Փոխարժեք: $ , ,
Կառավարության նիստի օրակարգում 44 հարց է, որից 41-ը չի զեկուցվում (ուղիղ) Թուրքիան Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելու հույս ունի 100 տարեկանում կյանքից հեռացել է ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար Հենրի Քիսինջերը ԵՄ-ում հույս ունեն, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանազատման հանձնաժողովների հանդիպմանը փոխըմբռնման կհանգեն. դեսպան ԶԼՄ-ների մասին օրենքի փոփոխության նոր նախագիծ է ներկայացվել Արդարադատության կողմից Ձեր լավագույն կողմերը դրսևորելու հնարավորություն կունենաք. նոյեմբերի 30-ի աստղագուշակ Մահաբեր համաճարակ է մոլեգնում Երևանում և մարզերում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ «Հրապարակ». Հանդիպումը՝ Տավուշում. արդեն մի քանի օր է՝ ԱԱԾ-ն նախապատրաստական աշխատանքներ են տանում Տավուշում Ինչ ցուցում են տվել նախկին նախագահները Շահրամանյանին Բաքվի բերդից. Բացառիկ

Ջա­լալ Հա­րու­թյու­նյա­նի ա­սե­լ է՝ դրանք մե­րոնք են, չկրա­կեք. Տեսանյութ

Տեսանյութեր

Ցո­րի զո­րա­մա­սի Դ-20 հրե­տա­նա­յին դի­վի­զի­ո­նի զին­ծա­ռա­յող­նե­րի հետ կա­պը ընդ­հատ­վել է 2020թ. հոկ­տեմ­բե­րի 12-ին: 35 տղա­նե­րից ըն­դա­մե­նը 14-ը պա­տե­րազ­մից հե­տո վե­րա­դար­ձան տուն, եր­կու­սի ճա­կա­տա­գի­րը մինչ օրս ան­հայտ է:

Հրե­տա­նա­վոր­նե­րի հե­րո­սու­թյան մա­սին ան­գամ ադր­բե­ջան­ցի­ներն են պատ­մել, երբ հա­րա­զատ­նե­րը պա­տե­րազ­մից հե­տո փնտրում է­ին տղա­նե­րին: Հա­րա­զատ­նե­րը փաս­տեր են հա­վա­քեր, որ տղա­նե­րը զոհ­վել են սպա­յա­կազ­մի սխալ հրա­ման­նե­րի հե­տե­ւան­քով: Կա հա­րուց­ված քրե­ա­կան գործ, ար­դեն իսկ ըն­թա­նում է դա­տա­վա­րու­թյուն, գոր­ծով այս պա­հին մե­ղադ­րյա­լի կար­գա­վի­ճակ ու­նի ՊԲ N զո­րա­մա­սի Դ-20 հրե­տա­նա­յին դի­վի­զի­ո­նի շտա­բի պետ-հրա­մա­նա­տա­րի տե­ղա­կալ, մա­յոր Գե­ւորգ Գրի­գո­րյա­նը: Սա­կայն «Իրա­վունք TV»-ի ե­թե­րում զոհ­ված Ար­թուր Աս­րյա­նի հայ­րը` Ար­ցա­խի եր­րորդ պա­տե­րազ­մում զոհ­ված եւ ան­հայտ կո­րած զին­ծա­ռա­յող­նե­րի մի­ու­թյան նա­խա­գահ ԱՐ­ՄԵՆ ԱՍ­ՐՅԱ­ՆԸ ա­սաց. «Մի հատ Գե­ւորգ են բռնել, դրա­նով ու­զում են ծնող­նե­րին հանգս­տաց­նե՞լ: Ո՛չ, Գե­ւորգ Գե­ւոր­գյա­նը շախ­մա­տի մեջ «պեշ­կան» է, կան լավ ֆի­գուր­ներ, ո­րոնք պի­տի պա­տաս­խան տան»:

 

«ՀԱ­ԿԱ­ՀԱՐ­ՎԱ­ԾԻ Ո­ՐՈ­ՇՈՒՄ ԸՆ­ԴՈՒ­ՆՈՂ­ՆԵ­ՐԸ ԿՈ­ՊԻՏ ԽԱԽ­ՏՈՒՄ ԵՆ ԹՈՒՅԼ ՏՎԵԼ»

Զոհ­ված տղա­յի հոր խոս­քե­րով, բա­նա­կի ղե­կա­վա­րու­թյան սխալ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի, կամ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյան պատ­ճա­ռով են Ցո­րի զո­րա­մա­սի Դ-20 հրե­տա­նա­յին դի­վի­զի­ո­նի ան­հայտ կո­րած զին­ծա­ռա­յող­նե­րը՝ ի­րենց ե­րե­խա­ներն ար­ժա­նա­ցել են այդ ճա­կա­տագ­րին:

— Այդ դի­վի­զի­ո­նը 44-օրյա պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում հայտն­վել էր հա­կա­ռա­կոր­դի դի­վեր­սի­ոն խմբի ներ­գոր­ծու­թյան տակ, ո­րի պատ­ճա­ռով 21 ան­հայտ կո­րած զին­ծա­ռա­յող ենք ու­նե­ցել: Մենք՝ ծնող­ներս, ինք­նու­րույն հե­տաքն­նու­թյուն ենք անց­կաց­րել, ման­րա­մաս­ներ պար­զել: Նա­եւ հաս­կա­ցել ենք, թե ով­քեր են ան­մի­ջա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը:

Մար­տա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ դի­վի­զի­ո­նը հիմ­նա­կան կրա­կա­յին դիր­քեր է զբա­ղեց­րել Հադ­րու­թում եւ Վազ­գե­նա­շե­նում: Այն­տե­ղից կա­տա­րել է իր մար­տա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը մին­չեւ հոկ­տեմ­բե­րի 5-ը:

Այդ օ­րը խնդիր է ստաց­վել` երթ կա­տա­րել դե­պի Հադ­րու­թի ուղ­ղու­թյուն. այն­տեղ մեր ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րը, զո­րա­մա­սե­րը ծանր վի­ճա­կում է­ին: Դի­վի­զի­ո­նը, երթ կա­տա­րե­լով Հադ­րու­թի շրջա­նում, զբա­ղեց­րել էր կրա­կա­յին դիրք՝ Ջրաշ­խարհ տե­ղա­մա­սում: Սա­կայն վե­րա­դաս հրա­մա­նա­տա­րու­թյան կող­մից, ՊԲ հրե­տա­նու պե­տի ցու­ցու­մի հա­մա­ձայն, նրանք ա­ռաջ են շարժ­վել դե­պի Հադ­րութ. 9-րդ կի­լո­մետր տե­ղա­մաս կա, այդ­տեղ էլ կրա­կա­յին դիր­քեր են զբա­ղեց­րել: Պարզ­վել է, որ այդ կրա­կա­յին դիր­քե­րը զբա­ղեց­րել են հա­կա­հար­ված ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար:

Հա­կա­հար­ված ի­րա­կա­նաց­նե­լու ո­րո­շում ըն­դու­նող­նե­րը կո­պիտ խախ­տում են թույլ տվել, քա­նի որ հա­կա­հար­վա­ծի հա­մար ե­րեք կա­րե­ւոր պայ­ման չի ա­պա­հով­վել. հա­կա­ռա­կոր­դը պետք է կանգ­նեց­ված լի­ներ, բայց այդ­պես չէր, հա­կա­ռա­կոր­դը չպի­տի ու­նե­նար մո­տա­կա ռե­զերվ­ներ, մենք պի­տի ու­նե­նա­յինք բա­վա­կա­նին ռե­զերվ­ներ, որ ի­րա­կա­նաց­վեր այդ հա­կա­հար­վա­ծը: Փաս­տա­ցի, բա­նա­կի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը մար­տի դաշտ նե­տեց իր վեր­ջին ու­ժե­րը:

Մի կա­րե­ւոր հան­գա­մանք եւս. դի­վի­զի­ո­նի հա­մար այդ տե­ղան­քը լրիվ ան­ծա­նոթ էր: Այդ ու­ժե­րին գլխո­վին շար­քից հա­նել են: Սա եւս մեկ պատ­ճառ է դար­ձել հա­կա­ռա­կոր­դի հե­տա­գա հար­ձակ­ման հա­մար: Ո՞վ է սրա պա­տաս­խա­նա­տուն. ի­հար­կե, բա­նա­կի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը եւ հա­կա­հար­վա­ծի ո­րո­շում ըն­դու­նող­նե­րը:

Դի­վի­զի­ո­նը մի կերպ վե­րա­դար­ձել է Ջրաշ­խարհ տե­ղա­մաս, սա­կայն հրա­մա­նա­տա­րու­թյու­նը, հան­ձին Գե­նա­դի Բաղ­դա­սա­րյա­նի, ցու­ցում է տվել, թե շատ եք հետ գնա­ցել, դե­պի ա­ռաջ գնա­ցեք: Ֆի­զու­լի չհա­սած` Ջու­վառ­լու տե­ղա­մա­սում են դիրք ընտ­րել, հոկ­տեմ­բե­րի 8-9-ին թեժ մար­տե­րի ըն­թաց­քում 3-րդ մարտ­կոցն ԱԹՍ-ի կող­մից խոց­վել է:

 

«ՈՒՆԵՆՔ ՄԵ­ՂԱ­ՎՈՐ­ՆԵ­ՐԻ ԲՈՒՐԳ, Ո­ՐԻ ԳԱ­ԳԱԹ­ՆԱ­ԿԵ­ՏՈՒՄ Է ՋԱ­ԼԱԼ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱ­ՆԸ»

— Այն տպա­վո­րու­թյունն է, որ հրե­տա­նին հենց այն­պես տե­ղից տե՞ղ են քշել: Երբ Դ-20-նե­րի` հա­ու­բի­ցա­յին հրե­տա­նու ֆունկ­ցի­ա­նե­րը բո­լո­րո­վին այլ են:

— Դի­վի­զի­ո­նի հրա­մա­նա­տա­րու­թյու­նը մի քա­նի ան­գամ խնդրել էր կողմ­նո­րո­շել, թե որ­տեղ է հա­կա­ռա­կոր­դը, ա­ռաջ­նա­գի­ծը` Հադ­րու­թի ուղ­ղու­թյամբ, բայց նման տվյալ­ներ չեն ստա­ցել: Զո­րա­մա­սի կող­մից եւս նրանք ին­ֆոր­մա­ցի­ա չէ­ին ստա­նում, ո­րով­հե­տեւ զո­րա­մա­սը մաս­նատ­ված էր: Սա եւս բա­նա­կի հրա­մա­նա­տա­րու­թյան ղե­կա­վար­ման վատ ար­դյունքն է: Ցա­քուց­րիվ է­ին ե­ղած, իսկ զո­րա­մա­սի հրա­մա­նա­տա­րա­կան կե­տը, ո­րը պար­տա­վոր է ղե­կա­վա­րել զո­րա­մա­սի ստո­րա­բա­ժա­նու­մը, գտնվում էր Աղ­դա­մի ուղ­ղու­թյամբ: Հստակ ղե­կա­վա­րում զո­րա­մա­սի կող­մից չկար: Մա­նա­վանդ այն պա­րա­գա­յում, որ հրա­մա­նա­տար­նե­րի տե­ղա­կալ­նե­րին ու­ղար­կել է­ին մար­տի դաշտ, ո՞վ պի­տի ղե­կա­վա­րեր զո­րա­մա­սը, ո­րի կազ­մում էր նա­եւ հրե­տա­նա­յին դի­վի­զի­ո­նը:

Իսկ կրա­կա­յին խոց­ման խնդիր­ներ ան­մի­ջա­պես դի­վի­զի­ո­նին տրվում է­ին ՊԲ բուն­կե­րից: Ար­դյուն­քում, հոկ­տեմ­բե­րի 12-ին ե­րե­կո­յան՝ դի­վի­զի­ո­նի դի­տա­կե­տը, ո­րը կրա­կա­յին դիր­քից մոտ 1 կմ հե­ռա­վո­րու­թյան վրա էր, հե­ռու մա­տույց­նե­րում դի­տար­կում է ինչ-որ խմբի շարժ դե­պի ի­րենց կող­մը: Զո­րա­մա­սի հրե­տա­նու պե­տը՝ փոխգն­դա­պետ Հայ­րա­պե­տյա­նը, դի­վի­զի­ո­նի հրա­մա­նա­տար Թով­մա­սյա­նը զե­կու­ցում են բա­նա­կի հրե­տա­նու պե­տին, որ դե­պի մեզ ինչ-որ խմբի շարժ կա, ցան­կա­նում ենք ճշտել՝ ով­քե՞ր են: Այդ ըն­թաց­քում, մին­չեւ խո­րաց­ված հրա­մա­նա­տա­րա­կան կե­տից պա­տաս­խան գա­լը դի­վի­զի­ո­նի հրա­մա­նա­տա­րը չի սպա­սում այդ պա­տաս­խա­նին եւ հրա­մա­յում է կրա­կա­յին դիր­քե­րին` թող­նել դիր­քը: Այն­տե­ղից հասց­նում են դուրս բե­րել զի­նամ­թեր­քի կրման մե­քե­նա­ներ: Այդ ըն­թաց­քում խո­րաց­ման հրա­մա­նա­տա­րա­կան կե­տից գա­լիս է հե­տե­ւյա­լը՝ այդ խում­բը մե­րոնք են, նա­յեք, չկրա­կեք: Դի­վի­զի­ո­նի հրա­մա­նա­տա­րը խիստ կաս­կա­ծում էր, նո­րից պա­հան­ջում է հրե­տա­նու պե­տից ճշտել, կրկին նույն պա­տաս­խա­նը` նրանք մե­րոնք են: Ան­մի­ջա­պես հրե­տա­նու պե­տը կապ է­ին պա­հում խո­րաց­ված հրա­մա­նա­տա­րա­կան կե­տում հրե­տա­նու կա­ռա­վար­ման կե­տի հետ, այն ան­մի­ջա­կան մար­տա­կան կա­ռա­վար­ման կետ, որ­տեղ գտնվում էր բա­նա­կի հրե­տա­նու պե­տը՝ Բաղ­դա­սա­րյա­նը, բա­նա­կի նախ­կին հրա­մա­նա­տար Ջա­լալ Հա­րու­թյու­նյա­նը՝ բա­նա­կի ղե­կա­վա­րու­թյան կո­րի­զը: Գե­նա­դի Բաղ­դա­սա­րյա­նի հետ հան­դի­պել ենք, հենց մեր ծնող­նե­րի ներ­կա­յու­թյամբ ա­սել է՝ ստա­նա­լով այդ զե­կույ­ցը մար­տա­կան դի­վի­զի­ո­նից, ին­քը զե­կու­ցել է բա­նա­կի հրա­մա­նա­տար Ջա­լալ Հա­րու­թյու­նյա­նին, ա­սել, որ կա զոր­քե­րի տե­ղա­շարժ դե­պի այդ դի­վի­զի­ո­նի ուղ­ղու­թյու­նը, խնդրում ենք ճշտել՝ ով­քե՞ր են: Ջա­լալ Հա­րու­թյու­նյա­նի ա­սե­լով՝ դրանք մե­րոնք են, չկրա­կեք: Այդ նույն հրա­մա­նը գնդա­պետ Բաղ­դա­սա­րյա­նը փո­խան­ցում է հրե­տա­նու կա­ռա­վար­ման կետ, որ­տե­ղից այդ հրա­մա­նը փո­խանց­վում է դի­վի­զի­ա­յի հրա­մա­նա­տա­րու­թյա­նը:

— Ի՞նչ եք կար­ծում հե­տաքն­նու­թյան մա­սին:

— Սկսեք վե­րե­ւից, ո­րով­հե­տեւ Գե­ւոր­գյա­նին մե­ղադ­րում ենք, ինքն իր մեղքն ու­նի, բայց այն­պես չէ, որ լրիվ ինքն է: Ու­նենք մե­ղա­վոր­նե­րի բուրգ, ո­րի գա­գաթ­նա­կե­տում է Ջա­լալ Հա­րու­թյու­նյա­նը` իր սխալ տե­ղե­կու­թյամբ:


Կառավարության նիստի օրակարգում 44 հարց է, որից 41-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)Թուրքիան Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելու հույս ունի100 տարեկանում կյանքից հեռացել է ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար Հենրի ՔիսինջերըԵՄ-ում հույս ունեն, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանազատման հանձնաժողովների հանդիպմանը փոխըմբռնման կհանգեն. դեսպանԶԼՄ-ների մասին օրենքի փոփոխության նոր նախագիծ է ներկայացվել Արդարադատության կողմիցՁեր լավագույն կողմերը դրսևորելու հնարավորություն կունենաք. նոյեմբերի 30-ի աստղագուշակՄահաբեր համաճարակ է մոլեգնումԵրևանում և մարզերում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ«Հրապարակ». Հանդիպումը՝ Տավուշում. արդեն մի քանի օր է՝ ԱԱԾ-ն նախապատրաստական աշխատանքներ են տանում ՏավուշումԻնչ ցուցում են տվել նախկին նախագահները Շահրամանյանին Բաքվի բերդից. Բացառիկ«Ժողովուրդ». Սամվել Շահրամանյանը հանդիպել է «Ազատ հայրենիք-ՔՄԴ» խմբակցության պատգամավորների հետ ու մեկ բան խնդրելԵրկիրն այսօր ծածկելու է այս տարվա ամենաուժեղ մագնիսական փոթորիկներից մեկը«Փաստ». ՔՊ-ի քաղաքական դպրոցի ինտրիգները. Ով է լինելու դպրոցի կոորդինատորըՎաղվանից ջերմ աշուն«Հրապարակ». Ի՞նչ է ասել Սամվել Բաբայանը քննիչ հանձնաժողովի նիստում«Ժողովուրդ». ՔՊ-ական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի թոռան միջադեպի հետքերով. գնդակը՝ իրավապահների դաշտումԿոնգրեսական. ԱՄՆ-ն Ուկրաինայի հարցում ռեալ ծրագիր չունիՌուսական ավիացիան Ավդեեւկայի թունելներում ուկրաինացիներին խոցել է նորագույն կառավարվող հրթիռներով (Տեսանյութ) «Հրապարակ». Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահը «փորձությունների» է ենթարկում աշխատակիցներին«Փաստ». «Հայաստանի պատմության մեջ այսչափ քաղբանտարկյալներ չենք ունեցել»ՔՊ-ականները պատրաստվում են. Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է Ազգային ժողով. «Ժողովուրդ»Ինչպես «Աստղային պատերազմներում». ռուսների նոր զենքը ցնցել է ամերիկյան փորձագետին. NewsweekԲավականաչափ տեսանյութեր կան, որ ճակատում կան ուկրաինուհիներ, այդ թվում՝ հղիներ. ԿՀՎ նախկին վերլուծաբանԲԱՄԲԱՍԱՆՔԱլիևը հաշվել է Փաշինյանի ատամները, թուրքին լավ չի ճանաչում, հասնելու է իր ամառանոց. Շարմազանով«Նախկինների 12000-ին կգա փոխարինելու նիկոլին վճարվող 160000 դրամը». Աննա ՄկրտչյանՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԶԱՐՄԱՆՔԱմեն չորրորդ հայը Նիկոլին դավաճան է համարում, ունենք մեկ հնարավորություն. Աշոտ ԱնդրեասյանԱվագանու սթափ գիտակցող անդամներն այս նախագիծը պետք է տապալեն. մեքենան կայանելը 12 հազար դրամից դառնում է 160 հազարՍպասեք նոր գործընթացների. հնարավոր են խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ. ԲալասանյանՆիկոլ Փաշինյանը բերելու է մեզ գերեզմանների խաչմերուկ. Աշոտ Անդրեասյան (ԱՆՈՆՍ)Երեւանի ավագանիում կրքերը չեն հանդարտվումԵկեք երկրի անունը դնենք գժանոց, գնանք. Հրանտ ԲագրատյանԻսրայելը փորձ կանի՞ հայերից խլել Երուսաղեմի ողջ հայկական շրջանըՊատրաստվեք անշրջելի փոփոխությունների. խուսափեք զրպարտություններից և ստերից. Ինչ է սպասվում գալիք տարումԱյսպես կոչված` «Արեւմտյան Ադրբեջանի» համայնքը փորձում է հաստատել միջազգային կապեր. Արա ՊողոսյանԾիածան Սեւանի վրա. Ալլա ՀակոբյանԱրևմուտքը Նիկոլին ասում է՝ էլ Բրյուսել, Փարիզ մի արի, գնա Անկարա, էրդողանն ինչ ասի՝ դաբրո կտանք. ՇարմազանովՍուրեն Պապիկյանը ներկա է եղել բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի ատեստավորման գործընթացի շարային պատրաստության քննությանըԻնչու՞ բնական տոնածառը կարող է վտանգավոր լինել երեխայի համարՄոսկվան անթաքույց ակնարկում է, որ փոխում է նախկին խաղի կանոններըԻնչ շշնջաց Բլինկենը Նիկոլի ականջինՉգիտեմ`որ մի հիմարն ա, իմ անվան տակ խաբեությամբ են զբաղվում. Տիգրան Ասատրյանն ահազանգում է.starnews.amԻՆՉԻՑ Է ԱՅԴՔԱՆ ՎԱԽԵՑԱԾ ՉՆԱԽԱԳԱՀ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆԸԴոլարն ու եվրոն թանկացել ենԷդուարդ Թոփչյանն ահազանգում է իր դեմ ուղղված կիբերհարձակման մասին103 տարեկանում մահացել է Թամանյան դիվիզիայի վերջին մարտիկ Անդրանիկ ԳևորգյանըԷրդողանը Նեթանյահուին անվանել է «Գազայի դահիճ»Փաշինյանի դավաճանությունն այն է, որ ոչ ճիշտ մարդկանց պաշտոնների է նշանակել. Սամվել Բաբայան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода