Փոխարժեք: $ 395.59, 415.41, 6.28
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Պետության, ազգի, Արցախի հիմքերը քանդողների հետ «կառուցողական աշխատանքի» դաշտ չկա. Արմեն Աշոտյան ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՎԱՃԱՆԻԶՄ ԶԱՐ­ՄԱՆՔ Ինչու՞ են հարսանեկան մատանին կրում մատնեմատի վրա․ Պատճառը ձեզ կզարմացնի.graziamagazine Բրիտանիայում ձերբակալել են տղամարդուն, որը Չարլզ III-ի վրա ձու է նետել «Օրենքով գող» Արմեն Ղազարյանը՝ «Պզո»-ն ազատ է արձակվել. Armlur.am ԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔ Ռուսաստանը կիրականացնի հատուկ ռազմական գործողության նպատակները, որոնք դրել է իր առջև. Պեսկով Թյուրըմբռնումը, որ հնարավոր է հասնել ՀՀ անվտանգությանն Արցախի հաշվին, հիմարություն է, այն էլ շատ վտանգավոր․Արցախի նախկին ԱԳՆ նախարարԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Վո՛ւյ... խեր լի­նի, տխրահռ­չակ ՔՊ-ական ԳԵ­ՎՈՐԳ ՊԱ­ՊՈ­ՅԱ­ՆԻՆ, ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, «քլնգում» է ոչ պա­կաս տխրահռ­չակ Ի­ո­ան­նի­սյան Դան­չի­կը. «ԱԺ ֆի­նան­սա­վար­կա­յին և բյու­ջե­տա­յին հար­ցե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահն է: Հ1-ի ե­թե­րում 3 մլրդ 130 մլն դո­լա­րը բա­ժա­նում է 2-ի ու ստա­նում 1 մլրդ 250 մլն: Նույն ե­թե­րում տնտե­սա­գի­տու­թյան թեկ­նա­ծու Պա­պո­յա­նը հայ­տա­րա­րում է, որ դո­լա­րի հա­մե­մատ դրա­մի ար­ժև­ո­րու­մը մեղ­մե­լու հա­մար ԿԲ-ն պետք է դո­լար ծախ­սի (այո, ո­չինչ չեմ խառ­նում, հենց այդ­պես էլ ա­սել է): ...Բայց Պա­պո­յա­նը աչ­քի է ընկ­նում ոչ մի­այն թվա­բա­նու­թյան ֆե­նո­մե­նալ գի­տե­լիք­նե­րով ու սուտ խո­սե­լու նկատ­մամբ բա­ցա­ռիկ վե­րա­բեր­մուն­քով: ՔՊ վար­չու­թյան նո­րա­թուխ ան­դամ Պա­պո­յա­նը 2005-2018 թվա­կան­նե­րին ե­ղել է ՀՀԿ ան­դամ: Բայց դա ի­րեն չի խան­գա­րում հայ­տա­րա­րել, որ ա­զատ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում եր­կար տա­րի­ներ աշ­խա­տած լրագ­րող­նե­րը «սո­վոր չեն» ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ա­վան­դույթ­նե­րին: Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան դա­սեր տվող Գև­որգ Պա­պո­յա­նը ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան մա­սին իր պատ­կե­րա­ցում­նե­րը կտրուկ փո­խեց 2018 թվա­կա­նի ապ­րի­լի 23-ին՝ Սերժ Սարգ­սյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի օ­րը: Հե­տև­ո­ղա­կա­նու­թյան կողմ­նա­կից Գև­որգ Պա­պո­յա­նը հե­ղա­փո­խու­թյու­նից ան­միջա­պես հե­տո լքեց ՀՀԿ-ն, սկսեց թրաշ պա­հել, ֆեյս­բու­քյան է­ջից ջնջեց այն ա­մե­նը, ինչ գրել էր նախ­քան 2018 թվա­կա­նի ապ­րի­լի 25-ը և ա­պա մտավ ՔՊ»: Ան­շուշտ, ա­մեն ինչ ճշմա­րիտ է, բայց տես­նես ի՞նչ սև կա­տու է ան­ցել... Չլի­նի՞ ՔՊ-ակա­նը Սո­րո­սի մա­սին ան­հար­գա­լից է ար­տա­հայտ­վել:

Սա Պեմ­զա­շե­նի քստմնե­լի ո­ճի­րը կա­տա­րած ՎԻԺ­ՎԱԾՔ­ՆԵ­ՐԻՑ մեկն է: Եվ ոչ թե զար­մա­նա­լի է, այլ` օ­րի­նա­չափ, որ մո­լի նի­կո­լա­կան է: Ա­յո՛, ի­րա­վա­ցի ես, հար­գե­լի ըն­թեր­ցող, հա­յը չի կա­րող այդ­պի­սի ո­ճիր կա­տա­րել, իսկ նի­կո­լա­կա­նը կա­րող է: Ո­ւս­տի ու­շա­դիր ե­ղեք ձեր շուրջ­բո­լո­րը, թե ով­քեր են հայ, և ով­քեր` նի­կո­լա­կան: Ե­թե դի­տար­կեք, թե նույն Ֆեյս­բու­քում նի­կո­լա­կան­նե­րը և՛ հրա­պա­րա­կավ, և՛ անձ­նա­կան նա­մակ­նե­րով ան­պա­տիժ ա­մե­նա­զար­հու­րե­լի սպառ­նա­լիք­նե­րը հղում են հայ­րե­նա­սեր հայ մարդ­կանց և վեր­ջին­նե­րիս ըն­տա­նիք­նե­րին, ա­պա կա­րող եք չկաս­կա­ծել` դրան­ցից յու­րա­քան­չյու­րը պատ­րաստ է կրկնել Պեմ­զա­շե­նի ո­ճի­րը, ե­թե ձեռք­նե­րը հաս­նի... Ա­կանջդ կան­չի, լու­սա­հո­գի Ար­մեն Գրի­գո­րյան: Նի­կո­լա­կան չե­կիստ­նե­րը (որոնք դա­ժա­նու­թյամբ չեն զի­ջում բոլ­շև­ի­կյան չե­կիստ­նե­րին), քեզ բան­տում մեռց­րե­ցին այն բա­նի հա­մար, որ բարձ­րա­ձայ­նե­ցիր ճշմար­տու­թյու­նը, թե քա­նի տո­կոս են կազ­մում պո­տեն­ցի­ալ մո­լա­գար­նե­րը:

Իսկ Ե­րև­ա­նի փոխ­քա­ղա­քա­պետ ՏԻԳ­ՐԱՆ Ա­ՎԻ­ՆՅԱ­ՆԸ լու­սան­կար է հրա­պա­րա­կել, ո­րի մեկ­նա­բա­նու­թյու­նը ոչ մի­այն զար­մաց­նում, այ­լև ապ­շեց­նում է իր ե­րես­պաշ­տու­թյան աս­տի­ճա­նով. «Ապա­մոն­տաժ­վող կա­ռույց­նե­րի սե­փա­կա­նա­տե­րե­րը տար­բեր կերպ են ար­ձա­գան­քում տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րին, ին­չը շատ բնա­կան է: Մի­աս­նա­կան հան­րու­թյուն կա­ռու­ցե­լու ա­ռա­ջին քայ­լը հան­րա­յին շա­հի գի­տակ­ցումն է: Լու­սան­կա­րում սե­փա­կա­նա­տե­րե­րից մեկն է, ում շնոր­հա­կա­լու­թյուն ենք հայտ­նում հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան հա­մար»: Մենք հա­տուկ այս­տեղ զե­տե­ղում ենք մի­այն Ա­վի­նյա­նի նկա­րը և չենք հրա­պա­րա­կում խեղ­ճա­ցած ժպի­տով սե­փա­կա­նա­տի­րոջ դեմ­քը: Ախր չհա­մա­գոր­ծակ­ցեր, որ ի՞նչ ա­ներ, չէ՞ որ մար­դիկ գի­տեն, որ ձեր` տար­բեր բե­րետ­նե­րով ոս­տի­կան­ներն ի­րենց դա­ժա­նու­թյամբ չեն զի­ջում ադր­բե­ջա­նա­կան «Յաշ­մա­յին», և նրանց հա­մե­մատ ՌԴ և ԱՄՆ ոս­տի­կան­նե­րը թև­ե­րով հրեշ­տակ են: Չէ՞ որ մար­դիկ գի­տեն, որ ձեր Քննչա­կան կո­մի­տեն իր մե­թոդ­նե­րով չի զի­ջում ֆա­շիս­տա­կան Գեր­մա­նի­ա­յի գես­տա­պո­յին, և ճան­ճին հան­գիստ կա­րող են խոս­տո­վա­նա­կան ցուց­մունք գրել տալ, որ ին­քը փիղ է... Ընդ­հա­կա­ռա­կը, ար­ժե շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նել նրանց, ով­քեր, այդ ա­մենն ի­մա­նա­լով հան­դերձ, ձեզ հետ չեն հա­մա­գոր­ծակ­ցում: Զի նի­կո­լա­կան­նե­րի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցելն ա­մոթ է...

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Պետության, ազգի, Արցախի հիմքերը քանդողների հետ «կառուցողական աշխատանքի» դաշտ չկա. Արմեն ԱշոտյանՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՎԱՃԱՆԻԶՄԱԱ-2022. Պորտուգալիա- Շվեյցարիա` 6:1. Պորտուգալացիները քառորդ եզրափակչում են (տեսանյութ)ԱԱ-2022. Մարոկոն պայքարից դուրս թողեց Իսպանիայի հավաքականին(տեսանյութ)ԶԱՐ­ՄԱՆՔԻնչու՞ են հարսանեկան մատանին կրում մատնեմատի վրա․ Պատճառը ձեզ կզարմացնի.graziamagazineԲրիտանիայում ձերբակալել են տղամարդուն, որը Չարլզ III-ի վրա ձու է նետել«Օրենքով գող» Արմեն Ղազարյանը՝ «Պզո»-ն ազատ է արձակվել. Armlur.amԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՌուսաստանը կիրականացնի հատուկ ռազմական գործողության նպատակները, որոնք դրել է իր առջև. ՊեսկովԹյուրըմբռնումը, որ հնարավոր է հասնել ՀՀ անվտանգությանն Արցախի հաշվին, հիմարություն է, այն էլ շատ վտանգավոր․Արցախի նախկին ԱԳՆ նախարարՍեվաստոպոլի պետական համալսարանը հայտարարում է նախապատրաստական դասընթացների սկիզբ ՀայաստանումԱյրվում է Ադրբեջանի Պետական ​​սահմանապահ ծառայության ակադեմիայի շենքը (Video)ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐՄասնագետը ներկայացրել է պարզ ու արդյունավետ միջոց ավելորդ քաշից ազատվելու համարՄեր տգետները կրկնում են Պուշկինին «հակահայ» սարքելու ադրբեջանական թեզերը. Աբգար ԱփինյանՓաշինյանն ու կինը երեխայի անունից հայց են ստորագրել, որ երեխան դատի տա իրենց քաղաքական հակառակորդին․ ամոթ է. Սամսոնյան (Video)Բաքուն առաջարկում է նաև Երևանում անցկացնել Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Հայաստանի ղեկավարների հանդիպումԱյն, ինչ արժե գնել հենց հիմա Ամանորի սեղանի համար.wday.ruԳուգոն, զգալով սեփական ֆինանսերի գլխին կախվելիք հնարավոր վտանգը, բոյկոտում է Նիկոլի հեղափոխական թեզերն ու *ռից օյին հանում.Armenian info«Տիկի՛ն Բադալյան, ձեր կյանքում թանկարժեք կտավ տեսել եք, որ քննարկում եք». Ռուբինյան Ռուբոն ստորացրել է Լուլուին.Armenian infoՀունգարիան աճուրդի էր հանել Գուրգեն Մարգարյանի արյունը․ ՀՀ-ն հա՞շտ է այդ որոշման հետ․ Աննա ԳրիգորյանԵրևանում շտապօգնության բժշկի մոտ հայտնաբերվել է թմրամիջոց. նա հայտնել է, որ այն իրենն է, անձնական օգտագործման համարՁերբակալվել է Երևանի նախկին քաղաքապետի տեղակալ Վահե ՆիկոյանըԲրազիլիայի հավաքականի ռեկորդներըՊարոնա´յք, անվտանգության պատասխանատուներ, հասարակությունը պատասխաններ է ակնկալում ՁեզանիցԱրցախում նախատեսվում է զինծառայությունից ազատել նաև 44-օրյա պատերազմում զոհվածների եղբայրներինՀարյուրավոր դիակներ, փլուզված շենքեր, արնաշախաղ քաղաքացիներ. Որտեղ էր Շիրակի թեմի առաջնորդը 34 տարի առաջ դեկտեմբերի 7-ինՌԴ «Պետծառայություններ»-ի օգտատերերի տվյալների արտահո՞սք է եղել․ «Ռոստելեկոմ»-ը հերքում է տեղեկությունըՏարածաշրջանում գնաճի ամենացածր տեմպերն արձանագրվել են ՀայաստանումՀայտնի են դարձել Ռոնալդուի՝ նոր ակումբ տեղափոխվելու մանրամասներըՀերիք է խորհրդարանական ընդդիմության վրա «բոչկա գլորեք», սկսեք Նիկոլին հեռացնելու գործընթացը. Էդուարդ ՇարմազանովՄհեր Արմենիան և կինը բաժանվե՞լ ենԸնդդիմությունը կտավների առումով պրոբլեմ չունի․ Վիգեն ԽաչատրյանՀՀ-Ադրբեջան սահմանը կապ չունի ԼՂ հիմնախնդրի հետ․ մեր դիրքորոշումը համապատասխանո՞ւմ է Լավրովի ասածին«ՀՀ բանկերը դադարեցրել են Արցախում ծառայող սպաների հիփոթեքի սպասարկումը». Հակոբ ՃաղարյանԿարող ա ինչ-որ մեկը լավ զգա, երբ երևա՝ ինչքան հարկ է վճարում․ հնարավոր է՝ նման կարգավորում լինիԷ հետո՞․ հո մարդիկ կրակը չե՞ն ընկել, որ տանը նկար ունեն․ Արսենյանը՝ Թունյանին«2018-ի իշխանափոխության ջատագովները չուզեցին ապրել իրենց կերտած Հայաստանում, այս օրերին Լոսում, բազմոցներին պառկած գովերգում են Եվրատեսիլյան հանդերձանք հագած Երևանը…»Ռուսաստանը պատրաստ է հարթակ տրամադրել Ասադ-Էրդողան հանդիպման համարԵրևանում ԲԿ-ներից մեկի շտապօգնության բժշկի մոտ թմրամիջոց է հայտնաբերվելԱմբողջ գիշեր լաց եմ եղել․ Նեյմարը խոսել է վնասվածքի մասինԴեկտեմբերի 9-ին կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստԽորվաթիան 11 ֊մետրանոցներով հաղթեց ճապոնացիներինԽորհրդարանը քննարկեց մինչև 2024 թվականը կենսաչափական անձնագրերի տրամադրումը դադարեցնող նախագիծըԱԱ 2022․ այսօր կկայանան փլեյ-օֆֆի վերջին հանդիպումներըԻնտերը հաղթել է ընկերական խաղում․ Մխիթարյանը՝ գոլի հեղինակ (տեսանյութ)ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին ղժղժացողները նոր արհավիրք են նախապատրաստումԼույս չի լինի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.59 415.41 6.28
Ереван погода