Փոխարժեք: $ 395.30, 417.56, 6.33
Մի լռեք պատերազմի առջև, որը Ադրբեջանը իրականացնում է հայկական հողի վրա, Մարսելը կաջակցի Արցախին․ Մարսելի քաղաքապետը Արցախի Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպմանը Ռուս խաղաղապահներն արցախցի դպրոցականներին նոր սարքավորումներ և ծրագրակազմ են նվիրել Այսօր պատիվ ունեցա հանդիպելու Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ՝ մարդու, ով խորապես նվիրված է իր երկրին և ժողովրդին․ Ռենո Մյուզելյե Վաղը կարող է Ալիեի մտքին փչի, որ ասենք պետք է մտնեն մեր տները մոնիտորինգ անեն՝ տեսնեն զենք ունե՞նք, թե՞ չէ․ ԱՀ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Արցախի լիակատար ազատության պայքարը ավարտված չէ․ մեր ընտրած ուղուց այլևս շրջադարձ չկա․ Թովմասյան Ինչ կանի ՀՀ-ն, եթե փակվի Լաչինի միջանցքը․ Անկեղծանում է ՔՊ-ական պատգամավորը Ռուսաստանն օտարերկրյա գործակալների ցանկում է ներառել Ռուբեն Ապրեսյանին Հետ կանչել Գուժ Մանուկյանի եվ ԼուսինեԿիրակոսյանին ուղարկված ծանուցումները․ Հայտնի փաստաբանը ահազանգում է «Ժողովուրդ». Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած աշխատանքային խումբը պարապուրդի է մատնվել «Ժողովուրդ». Արսեն Թորոսյանը «սեւ ցուցակում» է հայտնվել

ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏՆԵՐԻ ՍԱՐՍԱՓՆԵՐԸ

Վերլուծություն

Եվ այս­պես, Նի­կո­լի ըն­տա­նե­կան աղ­բա­կայ­քը շա­րու­նա­կեց «հա­վաս­տի աղ­բյու­րով» իբր սեն­սա­ցի­ոն ար­տա­հոս­քե­րը: Երկ­րորդ «սե­րի­ան» վե­րա­բե­րում էր Ռու­սաս­տա­նին: Ե­թե ա­վան­դա­բար Նի­կո­լի հա­մար ա­մեն ին­չի մե­ղա­վո­րը «նախ­կին­ներն» է­ին, ա­պա հի­մա ժան­րի կա­նո­նի զար­գա­ցու­մով դրան հա­վել­վե­ցին ռուս­նե­րը: Այ­լա­սեր­ված տրա­մա­բա­նու­թյու­նը նույնն է, որ բո­լո­րը մե­ղա­վոր են, «խեղճ» Նի­կոլն ի՞նչ ա­ներ` «նախ­կին­նե­րը» ա­մեն ինչ ծա­խե­ցին, ռազ­մա­վա­րա­կան դաշ­նա­կիցն էլ ո­րո­շեց Ար­ցա­խի ու Սյու­նի­քի հաշ­վին եղ­բայ­րա­նալ թուր­քի հետ: Սա­կայն Նի­կոլն ընկ­նում է իր իսկ լա­րած ծու­ղա­կը...

ՆՈՐ ՀԱ­ՎԱ­ՍԱ­ՐՈՒՄ. ՔՊ=ԱԺԲ

Նի­կո­լի հե­ղի­նա­կած «դե­ղին­մա­մու­լա­յին» հոդ­վա­ծը լավ էլ հա­վակ­նոտ վեր­նա­գիր ու­նի. «Ինչ է ու­զում Ռու­սաս­տա­նը. ի գի­տու­թյուն Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի, ե­րեք նա­խա­գահ­նե­րի և փոր­ձա­գի­տա­կան հան­րու­թյան»: Եվ այն­տեղ նա շա­րադ­րում է այն, ին­չը հան­րու­թյան ու­ղեղ­նե­րի մեջ տև­ա­կան ժա­մա­նակ ձգտում է լցնել ԱԺԲ-ն իր Տե­լեգ­րամ ա­լիք­նե­րով և ԱՄՆ դրոշ­նե­րով զար­դար­ված սա­կա­վա­մարդ հան­րա­հա­վաք­նե­րով: Մեջ­բե­րում այդ գլուխ­գոր­ծո­ցից. «Ռու­սաս­տա­նը Հա­յաս­տա­նից հա­մա­րյա ու­զում է այն, ինչ ու­զում է Ուկ­րա­ի­նա­յից, որ այն դառ­նա «Ռու­սաս­տան-Բե­լա­ռուս» մի­ու­թե­նա­կան պե­տու­թյան կամ Ռու­սաս­տա­նի մաս: Ու ե­թե Ուկ­րա­ի­նա­յի դեպ­քում նման ար­դյուն­քի հա­մար ՌԴ-ն օգ­տա­գոր­ծում է ռու­սա­կան և գու­ցե բե­լա­ռու­սա­կան զոր­քե­րը, Հա­յաս­տա­նի դեպ­քում օգ­տա­գոր­ծում է Ադր­բե­ջա­նի և ո­րոշ չա­փով էլ ՀՀ-ում տե­ղա­կայ­ված ռու­սա­կան զոր­քե­րը:

Գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ի­մաս­տը հե­տև­յալն է՝ ցույց տալ Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գա­յին խո­ցե­լի­ու­թյու­նը, որ­պես­զի վեր­ջինս րո­պե ա­ռաջ դի­մի «Ռու­սաս­տան-Բե­լա­ռուս» մի­ու­թե­նա­կան պե­տու­թյան մաս դառ­նա­լու հա­մար: Այս տրա­մա­բա­նու­թյու­նը զար­գաց­նե­լու քայ­լե­րը Ադր­բե­ջա­նի ագ­րե­սի­վու­թյունն է, ՀՀ-ում տե­ղա­կայ­ված ռու­սա­կան զոր­քի ի­ներ­տու­թյու­նը, Ռու­սաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան ի­ներ­տու­թյու­նը և Հա­յաս­տա­նին զեն­քի մա­տա­կա­րար­ման պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րը չկա­տա­րե­լը: Վեր­ջին գոր­ծի­քի կի­րա­ռու­մը պա­տա­հա­կան չէ և օգ­տա­գործ­վել է նա­և նախ­կի­նում, զո­րօ­րի­նակ՝ 2016-ի պա­տե­րազ­մից ա­ռաջ և հե­տո: Հա­յաս­տա­նը պետք է հնա­րա­վո­րինս խո­ցե­լի լի­նի, որ հնա­րա­վո­րինս պինդ գրկի Ռու­սաս­տա­նին»:

Վլա­դի­միր Պու­տի­նի խոս­նա­կը կայ­ծակ­նա­յին ա­րա­գու­թյամբ հեր­քել է նի­կո­լաս­տեղծ վար­կա­ծը, թե ՀՀ և Ադր­բե­ջա­նի ԶՈՒ մի­ջև վեր­ջին մար­տե­րը կապ­ված են Մոսկ­վա­յի ցան­կու­թյան հետ՝ ճնշում գոր­ծադ­րե­լու Հա­յաս­տա­նի վրա՝ Մի­ու­թե­նա­կան պե­տու­թյա­նը մի­ա­նա­լու հա­մար: Պա­տաս­խա­նե­լով լրագ­րող­նե­րի հար­ցին՝ ՌԴ նա­խա­գա­հի մա­մու­լի քար­տու­ղար Դմիտ­րի Պես­կովն ա­սել է. «Ոչ, սա ակն­հայտ ան­հե­թե­թու­թյուն է»: Դե ինչ, կա­պի­տու­լյան­տը նոր «բար­ձունք» նվա­ճեց` նրա մա­նի­պու­լյա­տիվ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյու­նը հեր­քում է ոչ թե ընդ­դի­մու­թյու­նը կամ փոր­ձա­գետ­նե­րը, այլ գեր­տե­րու­թյան ղե­կա­վա­րի խոս­նա­կը` ան­ձամբ: Սա­կայն ու­շագ­րավ է, որ կա­պի­տու­լյան­տի շա­րադ­րան­քը կար­ծես ԱԺԲ-ի քա­րոզ­չու­թյան «քո­փի-փեյսթ» լի­նի, այդ թվում դե­տալ­նե­րով: Եվ ուր­վագծ­վում է ներ­քա­ղա­քա­կան հա­վա­սա­րում` ՔՊ=ԱԺԲ: Այ­սինք` Սէ­ֆի­լյա­նենք ոչ մի հա­կա­նի­կո­լա­կան էլ չեն, և ԱԺԲ-ի ա­ռաջ­նորդ­նե­րի սպառ­նա­լի­քը` «ապստամ­բել» խուն­տա­յի դեմ, այժմ ըն­կալ­վում է որ­պես է­ժան մի­մո­սու­թյուն:

Իսկ 2016-ից ա­ռաջ և հե­տո Հա­յաս­տա­նին ռու­սա­կան զեն­քից զրկե­լը այն­քան զռռա­ցող սուտ է, որ դրան հա­վա­տա­լու հա­մար հարկ է հա­վի հի­շո­ղու­թյուն ու­նե­նալ: Թար­սի պես հենց այդ ժա­մա­նակ, ՔՊ-ական­նե­րի կող­մից ա­տե­լի Սերժ Սարգ­սյա­նի օ­րոք, Հա­յաս­տա­նը ձեռք բե­րեց «Իսկան­դեր­նե­րը» և նվեր ստա­ցավ 50 հա­զար տոն­նա ռու­սա­կան սպա­ռա­զի­նու­թյուն: Իսկ «Քա­ղա­քա­ցի­ա­կան գի­տակ­ցու­թյուն» ՀԿ նա­խա­գահ Նա­րեկ Սամ­սո­նյա­նը Նի­կո­լի խզբզան­քը ո­րա­կում է ինք­նա­խոս­տո­վա­նա­կան ցուց­մունք. «Հա­վաս­տի աղ­բյուր», հի­մա հաս­կա­ցա՞ր, թե ոնց իշ­խա­նու­թյան ե­կար, ին­չի՞ հա­մար ե­կար, «դըմփ դըմփ հու»-ն բե­րե՞ց, թե մի­ջազ­գա­յին կոն­սեն­սու­սը: Ու հաս­կա­նո՞ւմ ես, որ էդ դե­րը ստանձ­նե­լով` քեզ դարձ­րե­ցիր հա­յոց պատ­մու­թյան մե­ծա­գույն թշնա­մին ու դու մի բան էլ ի­րենց պատ­կե­րաց­րա­ծից ա­վե­լին ա­րե­ցիր... Վիժ­ված­քի վեր­ջին օ­րե­րի «բա­ցա­հայ­տում­նե­րը» յու­րօ­րի­նակ ինք­նա­խոս­տո­վա­նու­թյուն­ներ են, ո­րոն­ցում գրե­թե ու­ղիղ տեքս­տով գրված են 2018-ի իշ­խա­նա­փո­խու­թյան պատ­ճա­ռա­հե­տև­ան­քա­յին կա­պերն ու իր առ­ջև դրված հա­կա­պե­տա­կան պա­հանջ­նե­րի տրա­մա­բա­նու­թյունն ու բո­վան­դա­կու­թյու­նը: Դե, իսկ պա­հանջ­նե­րի կա­տար­ման ար­դյու­նա­վե­տու­թյու­նը տես­նում ենք բո­լորս»:

ՄԱ­ՀԱ­ՊԱ­ՏԻ­ԺԸ ՍԱՀ­ՄԱ­ՆԱԴ­ՐՈՒ­ԹՅԱՄԲ ԱՐ­ԳԵԼ­ՎԱԾ Է, ԲԱՅՑ…

Ար­դեն աք­սի­ո­մա­տիկ ճշմար­տու­թյուն է, որ կա­պի­տու­լյան­տի հա­մար իշ­խա­նու­թյան մնա­լը ողջ մնա­լու մի­ակ ե­րաշ­խիքն է: Ճիշտ է, մա­հա­պա­տի­ժը ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյամբ ար­գել­ված է, սա­կայն Նի­կո­լի գրպա­նում մին­չև իր պաշ­տո­նա­վար­ման ա­վարտ մնա­ցած դհոլ­չի Ար­թուր Դավ­թյանն ակն­հայ­տո­րեն հենց խուն­տա­յի պատ­վե­րով հա­րու­ցեց պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյան հա­մար մա­հա­պատ­ժի վե­րա­կանգն­ման գոր­ծըն­թա­ցը, այդ թվում` դի­մեց Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյան հա­մար: Խուն­տա­յի հա­մար դա դի­տարկ­վում էր որ­պես գոր­ծիք` գե­րա­գույն գլխա­վոր դա­վա­ճա­նի և նրա թի­մի գոր­ծած դա­վա­ճա­նու­թյու­նը «անհար­մար» վկա­նե­րի գրպա­նը գցե­լու և նրանց ընդ­միշտ լռեց­նե­լու հա­մար: Սա­կայն ե­թե Ար­թուր Դավ­թյա­նի «ճտի­կով» գոր­ծի դրած բյու­րոկ­րա­տական մե­քե­նա­յի ի­ներ­ցի­ա­յով բա­նը հաս­նի այդ մե­խա­նիզ­մի ի­րա­կա­նաց­մա­նը, ա­պա այդ բու­մե­րան­գը ան­պայ­ման կզար­կի կա­պի­տու­լյանտ­նե­րին: Հե­տև­ա­բար, ճիշտ են ա­նում, որ վա­խե­նում են...

Իսկ հո­գե­զա­վակ Նի­կո­լի հո­գե­հայր ԼՏՊ-ն շտա­պեց Վե­հա­փա­ռի մոտ կազ­մա­կերպ­ված հան­դի­պու­մը նեն­գա­փո­խել կա­պի­տու­լյան­տի հետ երկ­խո­սու­թյան կեղծ օ­րա­կար­գի և մե­ղադ­րել. «Այդ գոր­ծըն­թացն ար­դեն իսկ վի­ժեց­վել էր Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի գրե­թե 3 ժամ տև­ած ա­սու­լի­սի և Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի՝ հա­ջորդ օ­րը տված երկ­ժա­մյա հար­ցազ­րույ­ցի հե­տև­ան­քով: Դրանց ար­դյուն­քը, փաս­տո­րեն, հե­տև­յալն է. Քո­չա­րյա­նի նպա­տակն ա­մեն գնով Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյան տա­պա­լումն է, իսկ Փա­շի­նյա­նի նպա­տա­կը՝ ա­մեն գնով իր իշ­խա­նու­թյան պահ­պա­նու­մը: Սրա­նով, ըստ է­ու­թյան, նրանք մի­ա­ձայ­նու­թյամբ հայ­տա­րա­րե­ցին, որ երկ­խո­սու­թյան կա­յաց­մա­նը հաս­նե­լու կա­մուրջ­ներն այր­ված են»: Բայց, գրո՛ղը տա­նի, չէ՞ որ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի ա­ռանց­քա­յին գա­ղա­փար­նե­րից էր կա­պի­տու­լյան­տին «մար­դա­սի­րա­կան մի­ջանցք» տա­լու մեր­ժե­լի կոն­ցեպ­տը, ո­րը երկ­րոր­դե­ցին նա­և նրա թի­մա­կից­նե­րը: Ու­րեմն վա­խը լրիվ կու­րաց­րե՞լ է Նի­կո­լին, և նրան «տա­նիք կանգ­նած» ԼՏՊ-ն նո՞ւյնպես չի հա­վա­տում «մար­դա­սի­րա­կան մի­ջանց­քին»:

Սա­կայն ԼՏՊ-ն նա­և ի­րեն թույլ տվեց զգու­շո­րեն պա­տաս­խա­նել Սերժ Սարգ­սյա­նի գրա­սե­նյա­կի հայ­տա­րա­րու­թյա­նը, որ­տեղ ա­նըն­դու­նե­լի և բա­ցար­ձա­կա­պես ոչ տե­ղին է­ին հա­մար­վել նա­խա­գահ Տեր-Պետ­րո­սյա­նի նա­խորդ օր­վա հայ­տա­րա­րու­թյան մեջ Ցյու­րի­խյան ար­ձա­նագ­րու­թյուն­նե­րի և գոր­ծող իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի կող­մից հայ-թուր­քա­կան հաշ­տու­թյան ստո­րագր­վե­լիք պայ­մա­նագ­րի մի­ջև հա­մե­մա­տու­թյուն­նե­րը: Եվ ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գա­հի գրա­սե­նյա­կը դա ան­պա­տաս­խան չթո­ղեց: Մաս­նա­վո­րա­պես, շեշտ­վեց. «Վի­րա­վո­րա­կան է այդ փաս­տաթղ­թի հա­մե­մա­տու­թյու­նը ՀՀ գոր­ծող կա­ռա­վա­րիչ­նե­րի կող­մից խայ­տա­ռակ պայ­ման­նե­րով բա­նակց­վող և ստո­րագր­ման պատ­րաստ­վող պայ­մա­նագ­րի հետ»: Սերժ Սարգ­սյա­նի գրա­սե­նյա­կը նա­և հի­շեց­րեց. «ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան հա­մար հիմք ծա­ռա­յող՝ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ան­կա­խու­թյան հռչա­կագ­րի, 11-րդ կե­տում ամ­րագր­ված է. «Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը սա­տար է կանգ­նում 1915 թվա­կա­նին Օս­մա­նյան Թուր­քի­ա­յում և Ա­րևմ­տյան Հա­յաս­տա­նում հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման գոր­ծին»: 2008-2018թթ. ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գա­հի ղե­կա­վար­ման տա­րի­նե­րին Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյունն ան­շե­ղո­րեն ա­ռաջ­նորդ­վել է վե­րո­հի­շյալ դրույ­թով և ոչ մի­այն խոս­քով, այ­լև այդ դրույ­թի շրջա­նակ­նե­րում գործ­նա­կա­նում ի­րա­կա­նաց­ված քայ­լե­րով»:

Իսկ մենք մեր կող­մից հի­շեց­նենք, թե ինչ էր շեշտ­վել Սերժ Սարգ­սյա­նի սեպ­տեմ­բե­րի 21-ի ու­ղեր­ձում` «Ամե­նա­մեծ փոր­ձու­թյու­նը, ո­րը փոր­ձանք դար­ձավ հայ ժո­ղովր­դի գլխին, հան­դուր­ժելն է սուտ խոս­տում­նե­րով իշ­խա­նու­թյու­նը զավ­թած կա­պի­տու­լյանտ կա­ռա­վա­րիչ­նե­րին, ո­րոնք անխ­նա մսխում են ան­կախ պե­տա­կա­նու­թյան կերտ­ման ու ամ­րապնդ­ման ճա­նա­պար­հին ու­նե­ցած բո­լոր ձեռք­բե­րում­նե­րը և լրջա­գույն վտան­գի տակ են դրել մեր պե­տու­թյան ու ժո­ղովր­դի ա­պա­գան»:

Եվ «օդում կախ­ված հա­վաս­տի դա­վա­ճա­նը» նո­րա­նոր ստե­րով ու «մու­տի­լով­կա­նե­րով» պլստա­լու շանս չու­նի...

 ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Մի լռեք պատերազմի առջև, որը Ադրբեջանը իրականացնում է հայկական հողի վրա, Մարսելը կաջակցի Արցախին․ Մարսելի քաղաքապետը Արցախի Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպմանըՌուս խաղաղապահներն արցախցի դպրոցականներին նոր սարքավորումներ և ծրագրակազմ են նվիրելԱյսօր պատիվ ունեցա հանդիպելու Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ՝ մարդու, ով խորապես նվիրված է իր երկրին և ժողովրդին․ Ռենո ՄյուզելյեՎաղը կարող է Ալիեի մտքին փչի, որ ասենք պետք է մտնեն մեր տները մոնիտորինգ անեն՝ տեսնեն զենք ունե՞նք, թե՞ չէ․ ԱՀ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Արցախի լիակատար ազատության պայքարը ավարտված չէ․ մեր ընտրած ուղուց այլևս շրջադարձ չկա․ ԹովմասյանԻնչ կանի ՀՀ-ն, եթե փակվի Լաչինի միջանցքը․ Անկեղծանում է ՔՊ-ական պատգամավորըՌուսաստանն օտարերկրյա գործակալների ցանկում է ներառել Ռուբեն ԱպրեսյանինՀետ կանչել Գուժ Մանուկյանի եվ ԼուսինեԿիրակոսյանին ուղարկված ծանուցումները․ Հայտնի փաստաբանը ահազանգում է«Ժողովուրդ». Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած աշխատանքային խումբը պարապուրդի է մատնվել«Ժողովուրդ». Արսեն Թորոսյանը «սեւ ցուցակում» է հայտնվելՄակրոնը վերահսկվում է ԿՀՎ-ի կողմից. Իրանի հետախուզության ղեկավարԷր Ռիադի դեսպանատների շրջանում տասը տարվա ընթացքում առաջին անգամ բարձրացվել է Սիրիայի դրոշը«Փաստ». Փաշինյանն ուզում է Պապիկյանին ամբողջովին կախել «կրյուչոկից»«Հրապարակ». Իշխանական կուսակցությունը կհավաքվի ՀՀԿ-ականի օբյեկտումԷր-Ռիադի և Պեկինի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագր է ստորագրվել«Ժողովուրդ». Թիմի ներսում խարդավանքներ հյուսող Անդրանիկ Քոչարյանը նոր թիրախներ ունի«Փաստ». Շատերը կարող են փողից «կտրվել»«Հրապարակ». ՔՊ-ն լրջորեն նախապատրաստվում է Երեւանի ավագանու ընտրություններին. կլինեն «պադնոժկա» տվող խմբերOPEC+-ի անդամ երկրները և Չինաստանը դուրս կգան ԱՄՀ-ից 2023թ.-ին. Saxo Bank-ի փորձագետներՍի Ցզինպինի հանդիպումը Մուհամեդ բեն Սալմանի հետ նոր աշխարհակարգի սկիզբն է. փորձագետ«Փաստ». «Համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը մահակ են դարձնելու»«Հրապարակ». Սաղաթելյանի հոր դեմ գործ են հարուցել«Ժողովուրդ». ՊՎԾ-ն մտել է Քրեակատարողական ծառայություն. Փաշինյանից հրահանգ կաՌուսական բանակը հարձակվում է Լիմանի ուղղությամբ (Քարտեզ)Ուկրաինական հրամանատարությունը խաբելով վարձկաններին տարել է Արտյոմովսկի «մսաղաց»Զելենսկուն իշխանությունից զրկելու գերծընթացը սկսվել էՈւնենք զոհված եւ անհետ կորած զինվորականներ. Ապարանի համայնքապետարանը նպատակահարմար չի գտնում քաղաքը զարդարելԶԱՐ­ՄԱՆՔադրբեջանը իրենից ոչինչ չներկայացնող պետություն է, բայց շատ հարմար հավաքական արևմուտքին և թուրքիային. Գևորգ ԳևորգյանԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՊուտինը հայտարարել է ԵԱՏՄ-ում առաջիկա երկու տարում գազի միասնական շուկա ստեղծելու անհրաժեշտության մասինՉի եղել պատերազմի հայտարարում, ուրեմն՝ չի էլ կարող լինել խաղաղության պայմանագիր. ԲաբուխանյանՌԴ-ն թեքվում է դեպի Արեւելք, իսկ այն ոչ միայն Չինաստանն է. ՄոզոլինԱռ այս պահը քանի պատգամավոր է հրաժարվել «Հայաստան» դաշինքիցԱԱ-2022. Խորվաթիան պայքարից դուրս թողեց Բրազիլիայի ընտրանուն (տեսանյութ)Ով է «Հայաստան» դաշինքի նորընտիր պատգամավորներից Արման ՂազարյանըԴրույքաչափի 50%-ի չափով հավելում` նաեւ ԲԴԽ-ականներինԺողովուրդը, բռունցք դարձած, արհավիրք իշխանությանն ասելու է` ցտեսություն. ԴանիելյանՊուտինը՝ Ռուսաստանում նոր մոբիլիզացիայի մասինԿապ չունի` ձմեռ է, թե ամառ. լինելու են շատ կարեւորագույն իրադարձություններ. ԲաբայանՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության հայտարարությունըԹե՛ Գուժ Մանուկյանի եւ թե՛ Լուսիկ Կիրակոսյանի հետ թատրոնը իր կապը չի դադարեցնելու. ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐՑավոք, տեսնում ենք լարվածության աճ Լեռնային Ղարաբաղում՝ ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում. Փաշինյանը՝ ՊուտինինՀայաստանը ՌԴ-ի առանցքային ռազմավարական գործընկերն է Անդրկովկասում. ՇոյգուՊուտինը ԵԱՏՄ ղեկավարներին հրավիրել է Սանկտ Պետերբուրգում նախաամանորյա ոչ պաշտոնական հանդիպմանըՀասկանո՞ւմ եք՝ 1 մլրդ $-ն ինչ ա․ դա տոտալիզատորներին ա գնում, իսկ մենք քնած ենքԵթե հոկտեմբերի 27-ին Վազգեն Սարգսյանի մոտ զենք լիներ, չէր կրակի. հարցն այլ ձև կլուծվեր. Քոչարյան (Video)Չի կարող նորմալ մարդը, Աննա-Էրատոյի պարագայում 4 զավակի մայրն այսպիսի գրառում անել. սա ի՞նչ է խմում կամ ծխում.Գագիկ ՀամբարյանՄալենան բեմից ընկել է. Եվրատեսիլյան ելույթը վտանգվա՞ծ է.Mediahub.am

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.30 417.56 6.33
Ереван погода