$ 396.02, 431.27, 5.71
ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանը ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞Ն Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան -48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.am Ե՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ Զաքարյան Երբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրը Երրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանը Իրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» են Կանչեց իր տուն, ասեց` հորեղբայրս ուզում է նկարվել հետդ, գլխիս սարքեցին…Տաթև Սարգսյանը` Դիանա Տոռեսի հետ ունեցած սկանդալի մասին.starnews.am «Չեմ հավատում ոչ մեկին՝ սպասում եմ հրաշքի».ՋՈՒԼԻԵՏԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

MI-6-Ի «ԱՍՊԵՏՆԵՐԸ»` Ի ՍՊԱՍ ՆԻԿՈԼԻ

Վերլուծություն

Տխրահռ­չակ Դա­նի­ել Ի­ո­ան­նի­սյա­նը վեր­ջերս մե­կու­մեջ քննա­դա­տում է Նի­կո­լին: Ո՛չ, հան­կարծ չկար­ծեք, թե ընդ­դի­մա­դիր է դա­րձել: Նրա «հո­գե­զա­վակ» պա­րեկ­նե­րը օ­րերս Լո­ռու մար­զում, ճամ­փա բա­ցե­լով Նի­կո­լի հա­մար, թուրք ե­նի­չե­րի­նե­րի դա­ժա­նու­թյամբ հաշ­վե­հար­դար են տե­սել քա­ղա­քա­ցի­նե­րի, այդ թվում` ասթ­մա­յով հի­վանդ ան­չա­փա­հա­սի հետ: Եվ Դան­չիկն ի­հար­կե չդա­տա­պար­տեց այդ ոճ­րա­գոր­ծու­թյու­նը, ըն­դ­հա­կա­ռա­կը, չար լե­զու­ներն ա­սում են, որ լավ էլ դոշ տվեց պա­րեկ­նե­րի հա­մար: Իսկ պա­րեկ­նե­րը Նի­կո­լի դիկ­տա­տու­րա­յի կա­րև­որ հե­նա­սյու­նե­րից մեկն է:

«ԲԱՑ ՏԵ­ՂԵ­ԿԱՏ­ՎԱ­ԿԱՆ ԳՈՐ­ԾԱԿ­ՑՈՒ­ԹՅՈՒՆ»

Եվ ա­հա Դան­չի­կի ա­նու­նը ե­րև­ում է մի խո­շոր «գոր­ծա­կա­լա­կան սկան­դա­լի» թղթե­րում: Ո՛չ, հան­կարծ չկար­ծեք, որ սկան­դա­լը ստեղ­ծել են «քըխ» ռուս­նե­րը, այն մի­ան­գա­մայն ա­րևմ­տյան ծա­գում ու­նի:

Թվի­թեր սո­ցի­ա­լա­կան ցան­ցում Թայ­լեր Փոփ ան­վան տակ հան­դես ե­կող օգ­տա­տե­րը հրա­պա­րա­կում է տա­րի­ներ ա­ռաջ տե­ղի ու­նե­ցած ար­տա­հոս­քի ար­դյուն­քում գաղտ­նա­զերծ­ված հա­րյու­րա­վոր փաս­տաթղ­թեր: Եվ լույս աշ­խարհ են գա­լիս գաղտ­նի նա­խագ­ծեր` բրի­տա­նա­կան հա­տուկ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի սպա­նե­րի հսկո­ղու­թյան ներ­քո: Մաս­նա­վո­րա­պես, այդ­պի­սի գաղտ­նի նա­խա­գի­ծը, ո­րը հայտ­նի ար­տա­հոս­քի ար­դյուն­քում բա­ցա­հայտ­վել է 2019 թվա­կա­նին, կոչ­վում է «Բաց տե­ղե­կատ­վա­կան գոր­ծակ­ցու­թյուն», ո­րի շա­հա­ռու երկր­նե­րի ցան­կում հայտն­վել է Հա­յաս­տա­նը: Խոսքն այս ծրագ­րի շրջա­նակ­նե­րում ֆի­նան­սա­վո­րում ստա­ցած մի կա­ռույ­ցի մա­սին է, որն ի­րեն հռչա­կել է ի­րա­վա­պաշտ­պան կազ­մա­կեր­պու­թյուն և «ստի բա­ցա­հայտ­ման» ու­ղե­ղա­յին կենտ­րոն: Այն իբ­րև թե զբաղ­վում է ա­պա­տե­ղե­կատ­վու­թյուն բա­ցա­հայ­տե­լով և դրան հա­կազ­դե­լով, սա­կայն ի­րա­կա­նում սպա­սար­կում է Մեծ Բրի­տա­նի­ա­յի շա­հե­րը ՌԴ դեմ սան­ձա­զեր­ծած հա­մաշ­խար­հա­յին տե­ղե­կատ­վա­կան պա­տե­րազ­մում: Այս նա­խագ­ծի շրջա­նակ­նե­րում Մի­ա­ցյալ Թա­գա­վո­րու­թյան ար­տա­քին գոր­ծե­րի և հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը փնտրել է կա­պա­լա­ռու­նե­րի կոն­սոր­ցի­ում` ստեղ­ծե­լու դե­րա­կա­տար­նե­րի ցանց, ո­րոնք կբա­ցա­հայ­տեն ա­պա­տե­ղե­կատ­վու­թյունն ամ­բողջ Եվ­րո­պա­յում: Հիմ­նա­կան ֆի­նան­սա­վո­րում ստա­ցել են այն ՀԿ-նե­րը, ո­րոնք ու­նե­ցել են ազ­դե­ցու­թյան ա­ռա­վե­լա­գույն նե­րուժ և կա­րո­ղա­ցել են զար­գաց­նել ի­րենց կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ի­րա­վա­կան, ա­ռևտ­րա­յին, հա­ղոր­դակ­ցու­թյան և անվ­տան­գու­թյան կա­րո­ղու­թյուն­նե­րը: Ա­հա այս չա­փա­նիշ­նե­րին է հա­մա­պա­տաս­խա­նել Դա­նի­ել Ի­ո­ան­նի­սյա­նի ղե­կա­վա­րած` նախ­կի­նում sut.am, (որը և կգտնեք գաղտ­նա­զերծ­ված փաս­տաթղ­թի ցու­ցա­կում) այժմ fip.am դար­ձած փաս­տե­րի ստուգ­ման հար­թա­կը, ո­րը մա­նի­պու­լյա­տիվ հրա­պա­րա­կում­նե­րով և «սուտ բա­ցա­հայ­տե­լով» թվա­ցյալ ա­նա­չա­ռո­րեն փաս­տե­րի ստուգ­մամբ է զբաղ­վել` ի­րա­կա­նում սպա­սար­կե­լով գոր­ծող հա­կա­հայ խուն­տա­յին և հա­կա­ռու­սա­կա­նու­թյուն տա­րա­ծե­լով:

Հարկ է նշել, որ գաղտ­նա­զերծ­ված փաս­տաթղ­թե­րում մեզ ծա­նոթ ևս մի հար­թակ կա, ո­րը հայ­կա­կան մե­դի­ա­յին հա­սա­նե­լի է դարձ­րել կրկին fip.am-ը (նույն` sut.am-ը): Խոս­քը DFRLab կոչ­վող փաս­տե­րի ստուգ­ման հար­թա­կի մա­սին է, ո­րը լայ­նա­ծա­վալ հրա­պա­րա­կում­ներ էր ա­րել Նի­կո­լի խուն­տա­յին քննա­դա­տող գոր­ծիչ­նե­րի ու վեր­ջին­նե­րիս նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րի մա­սին` իր վեր­լու­ծու­թյուն­նե­րի ար­դյուն­քում եզ­րա­հան­գե­լով, որ այդ գոր­ծիչ­նե­րը սնվում են Ռու­սաս­տա­նից: Այ­սինքն` տե­ղով «շպի­ո­նօ­նիկ» կա­ռույց­նե­րը փոր­ձում են «շպի­ո­նօ­նի­կի» պի­տակ կպցնել խուն­տա­յի դեմ պայ­քա­րող ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին:

Այս­պի­սով` ստի զանգ­վա­ծա­յին ար­տադ­րու­թյան վրա հեն­ված Նի­կո­լի «սպին-դիկ­տա­տու­րա­յի» կա­րև­ո­րա­գույն օ­ղակ­նե­րից մե­կը հզո­րա­գույն կու­րա­տոր­ներ ու­նի մա­ռախ­լա­պատ Լոն­դո­նում: Ման­րա­մաս­նե­րը կա­րող եք կար­դալ https://bityl.co/Fvhc կարճ հղու­մով: Ճիշտ է, Դան­չի­կը կի­նո­յի Ջեյմս Բոն­դին նման չէ, ի տար­բե­րու­թյուն Բոն­դի` շատ վա­նող կեր­պա­րանք է, սա­կայն Բոն­դից ոչ պա­կաս ազ­դե­ցիկ:

ՊԱՅ­ՔԱՐ ԼՐԱՏ­ՎԱ­ԿԱՆ ՌԵ­ՍՈՒՐՍ­ՆԵ­ՐԻ ՀԱ­ՄԱՐ

strukner 

Ինչ­պես ար­դեն նշել է­ինք մեր նա­խորդ` «Ինչպես էր գար­շա­հո­տում դիկ­տա­տու­րան» նյու­թում` կա­պի­տու­լյանտ­նե­րի հա­մար կեն­սա­կա­նո­րեն կա­րև­որ է տե­ղե­կատ­վա­կան դաշ­տի մեծ մա­սը մշտա­պես հե­ղե­ղած պա­հել ստով և մա­նի­պու­լյա­ցի­ա­յով: Այդ պատ­ճա­ռով է, որ պար­բե­րա­­բար ԱԺ են բեր­վում խոս­քի և մա­մու­լի ա­զա­տու­թյու­նը խեղ­դող նո­րա­նոր օ­րենք­ներ: Նա­և ցան­կա­ցած «լե­գի­տիմ» ա­ռի­թով գրաքն­նու­թյուն են մտցնում և ամ­բող­ջո­վին վե­րահս­կում դաշ­տը: Այդ­պես էր «կո­րո­նաբ­լե­ֆի» և 44-օրյա պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ, ո­րի ըն­թաց­քում տխրահռ­չակ Արծ­րուն Հով­հան­նի­սյա­նը «մաս­թեր կլաս» ցույց տվեց` ամ­բողջ բնակ­չու­թյա­նը տո­տալ ստով կե­րակ­րե­լու:

Իսկ «չգրաքնն­վող» ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում էլ խուն­տա­յի գլխա­վոր հար­ված­ներն ուղղ­վում են մե­դի­ա­ռե­սուր­սը ա­ռա­վել գրա­գետ օգ­տա­գոր­ծող և սուտն ա­ռա­վել ա­րդյու­նա­վետ մեր­կաց­նող ու­ժե­րի դեմ: Պա­տա­հա­կան չէ, թե ին­չու են ըն­կել ՀՀԿ-ի հե­տև­ից` մե՛կ Ա­շո­տյա­նի վրա գործ են թխում, մե՛կ պատ­գա­մա­վոր Ան­նա Մկրտրյա­նի դեմ «ծննդյան վկա­յա­կա­նի» սյու­ռե­ա­լիս­տա­կան վա­րույթ սկսում, իսկ Սերժ Սարգ­սյա­նի դեմ քրե­ա­կան հե­տապն­դու­մը վե­րած­վել է իս­կա­կան կրկե­սի` «հիմ­նա­կան վկա­յի» ցուց­մունք­նե­րի գե­նե­րա­ցի­ա­յի լրիվ, սյուռ մե­թոդ­նե­րով, ո­րոնց կնա­խան­ձե­ին Ստա­լի­նի «тройка»-նե­րը: Եվ դժվար է չհա­մա­ձայն­ել ընդ­դի­մա­դիր ակ­տի­վիստ Ա­շոտ Անդ­րե­ա­սյա­նի պնդմա­նը. «ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նի դեմ հա­րուց­ված քրե­ա­կան գոր­ծը շին­ծու է, իսկ ցուց­մունք տվո­ղը՝ հան­ցա­գործ»:

Իսկ հի­մա էլ մա­մու­լում ար­տա­հոսք է հայտն­վել, թե Ա­ԱԾ-ն դաշ­նակ­ցա­կան պատ­գա­մա­վոր Գե­ղամ Մա­նու­կյա­նին մտա­դիր է քրե­ո­րեն հե­տապն­դել «ազգա­յին թշնա­ման­քի» հոդ­վա­ծով` եր­կու քուրդ ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի` ՀՀ-ից ու­ղիղ թուր­քե­րի ձեռքն ընկ­նե­լու նրա հայ­տա­րա­րու­թյան առն­չու­թյամբ: Չգի­տենք, ե­թե ար­տա­հոս­քը ճիշտ է, Ա­ԱԾ-ն «ազգա­յին թշնա­ման­քի» զոհ թուր­քե­րի՞ն է հա­մա­րել, թե՞ ազ­գու­թյամբ ՔՊ-ական­նե­րին, սա­կայն կա­րև­ո­րը հե­տև­յալն է` Գե­ղամ Մա­նու­կյա­նը փաս­տա­ցի հե­ռուս­տա­ըն­կե­րու­թյան ղե­կա­վար է: «Հա­յաս­տան» դա­շին­քի ներ­սում ըն­թա­ցող խմո­րում­նե­րի ա­րդյուն­քում այդ­տեղ ա­ճում է ՀՅԴ պատ­գա­մա­վոր­նե­րի տո­կո­սը, հե­տև­ա­բար խուն­տա­յի հա­մար Գե­ղամ Մա­նու­կյա­նին հե­տապն­դե­լը հարկ է դի­տար­կել որ­պես ճնշում հե­ռուս­տա­ըն­կե­րու­թյան հան­դեպ: Թե­րևս շու­տով մի բան էլ մո­գո­նեն «5-րդ ա­լի­քի» դեմ...

Մի­ա­ժա­մա­նակ խուն­տան ընդ­դի­մու­թյան մեջ ներդ­նում է ծպտյալ նի­կո­լա­կան­նե­րի` ներ­քին քայ­քա­յիչ աշ­խա­տանք տա­նե­լու: Անվ­տան­գու­թյան փոր­ձա­գետ Կա­րեն Վրթա­նե­սյա­նը նկա­րագ­րում է, թե ինչ­պես դրանց հայտ­նա­բե­րել. «Մար­դը տա­րի­նե­րով պա­թո­սա­յին տեքս­տեր է գրում հայ­րե­նա­սի­րու­թյան ու հե­րոս­նե­րի մա­սին: Մի օր գա­լիս է իր փայ­փայ­ված ար­ժեք­նե­րը պաշտ­պա­նե­լու պա­հը, պարզ­վում է՝ «սրանց կող­քը չեմ կանգ­նի», «սրանք Նի­կո­լի խաղն են խա­ղում», «սրանք պլո­ճիկ չու­նեն» և այլն, և այլն:

...Իսկ ա­միս­ներ անց պա­տա­հա­բար հայտ­նի դար­ձած մի փոքր դրվա­գից հաս­կա­նում ես, որ մարդ ուղ­ղա­կի նի­կո­լենց տակ է: Մի ու­րիշ դրվագ էլ ես հի­շում, ո­րին այն ժա­մա­նակ ու­շադ­րու­թյուն չէ­իր դարձ­րել ու հաս­կա­նում ես, թե կոնկ­րետ երբ­վա­նից է նի­կո­լենց տակ: Ա­մեն ինչն ընկ­նում է տե­ղը և տա­կը մնում է բա­նալ шкур­ный ин­те­рес-ը»: Հար­գե­լի ըն­թեր­ցող­ներ, ձեր շրջա­պա­տում քա­նի­սի՞ն գի­տեք, որ ընկ­նում են վե­րը նշված չա­փա­նիշ­նե­րի տակ:

ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանըՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞ՆԱրսենի նկատմամբ կայուն հետաքրքրություն կա եվրոպական ակումբներից. «Դինամո» Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան-48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.amԵ՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ ԶաքարյանԵրբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրըԵրրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանըԻրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» ենԿանչեց իր տուն, ասեց` հորեղբայրս ուզում է նկարվել հետդ, գլխիս սարքեցին…Տաթև Սարգսյանը` Դիանա Տոռեսի հետ ունեցած սկանդալի մասին.starnews.am«Չեմ հավատում ոչ մեկին՝ սպասում եմ հրաշքի».ՋՈՒԼԻԵՏԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆՀերթական դավաճանության դեպքն է բացահայտվել. իսկ ե՞րբ է ԱԱԾ-ն բախելու Նիկոլի կաբինետի դուռը.Armenian infoԻրանի հայ համայնքն ու եկեղեցին փաստացի բոյկոտել են Նիկոլի սիրելիին, ինչի պատճառով Աննան Իրանում իրեն «իզգոյ» է զգացել.Armenian infoԶԱՐ­ՄԱՆՔԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՆիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետԵՄ-ն պատժամիջոցներ չի կիրառի Ադրբեջանի դեմ այսօր ասել է Ժոզեպ Բորելը. Վահան ԲաբայանԱՄՆ-ն հայտարարել է միջուկային զենք օգտագործելու պատրաստակամության մասինԱրձակուրդ գնալը կլինի պարտադիր. Աշխատանքային օրենսգրքում նախատեսվում են փոփոխություններԶոհված զինծառայողների ծնողները հանդիպում են «բերետների» հրամանատարի հետՔՊ-ի կրոնական հորիզոնները կրկնում են պատմությունըԹուրքերին զայրացրել են ԱՄՆ-ի զգուշացումները՝ Թուրքիա չմեկնելու վերաբերյալԻնչո՞ւ է Նիկոլն ընկել «Պատրոն Դավոյի» հետևից.Armenian infoԵրեւանի քաղաքապետ իշխանությունից չի՜ ընտրվելու. ՈւրիխանյանԲաքվում «իրանցի լրտեսներ» են բռնումԱզգությամբ թուրքն առաջին անգամ Գերմանիայում շրջանի ղեկավար է ընտրվելՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԱՄՆ-ի ցանկացած ռազմական գործողություն Իրանի դեմ կհանգեցնի պատերազմի. Թեհրանը նախազգուշացնում էՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ ՌԴ-ն կշարունակի սպառնալիք լինել դաշինքի համար նույնիսկ Ուկրաինայում պարտության դեպքումԲրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտորի լիազորությունները կկատարի պրոռեկտորը. ԿԳՄՍՆՄոսկվայում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացըՀաստիքների կրճատման դեպքում որոշ սոցիալական խմբեր պաշտպանված կլինենԿենսաթոշակային տարիքը հիմք չի լինի աշխատանքից ազատելու համարԻգոր Նիկոլաևին շտապ հոսպիտալացրել են.peopletalkԱյսօր կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումները Ու՞մ վարկանիշն է ամենաբարձրը Լաչինի միջանցի բացման հարցում, ո՞ր երկրներն են պարտավոր ջանքեր գործադրել Արցախի ապաշրջափակման համար․ «GALLUP»-ի հետազոտության արդյունքներըՈրտե՞ղ է հիմա և ինչո՞վ է զբաղվում Նիկոլի եղբորորդի Սիփանիկը.Armenian info94.2 %․ ՀՀ բնակչության մեծամասնության համար ընդհանրապես ընդունելի չէ, որ Արցախի ժողովուրդը փոքրամասնության կարգավիճակ ունենա Ադրբեջանի կազմում․ GALLUP«Միավորված երաժշտությամբ». հայտնի է Եվրատեսիլի այս տարվա կարգախոսը«Կալաշնիկովը» ՀԱՊԿ երկրներին զենք ու զինամթերք մատակարարելու պայմանագրեր է ստորագրելՈրն է «Նոր հայացք»-ի հաջողության գրավականըԳործատու-աշխատողի համաձայնությամբ աշխատողը կարող է հեռավար աշխատել․ նախագիծը մշակման փուլում էՀայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ լրիվ բաց սահման և դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ․ ՌուբինյանԹուրքիան նույնպես առաջատար դեր է խաղացել այս ծրագրում․թուրք իրավապաշտպանը՝ միջանցքի փակման մասինՀայտնի է, թե երբ Վլադիմիր Պուտինն ուղերձով կդիմի Դաշնային ժողովինՕսկարակիր հայտնի դերասան, ռեժիսոր Մել Գիբսոնն այցելել է Գլենդելի հայկական եկեղեցի (Photo)Դալասի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին ԱՄՆ-ում ճանաչվել է 2022-ի լավագույն շինություն (լուսանկարներ)Պղինձն էժանանում էԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել զերծ մնալ Իրան մեկնելուց Զենքի մատակարարմամբ զբաղվող Դավիթ Գալստյանը (Պատրոն Դավո) ձերբակալված է.Tert.am

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода