Փոխարժեք: $ , ,
ԶԱՐՄԱՆՔ ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐ ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ Ինչու՞ էր ՌԴ-ն եւ ՀԱՊԿ-ը Սերժի ժամանակ օգնում, իսկ Նիկոլի ժամանակ՝ ոչ. Էդուարդ Շարմազանով Ականջներիդ օղ արեք, որ դուք ձեր նիքոլի հետ էդքան չկաք որ Արցախի Հերոս Սերժ Սարգսյանի անունը նույնիսկ արտաբերեք այ հողատու ոչմիբաններ. Միքայել Գրիգորյան Ինչ կապ ունի Եվլախի բանակցություններին մասնակցած պատգամավորը Արա Աբրահամյանի հետ Հայությունը ապագայում պետք է ունենա մեկ կաթողիկոս եւ 162 հազ.քառ.կմ տարածք. Յակոբ Այնթապլեան Հայտնի են «Երիտասարդ Հայուհի 2023» մրցույթի արդյունքները Բուսակերությունը եւ վեգանությունը չեն նպաստում կյանքի տեւողության ավելացմանը. ВМС

ԻՆՉՊԵՍ ԷՐ ԳԱՐՇԱՀՈՏՈՒՄ ԴԻԿՏԱՏՈՒՐԱՆ

Վերլուծություն

Ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մը Հա­յաս­տա­նին է փո­խան­ցել 13 զին­ծա­ռա­յող­նե­րի ա­ճյուն­ներ: Տղեր­քը զոհ­վել է­ին դե­ռեւս սեպ­տեմ­բե­րի 13-14-ին դա­րա­վոր ո­սո­խի ագ­րե­սի­ա­յին դի­մա­կա­յե­լիս: Կռիվ են տվել Հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թյան հա­մար, մեզ հա­մար... Սա­կայն ՔՊ-ական իշ­խա­նու­թյուն­ներն ա­վե­լի մեծ ու ե­ռան­դուն ջանք են գոր­ծադ­րել Ե­րե­ւա­նի «տո­նա­կան» լու­սա­վո­րու­թյան ուղ­ղու­թյամբ, քան տղա­նե­րի ա­ճյուն­նե­րը ժա­մա­նա­կին վե­րա­դարձ­նե­լու եւ հի­շա­տա­կը հար­գե­լու հա­մար: Զի «տո­նա­կան» պճնան­քը ժե­խա­հա­ճո է, իսկ Հայ­րե­նի­քի զին­վոր­նե­րի մա­սունք­նե­րը` ոչ: Իսկ նի­կո­լիզ­մի կա­րև­ո­րա­գույն հիմ­քե­րից մե­կը պո­պու­լիզմն է, ամ­բո­խա­հա­ճու­թյու­նը:

ՖՐԱՆՑ ԿԱՖ­ԿԱՆ ԳԵ­ՐԵԶ­ՄԱ­ՆՈՒՄ ՇՈՒՌ Ե­ԿԱՎ

Նժդեհն ա­սում էր` ան­կախ հայ­րե­նիք­նե­րը նա­հա­տակ­նե­րի ա­ճյու­նից են բարձ­րա­նում: Սրանք նույ­նիսկ ի վի­ճա­կի չեն ըմբռ­նել այդ ճշմար­տու­թյու­նը, զի սրանց հա­մար նա­հա­տակ­նե­րի ա­ճյուն­նե­րը են­թա­կա են ան­հայտ նկու­ղում կար­տո­ֆի­լի պար­կե­րի մեջ նե­խե­լու: Սրանց հա­մար ան­հաս­կա­նա­լի են և՛ սրբու­թյու­նը, և՛ Հայ­րե­նի­քի հա­մար նա­հա­տակ­վե­լը, և՛ Ան­կախ Հայ­րե­նիքն ինք­նին: Բա­ցար­ձակ իշ­խա­նու­թյուն և դրա բե­րած հա­ճույք­նե­րը` ա­հա՛ գե­րա­գույն ար­ժե­քը: «Մի քա­նի հա­զար զոհ կտան, կխե­լո­քա­նան»,- ա­հա՛ սրանց հա­վա­տո հան­գա­նա­կը:

Դեռ կաս­կա­ծող­ներ կան, որ Նի­կո­լը բռնա­պետ է, քան­զի կար­ծես թե հա­մա­տա­րած բռնու­թյուն չկա: Սա­կայն բռնի ու­ժով դիկ­տա­տու­րա­նե­րը հիմ­նա­կա­նում մնա­ցին 19-20-րդ դա­րե­րում: 21-րդ դա­րի դիկ­տա­տու­րա­նե­րը, ո­րոնք կոչ­վում են սպին-դիկ­տա­տու­րա­ներ, հիմ­նա­կա­նում հիմն­ված են ա­մե­նօ­րյա զանգ­վա­ծա­յին ստի, պո­պու­լիզ­մի և ան­բա­րո­յա­կա­նաց­ման վրա: Սպին-դիկ­տա­տու­րա­նե­րը ժե­խա­կենտ­րոն են և են­թադ­րում են է­լի­տար շեր­տի ծայ­րա­հեղ թու­լա­ցում և վար­կա­բե­կում: Ա­հա հատ­ված մեր սպին-դիկ­տա­տո­րի «Երկրի հա­կա­ռակ կող­մը» պղծագր­քից. «Ես տես­նում է­ի այդ պա­տե­րազ­մի զո­հե­րին` բո­զա­ցած և դրա­նից եր­ջա­նիկ աղ­ջիկ­նե­րի, բո­զա­ցած և դրա­նից հպարտ տղա­նե­րի, բո­զա­ցած և դրա­նից շոյ­ված մայ­րե­րի, բո­զա­ցած և դրա­նից արծ­վա­ցող հայ­րե­րի տես­քով: Զգում է­ի, որ ինքս էլ սկսում եմ բո­զա­նալ և գու­ցե շու­տով նույն­քան հպարտ կզգամ ինքս ինձ, ո­րով­հե­տև հաղ­թա­ծի բա­նա­կում կլի­նեմ, կդառ­նամ խորհր­դա­նի­շը` այդ պա­տե­րազ­մում բո­զու­թյան վերջ­նա­կան և անշր­ջե­լի հաղ­թա­նա­կի»: Սա հենց գլխանց ու­նե­ցած հա­մա­տա­րած ան­բա­րո­յա­կա­նաց­ման ծրա­գիր է, ո­րը շատ լավ բա­ցատ­րում է, թե ին­չու ինքն ու Է­ռա­տոն ա­մեն կերպ խրա­խու­սում են զոհ­ված­նե­րի հա­րա­զատ­նե­րի կող­մից ի­րենց նա­հա­տա­կի ա­րյու­նը վա­ճա­ռե­լը, և ընդ­հա­կա­ռա­կը` ե­նի­չե­րի-ոստի­կան­նե­րով ջար­դե­լը և դա­տի տա­լը զոհ­ված­նե­րի այն հա­րա­զատ­նե­րին, ով­քեր ար­գե­լում է­ին կա­պի­տու­լյանտ դա­վա­ճան հո­ղա­տո­ւին մո­տիկ գալ ի­րենց հա­րա­զատ­նե­րի սրբա­ցած շի­րիմ­նե­րին: Ար­ժա­նա­պատ­վու­թյու­նը պատ­ժե­լի և հե­տապն­դե­լի ա­րարք է, իսկ ան­բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը, ան­սուրբ ու պիղծ լի­նե­լը` խրա­խու­սե­լի այս գար­շա­հոտ դիկ­տա­տու­րա­յի հա­մար:

Մյուս կա­րև­որ բա­ղադ­րի­չը աբ­սուր­դի թա­գա­վո­րու­թյան ստեղ­ծումն է, ին­չին ծա­ռա­յեց­վում է ի­րա­վա­կան հա­մա­կար­գի այն­պի­սի աղ­ճա­տու­մը, որ գո­յու­թյուն չու­նե­նան հե­տապն­դու­մից պաշտ­պա­նող կան­խա­տե­սե­լի կա­նոն­ներ, բա­ցի բա­ցար­ձակ վիժ­վածք լի­նե­լուց: Վեր­ջին ցցուն օ­րի­նա­կը` ՀՀԿ-ական պատ­գա­մա­վոր Ան­նա Մկրտչյա­նին հար­ցաքն­նու­թյուն­նե­րի կան­չելն այն բա­նի հա­մար, որ ծննդյան վկա­յա­կա­նում նշված է մեր Ան­կա­խու­թյան օ­րը` սեպ­տեմ­բե­րի 21-ը: ՀՀԿ ԳՄ-ն իր հայ­տա­րա­րու­թյու­նում մաս­նա­վո­րա­պես ար­ձա­նագ­րում է. «ՀՀ ԱԺ «Պա­տիվ ու­նեմ» խմբակ­ցու­թյան ան­դամ, ՀՀԿ ԳՄ ան­դամ Ան­նա Մկրտչյա­նը մի զա­վեշ­տա­լի պատր­վա­կով հրա­վիր­վել է հար­ցաքն­նու­թյան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Քննչա­կան կո­մի­տե. իբ­րև թե Ան­նա Մկրտչյա­նի ծննդյան վկա­յա­կա­նում նրա ծննդյան ամ­սա­թի­վը մեկ օ­րով սխալ է գրվել, որ­պես­զի «այլ դրդա­պատ­ճառ­նե­րով հա­մա­պա­տաս­խա­նեց­վի ա­ռա­վել նշա­նա­վոր օր­վա­ն»: Ի­րա­վի­ճակն էլ ա­վե­լի սյուր­ռե­ա­լիս­տա­կան է դառ­նում, երբ պարզ­վում է, որ գոր­ծը հա­րուց­վել է ՀՀ Ա­ԱԾ-ի կող­մից»: Եվ, ի դեպ, դրա­նով զբաղ­վել է... ՀՀ Ա­ԱԾ սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի պահ­պա­նու­թյան և ա­հա­բեկ­չու­թյան դեմ պայ­քա­րի դե­պար­տա­մեն­տը: Հույժ «լուրջ» ի­րա­վա­պահ մար­մին­նե­րը երկ­րի ար­տա­քին և ներ­քին բազ­մա­թիվ մար­տահ­րա­վեր­նե­րի բա­ցա­հայտ­ման, դի­մա­կայ­ման հետ կապ­ված գոր­ծա­ռույթ­նե­րը, օ­րի­նա­կա­նու­թյան պահ­պան­ման եւ ար­դա­րու­թյան վե­րա­կանգն­ման պար­տա­վո­րու­թյու­նը կա­տա­րե­լու փո­խա­րեն, ջա­նա­սի­րա­բար զբաղ­վում են մի հար­ցով, որն ամ­բող­ջու­թյամբ հի­շեց­նում է Նի­կո­լի կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տե­րից մե­կի ժա­մա­նակ Ա­ԱԾ-ին տրված հանձ­նա­րա­րա­կա­նը՝ «սա­տա­նա­ներ բռնել և բա­ցա­հայ­տել»:

ՍՏԱ­ԽՈ­ՍՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ` ՈՐ­ՊԵՍ ԻՇ­ԽԱ­ՆՈՒ­ԹՅԱՆ ՊԱՀ­ՊԱՆ­ՄԱՆ ՀԻՄ­ՆԱ­ՄԻ­ՋՈՑ

Ըստ ՀՀԿ ԳՄ-ի. «Խո­րա­պես ցա­վում ենք այդ հա­մա­կար­գում աշ­խա­տող և ու­սա­դիր­ներ կրող ծա­ռա­յող­նե­րի հա­մար, ո­րոնք ստիպ­ված են ի­րա­կա­նաց­նել Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի խե­լա­գար քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նից բխող հանձ­նա­րա­րա­կան­նե­րը` դրանք հասց­նե­լով աբ­սուր­դի եւ ան­հե­թե­թու­թյան տե­սա­կե­տից` կա­տա­րե­լու­թյան»: Կոնկ­րետ ե­րի­տա­սարդ պատ­գա­մա­վո­րի պա­րա­գա­յում ՔԿ-ն փոր­ձեց ստի մի­ջո­ցով «տա­կից դուրս գալ», իբր խոս­քը ոչ թե ծննդա­կա­նի, այլ շրջա­նա­վար­տի ա­տես­տա­տի «կողծ­ման» մա­սին է, սա­կայն Ան­նա Մկրտչյա­նը ի տես բո­լո­րի հրա­պա­րա­կեց քրգործ հա­րու­ցե­լու մա­սին ո­րո­շու­մը... Լավ ի­մա­ցեք` ե­թե, օ­րի­նակ, դպրո­ցա­կան տա­րի­նե­րից դա­սըն­կե­րոջ տետ­րից ար­տագ­րել եք, կամ դա­սըն­կե­րու­հու մա­զե­րը քա­շել` ձե­զա­նով զբաղ­վե­լու է Ա­ԱԾ-ն...

Սա­կայն, ինչ­պես հայտ­նի է, մշտա­պես ստե­լու դեպ­քում սու­տը պետք է բազ­մաց­վի երկ­րա­չա­փա­կան պրոգ­րե­սի­ա­յով, և ա­ռանց հաշ­վի առ­նե­լու, թե ինչ փո­ղեր դրա վրա կմսխվեն պե­տա­կան գան­ձա­րա­նից կամ վար­կե­րի հաշ­վին: Պարզ­վում է, կա­պի­տու­լյանտ­նե­րի խուն­տան այն­քան է վա­խե­նում ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նից (դրա­նով ամ­բող­ջո­վին նույ­նա­նա­լով Նի­կո­լի «կիրթ և կա­ռու­ցո­ղա­կան ըն­կեր Ա­լի­և­ին), որ ա­ռանց­քա­յին վկա­յից «պետ­քա­կան» ցուց­մունք ստա­նա­լու դի­մաց «ջրվում» են նրա մի­լի­ո­նա­վոր դո­լար­նե­րի պարտ­քե­րը, ին­չը և փաս­տար­ված ներ­կա­յաց­րեց փաս­տա­բան Ամ­րամ Մա­կի­նյա­նը: Օ­րերս տե­ղի ու­նե­ցավ ՀՀ 3-րդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նի գոր­ծով հեր­թա­կան նիս­տը, որն ա­վե­լի շուտ ներ­կա­յա­ցում էր հի­շեց­նում, մտա­ցա­ծին ինչ-որ քրե­ա­կան գործ, որ­տեղ վկան մեկ լավ չի լսում, մեկ վա­տա­ռողջ է և ար­դեն մոտ 5-6 դա­տա­կան նիս­տի չի մաս­նակ­ցել: Վեր­ջին դա­տա­կան նիս­տին ներ­կա­յա­ցած ա­ռանց­քա­յին վկան, ո­րը կրկին մեկ լավ էր լսում, մեկ վատ, դիզ­վա­ռե­լի­քի շու­կա­յում ներ­կա­յա­ցել էր որ­պես խո­շոր խա­ղա­ցող, սա­կայն այդ ա­մե­նը ուղ­ղա­կի ոչն­չաց­վեց պաշտ­պա­նու­թյան կող­մից, և փաս­տա­բան Ամ­րամ Մա­կի­նյա­նը հան­րու­թյա­նը ցույց տվեց և ման­րա­մասն ներ­կա­յաց­րեց Սև­ան Քո­չա­րյա­նի ով լի­նե­լը, նրա գոր­ծու­նե­ու­թյան ման­րա­մաս­նե­րը, ին­չի ար­դյուն­քում ակն­հայտ է դառ­նում ողջ դա­տա­կան գոր­ծի թշվա­ռու­թյու­նը: Այս մա­սին ու­ղիղ ե­թե­րում պատ­մեց ՀՀԿ խորհր­դի ան­դամ, «Սերժ Սարգ­սյա­նի ա­ջա­կից­ներ» ե­րի­տա­սար­դա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյան ղե­կա­վար Մի­քա­յել Գրի­գո­րյա­նը, շա­րու­նա­կե­լով, որ այս գոր­ծում կողմ­նա­պա­հու­թյու­նը պար­զա­պես ակն­հայտ է: Հար­ցին, թե ին­չով է պայ­մա­նա­վոր­ված իշ­խա­նու­թյան կող­մից նման «կենտ­րո­նա­ցու­մը» ՀՀԿ-ի վրա, բա­նա­խոսն ա­սաց. «Իրենք չեն սի­րում ազ­գան­վեր գոր­ծիչ­նե­րին, ի­րենք չեն սի­րում հա­յաս­տա­նան­վեր գոր­ծիչ­նե­րին, ի­րենց հա­մար կա­րև­ո­րը ի­րենց կեղ­տոտ և դա­վա­ճա­նա­կան պլան­նե­րը մին­չև վերջ հասց­նե­լը և հա­սա­րա­կու­թյան շե­ղելն է: Մի­քա­յել Գրի­գո­րյա­նի հետ անդ­րա­դարձ է կա­տար­վել նա­և Հա­յաս­տա­նի ներ­քա­ղա­քա­կան կյան­քի լճաց­ման, առ­հա­սա­րակ կա­ռա­վա­րու­թյան մար­տա­վա­րու­թյան սնան­կու­թյա­նը և դրա պատ­ճառ­նե­րին, հան­րու­թյան հի­աս­թա­փու­թյա­նը և այն վտանգ­նե­րին, ո­րոնք կա­րող են ծա­ռա­նալ մեր առ­ջև այս ա­մե­նի հե­տև­ան­քով:

Դե, ել­նե­լով փտախ­տով ա­մեն ինչ ա­պա­կա­նած այս դիկ­տա­տու­րա­յի բնույ­թից, ակն­հայտ է դառ­նում, որ սրան­ցից ա­զատ­վե­լու հա­մար դա­սա­կան քա­ղա­քա­կան գոր­ծիք­ներն ինչ­պես փո­ղո­ցում, այն­պես էլ խորհր­դա­րա­նում, բա­վա­րար չեն, և օ­դի ու ջրի պես անհ­րա­ժեշտ է հաս­նել գե­րակշ­ռու­թյան լրատ­վա­կան դաշ­տում, ընդ ո­րում` դա ա­պա­հո­վել ցան­ցա­յին տար­բե­րա­կով, որ­պես­զի խուն­տա­յի գրաքն­նու­թյան գոր­ծիք­նե­րը չաշ­խա­տեն: Եվ կա­րև­որ է նա­և ա­մեն պա­տաս­խա­նա­տու քա­ղա­քա­ցու կող­մից զրո հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թյու­նը նի­կո­լիզ­մով վա­րակ­ված ցան­կա­ցած ա­ռանձ­նյա­կի նկատ­մամբ: Սպին-բռնա­պե­տու­թյա­նը հաղ­թելն ա­վե­լի հեշտ չէ, քան դա­սա­կան բռնա­պե­տու­թյա­նը:

ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

 


ԶԱՐՄԱՆՔ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԲԱՄԲԱՍԱՆՔԻնչու՞ էր ՌԴ-ն եւ ՀԱՊԿ-ը Սերժի ժամանակ օգնում, իսկ Նիկոլի ժամանակ՝ ոչ. Էդուարդ ՇարմազանովԱկանջներիդ օղ արեք, որ դուք ձեր նիքոլի հետ էդքան չկաք որ Արցախի Հերոս Սերժ Սարգսյանի անունը նույնիսկ արտաբերեք այ հողատու ոչմիբաններ. Միքայել ԳրիգորյանԻնչ կապ ունի Եվլախի բանակցություններին մասնակցած պատգամավորը Արա Աբրահամյանի հետՀայությունը ապագայում պետք է ունենա մեկ կաթողիկոս եւ 162 հազ.քառ.կմ տարածք. Յակոբ ԱյնթապլեանՀայտնի են «Երիտասարդ Հայուհի 2023» մրցույթի արդյունքներըԲուսակերությունը եւ վեգանությունը չեն նպաստում կյանքի տեւողության ավելացմանը. ВМСԱնձրեւ Էջմիածնում. Ալլա ՀակոբյանՊրեզիդենտը որոշել է Սյամոյին ձեռք բռնել.Armenian infoԲորելը հայտարարել է, որ Լավրովի հետ չի հանդիպի ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներումՄիխայիլ Բոյարսկին հոսպիտալացվել է․ նա սրտամկանի ինֆարկտ է տարելԱրցախի հետ կապված այնքան կեղծիք ու ստահոդ լուրեր են ներկայացվել, որ տեղեկացված մարդիկ նախընտրում են լռել. Ահ նախկին գլխավոր դատախազը ԱԺ քննիչ հանձնաժողով ներկայանալու և այլնի մասինԽնձորով դիետա ՝ 7 օրում մինչև 7 կգ քաշի նվազեցումԻնչու՞ դափնու տերևներ պահել լոգարանում. դրա համար երկու պատճառ կաԻնչպես է Հարութ Փամբուկչյանը երիտասարդ սիրելիի հետ խաշ ուտում.starnews.amՈւկրաինայում ներիշխանական պատերազմը սկսվում էՆիկոլը, եթե մեկնի Սանկտ Պետերբուրգ, ստիպված կլինի Պուտինի եւ Ալիեւի հետ հանդիպում ունենալԱնցկացվել է ԶՈՒ սպայական կազմերի ատեստավորման գործընթացի կրակային պատրաստության քննությունըԷրդողանը պատրաստվում է ցմահ մնալ Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում․ հունական թերթԱշխարհի խոշորագույն այսբերգը կարող է անհետանալ առաջիկա ամիսներին«Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնից մետաղյա խողովակներ են գողացել. երեք անձի մեղադրանք է ներկայացվելԻրանի դեսպանը Խովաևի հետ քննարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման հարցըԱդրբեջանից արձագանքել են Ալեն Սիմոնյանի այսօրվա հայատարարություններինԱրևմուտքին Ռուսաստանի պես մեծ պետություն պետք չէ, բայց ոչ մեկին թույլ չենք տա մասնատել մեր երկիրը. ՊուտինՔոլեջում դանակահարություն է տեղի ունեցել ՔՊ-ական Գագիկ Մելքոնյանի թոռան մասնակցությամբ․ ՀրապարակԻնտրիգ մի փնտրեք, շարունակում եմ մնալ ԼՀԿ կառավարման խորհրդի անդամ. Գեւորգ ԳորգիսյանԱլիևը օկուպացված Ստեփանակերտում «Ղարաբաղի համալսարան» է ստեղծումԻրանը ռուսական ուղղաթիռներ և կործանիչներ է գնելԹույլ չենք տալու Հայաստանը դարձնել թուրքական վիլայեթ. Հենրիխ ԴանիելյանՓաստորեն զրահապատ նոր մեքենան Արցախն ուրանալու ու պատմությունը կեղծելու դիմաց. Աննա ՄկրտչյանԲոլոր խոշոր ներդրումներն արվել են նախորդ իշխանությունների, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին՝ հստակ երաշխիքների և վստահելի գործընկերային հարաբերությունների պարագայում. Արտակ ԶաքարյանԹույլ մի տվեք, որ քաղաքական տրանսգենդերիզմն ուտի ձեր ուղեղները. Էդուարդ ՇարմազանովՊեկինը զգուշացրել է՝ «Թայվանի անկախությունը նշանակում է պատերազմ»Իրանի նախագահի այցը Թուրքիա հետաձգվել էԿԽՄԿ-ն այցելել է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներինՉպետք է թույլ տանք, որ ուկրաինական հակամարտությունը վերածվի Ռուսաստան-ՆԱՏՕ լայնամասշտաբ պատերազմի. ՍտոլտենբերգՀայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը կարող է կնքվել առաջիկա 15 օրվա ընթացքումՊատրաստ ենք վերադառնալ Ադրբեջանի մեր տներ, երբ Բաքուն ապահովի հայերի իրավունքներըՄինչ այս չհրապարակված տեղեկություններ. Բացառիկ զրույց աղմկահարույց քրեական գործերով հայտնի փաստաբանի հետՉեմ հասկանում՝ Ադրբեջանի ժամանակ ձգելը ինչ է տալու իրենց կամ տարածաշրջանին. Ալեն ՍիմոնյանՇՏԱՊ. ԱԺ նախագահը հայտնում է խաղաղության պայմանագրի կնքման օրըԴեկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ են մտնում անշարժ գույքի վարձակալության հետ կապված որոշ փոփոխություններԱրտահերթ ընտրությունների ուրվականը սկսել է շրջել ՀայաստանովՍահմանին եթե գազի գնի փոփոխություն չլինի, սակագինը չի բարձրանա. ԲաղրամյանՈրտե՞ղ եւ ինչպե՞ս պետք է դիմեն Խնայբանկի ավանդատուները. Փոխհատուցում 2024թ.ԱՄՆ-ն ողջունում է Փաշինյանի՝ Արևմուտքի հետ հարաբերությունների ընդլայնումը․ Օ’ԲրայենՍկսել է կուսակիցներին որպես ինդեկատոր օգտագործել, վայ այն ՔՊ-ականին, ով կփորձի Փաշինյանին արհեստական տրամադրություն ներկայացնել.

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода