$ 396.02, 431.27, 5.71
Ինչո՞ւ է Նիկոլը քծնում Էրդողանին.Armenian info Բացահայտվել է Ալենի հանցավոր պլանը.Armenian info ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐ Էդուարդ Շարմազանով. Զավեշտ է, երբ մերձավորից՝ Արցախից հրաժարվողը «սիրիր թշնամուդ» է ասում… Առաջիկա ընտրություններում, հազիվ թե, հաղթի Էրդողանը. Հակոբ Չաքրյան Ռուս խաղաղապահները արդյունավետորեն լուծում են խաղաղության և անվտանգության խնդիրները. ՌԴ ԱԳՆ Փորձագետներն առարկել են վաղեմության ժամկետի կիրառմանը. Աննա Վարդապետյան Մենք չենք չեղարկել մոսկովյան հանդիպումը, այլ հետաձգել ենք․ Միրզոյանը՝ եռակողմ հանդիպման մասին Համացանցում է հայտնվել Հայկոյի «Կյանքով» ստեղծագործությունը Թուրքիայում երկաշարժից տուժածները բողոքում են, որ ոչ ոք չի մտածում իրենց մասին, նույնիսկ սնունդ չեն մատակարարում

«Կատուներս, երբ տեսնում են Նիկոլին հեռուստացույցով` վեցն էլ շարքով սենյակից դուրս են գնում». ՀՈՒ­ՍԻԿ Ա­ՐԱ­

Մշակութային

  «Իրա­վուն­քը» զրու­ցել է բա­նաս­տեղծ ՀՈՒ­ՍԻԿ Ա­ՐԱ­ՅԻ հետ:

Ար­ցա­խի հան­րա­հա­վա­քից ի՞նչ տպա­վո­րու­թյուն­ներ ու­նեք:

— Սպա­սե­լի էր Ար­ցա­խի հուժ­կու հան­րա­հա­վա­քը: Եվ ար­ցա­խա­հա­յու­թյունն իր վճռա­կան խոսքն ա­սաց այդ հան­րա­հա­վա­քով, որ չի կա­րող Ար­ցա­խը լի­նել Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում: Ար­ցա­խը պետք է ինք­նո­րոշ­վի, ինչ­պես ինք­նո­րոշ­վել է ՄԱԿ-ի հա­մա­պա­տաս­խան բա­նա­ձե­ւի հի­ման վրա, եւ աշ­խար­հը պետք է հար­գի ու ըն­դու­նի Ար­ցա­խի ժո­ղովր­դի կամ­քը եւ ինք­նո­րո­շու­մը: Եվ նա­եւ ա­սա­ցին, որ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­ներն ի­րա­վունք չու­նեն ի­րենց ա­նու­նից բա­նակ­ցել: Այ­սինքն` այն­պի­սի ի­րա­վի­ճակ ստեղ­ծել, որ Ար­ցա­խը հայտն­վի Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում: Դրա ի­րա­վուն­քը ար­ցա­խա­հա­յու­թյու­նը չի տվել Հա­յաս­տա­նի ո­րե­ւէ իշ­խա­նա­վո­րի: Դրան գու­մա­րած` պետք էր այդ նույն օրն էլ Ե­րե­ւա­նում լի­ներ նման հա­մա­պա­տաս­խան զու­գա­հեռ հան­րա­հա­վաք: Ի­հար­կե, նո­յեմ­բե­րի 5-ին է, բայց այդ օ­րը պետք է լի­ներ, որ­պես­զի այս­տե­ղից էլ մենք` ՀՀ բնա­կիչ­ներս, մեր կամ­քը, վճռա­կա­նու­թյունն ար­տա­հայ­տենք եւ նույնն ա­սենք՝ ե՛ւ մեր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին, ե՛ւ ամ­բողջ աշ­խար­հին, որ Ար­ցա­խը չի կա­րող լի­նել Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում: Ար­ցա­խը պետք է ինք­նո­րոշ­վի, ան­կա­խու­թյունը, ի վեր­ջո, ճա­նաչ­վի եւ, ինչ­պես միշտ՝ ե­րեք հա­զար եւ ա­վե­լի տա­րի­ներ ե­ղել է հայ­կա­կան տա­րածք` մնա հայ­կա­կան տա­րածք:

Ներ­կա­յիս իշ­խա­նու­թյան ղե­կա­վար­ման ըն­թաց­քում հա­վա­տո՞ւմ եք, որ Ար­ցա­խի հար­ցի վե­րա­բե­րյալ կլի­նեն հա­յան­պաստ լու­ծում­ներ:

— Ոչ, մենք Սո­չի­ում տե­սանք, որ Ա­լի­եւն այն կե­տե­րը, ո­րոնց հետ հա­մա­ձայն չի ե­ղել, հա­նել է տվել փաս­տաթղ­թից, ընդ­հուպ՝ «Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ» ար­տա­հայ­տու­թյու­նը, ո­րը ա­սում է` ես 44-օրյա պա­տե­րազ­մով լու­ծել եմ: Ո­չինչ չա­սող փաս­տաթղ­թի տակ են ստո­րագ­րել Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը եւ Ա­լի­ե­ւը: Դա ո­չինչ է: Ինչ­պես ա­սում են վեր­լու­ծա­բան­նե­րը` դրա­նով մի­այն կա­րե­լի է ժա­մա­նակ շա­հել: Այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը չեն կա­րող բա­նակ­ցել: Նա ծեծ է կե­րել Ա­լի­ե­ւից, չի կա­րող նրա առ­ջեւ նստել, ինչ-որ բան պա­հան­ջել, ար­դյուն­քի հաս­նել: Սրանք քա­նի կան Հա­յաս­տա­նում, չի կա­րող լի­նել խա­ղա­ղու­թյուն: Վտանգ­ված է Ար­ցա­խի եւ Հա­յաս­տա­նի գո­յու­թյու­նը, ար­ցա­խա­հա­յու­թյան եւ Հա­յաս­տա­նի հա­յու­թյան լի­նե­լիու­թյու­նը: Մեկ օր ա­ռաջ սրանց հե­ռա­ցու­մը ի­րա­վի­ճակ կփո­խի: Պետք է այն­պի­սի մե­կը բա­նակ­ցի, ո­րը ծեծ չի կե­րել, չի պարտ­վել, պա­տե­րազմ չի բե­րել... Եվ շատ լավ կլի­նի այն­պի­սի մե­կը բա­նակ­ցի, ո­րը շան ծեծ է տվել ե՛ւ Հեյ­դար Ա­լի­ե­ւին, ե՛ւ Իլ­համ Ա­լի­ե­ւին: Այդ դեպ­քում մենք մի­այն կա­րող ենք ո­րե­ւէ ար­դյունք ու­նե­նալ: Վլա­դի­միր Պու­տինն էլ ա­սում է` Հա­յաս­տանն ինչ­պես ո­րո­շի, Ադր­բե­ջանն ինչ­պես ո­րո­շի, ես դրա կողմն եմ: Նա նա­եւ թաքն­վել է Պու­տի­նի հե­տե­ւը եւ ա­սում է՝ Իլ­հա­միկ, ես չեմ, Պու­տինն է: Մեր ժո­ղո­վուր­դը ե՞րբ պետք է վեր­ջա­պես հաս­կա­նա, որ սրըն­թաց գնում ենք դե­պի կոր­ծա­նում: Ար­ցախ, Ար­ցա­խից հե­տո Հա­յաս­տան, եւ վեր­ջա­նում ենք: Սա է ամ­բողջ ի­րա­վի­ճա­կը: Սա իմ կա­տու­ներն էլ են հաս­կա­նում, բայց մեր ժո­ղովր­դի ո­րոշ զանգ­ված կա, որ իմ կա­տու­նե­րից ան­հաս­կա­ցող են: Վեց կա­տու ու­նեմ, եւ կա­տու­ներս, երբ տես­նում են Նի­կո­լին հե­ռուս­տա­ցույ­ցով, վեցն էլ շար­քով սե­նյա­կից դուրս են գնում՝ ի­րենց ար­հա­մար­հանքն ար­տա­հայ­տե­լով:

ՆՈՒ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Ինչո՞ւ է Նիկոլը քծնում Էրդողանին.Armenian infoԲացահայտվել է Ալենի հանցավոր պլանը.Armenian infoՖեդերացիայի նախագահն իրեն այնպես է պահում, կարծես թե ինքը լինի Հակոբկոխյանը, իսկ ես՝ իր փոխարեն. ՀակոբկոխյանՉեմ ուզում համեմատել Մխիթարյանին և Սպերցյանին, բայց... Մինասյան ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԷդուարդ Շարմազանով. Զավեշտ է, երբ մերձավորից՝ Արցախից հրաժարվողը «սիրիր թշնամուդ» է ասում…Առաջիկա ընտրություններում, հազիվ թե, հաղթի Էրդողանը. Հակոբ ՉաքրյանՌուս խաղաղապահները արդյունավետորեն լուծում են խաղաղության և անվտանգության խնդիրները. ՌԴ ԱԳՆՓորձագետներն առարկել են վաղեմության ժամկետի կիրառմանը. Աննա ՎարդապետյանՄենք չենք չեղարկել մոսկովյան հանդիպումը, այլ հետաձգել ենք․ Միրզոյանը՝ եռակողմ հանդիպման մասինՀամացանցում է հայտնվել Հայկոյի «Կյանքով» ստեղծագործությունըԹուրքիայում երկաշարժից տուժածները բողոքում են, որ ոչ ոք չի մտածում իրենց մասին, նույնիսկ սնունդ չեն մատակարարում Մտել են ռինգ, բռնցքամարտիկի անդրավարտիքն իջեցրել, և այսօր իմ ազգանվան մասին են խոսում. ՀակոբկոխյանՊայթյունի մասին ահազանգն անգամ չկարողացավ խանգարել, որպեսզի Մոսկվայում նշվի Հայոց բանակի օրըՆախագահի հետ քննարկեմ՝ կասեմ. Սեյրան Օհանյանի գործով հարցաքննվել է Սերժ Սարգսյանը (տեսանյութ)Սատանիզմի որջ. անգլիկան եկեղեցին կքննարկի գենդերային չեզոք Աստծո գաղափարըՁենդ կտրի, թող խոսեմ․ թեժ քննարկում լրագրողների ու Հովիկ Աղազարյանի միջև«ՍԱ­ՏԱ­ՆԱ­ՅԻ ՏԱ­ՃԱ­ՐԸ» ՕԳ­ՆՈՒՄ Է ՈՒԿ­ՐԱ­Ի­ՆԱ­ՑԻ­ՆԵ­ՐԻՆԻնչ հետեւանքներ կարող է ունենալ Թուրքիայի երկրաշարժը ՀՀ-ի վրա, որտեղ թաքնված երկրաշարշի փունջը.Բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնում հայտնի սեյսմոլոգըԱրցախի ուժային կառույցներն անցել են գործի՝ չեն բացառվում աղմկահարույց բացահայտումներ․ InfoPort.amՍիրիայում մի ամբողջ ընտանիք փրկվել է՝ ավելի քան 36 ժամ փլատակների տակ մնալուց հետո (Տեսանյութ)Հայաստանի ֆուտբոլի Սուպերգավաթը կտրվի «Փյունիկ»-ինՈսկու արժեքը չափավոր բարձրանում էԱմերիաբանկն ավելի քան 14 մլրդ դրամի բիզնես վարկ է տրամադրել վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտումՕհանյանի՝ կես ժամանոց մեղադրանքը․ ի՞նչ է արել նախկին նախարարն ու ինչո՞ւ է նրա դեմ քրգործ հարուցվելՀանրապետականները սուլել են Կոնգրեսում Բայդենի ելույթի ժամանակ. Fox NewsԹուրքիայում նոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել.РИАНОВОСТИՕրվա առաջին կեսին կարեևոր ոչինչ մի՛ ձեռնարկեք. ինչ են հուշում աստղերըԱնշեղորեն և հանդուգն կերպով իր բոլոր խնդիրները լուծող էրդողանական Թուրքիայի քարոզչական առասպելը հօդս է ցնդում. ՈսկանյանԹուրքիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 6234–իԲաքուն 15 օր առաջ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ առաջարկներ է ներկայացրել Երևանին․ Ադրբեջանի ԱԳՆՆոր աղետ Թուրքիայում․ Հաթայ նահանգում երկրաշարժից հետո ծովի մակարդակը բարձրացել է (Video)Թուրքական նավահանգստում երկրաշարժերից հետո բռնկված հրդեհը գրեթե երկու օր չի հաջողվում մարել (Video)Սպասվում է բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն. ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԱրամ Ա. վեհափառ հայրապետը գումար է հատկացրել Հալեպի հայությանըԼեռնային Ղարաբաղ ՄԱԿ-ի խաղաղապահներ ուղարկելու գաղափարը հազիվ թե իրատեսական լինի. ՌԴ ԱԳՆՓԵՏՐՎԱՐԻ 8-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԹուրքիայում երկրաշարժից զոհերի թիվը հասել է 5894-իԱԺ-ում շարունակվում է Ս. Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու միջնորդագրի քննարկումըՓետրվարի 8. Օրվա խորհուրդ«Եվրատեսիլ 2023»-ում Վրաստանը ներկայացնող հայուհի Իրու Խեչանովան հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում«Ժողովուրդ». Աննա Վարդապետյանը խորհրդարան եկավ և գնաց գաղտնի մուտքերով«Հրապարակ». ԱԱԾ-ում նոր ատեստացիա կանցնեն«Ժողովուրդ». Դեսպանատներում օր վերցնելը՝ շահութաբեր առևտուրՈւկրաինայում հատուկ գործողությունը կավարտվի մինչև տարեվերջ. ԿադիրովըՍարսափելի կադրեր. ուկրաինական նացիստները քիմիական զենք են կիրառել ռուս զինվորների դեմ (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ, խստիվ 18+)«Ժողովուրդ». Աննա Վարդապետյանի ուշագրավ խոստովանությունը խորհրդարանում«Հրապարակ». Ռուբեն Վարդանյանը Մոսկվայում է«Ժողովուրդ». ՔՊ-ականները երեկ «խնջույք» են կազմակերպել ԱԺ-ում«Վագների» մարտիկները մարտերով առաջ են շարժվում Արտեմովսկում (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода