$ 396.02, 431.27, 5.71
Ձյուն և բուք․ առաջիկա օրերի եղանակի կանխատեսումը Փետրվարի 5-ին «ձնառատ» լիալուսին է, ինչ չի կարելի անել այսօր Փետրվարին օդի միջին ջերմաստիճանը Հայաստանում կլինի նորմայից բարձր 1-2 աստիճանով Անհասկանալի է՝ պատերազմում պարտված իշխանությունն ինչպե՞ս է վերընտրվել ու նորից մանդատ ստացել․ ռուս սոցիոլոգ (Video) Հայաստանը թուրքերին կարող է օգտակար լինել միայն որպես նրանց վերահսկողության տակ գտնվող վիլայեթ, իսկ հայերը Ղարաբաղում բոլորովին պետք չեն Ամերիկայն ռազմանավը Թուրքիայից գաղտնի բե՞ռ է հանում «Վագների» ղեկավարը ինչու հորդորեց Զելենսկուն` շարունակել պայքարը Բախմուտի համար «նիկոլի հրամանով` իմ դեմ կարված քրգործի շրջանակներում դատական հերթական նիստը տեղի կունենա վաղը».ԴԱՎԻԹ ՄՇԵՑԻ Ռուսական բանակը հարձակվում է ողջ ռազմաճակատով. Ուկրաինայի ԳՇ Լեհաստանն իր 40 հազար զինվորներին կուղարկի Ռուսաստանի հետ պատերազմին. ռազմական փորձագետ

Ջա­լալ Հա­րու­թյու­նյա­նի ա­սե­լ է՝ դրանք մե­րոնք են, չկրա­կեք. Տեսանյութ

Տեսանյութեր

Ցո­րի զո­րա­մա­սի Դ-20 հրե­տա­նա­յին դի­վի­զի­ո­նի զին­ծա­ռա­յող­նե­րի հետ կա­պը ընդ­հատ­վել է 2020թ. հոկ­տեմ­բե­րի 12-ին: 35 տղա­նե­րից ըն­դա­մե­նը 14-ը պա­տե­րազ­մից հե­տո վե­րա­դար­ձան տուն, եր­կու­սի ճա­կա­տա­գի­րը մինչ օրս ան­հայտ է:

Հրե­տա­նա­վոր­նե­րի հե­րո­սու­թյան մա­սին ան­գամ ադր­բե­ջան­ցի­ներն են պատ­մել, երբ հա­րա­զատ­նե­րը պա­տե­րազ­մից հե­տո փնտրում է­ին տղա­նե­րին: Հա­րա­զատ­նե­րը փաս­տեր են հա­վա­քեր, որ տղա­նե­րը զոհ­վել են սպա­յա­կազ­մի սխալ հրա­ման­նե­րի հե­տե­ւան­քով: Կա հա­րուց­ված քրե­ա­կան գործ, ար­դեն իսկ ըն­թա­նում է դա­տա­վա­րու­թյուն, գոր­ծով այս պա­հին մե­ղադ­րյա­լի կար­գա­վի­ճակ ու­նի ՊԲ N զո­րա­մա­սի Դ-20 հրե­տա­նա­յին դի­վի­զի­ո­նի շտա­բի պետ-հրա­մա­նա­տա­րի տե­ղա­կալ, մա­յոր Գե­ւորգ Գրի­գո­րյա­նը: Սա­կայն «Իրա­վունք TV»-ի ե­թե­րում զոհ­ված Ար­թուր Աս­րյա­նի հայ­րը` Ար­ցա­խի եր­րորդ պա­տե­րազ­մում զոհ­ված եւ ան­հայտ կո­րած զին­ծա­ռա­յող­նե­րի մի­ու­թյան նա­խա­գահ ԱՐ­ՄԵՆ ԱՍ­ՐՅԱ­ՆԸ ա­սաց. «Մի հատ Գե­ւորգ են բռնել, դրա­նով ու­զում են ծնող­նե­րին հանգս­տաց­նե՞լ: Ո՛չ, Գե­ւորգ Գե­ւոր­գյա­նը շախ­մա­տի մեջ «պեշ­կան» է, կան լավ ֆի­գուր­ներ, ո­րոնք պի­տի պա­տաս­խան տան»:

 

«ՀԱ­ԿԱ­ՀԱՐ­ՎԱ­ԾԻ Ո­ՐՈ­ՇՈՒՄ ԸՆ­ԴՈՒ­ՆՈՂ­ՆԵ­ՐԸ ԿՈ­ՊԻՏ ԽԱԽ­ՏՈՒՄ ԵՆ ԹՈՒՅԼ ՏՎԵԼ»

Զոհ­ված տղա­յի հոր խոս­քե­րով, բա­նա­կի ղե­կա­վա­րու­թյան սխալ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի, կամ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյան պատ­ճա­ռով են Ցո­րի զո­րա­մա­սի Դ-20 հրե­տա­նա­յին դի­վի­զի­ո­նի ան­հայտ կո­րած զին­ծա­ռա­յող­նե­րը՝ ի­րենց ե­րե­խա­ներն ար­ժա­նա­ցել են այդ ճա­կա­տագ­րին:

— Այդ դի­վի­զի­ո­նը 44-օրյա պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում հայտն­վել էր հա­կա­ռա­կոր­դի դի­վեր­սի­ոն խմբի ներ­գոր­ծու­թյան տակ, ո­րի պատ­ճա­ռով 21 ան­հայտ կո­րած զին­ծա­ռա­յող ենք ու­նե­ցել: Մենք՝ ծնող­ներս, ինք­նու­րույն հե­տաքն­նու­թյուն ենք անց­կաց­րել, ման­րա­մաս­ներ պար­զել: Նա­եւ հաս­կա­ցել ենք, թե ով­քեր են ան­մի­ջա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը:

Մար­տա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ դի­վի­զի­ո­նը հիմ­նա­կան կրա­կա­յին դիր­քեր է զբա­ղեց­րել Հադ­րու­թում եւ Վազ­գե­նա­շե­նում: Այն­տե­ղից կա­տա­րել է իր մար­տա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը մին­չեւ հոկ­տեմ­բե­րի 5-ը:

Այդ օ­րը խնդիր է ստաց­վել` երթ կա­տա­րել դե­պի Հադ­րու­թի ուղ­ղու­թյուն. այն­տեղ մեր ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րը, զո­րա­մա­սե­րը ծանր վի­ճա­կում է­ին: Դի­վի­զի­ո­նը, երթ կա­տա­րե­լով Հադ­րու­թի շրջա­նում, զբա­ղեց­րել էր կրա­կա­յին դիրք՝ Ջրաշ­խարհ տե­ղա­մա­սում: Սա­կայն վե­րա­դաս հրա­մա­նա­տա­րու­թյան կող­մից, ՊԲ հրե­տա­նու պե­տի ցու­ցու­մի հա­մա­ձայն, նրանք ա­ռաջ են շարժ­վել դե­պի Հադ­րութ. 9-րդ կի­լո­մետր տե­ղա­մաս կա, այդ­տեղ էլ կրա­կա­յին դիր­քեր են զբա­ղեց­րել: Պարզ­վել է, որ այդ կրա­կա­յին դիր­քե­րը զբա­ղեց­րել են հա­կա­հար­ված ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար:

Հա­կա­հար­ված ի­րա­կա­նաց­նե­լու ո­րո­շում ըն­դու­նող­նե­րը կո­պիտ խախ­տում են թույլ տվել, քա­նի որ հա­կա­հար­վա­ծի հա­մար ե­րեք կա­րե­ւոր պայ­ման չի ա­պա­հով­վել. հա­կա­ռա­կոր­դը պետք է կանգ­նեց­ված լի­ներ, բայց այդ­պես չէր, հա­կա­ռա­կոր­դը չպի­տի ու­նե­նար մո­տա­կա ռե­զերվ­ներ, մենք պի­տի ու­նե­նա­յինք բա­վա­կա­նին ռե­զերվ­ներ, որ ի­րա­կա­նաց­վեր այդ հա­կա­հար­վա­ծը: Փաս­տա­ցի, բա­նա­կի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը մար­տի դաշտ նե­տեց իր վեր­ջին ու­ժե­րը:

Մի կա­րե­ւոր հան­գա­մանք եւս. դի­վի­զի­ո­նի հա­մար այդ տե­ղան­քը լրիվ ան­ծա­նոթ էր: Այդ ու­ժե­րին գլխո­վին շար­քից հա­նել են: Սա եւս մեկ պատ­ճառ է դար­ձել հա­կա­ռա­կոր­դի հե­տա­գա հար­ձակ­ման հա­մար: Ո՞վ է սրա պա­տաս­խա­նա­տուն. ի­հար­կե, բա­նա­կի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը եւ հա­կա­հար­վա­ծի ո­րո­շում ըն­դու­նող­նե­րը:

Դի­վի­զի­ո­նը մի կերպ վե­րա­դար­ձել է Ջրաշ­խարհ տե­ղա­մաս, սա­կայն հրա­մա­նա­տա­րու­թյու­նը, հան­ձին Գե­նա­դի Բաղ­դա­սա­րյա­նի, ցու­ցում է տվել, թե շատ եք հետ գնա­ցել, դե­պի ա­ռաջ գնա­ցեք: Ֆի­զու­լի չհա­սած` Ջու­վառ­լու տե­ղա­մա­սում են դիրք ընտ­րել, հոկ­տեմ­բե­րի 8-9-ին թեժ մար­տե­րի ըն­թաց­քում 3-րդ մարտ­կոցն ԱԹՍ-ի կող­մից խոց­վել է:

 

«ՈՒՆԵՆՔ ՄԵ­ՂԱ­ՎՈՐ­ՆԵ­ՐԻ ԲՈՒՐԳ, Ո­ՐԻ ԳԱ­ԳԱԹ­ՆԱ­ԿԵ­ՏՈՒՄ Է ՋԱ­ԼԱԼ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱ­ՆԸ»

— Այն տպա­վո­րու­թյունն է, որ հրե­տա­նին հենց այն­պես տե­ղից տե՞ղ են քշել: Երբ Դ-20-նե­րի` հա­ու­բի­ցա­յին հրե­տա­նու ֆունկ­ցի­ա­նե­րը բո­լո­րո­վին այլ են:

— Դի­վի­զի­ո­նի հրա­մա­նա­տա­րու­թյու­նը մի քա­նի ան­գամ խնդրել էր կողմ­նո­րո­շել, թե որ­տեղ է հա­կա­ռա­կոր­դը, ա­ռաջ­նա­գի­ծը` Հադ­րու­թի ուղ­ղու­թյամբ, բայց նման տվյալ­ներ չեն ստա­ցել: Զո­րա­մա­սի կող­մից եւս նրանք ին­ֆոր­մա­ցի­ա չէ­ին ստա­նում, ո­րով­հե­տեւ զո­րա­մա­սը մաս­նատ­ված էր: Սա եւս բա­նա­կի հրա­մա­նա­տա­րու­թյան ղե­կա­վար­ման վատ ար­դյունքն է: Ցա­քուց­րիվ է­ին ե­ղած, իսկ զո­րա­մա­սի հրա­մա­նա­տա­րա­կան կե­տը, ո­րը պար­տա­վոր է ղե­կա­վա­րել զո­րա­մա­սի ստո­րա­բա­ժա­նու­մը, գտնվում էր Աղ­դա­մի ուղ­ղու­թյամբ: Հստակ ղե­կա­վա­րում զո­րա­մա­սի կող­մից չկար: Մա­նա­վանդ այն պա­րա­գա­յում, որ հրա­մա­նա­տար­նե­րի տե­ղա­կալ­նե­րին ու­ղար­կել է­ին մար­տի դաշտ, ո՞վ պի­տի ղե­կա­վա­րեր զո­րա­մա­սը, ո­րի կազ­մում էր նա­եւ հրե­տա­նա­յին դի­վի­զի­ո­նը:

Իսկ կրա­կա­յին խոց­ման խնդիր­ներ ան­մի­ջա­պես դի­վի­զի­ո­նին տրվում է­ին ՊԲ բուն­կե­րից: Ար­դյուն­քում, հոկ­տեմ­բե­րի 12-ին ե­րե­կո­յան՝ դի­վի­զի­ո­նի դի­տա­կե­տը, ո­րը կրա­կա­յին դիր­քից մոտ 1 կմ հե­ռա­վո­րու­թյան վրա էր, հե­ռու մա­տույց­նե­րում դի­տար­կում է ինչ-որ խմբի շարժ դե­պի ի­րենց կող­մը: Զո­րա­մա­սի հրե­տա­նու պե­տը՝ փոխգն­դա­պետ Հայ­րա­պե­տյա­նը, դի­վի­զի­ո­նի հրա­մա­նա­տար Թով­մա­սյա­նը զե­կու­ցում են բա­նա­կի հրե­տա­նու պե­տին, որ դե­պի մեզ ինչ-որ խմբի շարժ կա, ցան­կա­նում ենք ճշտել՝ ով­քե՞ր են: Այդ ըն­թաց­քում, մին­չեւ խո­րաց­ված հրա­մա­նա­տա­րա­կան կե­տից պա­տաս­խան գա­լը դի­վի­զի­ո­նի հրա­մա­նա­տա­րը չի սպա­սում այդ պա­տաս­խա­նին եւ հրա­մա­յում է կրա­կա­յին դիր­քե­րին` թող­նել դիր­քը: Այն­տե­ղից հասց­նում են դուրս բե­րել զի­նամ­թեր­քի կրման մե­քե­նա­ներ: Այդ ըն­թաց­քում խո­րաց­ման հրա­մա­նա­տա­րա­կան կե­տից գա­լիս է հե­տե­ւյա­լը՝ այդ խում­բը մե­րոնք են, նա­յեք, չկրա­կեք: Դի­վի­զի­ո­նի հրա­մա­նա­տա­րը խիստ կաս­կա­ծում էր, նո­րից պա­հան­ջում է հրե­տա­նու պե­տից ճշտել, կրկին նույն պա­տաս­խա­նը` նրանք մե­րոնք են: Ան­մի­ջա­պես հրե­տա­նու պե­տը կապ է­ին պա­հում խո­րաց­ված հրա­մա­նա­տա­րա­կան կե­տում հրե­տա­նու կա­ռա­վար­ման կե­տի հետ, այն ան­մի­ջա­կան մար­տա­կան կա­ռա­վար­ման կետ, որ­տեղ գտնվում էր բա­նա­կի հրե­տա­նու պե­տը՝ Բաղ­դա­սա­րյա­նը, բա­նա­կի նախ­կին հրա­մա­նա­տար Ջա­լալ Հա­րու­թյու­նյա­նը՝ բա­նա­կի ղե­կա­վա­րու­թյան կո­րի­զը: Գե­նա­դի Բաղ­դա­սա­րյա­նի հետ հան­դի­պել ենք, հենց մեր ծնող­նե­րի ներ­կա­յու­թյամբ ա­սել է՝ ստա­նա­լով այդ զե­կույ­ցը մար­տա­կան դի­վի­զի­ո­նից, ին­քը զե­կու­ցել է բա­նա­կի հրա­մա­նա­տար Ջա­լալ Հա­րու­թյու­նյա­նին, ա­սել, որ կա զոր­քե­րի տե­ղա­շարժ դե­պի այդ դի­վի­զի­ո­նի ուղ­ղու­թյու­նը, խնդրում ենք ճշտել՝ ով­քե՞ր են: Ջա­լալ Հա­րու­թյու­նյա­նի ա­սե­լով՝ դրանք մե­րոնք են, չկրա­կեք: Այդ նույն հրա­մա­նը գնդա­պետ Բաղ­դա­սա­րյա­նը փո­խան­ցում է հրե­տա­նու կա­ռա­վար­ման կետ, որ­տե­ղից այդ հրա­մա­նը փո­խանց­վում է դի­վի­զի­ա­յի հրա­մա­նա­տա­րու­թյա­նը:

— Ի՞նչ եք կար­ծում հե­տաքն­նու­թյան մա­սին:

— Սկսեք վե­րե­ւից, ո­րով­հե­տեւ Գե­ւոր­գյա­նին մե­ղադ­րում ենք, ինքն իր մեղքն ու­նի, բայց այն­պես չէ, որ լրիվ ինքն է: Ու­նենք մե­ղա­վոր­նե­րի բուրգ, ո­րի գա­գաթ­նա­կե­տում է Ջա­լալ Հա­րու­թյու­նյա­նը` իր սխալ տե­ղե­կու­թյամբ:

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Ձյուն և բուք․ առաջիկա օրերի եղանակի կանխատեսումըՓետրվարի 5-ին «ձնառատ» լիալուսին է, ինչ չի կարելի անել այսօրՓետրվարին օդի միջին ջերմաստիճանը Հայաստանում կլինի նորմայից բարձր 1-2 աստիճանովԱնհասկանալի է՝ պատերազմում պարտված իշխանությունն ինչպե՞ս է վերընտրվել ու նորից մանդատ ստացել․ ռուս սոցիոլոգ (Video) Հայաստանը թուրքերին կարող է օգտակար լինել միայն որպես նրանց վերահսկողության տակ գտնվող վիլայեթ, իսկ հայերը Ղարաբաղում բոլորովին պետք չենԱմերիկայն ռազմանավը Թուրքիայից գաղտնի բե՞ռ է հանում«Վագների» ղեկավարը ինչու հորդորեց Զելենսկուն` շարունակել պայքարը Բախմուտի համար«նիկոլի հրամանով` իմ դեմ կարված քրգործի շրջանակներում դատական հերթական նիստը տեղի կունենա վաղը».ԴԱՎԻԹ ՄՇԵՑԻՌուսական բանակը հարձակվում է ողջ ռազմաճակատով. Ուկրաինայի ԳՇԼեհաստանն իր 40 հազար զինվորներին կուղարկի Ռուսաստանի հետ պատերազմին. ռազմական փորձագետՇաբաթվա հորոսկոպ․ ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններին՝ փետրվարի 6-ից փետրվարի 12-ըՌուսական բանակը մտադիր է 2-3 ամսում վերահսկողություն հաստատել Դոնեցկի ողջ շրջանի վրա. ԱրեստովիչF-16-ը զիջում է Սու-27-ին. ուկրաինացի օդաչու (Տեսանյութ)Ղրիմի հարվածների դեպքում «կվառվի ամբողջ Ուկրաինան». ՄեդվեդևՌուս դառնալու արագացված դասընթաց նեգրերի համար (Տեսանյութ)Ուկրաինական պատերազմում կիրառվող ամենամահաբեր զենքը (Տեսանյութ)Չինական օդապարիկի թեման դեռ փակված չէ. Պեկինն ամերիկյան քաղաքացիական արբանյակները ոչնչացնելու հիմքեր ստացավԱմերիկյան F-22 կործանիչին վերջապես հաջողվեց ոչնչացնել չինական օդապարիկը (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Արտյոմովսկը շրջապատվում է. «Վագները» հարձակվում է հյուսիսից (Քարտեզ)Սա արդեն քաղաքական կարճատեսություն չէ, այլ բոլորովին այլ ախտորոշում. ՍլուցկիՎազքի մարաթոնի չէ, որ րոպե շուտ հայտարարենք ընտրություններին մասնակցելու մասին. ՄանրիկյանՎալենտինը կեղծանուն տոն է. Տեր Համբարձում քահանա ԴանիելյանՀայաստան է տեղափոխել խիստ վտանգավոր հարուցիչներ, որոնք կարող են տուլարեմիայի բռնկման պատճառ դառնալ. ԱյվազյանՌԴ ՊՆ-ի հայտարարությունըՌԴ-ն, ԱՄՆ-ն կամ Ֆրանսիան չեն բռնելու Փաշինյանի ձեռքը, եթե մենք չենք բռնում. ՇարմազանովՀողը, հայրենիքը, ընտանիքը պահում են ուժով, համբերությամբ ու տոկունությամբ․ Սերժ ՍարգսյանՓարիզը մտահոգված է Լաչինի միջանցքի փակմամբ և կոչ է անում բացել այն. Ֆրանսիայի ԱԳՆ խոսնակՍպասվում է ձյուն և մառախուղԵՄ-ի և Ադրբեջանի միջև գազային համաձայնագրի նախագիծը դանակի հարված է հայերի թիկունքին․ ֆրանսիացի սենատորՈւկրաինական պատերազմում կիրառվող ամենամահաբեր զենքը (Տեսանյութ)Ինչո՞վ է վտանգավոր կետոդիետանԵռաբլուրի մուտքը՝ անմխիթար վիճակում․ ահազանգՍուրեն Պապիկյանն այցելել է N ուսումնական զորամաս․ նպատակն է տեղում ծանոթանալ ծառայության կազմակերպման ընթացքինՋերմաստիճանը կբարձրանա, կտեղա ձյուն․ ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՀՀ ԱԺ պատգամավորները Վոլգոգրադում մասնակցել են Ստալինգրադի ճակատամարտի 80-ամյակին նվիրված միջոցառումներին Ես թշնամիների համար աղոթում եմ երբ նախ հայի փամփուշտի, կրակի համը կերած են, ու երբ հանգիստ ու չէզոք պառկել են գետնին.Սերոբ ԱզարյանՊԵԿ-ը 2023-ի հունվարին ապահովել է 166.3 մլրդ դրամ հարկային եկամուտներ և պետտուրքերՍուրբ Սարգիսն ազգությամբ հայ չէ, ոչ էլ նահատակվել է Հայաստանում, Զորավարը հայ ժողովրդի ամենասիրելի սրբերից մեկն է․ Տեր Շահե քահանան՝ Սբ․ Սարգսի վերաբերյալ աշխատությունների ու տոնի խորհրդի մասինՄի երկու «յառմրկա» էլ, որ Գռզոն փակի, Նիկլոի վերջը կգա ու է՛լ ոչ մի «ֆեյք» նրա դարդին դարման չի անի.Armenian infoԱնդրեն և սիրելին Սուրբ Սարգսի տոնի առթիվ համատեղ հոլովակ են հրապարակելԱՄՆ-ն եթե ցանկանա, կարող է «մի մատի հպումով» վերջ տալ Ուկրաինայի հակամարտությունը. ՄեդվեդևՀերթական երկրաշարժը՝ ԻրանումՀիմա մեր անելիքներից մեկը նաև Արցախի թեման համաշխարհային հանրության ուշադրության կենտրոնում պահելն է. Ռուբեն ՎարդանյանՀԱՊԿ-ը պատասխանել է խաղաղապահ գործողությունների իրավական հիմքերի մասին հարցադրմանըԱրտակարգ դեպք. հայտնաբերվել է տղամարդու դիՀայտնի է, թե ով է երեկ կալանավորված «օրենքով գողը»ԵՊՀ նախկին ռեկտորի դուստրերն ու կինը հրավիրվել են ԴատախազությունՌոնալդուն` «Ալ Նասրի» կազմում առաջին գոլի մասինՄեսսին դեռ մտածում է.ՊՍԺ՞, թե՞...Սուրբ Սարգիսը հայ ժողովրդի ամենասիրելի և մեծ ժողովրդականություն վայելող սրբերից է

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода