Փոխարժեք: $ , ,
Գործը սարքած ա․ եթե սենց մեզ հետ են վարվում, ժողովրդին տանելու են վարի տան․ Հրանտ Բագրատյան ՈՒՂԻՂ. Լվովյան փողոցի բնակիչների բողոքի ակցիան` քաղաքապետարանի դիմաց Տարադրամի փոխարժեքնեը մարտի 4-ին Ե՞րբ է այս տարի նշվելու Ծաղկազարդը Ադրբեջանցի վանդալների թիրախում է հայտնվել Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մայր Տաճարը Ադրբեջանի ՄԻՊ-ը միջազգային հանրությանը կոչ է արել «լուրջ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա» ՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, Լարսը բաց է Մեծ է նոր ռոմանտիկ հարաբերություններ սկսելու գայթակղությունը. մարտի 4-ի աստղագուշակ Լույս չի լինի ՌԴ-ի հետ հարաբերությունների նշաձողի իջեցումը հետևանքներ կունենա

Ինչ է կատարվում Ռուսաստանում

Վերլուծություն

Այս­պի­սով, Հա­յաս­տա­նի շուրջ ծա­վալ­վող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը (տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=238328&l=am) եւս մեկ ան­գամ հիմ­նա­վո­րե­ցին, որ ա­մեն ինչ կախ­ված է ուկ­րա­ի­նա­կան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քից եւ վերջ­նար­դյուն­քից: Այդ տե­սան­կյու­նից փաստ է, որ թե­եւ ա­վարտ­վեց 4 մար­զը ՌԴ կազմ վերց­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցը, սա­կայն ուկ­րա­ի­նա­կան բա­նա­կը, որն ար­դեն կա­րե­լի է ան­վա­նել ՆԱ­ՏՕ­ա­ուկ­րա­ի­նա­կան, այս պա­հին ­շա­րու­նա­կում է մի­ա­ժա­մա­նակ եր­կու հիմ­նա­կան ուղ­ղու­թյամբ հար­ձակ­վել, եւ դրան կա­րող է ա­վե­լա­նալ նա­եւ եր­րորդ ուղ­ղու­թյու­նը: Մյուս կող­մից էլ փաստ է նա­եւ, որ ռուս­նե­րի գոր­ծո­ղու­թյուն­ներն ա­վե­լի քան ան­հաս­կա­նա­լի են դառ­նում: Ի­հար­կե, կան ներ­քին կազ­մա­կերպ­չա­կան լուրջ հար­ցեր, կա 5-րդ շա­րա­սյուն եւ այլն:

Բայց սրա­նով հան­դերձ էլ շատ հար­ցեր մնում են ան­հաս­կա­նա­լի: Օ­րի­նակ, ՌԴ-ն, ինչ­պես հայտ­նի է, մաս­նա­կի զո­րա­հա­վաք է հայ­տա­րա­րել: Բայց դա ա­մե­նե­ւին էլ չի նշա­նա­կում, որ պետք է Ուկ­րա­ի­նա­յում ու­ժե­րի պա­կաս լի­ներ: Ռու­սաս­տանն ա­ռանց դրա էլ ու­նի աշ­խար­հի խո­շո­րա­գույն բա­նակ­նե­րից մե­կը, դեռ ԽՍՀՄ-ից մնա­ցած տաս­նյակ հա­զա­րա­վոր մի­ա­վոր­նե­րով զրա­հա­տեխ­նի­կա, զի­նամ­թերք: Դրան գու­մա­րած՝ նո­րա­գույն զին­տեխ­նի­կա, ո­րը մի քա­նի գլխով ա­վե­լի բարձր է, քան այն, որ ներ­կա­յումս տե­սա­նե­լի է ուկ­րա­ի­նա­կան ռազ­մա­ճա­կատ­նե­րում: Այ­սինքն, այն­պես չէ, որ ողջ հույ­սը պետք է մաս­նա­կի զո­րա­հա­վա­քը լի­ներ: Մինչ­դեռ ի­րո­ղու­թյունն այն է, որ ուկ­րա­ի­նա­կան ու­ժե­րը, օ­րի­նակ, Խեր­սո­նում, հար­ձակ­վում են մի քա­նի տաս­նյակ տան­կե­րով ու հան­գիստ ա­ռաջ են գա­լիս: Ընդ ո­րում, ե­թե դա մինչ վեր­ջին փո­փո­խու­թյուն­նե­րը հնա­րա­վոր էր բա­ցատ­րել ՀՌՕ-ի կար­գա­վի­ճա­կով, ա­պա դրա­նից հե­տո ան­բա­ցատ­րե­լի է: Դրանք ար­դեն ռու­սա­կան տա­րածք­ներ են, ռու­սա­կան բա­նա­կը հենց նրա հա­մար է, որ այդ տա­րածք­նե­րը պաշտ­պա­նի, սա­կայն ՆԱ­ՏՕ­ա­ուկ­րա­ի­նա­կան ու­ժե­րը դեռ հար­ձակ­վում են: Բա­ցատ­րել, թե ռու­սա­կան բա­նա­կը սպա­սում էր, որ պաշ­տո­նա­կան զոր­քե­րը խա­ղի մեջ մտնե­ին մի­այն այն բա­նից հե­տո, երբ օ­րեն­քի տա­ռով ա­վար­տին կհաս­ներ չորս մար­զը ՌԴ-ին մի­աց­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցը, տե­ղին չէ. այդ գոր­ծըն­թացն ա­վարտ­ված է:

Ընդ ո­րում, այս­տեղ խնդիրը մի­այն ո­րոշ տա­րածք­ներ հանձ­նե­լը չէ, ո­րոնք միշտ էլ հնա­րա­վոր է հետ վերց­նել: Շատ ա­վե­լի լուրջ է այն, որ այդ­պի­սով ռու­սա­կան բա­նա­կը թու­լու­թյան ազ­դակ է հղում: Իսկ այդ դեպ­քում, մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նի օ­րի­նա­կով, սկսած Էր­դո­ղա­նից, վեր­ջաց­րած Ա­լի­ե­ւով եւ Նի­կո­լով, բո­լո­րո­վին այլ խա­ղե­րի մեջ են սկսում մտնել:

Ա­մեն դեպ­քում, Մոսկ­վա­յում եւս կար­ծես թե պարզ հաս­կա­նում են, որ նման մո­տե­ցումն ար­դեն դառ­նում է շատ վտան­գա­վոր, եւ պետք է գալ բո­լո­րո­վին այլ կար­գի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի:

Մյուս կող­մից էլ, թե­եւ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը փոր­ձում են բո­լոր կող­մե­րից գրո­հել ռուս­նե­րի վրա, սա­կայն մի­այն այն խնդի­րը, որ ար­դեն մեկ ամ­սից ընտ­րու­թյուն­ներ են, ո­րոնք շատ բան կա­րող են փո­խել, այդ բո­լոր հար­ձա­կում­նե­րին տա­լիս է գո­նե կաս­կա­ծե­լի ի­մաստ: Խո­շոր հաշ­վով, ինչ­քան էլ փոր­ձում են այս­պես բարձ­րաց­նել Բայ­դե­նի եւ դե­մոկ­րատ­նե­րի վար­կա­նի­շը, է­ֆեկ­տը դեռ հա­կա­ռակն է: Ա­ռա­վել եւս, որ ՌԴ-ն դեռ կոնկ­րետ քայ­լեր է կա­տա­րում, ո­րոնք պայ­թեց­նում են այդ բո­լոր ջան­քե­րը: Այդ թվում՝ նավ­թի հա­մաշ­խար­հա­յին ար­դյու­նա­հա­նու­մը օ­րա­կան 2 մի­լի­ոն բա­րե­լով նվա­զեց­նե­լու մա­սին Սա­ու­դյան Ա­րա­բի­ա­յի հետ՝ Օ­ՊԵԿ+ ո­րո­շու­մը Բայ­դե­նին կար­ծես իս­կա­կան նյար­դա­յին ցնցման հասց­րեց: Դեռ Թրամ­փի օ­րոք կու­տա­կած ա­մե­րի­կյան նավ­թի ռազ­մա­վա­րա­կան պա­շար­նե­րի մոտ կե­սը վա­ճա­ռե­ցին՝ ներ­քին գնե­րը մի փոքր կա­յու­նաց­նե­լու հա­մար, եւ ա­հա այս մի ո­րոշ­մամբ այդ ողջ աշ­խա­տան­քը ջուրն ըն­կավ: Այն էլ՝ հենց ընտ­րու­թյուն­նե­րի շե­մին:

Կարճ ա­սած, աշ­խար­հը մտել է ա­մե­նավճ­ռա­կան փուլ, որն այս ամս­վա ըն­թաց­քում կա­րող է դեռ շատ ա­նակն­կալ­ներ մա­տու­ցել: Բայց այն, որ ար­դեն հա­ջորդ ա­միս շատ բան կա­րող է գլխի­վայր շրջվել, դա էլ է սպա­սե­լի: Ու մի­գու­ցե ռու­սա­կան բա­նա­կը հենց այդ վճռա­կան պա­հի՞ն է սպա­սում. դեռ կտես­նենք:

ՔԵ­ՐՈԲ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ


Գործը սարքած ա․ եթե սենց մեզ հետ են վարվում, ժողովրդին տանելու են վարի տան․ Հրանտ ԲագրատյանՈՒՂԻՂ. Լվովյան փողոցի բնակիչների բողոքի ակցիան` քաղաքապետարանի դիմացՏարադրամի փոխարժեքնեը մարտի 4-ինԵ՞րբ է այս տարի նշվելու ԾաղկազարդըԱդրբեջանցի վանդալների թիրախում է հայտնվել Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մայր ՏաճարըԱդրբեջանի ՄԻՊ-ը միջազգային հանրությանը կոչ է արել «լուրջ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա»ՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, Լարսը բաց էՄեծ է նոր ռոմանտիկ հարաբերություններ սկսելու գայթակղությունը. մարտի 4-ի աստղագուշակԼույս չի լինիՌԴ-ի հետ հարաբերությունների նշաձողի իջեցումը հետևանքներ կունենաՕդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանովՄարտի 8-ին Երևանի հասարակական տրանսպորտում կանանցից գումար չի գանձվիՄարտի 4. Օրվա խորհուրդ. Պահք օր 22Ստեփանակերտում քանդում են Արցախի ԱԺ շենքը Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարարըԲաքվի հեռուստատեսության ռեպորտաժ է ներկայացրել՝ աջակցելով ուկրոնացիների կողմում կռվող ադրբեջանցի զինյալներին (Տեսանյութ)Ժիրինովսկու հերթական մարգարեական ելույթը (Տեսանյութ)Ռուսական բանակը Չասով Յար տանող ճանապարհին գրոհում է Իվանովսկոյեն և Բոգդանովկան (Քարտեզ)Բունդեսվերի գեներալները Գերմանիային ներքաշում են Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ. Die WeltwocheՈչնչացվել է ամերիկյան երրորդ «Abrams»-ը. ինչ է դա նշանակում (Տեսանյութ)Ընթանում են շուրջօրյա ծանր մարտեր Օրլովկա-Տոնենկոե-Բերդիչի հատվածում (MAP)Ռուսաստանն այս տարի հաղթանակով կավարտի ՀՌՕ-ն. ՍլուցկիԵս ձեզ «ամո՛թ» չեմ ասում, թեպետ մեծ դժվարությամբ, բայց կաղոթեմ ձեզ համար. Ալլա Հակոբյանի արձագանքը՝ Արմեն ԱյվազյանինԲայդենը հրաժեշտի ժամանակ համբուրել է Իտալիայի վարչապետին (տեսանյութ)Հռոմի պապն աշխարհին զինաթափման կոչ է արելՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներՄատուցվել է Սբ Պատարագ՝ հիշատակությամբ «Տնտեսի» առակիՄինչեւ ուկրաինական պատերազմը Նիկոլը Պուտինին դուր գալու համար ջանք ու եռանդ չէր խնայում. Շարմազանով«Նոր դիվանագիտական ​​թրենդ». Բայդենը համբուրել է Իտալիայի վարչապետի գլուխը (տեսանյութ)Պակիստանի 24-րդ վարչապետ է դարձել 72-ամյա Շեհբազ ՇարիֆըՔննարկել ենք Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության հաստատմանը խոչընդոտող խնդիրներըԲաքուն կրկին մեղադրում է Երևանին ականապատ տարածքների քարտեզները չտալու մեջ«Հուսով ենք՝ Երևանը գիտակցում է այս նախագծի ողջ օգուտը». Ալիևի ներկայացուցիչԳերմանիան պատրաստվում է ՌԴ-ի հետ պատերազմի. Մեդվեդևը՝ գերմանացի զինվորականների խոսակցության մասինՀՀԿ երիտասարդները մասնակցում են Սոչիում անցկացվող միջազգային փառատոնինԻնչպես ներկել ձվերը քրքումով 2024 թվականի Զատիկի համարԵկեղեցու կողքով անցնելիս անպայմա՞ն է խաչակնքելՀայաստանի ո՞ր գյուղերն է այս կամ այն կերպ վերահսկում Ադրբեջանի ԶՈւ-նԵրևանի կենդանաբանական այգում ապառաժ քարերը պոկվել ու թափվել են պոնիների պահման տարածքԿենդանակերպի 3 նշան, որոնց կյանքը մարտի 1-ից կտրուկ կփոխվիՌԴ և Թուրքիայի արտգործնախարարներն անդրադարձել են Կովկասում խաղաղության գործընթացին Շուտով կզրկվենք նաեւ Հայրենիք գաղափարից, իհարկե եթե՝ ինչպես 30 տարի առաջ, հանդուրժենք ու չընդվզենք. Ալլա ՀակոբյանԲիլ Գեյթսը, Ռիհաննան, Ցուկերբերգը` Ասիայի ամենահարուստ մարդու որդու նախահարսանեկան երեկույթինՍթափվեք, Փաշինյանը դավաճան է եւ տանում է Հայաստանն ամբողջովին ոչնչացման. Մարգարիտա ՍիմոնյանԿանանց զբաղվածության առումով աշխարհում առաջին տեղում Հայաստանն էԱնի Կարապետյանի գործով դատական նիստը տեղի կունենա մարտի 4-ինՀունաստանը զորք չի ուղարկի Ուկրաինա. ԱԳ նախարար29 ԱՄՅԱ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻԿ ԳՈՌ ԵՐԻՑՅԱՆԸ ռինգում որևէ պարտություն չի կրելԸնդդիմադիր համարող կուսակցություններն ու անձինք չե՞ն ուզում ցույց տալ, որ համաձայն չեն Արեւմուտքի հրահանգով իրականացվող հակառուսական քայլերի հետ. ԱյվազյանRubymar նավըը խորտակվում է հուսիթների հարվածից հետո (Տեսանյութ)

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода