Փոխարժեք: $ 395.30, 417.56, 6.33
«Ժողովուրդ». Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած աշխատանքային խումբը պարապուրդի է մատնվել «Ժողովուրդ». Արսեն Թորոսյանը «սեւ ցուցակում» է հայտնվել Մակրոնը վերահսկվում է ԿՀՎ-ի կողմից. Իրանի հետախուզության ղեկավար Էր Ռիադի դեսպանատների շրջանում տասը տարվա ընթացքում առաջին անգամ բարձրացվել է Սիրիայի դրոշը «Փաստ». Փաշինյանն ուզում է Պապիկյանին ամբողջովին կախել «կրյուչոկից» «Հրապարակ». Իշխանական կուսակցությունը կհավաքվի ՀՀԿ-ականի օբյեկտում Էր-Ռիադի և Պեկինի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագր է ստորագրվել «Ժողովուրդ». Թիմի ներսում խարդավանքներ հյուսող Անդրանիկ Քոչարյանը նոր թիրախներ ունի «Փաստ». Շատերը կարող են փողից «կտրվել» «Հրապարակ». ՔՊ-ն լրջորեն նախապատրաստվում է Երեւանի ավագանու ընտրություններին. կլինեն «պադնոժկա» տվող խմբեր

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Եր­բեմն ո­սոխն էլ է զար­մա­նա­լի­ո­րեն ճշմար­տու­թյան ա­սում: Այս­պես, ԻԼ­ՀԱՄ Ա­ԼԻ­Ե­ՎԸ, ե­լույթ ու­նե­նա­լով «Նոր Ադր­բե­ջան» կու­սակ­ցու­թյան 30-ամյա­կին նվիր­ված մի­ջո­ցառ­մա­նը, հայ­տա­րա­րեց. «Մենք այս կազ­մա­կեր­պու­թյան (ՀԱՊԿ) ան­դամ չենք, Հա­յաս­տանն ան­դամ է, և այս կազ­մա­կեր­պու­թյան մի­ջո­ցով նպա­տակ ու­ներ ան­հիմն պա­հանջ ներ­կա­յաց­նել Ադր­բե­ջա­նի դեմ՝ փաս­տո­րեն, ու­զե­լով այդ կազ­մա­կեր­պու­թյան ան­դամ երկր­նե­րին ի­րար դեմ հա­նել: Կազ­մա­կեր­պու­թյան մյուս ան­դամ­նե­րը չեն են­թարկ­վել սադ­րան­քին: Իսկ ո­մանք ի­րենց ե­լույթ­նե­րում Հա­յաս­տա­նին այն­պի­սի դրու­թյան մեջ են դնում, որ այ­սօր էլ Հա­յաս­տա­նում չեն կա­րո­ղա­նում մո­ռա­նալ դա: Այս կազ­մա­կեր­պու­թյու­նում մենք ա­վե­լի շատ ըն­կեր­ներ ու­նենք, քան Հա­յաս­տա­նը»: Այն, որ Ադր­բե­ջա­նը ՀԱՊԿ-ում հի­մա ա­վե­լի շատ բա­րե­կամ­ներ ու­նի, դա փաստ է, իսկ մնա­ցյա­լը բա­ռա­խաղ է: Իսկ ա­վե­լի շատ բա­րե­կամ­ներ ու­նի, զի Նի­կոլ ու­նե­ցող Հա­յաս­տանն ընդ­հան­րա­պես բա­րե­կամ ու­նե­նալ չի կա­րող: Ան­գամ ե­թե ո­րև­է մեկն ան­կեղ­ծո­րեն ու­զե­նա օգ­նել Հա­յաս­տա­նին, դրան կա ան­հաղ­թա­հա­րե­լի խո­չըն­դոտ` ի դեմս տո­տալ ստա­խոս և ուխ­տադ­րուժ կա­պի­տու­լյան­տի, ո­րին ան­վե­րա­պա­հո­րեն վե­րա­բե­րում է «օձը տա­քաց­նո­ղին է կծում» ա­սաց­ված­քը:

Իսկ Ա­լի­և­ի «ավագ եղ­բայր» և Նի­կո­լի «պա­պա» ԷՐ­ԴՈ­ՂԱ­ՆԸ, ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, հա­սել է Սյու­նիք` ա­ռանց զեն­քի և զոր­քի: Ըստ մա­մու­լում առ­կա տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի՝ Հա­յաս­տա­նում նա­խա­տես­ված ճա­նա­պարհ­նե­րի շի­նա­րա­րու­թյան մրցույթ­նե­րից մե­կին մաս­նակ­ցում է նա­և թուր­քա­կան հայտ­նի մի կազ­մա­կեր­պու­թյուն: Խոս­քը, մաս­նա­վո­րա­պես, Հյու­սիս-Հա­րա­վի Սի­սի­ան-Քա­ջա­րան 60 կմ-անոց ճա­նա­պար­հի մա­սին է: Են­թադր­վում է, որ այդ ըն­կե­րու­թյունն Էր­դո­ղա­նին մոտ գտնվող թուրք գոր­ծա­րար­նե­րից մե­կին պատ­կա­նող «Kolin Insaat»-ը կա­րող է լի­նել: Հե­տաքր­քիր է, որ լրագ­րող­նե­րի բո­լոր փոր­ձե­րը՝ ՀՀ պե­տա­կան հա­մա­պա­տաս­խան մար­մին­նե­րից ստա­նա­լու սպա­ռիչ տե­ղե­կու­թյուն այն մա­սին, թե կոնկ­րետ որ թուր­քա­կան ըն­կե­րու­թյան մա­սին է խոսքը, կամ ար­դյոք ի­րա­պես թուր­քե­րը նպա­տակ ու­նե՞ն՝ Հա­յաս­տա­նի հա­մար ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցող այդ ճա­նա­պար­հի կա­ռուց­մա­նը բե­րե­լու ի­րենց մաս­նակ­ցու­թյու­նը, ոչ մի սպա­ռիչ պա­տաս­խան չի հնչել: Այ­սինքն՝ խիստ գաղտ­նի է պահ­վում այն հար­ցի պա­տասխ­ա­նը, թե կոնկ­րետ ով­քեր, ինչ ըն­կե­րու­թյուն­ներ կա­րող են մաս­նակ­ցել ճա­նա­պար­հի կա­ռուց­մա­նը: Ու մինչ սպա­սում ենք աս­կյար­նե­րի ներ­խուժ­մա­նը, զար­մա­նա­լի­ո­րեն մի օր կա­րող է պարզ­վել, որ սո­ղա­ցող տնտե­սա­կան էքս­պան­սի­ա­յի մի­ջո­ցով թուր­քերն ար­դեն իսկ ա­մեն ինչ դարձ­րել են թուր­քա­կան...

Քա­թա­րի մար­զա­դաշ­տում` հա­ջակ­ցու­թյուն ա­վան­դա­կան ըն­տա­նի­քի տե­ղադ­րված պաս­տա­ռի լու­սան­կա­րը, ուր ըն­տա­նի­քը հո­վա­նո­ցով պաշտ­պան­ված է ծի­ա­ծա­նա­գույն թույ­նից, զար­մա­նա­լի­ո­րեն ՖԵՅՍ­ԲՈՒ­ՔՈՒՄ ապ­րեց ըն­դա­մե­նը 15-20 րո­պե, և այդ նկա­րով կիս­ված բո­լոր օգ­տա­տե­րե­րին ե­կավ ծա­նու­ցում, թե ի­րենք «խախ­տել են կա­նոն­նե­րը»: Զար­մա­նա­լով հան­դերձ, կա­րե­լի էր սահ­մա­նա­փակ­վել «Ցու­կեր­բերգ պե­դե­րաստ» ար­ձա­նագ­րու­մով և անց­նել ա­ռաջ, սա­կայն պարզ­վում է, որ այս ե­րև­ույ­թի հե­տև­ում հե­տաքր­քիր պատ­մու­թյուն կա: Եվ­րո­պա­կան տար­բեր երկր­նե­րի ֆե­դե­րա­ցի­ա­ներ հայտ­նել է­ինն, որ մտա­դիր են ծի­ա­ծա­նա­գույն թև­կապ­նե­րով դուրս գալ խա­ղա­դաշտ՝ հա­ջակ­ցու­թյուն ԼԳԲՏ-նե­րի՝ Քա­թա­րում «իրա­վունք­նե­րի խախտ­ման և խտրա­կա­նու­թյան»: Սա­կայն Անգ­լի­ա­յի, Գեր­մա­նի­ա­յի, Նի­դեր­լանդ­նե­րի և այլ հա­վա­քա­կան­նե­րի ա­վագ­ներն Ա­Ա-2022-ի ըն­թաց­քում խա­ղա­դաշտ դուրս չեն գա ծի­ա­ծա­նա­գույն թև­կապ­նե­րով, քա­նի որ ՖԻ­ՖԱ-ն, ի պա­տիվ ի­րեն, հա­վա­քա­կան­նե­րին ար­գե­լել է  ԼԳԲՏ-նե­րին ա­ջակ­ցող թև­կապ­ներ կրել: Ա­վե­լին, խա­ղե­րի մրցա­վար­ներն ի­րա­վունք ու­նեն ազ­գա­յին թի­մե­րի ա­վագ­նե­րին դե­ղին քար­տեր ցույց տալ, ե­թե ֆուտ­բո­լիստ­ներն այդ­պի­սի թև­կապ­ներ կրեն:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
«Ժողովուրդ». Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած աշխատանքային խումբը պարապուրդի է մատնվել«Ժողովուրդ». Արսեն Թորոսյանը «սեւ ցուցակում» է հայտնվելՄակրոնը վերահսկվում է ԿՀՎ-ի կողմից. Իրանի հետախուզության ղեկավարԷր Ռիադի դեսպանատների շրջանում տասը տարվա ընթացքում առաջին անգամ բարձրացվել է Սիրիայի դրոշը«Փաստ». Փաշինյանն ուզում է Պապիկյանին ամբողջովին կախել «կրյուչոկից»«Հրապարակ». Իշխանական կուսակցությունը կհավաքվի ՀՀԿ-ականի օբյեկտումԷր-Ռիադի և Պեկինի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագր է ստորագրվել«Ժողովուրդ». Թիմի ներսում խարդավանքներ հյուսող Անդրանիկ Քոչարյանը նոր թիրախներ ունի«Փաստ». Շատերը կարող են փողից «կտրվել»«Հրապարակ». ՔՊ-ն լրջորեն նախապատրաստվում է Երեւանի ավագանու ընտրություններին. կլինեն «պադնոժկա» տվող խմբերOPEC+-ի անդամ երկրները և Չինաստանը դուրս կգան ԱՄՀ-ից 2023թ.-ին. Saxo Bank-ի փորձագետներՍի Ցզինպինի հանդիպումը Մուհամեդ բեն Սալմանի հետ նոր աշխարհակարգի սկիզբն է. փորձագետ«Փաստ». «Համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը մահակ են դարձնելու»«Հրապարակ». Սաղաթելյանի հոր դեմ գործ են հարուցել«Ժողովուրդ». ՊՎԾ-ն մտել է Քրեակատարողական ծառայություն. Փաշինյանից հրահանգ կաՌուսական բանակը հարձակվում է Լիմանի ուղղությամբ (Քարտեզ)Ուկրաինական հրամանատարությունը խաբելով վարձկաններին տարել է Արտյոմովսկի «մսաղաց»Զելենսկուն իշխանությունից զրկելու գերծընթացը սկսվել էՈւնենք զոհված եւ անհետ կորած զինվորականներ. Ապարանի համայնքապետարանը նպատակահարմար չի գտնում քաղաքը զարդարելԶԱՐ­ՄԱՆՔադրբեջանը իրենից ոչինչ չներկայացնող պետություն է, բայց շատ հարմար հավաքական արևմուտքին և թուրքիային. Գևորգ ԳևորգյանԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՊուտինը հայտարարել է ԵԱՏՄ-ում առաջիկա երկու տարում գազի միասնական շուկա ստեղծելու անհրաժեշտության մասինՉի եղել պատերազմի հայտարարում, ուրեմն՝ չի էլ կարող լինել խաղաղության պայմանագիր. ԲաբուխանյանՌԴ-ն թեքվում է դեպի Արեւելք, իսկ այն ոչ միայն Չինաստանն է. ՄոզոլինԱռ այս պահը քանի պատգամավոր է հրաժարվել «Հայաստան» դաշինքիցԱԱ-2022. Խորվաթիան պայքարից դուրս թողեց Բրազիլիայի ընտրանուն (տեսանյութ)Ով է «Հայաստան» դաշինքի նորընտիր պատգամավորներից Արման ՂազարյանըԴրույքաչափի 50%-ի չափով հավելում` նաեւ ԲԴԽ-ականներինԺողովուրդը, բռունցք դարձած, արհավիրք իշխանությանն ասելու է` ցտեսություն. ԴանիելյանՊուտինը՝ Ռուսաստանում նոր մոբիլիզացիայի մասինԿապ չունի` ձմեռ է, թե ամառ. լինելու են շատ կարեւորագույն իրադարձություններ. ԲաբայանՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության հայտարարությունըԹե՛ Գուժ Մանուկյանի եւ թե՛ Լուսիկ Կիրակոսյանի հետ թատրոնը իր կապը չի դադարեցնելու. ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐՑավոք, տեսնում ենք լարվածության աճ Լեռնային Ղարաբաղում՝ ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում. Փաշինյանը՝ ՊուտինինՀայաստանը ՌԴ-ի առանցքային ռազմավարական գործընկերն է Անդրկովկասում. ՇոյգուՊուտինը ԵԱՏՄ ղեկավարներին հրավիրել է Սանկտ Պետերբուրգում նախաամանորյա ոչ պաշտոնական հանդիպմանըՀասկանո՞ւմ եք՝ 1 մլրդ $-ն ինչ ա․ դա տոտալիզատորներին ա գնում, իսկ մենք քնած ենքԵթե հոկտեմբերի 27-ին Վազգեն Սարգսյանի մոտ զենք լիներ, չէր կրակի. հարցն այլ ձև կլուծվեր. Քոչարյան (Video)Չի կարող նորմալ մարդը, Աննա-Էրատոյի պարագայում 4 զավակի մայրն այսպիսի գրառում անել. սա ի՞նչ է խմում կամ ծխում.Գագիկ ՀամբարյանՄալենան բեմից ընկել է. Եվրատեսիլյան ելույթը վտանգվա՞ծ է.Mediahub.amՌուսաստանի Դաշնության և ԱՄՆ-ի հարաբերությունները գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում. ՌԴ ԱԳՆԱրևմուտքի պարզունակ պատժամիջոցները սկսում են մարել. ԼուկաշենկոՀուսանք՝ Փաշինյանին կից նոր պետություն ստեղծելու նախագիծ չեք բերի․ Քրիստինե ՎարդանյանԱնվճար տրամադրվող դեղերի ցանկը կբարելավվիԴեկտեմբերի 31-ին, ժամը՝ 23:00-ին Հանրապետության հրապարակում կկայանա գլխավոր տոնական համերգըԲրյուսովի համալարանի ռեկտոր Կարինե Հարությունյանը վերընտրվեցՊեմզաշենում կրքերը նորից լարվել են. սպանված ընտանիքի հայրը փորձել է վրեժ լուծելԷս ի՞նչ կապիկություն ա․ Փաշինյանի՝ հայհոյելու մասին հիշելուց հետո ԱԺ-ում աղմուկ առաջացավ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.30 417.56 6.33
Ереван погода