Փոխարժեք: $ 396.02, 431.27, 5.71
Եթե Abrams տանկերը հասնեն Ուկրաինա մինչև օգոստոս, դա «չափազանց ուշ կլինի». Զելենսկի Իրենց շնորհիվ է, որ Ջերմուկը կա. Արմեն Ասլամազյանն այսօր կդառնար 45 տարեկան Զոհվածների ծնողները համախմբվել են «Որդիների Կանչ» ՀԿ֊ի տանիքի տակ ՀԵՐՈՍԸ, ով զենքը ձեռքին, իր «զավակների» հետ մնաց միշտ արթուն... Սպարապետինը՝ սերը հայրենիքն էր, սիրո պտուղը՝ հայոց բանակը... այս օրը հավասարապես բոլորինն է՝ սահմանին կանգնած զինվորինը, ծնողինը, յուրաքանչյուր հայինը Մեծ հանրահավաք Թեհրանում. ելույթներով հանդես են եկել նաեւ պատգամավոր Ասպրամ Կրպեյանն ու Արցախի ՄԻՊ-ը Հանկարծամահ է եղել ԱՄՆ-ում ՀՀ նախկին փոխդեսպան Արմեն Խարազյանը Նիկո՛լ, դու ստախոս ես. Կարապետ Պողոսյանը փակագծեր է բացում Իլհամն ասում է՝ հայերին պետք չի բանակ, ես կպաշտպանեմ հայերին. Վոլոդյա Հովհաննիսյան Սպան վերակենդանացման բաժանմունքում է, իսկ այստեղ արդեն մեղավոր են նշանակում. Դանիելյան

«Ամոթ է, որ մեր զինանշանում սուրը շղթայակապ է, առյուծն` անատամ».ԿԱ­ՐԵՆ Ա­ՂԱ­ՄՅԱ­Ն

Մշակութային

 «Իրա­վուն­քը» զրու­ցել է ՀՀ ար­վես­տի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ, 1998-2018 թթ.-ին Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րի մի­ու­թյան նա­խա­գահ, նկա­րիչ, պրո­ֆե­սոր ԿԱ­ՐԵՆ Ա­ՂԱ­ՄՅԱ­ՆԻ հետ:

Պա­րոն Ա­ղա­մյան, Դուք ՀՀ գեր­բի վե­րա­բե­րյալ ու­նեք Ձեր սե­փա­կան մո­տե­ցում­նե­րը եւ Ձեր ա­ռա­ջար­կած տար­բե­րա­կը վեր­ջերս ներ­կա­յաց­րել է­իք սոց­ցան­ցում: Կման­րա­մաս­նե՞ք:

 — Սրա­նից մոտ 12 տա­րի ա­ռաջ նկա­տե­ցի, որ մեր գեր­բում կան ինչ-որ ան­հաս­կա­նա­լի մո­տե­ցում­ներ: Հե­տո, երբ խո­րաց­ված սկսե­ցի ու­սում­նա­սի­րել` հաս­կա­ցա, որ մեր գեր­բում կան վնա­սա­բեր է­լե­մենտ­ներ, ո­րոն­ցից մի մա­սը չի­մա­նա­լու ար­դյունք էր, մյուս մասն էլ, վստահ կա­րող եմ ա­սել, որ հա­տուկ դրված նշան­ներ են: Ես մեր զի­նան­շա­նի հետ առնչ­վել եմ դե­ռեւս ստեղծ­ման օր­վա­նից` 1992 թվա­կա­նից, երբ հայ­տա­րար­վեց զի­նանշ­նի ստեղծ­ման մրցույթ, ո­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի մեջ ես ընդգրկ­ված է­ի: 9-ը հո­գա­նոց հանձ­նա­ժո­ղով էր, ո­րը տվեց ոչ բա­վա­րար ար­դյունք: 150 ներ­կա­յաց­ված աշ­խա­տանք­նե­րից ոչ մե­կը հա­վա­նու­թյան չար­ժա­նա­ցավ մեր կող­մից: Հայ­տա­րար­վեց երկ­րորդ մրցույթ, ո­րը տվեց նույն ար­դյուն­քը: Բայց հե­տո ընտր­վեց մի գործ, ո­րի հե­ղի­նակն էր Ռու­բեն Ղե­ւոն­դյա­նը, որն իմ կար­ծի­քով` նույն­պես լավ էր ի­րա­կա­նաց­ված: Դա մո­տա­վո­րա­պես այն է, ինչ-որ հի­մա տես­նում ենք:

Ին­չո՞ւ եք ա­սում` մո­տա­վո­րա­պես:

— Մո­տա­վո­րա­պես եմ ա­սում, ո­րով­հե­տեւ դրա­նից հե­տո այդ զի­նան­շա­նը ներ­կա­յաց­վեց Ազ­գա­յին ժո­ղով: Քննար­կե­ցին, մեկ ու­րի­շին հանձ­նա­րա­րե­ցին զբաղ­վե­լու այդ գոր­ծով: Այդ մեկ ու­րիշն էլ ա­րեց այն, ինչ ին­քը գի­տեր: Հե­տո հայտն­վե­ցին այդ զի­նան­շա­նի այ­սօր օգ­տա­գործ­վող 5 կամ 6 տար­բե­րակ­ներ, ո­րը նոն­սենս է: Այդ­պի­սի բան աշ­խար­հում չկա: Նրանք ա­ռա­ջին հա­յաց­քից ար­տա­քուստ նման են մե­կը մյու­սին, չնա­յած` տար­բեր­վում են սիմ­վոլ­նե­րի մեկ­նա­բա­նու­թյամբ: Ես մին­չեւ հի­մա չեմ կա­րո­ղա­ցել հայտ­նա­բե­րել մեր կող­մից հա­վա­նու­թյան ար­ժա­նա­ցած Ռու­բեն Ղե­ւոն­դյա­նի աշ­խա­տան­քը: Բո­լոր իմ կող­մից նկատ­ված թե­րու­թյուն­նե­րի մա­սին բարձ­րա­ձայ­նել եւ տե­ղե­կաց­րել եմ երկ­րի այդ ժա­մա­նակ­վա բարձ­րա­գույն ա­տյան­նե­րին: Բա­ցատ­րել եմ, որ սա վնա­սա­բեր զի­նան­շան է: Օ­րի­նակ` դեռ 2500 տա­րի ա­ռաջ մեծն փի­լի­սո­փա Կոնֆու­ցի­ո­սը ա­սել է հե­տե­ւյալ խոս­քե­րը. «Աշխար­հը ղե­կա­վար­վում է ոչ թե մարդ­կան­ցով եւ օ­րենք­նե­րով, այլ` նշան­նե­րով եւ խորհր­դա­նի­շնե­րով»: Այդ խոս­քերն առ այ­սօր ակ­տո­ւալ են: Եվ սրա մեջ կա ան­բա­ցատ­րե­լի տա­րօ­րի­նակ մի ճշմար­տու­թյուն, գու­ցե­եւ` միս­տի­կա: Այդ մա­սին, ըստ ե­րե­ւույ­թին, գի­տեն մեր թշնա­մի ու­ժե­րը: Է­լի եմ պնդում`մեր զի­նան­շա­նի մեջ կան է­լե­մենտ­ներ, ո­րոնք իս­կա­պես վնա­սա­կար են:

«ԹԱՐՍ ԺԱ­ՊԱ­ՎԵՆ, ՃԱ­ՂԱՏ Ա­ՌՅՈՒԾ ԵՎ ԾԱՂ­ՐԱՆ­ՔԻ Ա­ՌԱՐ­ԿԱ­ՅԻ ՎԵ­ՐԱԾ­ՎԱԾ ԹԱ­ԳԱ­ՎՈ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒՆ­ՆԵՐ»

Ըստ Ձեզ՝ այն դժբախ­տու­թյուն­նե­րը, որ գա­լիս են Հա­յաս­տա­նի վրա,սկսում է ոչ ճիշտ ընտր­ված զի­նան­շա­նի՞ց:

— Չէ­ի ա­սի, որ մեր դժբախ­տու­թյուն­նե­րի հիմ­նա­կան պատ­ճա­ռը դա է, բայց զի­նան­շանն իր դե­րը խա­ղում է: Ե­թե մենք պատ­կե­րում ենք շղթա­յա­կապ սուր` ար­դեն դա վատ նշան է:Եթե դնում ենք ժա­պա­վեն, ո­րի վրա ո­չինչ չկա գրված, եւ ժա­պա­վենն էլ թարս է պատ­կեր­ված, ար­դեն վատ նշան է: Ե­թե մենք մեր թա­գա­վո­րու­թյուն­նե­րի նշան­նե­րը վե­րա­ծել ենք ծաղ­րան­քի ա­ռար­կա­յի` դա ա­մոթ է: Մեր պաշտ­պան հան­դի­սա­ցող ա­ռյու­ծը ճա­ղատ է, ա­նա­տամ, ա­կանջ­նե­րը վա­խից հետ քա­շած, լա­ցա­կու­մած բե­րա­նով: Պար­տա­դիր պետք է ժա­նիքն ու լե­զուն ե­րե­ւա` ըստ զի­նան­շա­նա­գի­տու­թյան կա­նոն­նե­րի: Մեզ մոտ լրիվ հա­կա­ռակն է: Նույնն էլ կող­քի ար­ծիվն է: Իսկ կենտ­րո­նա­կան մա­սում պատ­կեր­ված` Բագ­րա­տու­նյաց, Ար­շա­կու­նյաց, Ար­տա­շե­սյան եւ Ռու­բի­նյան թա­գա­վո­րու­թյան նշան­ներն ուղ­ղա­կի ծաղ­րան­քի են վե­րած­ված: Տիգ­րան Մե­ծի թա­գի վրա­յի եր­կու ար­ծիվ­նե­րը եւ կենտ­րո­նա­կան դրված աստ­ղի նշանն այն­քան է խե­ղա­թյուր­ված, որ ա­մոթ է ուղ­ղա­կի: Աստ­ղի փո­խա­րեն ծա­ղիկ են նկա­րում, կամ աստ­ղը փա­կում են ինչ-որ շրջա­նա­կի մեջ: Իսկ վա­հա­նի ներ­քե­ւի աջ ան­կյու­նում պատ­կեր­ված Ռու­բի­նյան­նե­րի ար­քա­յա­կան խորհր­դա­նիշ ա­ռյու­ծիդեմ­քը նմա­նեց­ված է «սմայ­լի­կի»: Մեր զի­նան­շա­նի թե­րու­թյուն­նե­րը եւ վնա­սա­բեր նշան­նե­րը բազ­մա­թիվ են: Ես բե­րե­ցի դրա­նցից ընդ­ա­մե­նը մի քա­նի օ­րի­նակ: Նո­րից եմ կրկնում` կա այ­սօր գոր­ծող 5-6 գերբ, ո­րոնք անն­կատ մտել են կյանք: Կա զի­նան­շան, որ­տեղ սու­րը շթայ­ված լի­նե­լուց բա­ցի, կտրված, ջարդ­ված է եւ դրված է վա­հա­նի վրա: Մյուս­նե­րի մեջ սրի ծայ­րը չի ե­րե­ւում, եւ այն­քան են լկտի­ա­ցել, որ պատ­կե­րում են ջար­դած սուր կամ սուր, ո­րը ծայր չու­նի: Դա ո՞վ է ա­րել, չեմ կա­րող հաս­կա­նալ: Եվ գտնում եմ, որ դրա­նով պետք է զբաղ­վեն ո­րո­շա­կի մար­մին­ներ: Նախ­կի­նում շատ եմ փոր­ձել այդ գոր­ծին ըն­թացք տալ: Հաս­նում էր վեր­ջին կե­տին, բայց հե­տո ինչ-որ բան ձա­խող­վում էր եւ չէր ա­վարտ­վում: Հու­սով եմ` մեր զի­նան­շա­նը կփոխ­վի: Հա­մե­նայնդեպս, այդ թե­մա­յով շա­րու­նա­կում եմ բարձ­րա­ձայ­նել եւ մշա­կել զի­նան­շա­նի իմ ա­ռա­ջարկ­նե­րը: Կար­ծում եմ` ար­դեն հա­սել եմ լա­վա­գույն տար­բե­րա­կին:

 Իսկ հի­մա ար­ձա­գանք­ներ կա՞ն:

— Ա­յո, կան ար­ձա­գանք­ներ, որ դա ան­պայ­ման պետք է վե­րա­նայ­վի: Ե­րե­ւի ժա­մա­նակ է պետք:

Եր­կար տա­րի­ներ զբա­ղեց­րել եք Նկա­րիչ­նե­րի մի­ու­թյան նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նը: Ոչ մեկն այդ­քան եր­կար չի ղե­կա­վա­րել այն: Վեր­ջերս Նկարիչների մի­ու­թյան նա­խա­գա­հի ընտ­րու­թյուն­ներն է­ին, կրկին այդ պաշ­տո­նին վե­րա­դառ­նա­լումտադ­րու­թյուն չու­նե՞ք:

— Ան­կաս­կած` ոչ… Բա­վա­կան է, 20 տա­րի ղե­կա­վա­րել եմ... Ցան­կա­նում եմ նո­րըն­տիր նա­խա­գա­հին նո­րա­նոր հա­ջո­ղու­թյուն­ներ:

ՆՈՒ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Եթե Abrams տանկերը հասնեն Ուկրաինա մինչև օգոստոս, դա «չափազանց ուշ կլինի». Զելենսկի Իրենց շնորհիվ է, որ Ջերմուկը կա. Արմեն Ասլամազյանն այսօր կդառնար 45 տարեկանԶոհվածների ծնողները համախմբվել են «Որդիների Կանչ» ՀԿ֊ի տանիքի տակՀԵՐՈՍԸ, ով զենքը ձեռքին, իր «զավակների» հետ մնաց միշտ արթուն...Սպարապետինը՝ սերը հայրենիքն էր, սիրո պտուղը՝ հայոց բանակը... այս օրը հավասարապես բոլորինն է՝ սահմանին կանգնած զինվորինը, ծնողինը, յուրաքանչյուր հայինըՄեծ հանրահավաք Թեհրանում. ելույթներով հանդես են եկել նաեւ պատգամավոր Ասպրամ Կրպեյանն ու Արցախի ՄԻՊ-ըՀանկարծամահ է եղել ԱՄՆ-ում ՀՀ նախկին փոխդեսպան Արմեն ԽարազյանըՆիկո՛լ, դու ստախոս ես. Կարապետ Պողոսյանը փակագծեր է բացումԻլհամն ասում է՝ հայերին պետք չի բանակ, ես կպաշտպանեմ հայերին. Վոլոդյա ՀովհաննիսյանՍպան վերակենդանացման բաժանմունքում է, իսկ այստեղ արդեն մեղավոր են նշանակում. ԴանիելյանՄեզ էլ ներքին թուրքերն են շրջափակել. հրամանատարի ընտանիքը հայտնել է ծանր իրավիճակումԻշխանությունում գտնվողներից որեւէ մեկին պետք չէ մարտունակ, անվտանգ բանակ. ՎարդանյանՄեզ ոչնչացնել պատրաստվող թշնամուն պետք է ատամ ցույց տալ. ՄանգասարյանԻնչ ակն­կա­լել Աբ­դել Ֆա­թահ էլ-Սի­սի­ի պատ­մա­կան այ­ցից. միջազգայնագետը փակագծեր է բացումԻ՞նչ են անելու եմ անզեն դիտորդները… տխուր երգե՞ր են երգելու, պարելո՞ւ են. Վրթանեսյան«Եթե Բուբան հրաշքով կենդանանար, կապշեր…»ԶԱՐ­ՄԱՆՔԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՏյառընդառաջ. Ո՞վ պետք է առաջինը ցատկի կրակի վրայովԶորամասին հրդեհի գործով տատասխանի սպասող հարցերի պակաս չկաՈւկրաինայում գլխավոր ճակատամարտը շատ մոտ էԱրեւմուտքը փորձում է հրաժարվել Երկրորդ աշխարհամարտի արդյունքներիցՀՀ-ն չի հրաժարվել Ադրբեջանի հետ սահմանին ՀԱՊԿ առաքելության տեղակայումից․ ՌԴ-ում ՀՀ դեսպանՔսան տարվա մեջ առաջին անգամ Էրդողանը տեսականորեն կարող է կորցնել նախագահական աթոռը. Մարկ ՊյերինիՔՊ-ականն առաջարկում է շատացնել արագաչափերն ու մեծացնել տուգանքները Armenian infoՊեսկովն ասել է, թե որ երկրի ղեկավարը կարող է վերջ տալ Ուկրաինայում հակամարտությանըԿրեմլը մեկնաբանել է Պուտինի կողմից «Վագներ»-ի անդամ Հայկ Գասպարյանին պարգևատրելըԱյստեղ կա Հայ Զինվորի թիկունքն ամուր պահելու խնդիր. միանում եմ, եւ հայտնում եմ զորակցությունսԻրան-Ադրբեջան հարաբերությոնները կպայթե՞ն.Armenian infoՌԴ-ն պատրաստ է Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳՆ-ների միջև բանակցություններ կազմակերպել․ ԶախարովաՇրջիկ երաժիշտների, նկարիչների գործունեությունը կսահմանափակվի․ խանգարում են, այլապես կտուգանվեն (Video).24NEWSԼևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանի հետ և կարևորել Լաչինի միջանցքի անհապաղ վերագործարկման անհրաժեշտությունըԱմանորին մի հիթ ունեինք՝ «Երնեկ, թէ այս նոր տարին, Վերջ տար հայի ցավերին», բայց սույն երգը 24/7 ռեժիմով երգելն անգամ չկանխեց հունվարի 19-ի Ցավը. Աննա Հակոբյան Ի տարբերություն օտարերկրյա խաղացողների մեծ մասի, որոնք սահմանափակվում են միայն կոչերով, մենք փնտրում ենք իրական լուծումներ. ՌԴ ԱԳՆ-ն՝ Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ«Վնուկովո»-ում վթարի է ենթարկվել ՌԴ առաջին դեմքերին փոխադրող թռիչքային ջոկատի ուղղաթիռըԾեծկռտուք՝ «Շենգավիթ» ԲԿ-ում․ մի խումբ անձինք քաշքշել են աշխատակիցներինԵԽԽՎ-ն Բաքվին կոչ է անում ազատել հայ գերիներին և բացել Լաչինի միջանցքըԻնչու պայթեց Ադրբեջանի դեսպանատունը. ԲաբուխանյանԱմերիաբանկը հիփոթեքային շուկայի բացարձակ առաջատարն է 5-րդ տարին անընդմեջՍԱՏՄ ղեկավարն ազատվել է պաշտոնիցՍպասվում է ձյուն, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԿրծկալի եւ հայրենիքի ընտրություն. Նաիրա ԶոհրաբյանՏղաներին ճանապարհեցին բանակԱդրբեջանը շուտով կտարհանի Թեհրանում իր դեսպանատան աշխատակիցներինՄԻԵԴ-ի վճռով Հայաստանը պարտավորվում է կալանավայրում մահացած Ս․ Ոսկանյանի կնոջը փոխհատուցել 20 000 եվրոԻրանում Ադրբեջանի դեսպանատան աշխատակիցները էվակուացվում ենԱդրբեջանը 3 պատերազմ է սկսել հայերի դեմ, հնարավո՞ր է ԼՂ-ն պատկերացնել նրա կազմում. Գևորգյանը՝ ԵԽԽՎ-ումՊուտինը պատերազմ կհայտարարի Գերմանիային Leopard տանկերն Ուկրաինա տեղափոխելուց հետո. BildԱհա, թե իրականում ինչու են փակում «Մալաթիան».Armenian infoԲաքուն մեղադրել է Թեհրանին դեսպանության վրա հարձակման պատճառները թաքցնելու մեջ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода