Փոխարժեք: $ 395.35, 411.92, 6.46
Տիկի՛ն Վիկտորին, հայ կինը Ստամբուլյան կոնվեցիայի կարիք չունի. Գայանե Ներսիսյան Ամիսներ առաջ երազ տեսա, Եռաբլուրում էի...Հայրս իր խոստումը կրկին պահեց. կապիտանի դստեր հուզիչ գրառումը ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Պատասխանատվության կանչել մեղավորներին. Աղեկյանը դիմում է ոստիկանապետին եւ գլխավոր դատախազին Իսլամիստները պարում են Հանրապետությա հրապարակ Հարցազրույց` ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ ԹՌԻՉՔ ՔՊ-Ի ԲՆԻ ՎՐԱՅՈՎ Ցանկացած քայլ պետք է անել համարձակ. երգչուհի Ջեյնը փակագծեր է բացում Սա սրիկայություն է, դավաճանություն է, սա անարգանք է մեր նկատմամբ, Գուրգենի շիրիմի նկատմամբ. Արմեն Աշոտյանի լայվը Այդ մեխը ճիշտ կլիներ իրենց ճակատին խփեին. Մարգարիտ Եսայան19-րդ դարի ինչ քարտեզի մասին է խոսում ագրեսորը.Քարտեզագետը բացառիկ տեղեկություն է բացահայտում

Տեսանյութեր

Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լի­եւն օ­րեր ա­ռաջ այ­ցե­լել էր օ­կու­պաց­ված Բեր­ձոր քա­ղաք, որն այս տար­վա օ­գոս­տո­սի 25-ին, Լա­չի­նի մի­ջանց­քի եր­թու­ղու փո­փո­խու­թյու­նից հե­տո, Նի­կո­լը նվի­րեց ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մին: Լա­չի­նից Ա­լի­ե­ւը հայ­տա­րա­րեց. «Եվս մեկ ան­գամ ա­սում եմ՝ մենք պատ­րաստ ենք քննար­կում­նե­րի եւ պա­տաս­խա­նա­տու վե­րա­բեր­մունք ենք ցու­ցա­բե­րում սահ­մա­նա­զատ­ման հար­ցե­րով հայ-ադրբե­ջա­նա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րին: Մենք հա­վա­քել ենք բո­լոր քար­տեզ­նե­րը: Եվս մեկ ան­գամ ու­զում եմ ա­սել, որ ու­նենք բո­լոր քար­տեզ­նե­րը, այդ թվում՝ ե՛ւ 19-րդ դա­րի, ե՛ւ 20-րդ դա­րի ե՛ւ ա­վե­լի վաղ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծի, եւ այդ քար­տեզ­նե­րում ե­րե­ւում է, թե ով որ­տեղ է ե­ղել»: Այդ ի՞նչ 19-րդ դա­րի եւ ա­վե­լի վաղ ժա­մա­նակ­նե­րի քար­տեզ­նե­րի մա­սին խոս­քը, ի վեր­ջո, ո՞ր քար­տեզ­նե­րով պետք է ի­րա­կա­նաց­վի սահ­մա­նա­զա­տում-սահ­մա­նագ­ծու­մը: Հար­ցի պա­տաս­խա­նը «Իրա­վունք TV»-ի ե­թե­րում զրու­ցել ենք աշ­խար­հագ­րա­գետ եւ քար­տե­զա­գետ-քար­տե­զա­բան ՌՈՒ­ԲԵՆ ԳԱ­ԼԻ­ՉՅԱ­ՆԻ հետ, ով նախ նկա­տեց.

— Այդ­պի­սի քար­տեզ գո­յու­թյուն չու­նի: Ադր­բե­ջա­նը 1918 թվա­կա­նից ա­ռաջ գո­յու­թյուն չու­ներ, ինչ­պե՞ս կա­րող է ու­նե­նալ քար­տեզ­ներ, այն էլ՝ հին քար­տեզ­ներ: Ամ­բողջ աշ­խար­հի հին քար­տեզ­նե­րը կա­րող եք նա­յել, Ադր­բե­ջան պե­տու­թյուն գո­յու­թյուն չու­նի դրան­ցում: Հա­րա­վից՝ հյու­սիս կա պարս­կա­կան Ադր­բե­ջան նա­հան­գը, որն ի­րենց հետ կապ չու­ներ:

— Պա­րոն Գա­լի­չյան, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ՄԱԿ-ում նշել է, որ «եթե Ադր­բե­ջա­նը ճա­նա­չի Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյու­նը  ոչ թե տե­սա­կա­նո­րեն, այլ կոնկ­րետ, ես նկա­տի ու­նեմ մեր մի­ջազ­գայ­նո­րեն ճա­նաչ­ված 29.800 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետր տա­րած­քի ամ­բող­ջա­կա­նու­թյու­նը, կնշա­նա­կի, որ մենք կա­րող ենք խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նա­գիր կնքել»: Այս տա­րած­քի մեջ մտնում են նա­եւ անկ­լավ­նե՞րը:

— Անկ­լավ­նե­րն ըն­դա­մե­նը 40 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետր են: Բայց ե­թե Ադր­բե­ջա­նը տար­բեր տե­ղե­րում հայ­տա­րա­րում է, թե ին­քը Ադր­բե­ջա­նի ա­ռա­ջին հան­րա­պե­տու­թյան եւ ոչ թե Սո­վե­տա­կան Ադր­բե­ջա­նի ի­րա­վա­հա­ջորդն է, ու­րեմն խորհր­դա­յին տա­րի­նե­րին ի­րեն տրված հո­ղե­րը չի կա­րող ու­զե­նալ եւ ոչ էլ վերց­նել: 1918-1920 թվա­կան­նե­րին Հա­յաս­տա­նում անկ­լավ գո­յու­թյուն չու­ներ, անկ­լավ­նե­րի մա­սին այդ եր­կի­րը չի կա­րող խո­սել՝ ըստ իր սահ­մա­նադ­րու­թյան:

Բայց ե­թե գնում ենք խորհր­դա­յին ժա­մա­նա­կաշր­ջան, երբ մեր տա­րած­քը մո­տա­վո­րա­պես 29.800 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետր է: Ես վստահ չեմ՝ պա­րոն վար­չա­պե­տը անկ­լավ­նե­րը նկա­տի՞ է ու­նե­ցել, թե՝ ոչ, բայց ա­մեն դեպ­քում դա Հա­յաս­տա­նի ու Ադր­բե­ջա­նի մի­ջեւ Խորհր­դա­յին Մի­ու­թյան նշած սահ­ման­ներն են:

Սա­կայն այդ սահ­ման­նե­րից այժմ Ադր­բե­ջա­նը ա­ռաջ է ե­կել ու մտել Հա­յաս­տա­նի տա­րածք:

Ե­թե մենք ու­զում ենք սահ­մա­նա­զա­տում եւ սահ­մա­նագ­ծում սկսել, Ադր­բե­ջա­նը պետք է ու­ժե­րը հետ տա­նի այն սահ­ման­ներ, որն ին­քը ժա­մա­նա­կին վա­վե­րաց­րել է: Քա­նի որ Խորհր­դա­յին Մի­ու­թյան սահ­ման­նե­րով է ան­կա­խա­ցել, պետք է այդ ժա­մա­նա­կի սահ­ման­ներ վե­րա­դարձ­նի իր զոր­քե­րը, ոչ թե Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քում մնա:

Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քում մնա­լու դեպ­քում մենք ի­րա­վունք չու­նենք սահ­մա­նա­զա­տում սկսե­լու: Ըստ է­ու­թյան, այդ եր­կի­րը ե­կել ու գրա­վել է մեր տա­րած­քը: Պետք է հետ քաշ­վի, եւ, ընդ ո­րում՝ ոչ մի­այն Ռու­սաս­տա­նի, այլ նա­եւ մի­ջազ­գա­յին այլ դե­րա­կա­տար­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ պետք է տե­ղի ու­նե­նան սահ­մա­նա­զա­տումն ու սահ­մա­նագ­ծու­մը:

— Վեր­ջերս, ի դեպ, շատ հա­ճախ է վար­չա­պե­տի կող­մից 29.800 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետր տա­րած­քի մա­սին հի­շա­տակ­վում: Ի՞նչ եք կար­ծում, ե­թե այդ երկ­րի հետ կա սահ­մա­նա­յին վեճ, եւ սահ­մա­նա­զա­տում ու սահ­մա­նագ­ծում չեն ար­վել, կա­րիք կա՞ այդ թի­վը ա­նընդ­հատ նշել, հի­շա­տա­կել:

— Բայց պե՞տք է մի տե­ղից սկսել, թե՝ ոչ: Պետք է սկսել նրա­նից, որ նախ­կի­նում ե­ղել է, այ­սինքն՝ Խորհր­դա­յին Մի­ու­թյան տա­րի­նե­րից է չէ՞ ե­ղել այդ տա­րած­քը: Դրա­նից հե­տո պետք է նստել, բա­նակ­ցել, տես­նել՝ ար­դյոք այն տա­րածք­նե­րը, ո­րոնք Հա­յաս­տա­նից 1929-1930-ական թվա­կան­նե­րին վերց­վե­ցին Կար­միր Քրդստա­նի պատր­վա­կով, եւ հե­տո երբ ո­րո­շե­ցին, որ Կար­միր Քրդստան չի ստեղծ­վե­լու, էդ տա­րածք­նե­րն էլ հետ չտվե­ցին Հա­յաս­տա­նին, պա­հե­ցին ի­րենց, ի՞նչ են հի­մա լի­նե­լու: Դա ար­դեն ի­րա­վա­կան խնդիր է:

Այն­պես որ, 29.800 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետր տա­րած­քը, որ նշվում է, նոր­մալ է, դա Հա­յաս­տա­նի մի­ջազ­գայ­նո­րեն ճա­նաչ­ված տա­րածքն է, Խորհր­դա­յին Մի­ու­թյան ժա­մա­նակ էլ դա վա­վե­րաց­րել են Հա­յաս­տա­նը եւ Ադր­բե­ջա­նը: Ադր­բե­ջանն ա­սում է՝ ին­քը 1918-20 թվա­կան­նե­րի ժա­ռանգն է, իսկ այդ ժա­մա­նակ անկ­լավ­ներ չկա­յին, Նա­խի­ջե­ւանն ու Ղա­րա­բաղն էլ վի­ճե­լի երկ­րա­մա­սեր է­ին, Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում չէ­ին:

— ՄԱԿ-ում Փա­շի­նյա­նը նա­եւ հարց էր հնչեց­րել Ա­լի­ե­ւին՝ կա­րո՞ղ եք ցույց տալ Հա­յաս­տա­նի քար­տե­զը, ո­րը ճա­նա­չում է կամ պատ­րաստ է ճա­նա­չե­լու՝ որ­պես Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյուն…

— Ես էլ եմ այդ հար­ցը բազ­միցս բարձ­րաց­նում՝ թող Ադր­բե­ջա­նը ցույց տա, թե ի՞նչ սահ­ման­նե­րով է ճա­նա­չում, թող հին քար­տեզ­ներ բե­րի: Գո­յու­թյուն չու­նեն այդ­պի­սի քար­տեզ­ներ: Այդ եր­կի­րը կա­րող է մի քար­տեզ գծել, բե­րել: Կա­րող է իր գծածն ու­նե­նալ, բայց դա ի­րա­կան չի կա­րող լի­նել, ի­րա­վա­կան ար­ժեք չի կա­րող ու­նե­նալ: Մին­չեւ 1918 թվա­կա­նը գո­յու­թյուն չու­նի մի քար­տեզ, ո­րում նշված լի­նի Ադր­բե­ջան ա­նու­նով պե­տու­թյուն:

— Լավ, տես­նում ենք, որ կող­մե­րը տար­բեր մո­տե­ցում­ներ ու­նեն: Այդ դեպ­քում ինչ­պե՞ս կա­րող է այս հար­ցը լուծ­վել:

— Մի­ջազ­գա­յին դա­տա­րան պետք է դի­մել, մաս­նա­գետ­նե­րի միջ­նոր­դու­թյամբ պետք է հար­ցը լու­ծել: Մեզ ան­կողմ­նա­կալ միջ­նորդ է պետք, ոչ թե մի­այն Ռու­սաս­տա­նը: Ռու­սաս­տա­նի ու­նե­ցած 1920-22 թվա­կան­նե­րի քար­տեզ­նե­րի հի­ման վրա Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քը 31.000 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետր տա­րածք ու­նի, բայց ռուս­ներն այդ քար­տեզ­նե­րը մեզ չեն տա­լիս: Պու­տինն էլ ա­սաց, որ կան քար­տեզ­ներ, ո­րոնք մի­այն Մոսկ­վան ու­նի:

Այն­պես որ, մենք պետք է 29.800 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետ­րից սկսենք ու աշ­խա­տենք հաս­նել 31 հա­զա­րի: Ու այդ ա­մե­նը ի­րա­վա­կան ճա­նա­պար­հով պետք է ա­նել, իսկ դա եր­կար տա­րի­ներ կա­րող է տե­ւել:

Զրույ­ցը` Ի­ԼՈ­ՆԱ Ա­ԶԱ­ՐՅԱ­ՆԻ

Հ.Գ. Ամ­բող­ջա­կան զրույ­ցը դի­տեք «Իրա­վունք TV»-ի ե­թե­րում` այ­ցե­լե­լով հա­մա­նուն կայ­քէջ:

 

 

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Տիկի՛ն Վիկտորին, հայ կինը Ստամբուլյան կոնվեցիայի կարիք չունի. Գայանե ՆերսիսյանԱմիսներ առաջ երազ տեսա, Եռաբլուրում էի...Հայրս իր խոստումը կրկին պահեց. կապիտանի դստեր հուզիչ գրառումը⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Պատասխանատվության կանչել մեղավորներին. Աղեկյանը դիմում է ոստիկանապետին եւ գլխավոր դատախազինԻսլամիստները պարում են Հանրապետությա հրապարակՀարցազրույց` ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետԹՌԻՉՔ ՔՊ-Ի ԲՆԻ ՎՐԱՅՈՎՑանկացած քայլ պետք է անել համարձակ. երգչուհի Ջեյնը փակագծեր է բացումՍա սրիկայություն է, դավաճանություն է, սա անարգանք է մեր նկատմամբ, Գուրգենի շիրիմի նկատմամբ. Արմեն Աշոտյանի լայվըԱյդ մեխը ճիշտ կլիներ իրենց ճակատին խփեին. Մարգարիտ ԵսայանՀասկացա, որ երջանիկ չեմ, որոշեցի փրկեմ ինձ քաոսից. Լիանա Վանոյանը հաստատում է, որ բաժանվել է սիրելիիցԱրտաքին քաղաքականության մեջ ձախողված ՔՊ֊ական պաշտոնյաներին որևէ երկրում լուրջ չեն վերաբերվում. Հենրիխ ԴանիելյանՕրական երեք բաժակ բնական աղացած սուրճը նվազեցնում է լյարդի հիվանդությունների հավանականությունը«ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹՅԱՆ» ՊԱՏՐԱՆՔԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ. Միքայել ՄալխասյանԱլեն Սիմոնյանը հաստատեց5 բան, որոնք աղքատություն եւ դժբախտություն են բերում տունՍերժ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության նախագահ Սի ԾինփինինԱհա թե ինչու են դեկտեմբերին ծնված երեխանները առանձնահատուկ«Այդ գործի համար երկու թուրք կկանչեին, և նրանք, բոլորովին անվճար, հրապարակը գետնին կհավասարեցնեին».ՍԱՄ­ՎԵԼ ԽԱ­ԼԱ­ԹՅԱ­ՆՕրական քանի՞ ձու կարելի է ուտել՝ առողջությունը չվնասելով«Արժանի եք այս մեծարանքին». բացվել է լեգենդար մարմնամարզիկ Ալբերտ Ազարյանի կիսանդրինԱհա այն տղամարդը, ում հետ պատրաստվում է ամուսնանալ 5 երեխաների մայր Գոհար Հարությունյանը.starnews.amԻ՞նչն է ստպել Անդոնին ոչ միայն հանդուրժել ընդդիմադիրների քննադատությունները, այլև վայելել նրանց ներկայության ամեն մի պահը.Armenian infoԶարհուրելի է...մեղավոր են ե՛ւ պատասխանատուները, ե՛ւ իրականացնողները. Արեւ ՍամուելյանԼավրովը հստակ շեշտեց, որ Պրահայից հետո Փաշինյանի մոտ բան է փոխվել. Վահան ԲաբայանԻնչպես արագ նվազեցնել սրտի զարկերի հաճախականությունըՊՆ-ն հրապարակել է զորակոչիկների ընտրության անցկացման ժամանակացույցըԶարդանախշերը նույնությամբ վերականգնելն այլևս անհնար է․ ճարտարապետը՝ Հրապարակի շինությունների վրա արված անցքերի մասին«Վիգեն Սարգսյանը փախած ա», «կարգի՛ հրավիրեք». ՔՊ-ականի ելույթի ժամանակ իրավիճակը լարվեցՊատերազմի վտանգ մի՛շտ կա, ժողովո՛ւրդ․ Պապիկյան (Video)Ձեր երջանիկ ապրելուն, ես ոնց հասկացա, Շուշին, Հադրութն ու 5.000 հերոս տղերքն էին խանգարում,կապիտուլյանտներԿառավարության շենքի պատերին հայ զինվորի այրունն է ցպնած. Կարապետ ՊողոսյանԿառավարության նիստում օրակարգային 50 հարցից զեկուցվեցին 3֊ը. Արմեն ՀովասափյանԻնչպես օրենքով սահմանված կարգով յուրացնել պետական փողերը. Արտակ ԶաքարյանԳրազ էինք եկել. Շչենսնին` Մեսսիի հետ բախման դրվագի ու 11 մետրանոցի մասինՄենք հարվածում ենք ուկրաինական այն ենթակառուցվածքին, որն օգնում է սպանել ռուսներին. ԼավրովՎլախովիչը մեկնաբանել է Ռայկովիչի կնոջ հետ սիրավեպի մասին լուրըՖրանսիան ոչ պաշտոնապես ընդունում է, որ այլևս չի կարող օգնություն տրամադրել Ուկրաինային. PoliticoԱլիևն ու Փաշինյանը Սոչի էին բերել Պրահայի փաստաթուղթըԱդրբեջանը պատրաստ է Ղարաբաղի հայերին տալ իրավունքների այն երաշխիքները, որոնք ունեն Ադրբեջանի մյուս քաղաքացիները. ԼավրովՀայտնի են 2022 թվականին բնակվելու համար ամենաթանկ քաղաքներըԱրտակարգ դեպք Արաբկիրի թաղապետարանում․ ոստիկանություն ահազանգողը աշխատակազմի առևտրի ծառայությունների և գովազդի բաժնի պետն էՋերմուկում մեր դիրքերի ուղղությամբ չեն կրակում, թշնամին օդ է կրակում․ վիճակը լարված չէ․ մարզպետ (տեսանյութ)Վաղն ԱԺ արտահերթ նիստ կգումարվիԱՄՆ դոլարի առքը միջինը 394.47 դրամ է, վաճառքը՝ 404.03 դրամՓաշինյանը դժգոհ է․ «Ինձնից սկսած՝ մյուսներով ավարտած՝ բոլորիս աշխատանքի տեմպը պետք ա փոխել» (տեսանյութ)Վանաձորի Խնձորուտ համայնքի Սուրբ Կիրակի եկեղեցին վերաօծվեց Հայաստանը ԵՄ-ից 23 մլն եվրոյի աջակցություն կստանա. Հայտնի է՝ ինչ նպատակներով է այն ծախսվելու«Քաղաքագիտություն թեյնիկների համար». Լիկբեզ Աշոտյանից՝ ՓաշինյանինՊՆ-ն հայտարարություն է տարածել
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.35 411.92 6.46
Ереван погода