Փոխարժեք: $ , ,
Ադրբեջանցիները պղծել են «Դեդո-բաբոյի» հուշարձանը Հայաստանի գլխին ինչ կբերի Նիկոլի «խաղաղության պայմանագիրը» Ինչո՞ւ է Ալիեւին պետք այս երեք ամսվա պաուզան Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը մանրամասներ է ներկայացնում Լևոն Մնացականյանին գերեվարելու մասին Ինչպես ադրբեջանցի ստաժորների գաղտնի բանակը ներթափանցեց գերմանական ժողովրդավարություն. Vice Անցակետը հատածների, չհատածների մասին որևէ նյութ, անուն-ազգանուն մի հրապարակեք. Տիգրան Աբրահամյան Փաշինյանը մի կողմից ճանաչում էր Ադրբեջանի ամբողջականությունը, մյուսից՝ շնորհավորում էր ԼՂՀ-ին Մեր տղերքի կռիվները իմ հաշվարկով մոտ 4–6 ամսով հետ գցեցին թշնամուն ՀՀ-ին հարվածելու իր պլաններում Դավիթ Մանուկյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը՝ 4 ամիս ժամկետով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը շարունակում է արդի հարց մնալ. Կրեմլ

19-րդ դարի ինչ քարտեզի մասին է խոսում ագրեսորը.Քարտեզագետը բացառիկ տեղեկություն է բացահայտում

Տեսանյութեր

Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լի­եւն օ­րեր ա­ռաջ այ­ցե­լել էր օ­կու­պաց­ված Բեր­ձոր քա­ղաք, որն այս տար­վա օ­գոս­տո­սի 25-ին, Լա­չի­նի մի­ջանց­քի եր­թու­ղու փո­փո­խու­թյու­նից հե­տո, Նի­կո­լը նվի­րեց ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մին: Լա­չի­նից Ա­լի­ե­ւը հայ­տա­րա­րեց. «Եվս մեկ ան­գամ ա­սում եմ՝ մենք պատ­րաստ ենք քննար­կում­նե­րի եւ պա­տաս­խա­նա­տու վե­րա­բեր­մունք ենք ցու­ցա­բե­րում սահ­մա­նա­զատ­ման հար­ցե­րով հայ-ադրբե­ջա­նա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րին: Մենք հա­վա­քել ենք բո­լոր քար­տեզ­նե­րը: Եվս մեկ ան­գամ ու­զում եմ ա­սել, որ ու­նենք բո­լոր քար­տեզ­նե­րը, այդ թվում՝ ե՛ւ 19-րդ դա­րի, ե՛ւ 20-րդ դա­րի ե՛ւ ա­վե­լի վաղ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծի, եւ այդ քար­տեզ­նե­րում ե­րե­ւում է, թե ով որ­տեղ է ե­ղել»: Այդ ի՞նչ 19-րդ դա­րի եւ ա­վե­լի վաղ ժա­մա­նակ­նե­րի քար­տեզ­նե­րի մա­սին խոս­քը, ի վեր­ջո, ո՞ր քար­տեզ­նե­րով պետք է ի­րա­կա­նաց­վի սահ­մա­նա­զա­տում-սահ­մա­նագ­ծու­մը: Հար­ցի պա­տաս­խա­նը «Իրա­վունք TV»-ի ե­թե­րում զրու­ցել ենք աշ­խար­հագ­րա­գետ եւ քար­տե­զա­գետ-քար­տե­զա­բան ՌՈՒ­ԲԵՆ ԳԱ­ԼԻ­ՉՅԱ­ՆԻ հետ, ով նախ նկա­տեց.

— Այդ­պի­սի քար­տեզ գո­յու­թյուն չու­նի: Ադր­բե­ջա­նը 1918 թվա­կա­նից ա­ռաջ գո­յու­թյուն չու­ներ, ինչ­պե՞ս կա­րող է ու­նե­նալ քար­տեզ­ներ, այն էլ՝ հին քար­տեզ­ներ: Ամ­բողջ աշ­խար­հի հին քար­տեզ­նե­րը կա­րող եք նա­յել, Ադր­բե­ջան պե­տու­թյուն գո­յու­թյուն չու­նի դրան­ցում: Հա­րա­վից՝ հյու­սիս կա պարս­կա­կան Ադր­բե­ջան նա­հան­գը, որն ի­րենց հետ կապ չու­ներ:

— Պա­րոն Գա­լի­չյան, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ՄԱԿ-ում նշել է, որ «եթե Ադր­բե­ջա­նը ճա­նա­չի Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյու­նը  ոչ թե տե­սա­կա­նո­րեն, այլ կոնկ­րետ, ես նկա­տի ու­նեմ մեր մի­ջազ­գայ­նո­րեն ճա­նաչ­ված 29.800 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետր տա­րած­քի ամ­բող­ջա­կա­նու­թյու­նը, կնշա­նա­կի, որ մենք կա­րող ենք խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նա­գիր կնքել»: Այս տա­րած­քի մեջ մտնում են նա­եւ անկ­լավ­նե՞րը:

— Անկ­լավ­նե­րն ըն­դա­մե­նը 40 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետր են: Բայց ե­թե Ադր­բե­ջա­նը տար­բեր տե­ղե­րում հայ­տա­րա­րում է, թե ին­քը Ադր­բե­ջա­նի ա­ռա­ջին հան­րա­պե­տու­թյան եւ ոչ թե Սո­վե­տա­կան Ադր­բե­ջա­նի ի­րա­վա­հա­ջորդն է, ու­րեմն խորհր­դա­յին տա­րի­նե­րին ի­րեն տրված հո­ղե­րը չի կա­րող ու­զե­նալ եւ ոչ էլ վերց­նել: 1918-1920 թվա­կան­նե­րին Հա­յաս­տա­նում անկ­լավ գո­յու­թյուն չու­ներ, անկ­լավ­նե­րի մա­սին այդ եր­կի­րը չի կա­րող խո­սել՝ ըստ իր սահ­մա­նադ­րու­թյան:

Բայց ե­թե գնում ենք խորհր­դա­յին ժա­մա­նա­կաշր­ջան, երբ մեր տա­րած­քը մո­տա­վո­րա­պես 29.800 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետր է: Ես վստահ չեմ՝ պա­րոն վար­չա­պե­տը անկ­լավ­նե­րը նկա­տի՞ է ու­նե­ցել, թե՝ ոչ, բայց ա­մեն դեպ­քում դա Հա­յաս­տա­նի ու Ադր­բե­ջա­նի մի­ջեւ Խորհր­դա­յին Մի­ու­թյան նշած սահ­ման­ներն են:

Սա­կայն այդ սահ­ման­նե­րից այժմ Ադր­բե­ջա­նը ա­ռաջ է ե­կել ու մտել Հա­յաս­տա­նի տա­րածք:

Ե­թե մենք ու­զում ենք սահ­մա­նա­զա­տում եւ սահ­մա­նագ­ծում սկսել, Ադր­բե­ջա­նը պետք է ու­ժե­րը հետ տա­նի այն սահ­ման­ներ, որն ին­քը ժա­մա­նա­կին վա­վե­րաց­րել է: Քա­նի որ Խորհր­դա­յին Մի­ու­թյան սահ­ման­նե­րով է ան­կա­խա­ցել, պետք է այդ ժա­մա­նա­կի սահ­ման­ներ վե­րա­դարձ­նի իր զոր­քե­րը, ոչ թե Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քում մնա:

Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քում մնա­լու դեպ­քում մենք ի­րա­վունք չու­նենք սահ­մա­նա­զա­տում սկսե­լու: Ըստ է­ու­թյան, այդ եր­կի­րը ե­կել ու գրա­վել է մեր տա­րած­քը: Պետք է հետ քաշ­վի, եւ, ընդ ո­րում՝ ոչ մի­այն Ռու­սաս­տա­նի, այլ նա­եւ մի­ջազ­գա­յին այլ դե­րա­կա­տար­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ պետք է տե­ղի ու­նե­նան սահ­մա­նա­զա­տումն ու սահ­մա­նագ­ծու­մը:

— Վեր­ջերս, ի դեպ, շատ հա­ճախ է վար­չա­պե­տի կող­մից 29.800 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետր տա­րած­քի մա­սին հի­շա­տակ­վում: Ի՞նչ եք կար­ծում, ե­թե այդ երկ­րի հետ կա սահ­մա­նա­յին վեճ, եւ սահ­մա­նա­զա­տում ու սահ­մա­նագ­ծում չեն ար­վել, կա­րիք կա՞ այդ թի­վը ա­նընդ­հատ նշել, հի­շա­տա­կել:

— Բայց պե՞տք է մի տե­ղից սկսել, թե՝ ոչ: Պետք է սկսել նրա­նից, որ նախ­կի­նում ե­ղել է, այ­սինքն՝ Խորհր­դա­յին Մի­ու­թյան տա­րի­նե­րից է չէ՞ ե­ղել այդ տա­րած­քը: Դրա­նից հե­տո պետք է նստել, բա­նակ­ցել, տես­նել՝ ար­դյոք այն տա­րածք­նե­րը, ո­րոնք Հա­յաս­տա­նից 1929-1930-ական թվա­կան­նե­րին վերց­վե­ցին Կար­միր Քրդստա­նի պատր­վա­կով, եւ հե­տո երբ ո­րո­շե­ցին, որ Կար­միր Քրդստան չի ստեղծ­վե­լու, էդ տա­րածք­նե­րն էլ հետ չտվե­ցին Հա­յաս­տա­նին, պա­հե­ցին ի­րենց, ի՞նչ են հի­մա լի­նե­լու: Դա ար­դեն ի­րա­վա­կան խնդիր է:

Այն­պես որ, 29.800 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետր տա­րած­քը, որ նշվում է, նոր­մալ է, դա Հա­յաս­տա­նի մի­ջազ­գայ­նո­րեն ճա­նաչ­ված տա­րածքն է, Խորհր­դա­յին Մի­ու­թյան ժա­մա­նակ էլ դա վա­վե­րաց­րել են Հա­յաս­տա­նը եւ Ադր­բե­ջա­նը: Ադր­բե­ջանն ա­սում է՝ ին­քը 1918-20 թվա­կան­նե­րի ժա­ռանգն է, իսկ այդ ժա­մա­նակ անկ­լավ­ներ չկա­յին, Նա­խի­ջե­ւանն ու Ղա­րա­բաղն էլ վի­ճե­լի երկ­րա­մա­սեր է­ին, Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում չէ­ին:

— ՄԱԿ-ում Փա­շի­նյա­նը նա­եւ հարց էր հնչեց­րել Ա­լի­ե­ւին՝ կա­րո՞ղ եք ցույց տալ Հա­յաս­տա­նի քար­տե­զը, ո­րը ճա­նա­չում է կամ պատ­րաստ է ճա­նա­չե­լու՝ որ­պես Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյուն…

— Ես էլ եմ այդ հար­ցը բազ­միցս բարձ­րաց­նում՝ թող Ադր­բե­ջա­նը ցույց տա, թե ի՞նչ սահ­ման­նե­րով է ճա­նա­չում, թող հին քար­տեզ­ներ բե­րի: Գո­յու­թյուն չու­նեն այդ­պի­սի քար­տեզ­ներ: Այդ եր­կի­րը կա­րող է մի քար­տեզ գծել, բե­րել: Կա­րող է իր գծածն ու­նե­նալ, բայց դա ի­րա­կան չի կա­րող լի­նել, ի­րա­վա­կան ար­ժեք չի կա­րող ու­նե­նալ: Մին­չեւ 1918 թվա­կա­նը գո­յու­թյուն չու­նի մի քար­տեզ, ո­րում նշված լի­նի Ադր­բե­ջան ա­նու­նով պե­տու­թյուն:

— Լավ, տես­նում ենք, որ կող­մե­րը տար­բեր մո­տե­ցում­ներ ու­նեն: Այդ դեպ­քում ինչ­պե՞ս կա­րող է այս հար­ցը լուծ­վել:

— Մի­ջազ­գա­յին դա­տա­րան պետք է դի­մել, մաս­նա­գետ­նե­րի միջ­նոր­դու­թյամբ պետք է հար­ցը լու­ծել: Մեզ ան­կողմ­նա­կալ միջ­նորդ է պետք, ոչ թե մի­այն Ռու­սաս­տա­նը: Ռու­սաս­տա­նի ու­նե­ցած 1920-22 թվա­կան­նե­րի քար­տեզ­նե­րի հի­ման վրա Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քը 31.000 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետր տա­րածք ու­նի, բայց ռուս­ներն այդ քար­տեզ­նե­րը մեզ չեն տա­լիս: Պու­տինն էլ ա­սաց, որ կան քար­տեզ­ներ, ո­րոնք մի­այն Մոսկ­վան ու­նի:

Այն­պես որ, մենք պետք է 29.800 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետ­րից սկսենք ու աշ­խա­տենք հաս­նել 31 հա­զա­րի: Ու այդ ա­մե­նը ի­րա­վա­կան ճա­նա­պար­հով պետք է ա­նել, իսկ դա եր­կար տա­րի­ներ կա­րող է տե­ւել:

Զրույ­ցը` Ի­ԼՈ­ՆԱ Ա­ԶԱ­ՐՅԱ­ՆԻ

Հ.Գ. Ամ­բող­ջա­կան զրույ­ցը դի­տեք «Իրա­վունք TV»-ի ե­թե­րում` այ­ցե­լե­լով հա­մա­նուն կայ­քէջ:

 

 

 


Ադրբեջանցիները պղծել են «Դեդո-բաբոյի» հուշարձանըՀայաստանի գլխին ինչ կբերի Նիկոլի «խաղաղության պայմանագիրը»Ինչո՞ւ է Ալիեւին պետք այս երեք ամսվա պաուզանԱդրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը մանրամասներ է ներկայացնում Լևոն Մնացականյանին գերեվարելու մասինԻնչպես ադրբեջանցի ստաժորների գաղտնի բանակը ներթափանցեց գերմանական ժողովրդավարություն. ViceԱնցակետը հատածների, չհատածների մասին որևէ նյութ, անուն-ազգանուն մի հրապարակեք. Տիգրան ԱբրահամյանՓաշինյանը մի կողմից ճանաչում էր Ադրբեջանի ամբողջականությունը, մյուսից՝ շնորհավորում էր ԼՂՀ-ինՄեր տղերքի կռիվները իմ հաշվարկով մոտ 4–6 ամսով հետ գցեցին թշնամուն ՀՀ-ին հարվածելու իր պլաններումԴավիթ Մանուկյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը՝ 4 ամիս ժամկետովՀայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը շարունակում է արդի հարց մնալ. ԿրեմլԵվլախում ավարտվել է Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպումը. հայտնի է՝ ինչ հարցեր են քննարկվելՈրտեղ է Դավիթ Բաբայանը իրականումԱդրբեջանցիները կալանավորել են «Հայաստան դաշինքի» պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի եղբորըԱլեն Սիմոնյանը հանդիպել է Գերագույն ռադայի նախագահի հետ. Միջազգային սկանդալ Մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը պաշտպանվելու ենՍոսեն որոշում է կայացրել ապրել ԱրցախումԹուրքական ընդդիմությունը հույս ունի հաղթել Էրդողանին՝ փոխարինելով առաջնորդինՀայկական քաղաքական կառույցը Ղարաբաղում ինքն իրեն ոչնչացրեց. Հաքան ՖիդանԹուրք հաղորդավարը հույս ունի, որ Փաշինյանը կմնա իշխանության ղեկինԵվլախում ընթանում է Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումըՍամվել Շահրամանյանը ինքնասպան լիներ՝ ավելի ճիշտ էր. Անդրանիկ ՔոչարյանՊաշտոնապես հայտարարում ենք՝ հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը «պաշտպանվելու են». ԱլիևՇահրամանյանը Բաքվի հետ բանակցություններ է վարում ԼՂ ղեկավարությանն Արցախից անվտանգ դուրս բերելու համարԵվլախում ընթանում է Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումըԲաքվի հետ կքննարկենք ԼՂ-ում խաղաղապահ առաքելության հարցը. ՊեսկովՓաշինյանի շնորհիվ հասանք էս օրին, 4 կռվի մասնակից եմ, դառա թափառական. արցախցիԱդրբեջանցիները գերեվարել են նաև Արշավիր ՂարամյանինՏիգրան Ուրիխանյանի գործը փոխանցվել է ԱԱԾ-ինԳերեվարվել է գեներալ-լեյտենանտ Լեւոն Մնացականյանը«Այսօրվա քաղաքական դաշտում ոչ ոք մարդկանց ոգեւորելու ուժ ու ունակություն չունի, բայց աղերսում ա ոտքի կանգնել, պայքարել, հայ լինել»․ Մհեր ՄկրտչյանՇատ շուտով կավարտվի Ադրբեջանը Նախիջևանի, Իրանի, Թուրքիայի հետ կապող տրանսպորտային միջանցքի կարևոր հատվածի շինարարությունը. ԱլիևՑանկալի կլինի, որ Արցախի զինծառայողները ծառայության ընդունվեն ՊՆ-ում. փոխնախարարՀայաստանում բանակում ծառայող քաղաքացիական անձանց ընտանիքները կկարողանան հույս դնել փոխհատուցման վրաԿայուն խաղաղության համար Հայաստան պետք է անվերապահ ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը. Թուրքիայի ԱԱԽՌուսաստանը միշտ բաց է ԱՊՀ երկրների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդլայնման հարցում. ՇոյգուԹուրքիան մինչև 2028-ը երկաթուղի կկառուցի դեպի ՆախիջևանՍեպտեմբերի 29. Օրվա խորհուրդՀայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական պատվիրակությունները ժամանել են Տուլա. ՌԴ ՊՆ Հարց է ծագում, ո՞ւմ է ընդդիմությունն է կլոուն Հայկոն եւ ինչո՞վՑավում եմ, ընդունում եմ բոլոր մեղադրանքները ու գիտակցում եմ, որ ես էլ եմ մեղավոր. Փաշինյանի նախկին խոսնակԻնչպե՞ս Նիկոլը խաբեց ՎարդանյանինԻրականացվող ցեղասպանությունը Փաշինյանի հինգուկես տարվա վարած քաղաքականության հետեւանքն է. ԴԱՎԻԹ ՍԱՀԱԿՅԱՆՑԲոլորը սպասում են` Իրանը մի բան անի, հարձակվեն. Վան ՀամբարձումյանԵթե ուզում ենք ապրել, ուրեմն պետք է պայքարենք. ԱՇՈՏ ԱՎԱԳՅԱՆԺամը 10:00-ի դրությամբ 88 780 ԼՂ բռնագաղթված է հատել ՀՀ սահմանը, հոսքի ինտենսիվությունը նվազել էԱվստրալացի խորհրդարանականների պատվիրուկությունն այցելել է ՀՀԼՂՀ-ի ինքնալուծարման որոշման հրապարակումից հետո ՌԴ ԱԳՆ-ն ոչ մի դիմում չի ստացել․ ԶախարովաՀայաթափվող Ստեփանակերտը լուսանկարներովԱրցախում պայթյունի վայրից հայտնաբերված 170 աճյուն կտեղափոխվի ՀՀ՝ ինքնությունները պարզելու համարԱդրբեջանական ոստիկանությունն արդեն Ստեփանակերտում է

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода