքի սեփականության իրավունքի օգտին. ՀԳՄ համաժողովի հայտարարությունըՈչ թե ուզում ենք փակել ռուսական ալիքները, այլ պայմանագրով թույլ չտալ, որ վիրավորեն ՀՀ պատիվըՈվ է Հակոբ Ասլանյանի հետ վեճի բռնված քաղաքացին Ակնկալում եմ, որ կունենանք արդարացնող դատավճիռ. Արսեն ԲաբայանՏավուշի մարզի մի քանի գյուղերին ու բնակավայրերին հաջորդելու են այլ մարզեր ու տարածքներ, եթե մենք չշտկենք մեր ողնաշարըՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 6-8 աստիճանով«Հակահայ վիժվածք» «Մի խփի՜, արա». ծեծկռտուք հանրային տրանսպորտում՝ ՔՊ-ականի ու ուղևորի միջևԱնալ ճաք․ Պատճառները, ախտորոշումը և անդառնալի հետեւանքներըՀերքվել է միջադեպը որևէ կրակոցի հետ պայմանավորված լինելու հանգամանքը․ ՔԿ-ն՝ 4 զինծառայողի կյանք խլած վթարի մասին
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода