Փոխարժեք: $ 396.02, 431.27, 5.71
ԶԼՄ-ները հայտնել են, որ իրանական Սպահանի օբյեկտի վրա հարձակման հետեւում կանգնած է եղել Իսրայելը Երուսաղեմում հայերի և Հայոց պատրիարքարանի վրա հարձակումներ են եղել Ամուսնացած սիրեկանի կողմից մերժված կինը մարդասպան է վարձել նրան սպանելու համար Էլեկտրաէներգիայի անջատումներ հունվարի 30-ին Գարեգին Միսկարյանը կասկածի տակ է դրել ՌԴ քաղաքացի հայերի ազգային պատկանելիությունը Անասնաբույժ Արզաքանցյանն իր ծառայություններն է առաջարկում ոչ միայն Փաշինյանին Վեց օգտակար այլընտրանք քաղցր աղանդերներին Հռոմի պապը մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում տիրող հումանիտար իրավիճակի համար Սուրբ Պատարագ և ընդունելություն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Բանակի օրվա առիթով Նիկոլի հրահանգով այս անգամ անցանկալի անձ է համարվել Նժդեհ Գարագավորյանը. Լիլիթ Գալստյան

Ռմբակոծիչները չէ որ ցանկալի արդյունք են ապահովվելու. ԱՀ ԱԺ պատգամավորը Բայրամովի հաթաթաների մասին եւ ոչ միայն

Հանդիպում

Ին­չո՞ւ Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հը անս­պա­սե­լի ո­րո­շում կա­յաց­րեց հետ կան­չե­լով Սա­հա­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի նա­խա­գի­ծը ԱԺ-ից, երբ թվում էր, որ բո­լոր քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րը դրան կողմ է­ին: Այս եւ այլ հար­ցե­րի շուրջ մեկ­նա­բա­նու­թյուն խնդրե­ցինք ԱՀ ԱԺ ան­կախ պատ­գա­մա­վոր ԿԱ­ՐԵՆ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԻՑ, ով նախ նկա­տեց.

— Իս­կա­պես նա­խա­գա­հի ո­րո­շու­մը անս­պա­սե­լի էր շա­տե­րի հա­մար, քա­նի որ նույ­նիսկ երկ­րի գլխա­վոր դա­տա­րա­նը Սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րը ճա­նա­չել էր սա­հա­մա­նադ­րա­կան: Եվ երկ­րի նա­խա­գա­հի նման ո­րո­շու­մը ո­րո­շա­կի երկմ­տանք ա­ռա­ջաց­րեց ինչ­պես ԱՀ պատ­գա­մա­վոր­նե­րի, այն­պես էլ ո­րոշ քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րի մոտ:

Ի սկզբա­նե իմ տե­սա­կե­տը այն է ե­ղել, որ այս նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը վերջ­նա­կե­տին չի հաս­նե­լու, քան­զի խնդրի աս­տա­ռը տա­նում էր ռե­ալ իշ­խա­նա­փո­խու­թյան: Իսկ երկ­րի նա­խա­գա­հը, ով իր ու­սե­րին կրեց ինչ­պես պա­տե­րազ­մի դժվա­րու­թյուն­նե­րը, պար­տու­թյան դառ­նու­թյու­նը, այն­պես էլ հետ­պա­տե­րազ­մյան ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում հա­սա­րա­կու­թյան ո­րո­շա­կի ա­տե­լու­թյու­նը, ներ­կա­յումս կա­րո­ղա­ցել է եր­կի­րը բե­րել ո­րո­շա­կի կա­յու­նու­թյան, եւ զերծ պա­հել խո­րը ցնցում­նե­րից, ին­չը կա­րող էր վե­րա­ճել հա­սա­րա­կա­կան բա­խում­նե­րի: Այդ­քա­նից հե­տո հանձ­նել ողջ իշ­խա­նու­թյու­նը ան­հաս­կա­նա­լի ել­քե­րով ինչ-որ մի թեկ­նա­ծո­ւի, ես ինքս գտնում է­ի ոչ տրա­մա­բա­նա­կան: Ա­ռա­վել եւս, երբ շփվում եմ հա­սա­րա­կու­թյան տար­բեր շեր­տե­րի հետ եւ լավ տե­ղյակ եմ հա­սա­րա­կու­թյան ներ­կա տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րին, որ­տեղ մի­ան­շա­նակ դրո­շա­կա­կիր ընդ­դի­մու­թյուն չկա:

— Բայ­րա­մո­վը օ­րերս հան­դես ե­կավ հայ­տա­րա­րու­թյամբ, որ Լա­չի­նի մի­ջանց­քը նպա­տա­կա­յին չի օգ­տա­գործ­վում, որ հարկ ե­ղած դեպ­քում նրանք կվե­րա­նա­յեն այդ մի­ջանց­քի օգ­տա­գոր­ծու­մը: Ի՞նչ եք կար­ծում, հնա­րա­վո՞ր է, որ Ադր­բե­ջա­նը մի օր ո­րո­շի ար­հես­տա­ծին պատ­ճա­ռա­բա­նու­թյամբ փա­կել մի­ջանց­քը: Եվ, առ­հա­սա­րակ, ռազ­մա­կան նոր էս­կա­լա­ցի­ա­յի հնա­րա­վո­րու­թյու­նը որ­քա՞ն եք գնա­հա­տում, ե­թե նկա­տի ու­նե­նանք, որ ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մը պար­բե­րա­բար խախ­տում է հրա­դա­դա­րը ե՛ւ Ար­ցա­խում, ե՛ւ հայ-ադրբե­ջա­նա­կան սահ­մա­նա­գո­տում:

— Այն, որ Բայ­րա­մովն Ադր­բե­ջա­նի պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան ճար­տա­պե­տու­թյան մի մաս­նիկն է, դրա­նում ո­րե­ւէ մե­կի մոտ պետք է, որ կաս­կած­ներ չա­ռաջ­նա­նան: Իսկ ին­չո՞ւ Բայ­րա­մո­վը, ո­րով­հե­տեւ Ա­լի­ե­ւին ե՛ւ Ա­րեւ­մուտ­քից ե՛ւ Հյու­սիսց աս­վել է, որ նո­յեմ­բե­րի 9-ի հայ­տա­րա­րու­թյան տակ նրա ստո­րագ­րու­թյուն է, հե­տե­ւա­բար` պար­տա­վոր­վա­ծու­թյուն ու­նի կա­տա­րե­լու նո­յեմ­բե­րի 9-ի ե­ռա­կողմ հայ­տա­րա­րու­թյան մեջ ընդգրկ­ված կե­տե­րը:

Ու քա­նի որ ոչ մի կերպ չի ստաց­վում Հա­յաս­տա­նից «պո­կել» Մեղ­րի­ի մի­ջան­քը, ուս­տի բայ­րա­մով­նե­րը եւ հա­սա­նով­նե­րը ե­ղա­նակ­ներ եւ հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ են ման գա­լիս` ճնշե­լու Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թյա­նը, որ­պես­զի ցա­վեց­նեն մեր ժո­ղովր­դին: Կարճ ա­սած, պա­տե­րազ­մը դեռ չի ա­վարտ­վել, տե­ղա­փոխ­վել է հիբ­րի­դա­յին դաշտ եւ կի­րառ­վում են տար­բեր գոր­ծի­քա­կազ­մեր: Եվ ռմբա­կո­ծիչ­նե­րը չէ, որ այս դեպ­քում ցան­կա­լի ար­դյունք են ար­ձա­նագ­րե­լու: Աշ­խար­հը փոխ­վում է, եւ մենք նույն­պես պետք է կա­րո­ղա­նանք փո­փոխ­վել` դիմ­կա­յե­լու հա­մար հնա­րա­վոր բո­լոր սպառ­նա­լիք­նե­րին:

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
ԶԼՄ-ները հայտնել են, որ իրանական Սպահանի օբյեկտի վրա հարձակման հետեւում կանգնած է եղել ԻսրայելըԵրուսաղեմում հայերի և Հայոց պատրիարքարանի վրա հարձակումներ են եղելԱմուսնացած սիրեկանի կողմից մերժված կինը մարդասպան է վարձել նրան սպանելու համարԷլեկտրաէներգիայի անջատումներ հունվարի 30-ինԳարեգին Միսկարյանը կասկածի տակ է դրել ՌԴ քաղաքացի հայերի ազգային պատկանելիությունըԱնասնաբույժ Արզաքանցյանն իր ծառայություններն է առաջարկում ոչ միայն ՓաշինյանինՎեց օգտակար այլընտրանք քաղցր աղանդերներինՀռոմի պապը մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում տիրող հումանիտար իրավիճակի համարՍուրբ Պատարագ և ընդունելություն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Բանակի օրվա առիթովՆիկոլի հրահանգով այս անգամ անցանկալի անձ է համարվել Նժդեհ Գարագավորյանը. Լիլիթ ԳալստյանԿրիշտիանու Ռոնալդուի սիրելին ծննդյան օրը նշել է հայկական ռեստորանումՍա հերթական ողբերգությունն է՝ Սահմանադրական դատարանի եւ մեզ համար. ՄելոյանՊաշտպանություն խոսքով. բաներ, որոնք պետք է գաղտնի պահել ուրիշներից...ԱՄՆ-ն Ադրբեջանի դեմ երբեք պատժամիջոց չի կիրառելու. Սուրեն Սարգսյան.NEWS.amՀայաստանի Հարավային դարպասը եվրոպացիները մտադիր են դարձնել իրենց համար «գլոբալ դարպաս»Առաջիկա 3-5 օրվա ընթացքում Իսրայելի և Իրանի միջև հակամարտությունը կա՛մ կմարվի, կա՛մ նոր թափով կբռնկվիԲաքուն մի վիճակում է, որ Լաչինի միջանցքը բացել չի կարող, դեմքը փրկելու խնդիր ունի, փակ պահել էլ չի կարող. Միջազգայնագետ.NEWS.amԵգիպտոսից գազի և էներգիայի արտահանման մասին ենք խոսել. Աբդել Ֆաթթահ էլ-ՍիսիԹրամփը խոստացել է կառուցել «անթափանց գմբեթ»՝ ԱՄՆ-ին միջուկային հրթիռային հարձակումներից պաշտպանելու համար6 մթերք, որոնք ոչ մի դեպքում չի կարելի լվանալ պատրաստելուց առաջ.super.ruՊարզ է չէ՞, թե որտեղ և ինչ սցենարով է տեղի ունենալու Իրան-Ադրբեջան/Թուրքիա/Իսրայել հնարավոր բախումը.Սուրեն ՍարգսյանԲաքուն այսօր տարհանում է Թեհրանում իր դեսպանատան աշխատակիցներին. դա զուգադիպությո՞ւն է.Военкор КотенокԼոս Անջելեսում հայերը բողոքի ցույց և քայլարշավ են կազմակերպել դեպի Ադրբեջանի հյուպատոսարանՁյուն, մառախուղ․ Առաջիկա 5 օրերի եղանակի կանխատեսումԼևոն Արոնյանը համառ պայքարում ոչ-ոքի խաղաց. Tata Steel MastersԱդրբեջանական բանակի ինքնաթիռը Ադրբեջան է ժամանել Թուրքիայից․ տելեգրամյան ալիքԵրևանում ժամանակ առ ժամանակ թույլ ձյուն կտեղաՀամացանցում տեսանյութ է հայտնվել, որում Ժերար Պիկեի մայրը կոպիտ բռնում է Շակիրայի դեմքից եւ խնդրում լռել (վիդեո)Ինչո՞ւ կինը երբեք չպետք է կտրի իր ամուսնու մազերը.VOICEՍեմյոն Դանիլիանցը մրցանակային տեղ է զբաղեցրել օլիմպիական երիտասարդական փառատոնումՖրանսիայի առաջին տիկնոջ այս անսովոր սովորությունը կզարմացնի ձեզ.VOICEԻրանը հարձակման է ենթարկվել այն ժամանակ, երբ զբաղված է եղել երկրաշարժի հետևանքների վերացման գործով.Վարդան ՈսկանյանՀամացանցում է հայտնվել Իրանի Սպահան քաղաքի զենքի գործարանում տեղի ունեցած պայթյունի պահըՊՆ-ն հերքում է ԶՈՒ կացարաններից մեկում դարձյալ հրդեհ է բռնկվելու լուրըԻրանում երկրաշարժից տուժածների թիվը հասել է 664-իԱրցախում վերականգնվել է գազամատակարարումըՄեկնարկել է Հայաստանի և Եգիպտոսի նախագահների առանձնազրույցը 15 տղաներ չէին կարող պաշտոնական վարկածով առաջ քաշած հրդեհի արդյունքում չփրկվել, նման քանակի զոհեր կարող էին լինել ծերանոցներում եւ հոգեբուժարաններումԻրան-Իսրայել պատերազմի մասին լուրերը ֆե՞յկ ենԻրանում պայթյունները որոտացել են այն ժամանակ, երբ աշխատանքային այցով Իսրայելում էր ԿՀՎ ղեկավարըԻրանում երկրաշարժից տուժածների թիվը հասել է 447-ի, զոհերի թիվը` 3-ի. FarsԵրկու օր առաջ ուժեղ կռիվ ա տեղի ունեցել, աֆիցերի հետ կռվել էին զինվորները․ Բացառիկ մանրամասներ կացարանում զոհված 15 զինվորների հետքերովԻսրայելը հատուկ օպերացիա է սկսել Իրանում. «Ալ Արաբիա»Չավուշօղլուն հայտնել է, որ Թուրքիան Իրանից տեղեկություններ է սպասում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակման վերաբերյալԻրանը և Ադրբեջանը թույլ չեն տա, որ չարագործների ակնարկները ազդեն հարաբերությունների վրա. ՌաիսիՍկսվում է իսրայելա-իրանական պատերազմ. Ուկրաինայում վախեցած ենՊուտինն Ուկրաինայում փակուղի է մտցրել Բայդենին և Զելենսկին. ԱՄՆ բանակի փոխգնդապետԱմերիկացի գեներալը հրահանգել է ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերին նախապատրաստվել Չինաստանի հետ պատերազմինՊուտինը պատերազմ կհայտարարի Գերմանիային Leopard տանկերն Ուկրաինա տեղափոխելուց հետո. BildՇաբաթվա հորոսկոպ․ ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններին՝ հունվարի 30-ից փետրվարի 5-ը

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода