$ 396.02, 431.27, 5.71
Ով է ԱԺ աշխատակազմի նոր ղեկավար-քարտուղարը Սուրբ Սարգիս․ ինչպե՞ս գտնել երկրորդ կեսին Ինչպես ուտել աղաբլիթը, որ երազ տեսնես Ալեւն ու Նիկոլն աշխատում են «բոլոր կամուրջները չայրել» Որն է լինելու Իրանի պատասխան հարվածը Ինչպես տոնել Սուրբ Սարգսի տոնը, եւ որոնք են այդ ծիսակարգի արգելքները Թուրքիայի ՆԳ նախարարն ԱՄՆ դեսպանին հորդորել է «կեղտոտ ձեռքեը քաշել Թուրքիայից» Միրզոյան Արոյի գործարքը՝ Գռզոյի հետ. 280.000 դոլարանոց «ասաբնյակ» Քասախում.Armenian info Ի­ԼՅՈՒ­ՄԻ­ՆԱՏ­ՆԵ­ՐԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔ­ՆԵ­ՐԸ. 1776-ԻՑ ՄԻՆՉ ՕՐՍ ԱՆ­ՓՈ­ՓՈԽ Որոնք են թրոմբոզի զարգացմանը նպաստող հիմնական գործոնները

Ո՞ր մի «խաղաղության համաձայնագիրն» է ուզում ստորագրել Նիկոլը

Վերլուծություն

«Իրա­վուն­քի» է­ջե­րում քա­նիցս ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք ընդգ­ծել, որ գո­յու­թյուն ու­նի ոչ թե մեկ հայ-ադրբե­ջա­նա­կան «խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի» նա­խա­գիծ, այլ եր­կու՝ ռու­սա­կան եւ ա­րեւմ­տյան տար­բե­րակ­նե­րը: Նա­եւ, որ դրանք գործ­նա­կա­նում նույն բա­նի մա­սին են, բա­ցա­ռու­թյամբ մեկ դե­տա­լի: Ռու­սա­կան նա­խա­գի­ծը ու­նի հստակ դրույթ՝ այն չի վե­րա­բե­րում Ար­ցա­խին, ո­րի կար­գա­վի­ճա­կը դեռ պետք է ա­պա­գա­յում ո­րո­շել: Եվ­րո­պա­կան նա­խա­գի­ծը սահ­մա­նում է մի­մյ­անց տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյան ճա­նա­չում՝ ա­ռանց Ար­ցա­խի մա­սին բառ ան­գամ ա­սե­լու: Այդ դեպ­քում կստաց­վի, որ Ար­ցա­խը մի­ան­գա­մից մնում է Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում, եւ Հա­յաս­տա­նը դա ճա­նա­չում է:

ԿԱ ԵՐ­ԿՈՒ ՆԱ­ԽԱ­ԳԻԾ

Եր­կու նա­խագ­ծի առ­կա­յու­թյան մա­սին հա­յաս­տա­նյան պաշ­տո­նյա­ներն այդ­պես էլ ո­րե­ւէ բա­ցատ­րու­թյուն չեն տվել: Ա­վե­լին, «խա­ղաղ­ու­թյան պայ­մա­նագ­րի» մա­սին խո­սում են հիմ­նա­կա­նում «Բրյու­սե­լի ձե­ւա­չա­փով» ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մի հետ հան­դի­պում­նե­րի շրջա­նակ­նե­րում: Ա­վե­լին, ԱԺ հայտ­նի ե­լույ­թում վեր­ջերս Նի­կո­լը եւս խոս­քը կա­ռու­ցեց այն­պես, որ պարզ հաս­կաց­վում էր, թե կա ըն­դամ­ե­նը մեկ նա­խա­գիծ, Հա­յաս­տա­նի հա­մար շատ ցա­վոտ: Այս ա­մեն­ը եւս պարզ ակ­նարկ է, որ ա­մեն կերպ փոր­ձում են ցույց տալ, որ գործ ու­նենք ա­րեւմ­տյան նա­խագ­ծի հետ:

Բայց ա­հա վեր­ջին բա­խում­նե­րի ֆո­նին` սեպ­տեմ­բե­րի 14-ին Մոսկ­վան պաշ­տո­նա­պես ցույց տվեց, որ կա նա­եւ «խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի» ռու­սա­կան նա­խա­գի­ծը: Այս­պես, ՌԴ ԱԳՆ ԱՊՀ երկր­նե­րի  չոր­րորդ դե­պար­տա­մեն­տի տնօ­րեն Դե­նիս Գոն­չա­րը հայ­տա­րա­րեց. «Խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի պատ­րաստ­ման թե­ման կա­րեւ­որ տեղ է գրա­վում հայ-ադրբե­ջա­նա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի կար­գա­վոր­մանն ուղղ­ված մեր ջան­քե­րում: Ե՛վ Բա­քուն, ե՛ւ Ե­րեւ­ա­նը հաս­տա­տել են հա­մա­պա­տաս­խան ռու­սա­կան օգ­նու­թյան կա­րի­քը»: Ու որ­պես­զի թյու­րըմբռ­նում չլի­նի, թե խոս­քը կոնկ­րետ ինչ նա­խագ­ծի մա­սին է, Գոն­չա­րը նա­եւ նշեց, որ ՌԴ-ում ՄԽ-ն ներ­կա­յաց­նող, սա­կայն մի­ա­ժա­մա­նակ ՌԴ ԱԳՆ հա­տուկ հանձ­նա­րա­րու­թյուն­նե­րի գծով դես­պան Ի­գոր Խո­վա­ե­ւը, ով նա­եւ ու­նի Ադր­բե­ջա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի կար­գա­վոր­մանն ա­ջակ­ցու­թյան հար­ցե­րով հա­տուկ ներ­կա­յա­ցուց­չի գոր­ծա­ռույթ­ներ, Բա­քու եւ Ե­րե­ւան կա­տա­րած այ­ցե­րի ըն­թաց­քում «շա­րու­նա­կել է աշ­խա­տան­քը խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի տեքս­տի ուղ­ղու­թյամբ»: Ու քա­նի որ նման հայ­տա­րա­րու­թյու­նը չհեր­քեց ո՛չ Բա­քուն եւ ո՛չ էլ՝ Ե­րե­ւա­նը, ա­պա դա հիմք է տա­լիս ա­սել, որ «խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի» ռու­սա­կան տար­բե­րա­կը պաշ­տո­նա­պես հաս­տատ­ված փաստ է:

Եվ ա­հա, «խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի» եր­կու տար­բե­րա­կի առ­կա­յու­թյան մա­սին ռե­ակցի­ա Ա­րեւ­մուտ­քից եւս լսվեց: Ճիշտ է, ոչ պաշ­տո­նա­կան, բայց հաշ­վի առ­նե­լով, որ հայ­տա­րա­րու­թյան հե­ղի­նա­կը ոչ մի­այն Ար­ցա­խից եւ ար­ցա­խյան խնդրից հույժ քա­ջա­տե­ղյակ անձ­նա­վո­րու­թյուն է, այլ նա­եւ ներ­կա­յաց­նում է «Քար­նե­գի» hիմնադ­րա­մը, ա­պա այդ հայ­տա­րա­րու­թյու­նը պաշ­տո­նա­կա­նի պես մի բան է: Նկա­տի ու­նենք hիմնադ­րա­մի ա­վագ հե­տա­զո­տող եւ մի­ան­գա­մայն հե­ղի­նա­կա­վոր փոր­ձա­գե­տի հա­մա­րում ու­նե­ցող Թո­մաս դե Վա­ա­լին, ով, չմո­ռա­նանք, Ար­ցա­խի մա­սին ան­գամ գիրք ու­նի՝ «Ղա­րա­բաղ. սեւ այ­գի»:

Եվ այս­պես, դե Վա­ա­լը, անդ­րա­դառ­նա­լով վեր­ջին բա­խում­նե­րի թե­մա­յին, նախ նման միտք է հնչեց­նում. «Ալի­եւը նոր նպա­տակ­ներ ու­նի: Ա­ռա­ջի­նը, Հա­յաս­տա­նին պար­տադ­րում է ստո­րագ­րել «խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նա­գիր», ո­րով Հա­յաս­տա­նը հրա­ժար­վում է պա­հանջ­նե­րից Ղա­րա­բա­ղի հա­յա­շատ շրջա­նի նկատ­մամբ...»: Այ­սինքն, որ Ա­լի­ե­ւը, բնա­կա­նա­բար, հակ­ված է ա­րեւմ­տյան նա­խագ­ծի կո­ղմը: Ա­պա հաս­նե­լով Շառլ Մի­շե­լի քա­վո­րու­թյամբ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցին եւ դրա շրջա­նակ­նե­րում ի հայտ ե­կած ա­րեւմ­տյան նա­խագ­ծին, դե Վա­ա­լը, ընդգ­ծում է, թե՝ «Նրանք ի­րա­կա­նում բա­վա­կա­նին ա­ռա­ջըն­թաց է­ին գրան­ցել...»: Դրա­նից հե­տո էլ հաս­նում է հե­տե­ւյա­լին. «Ըստ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի՝ Մոսկ­վան եւս հան­դես է ե­կել «խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի» նա­խագ­ծով, որն ա­նո­րոշ ժա­մա­նա­կով հե­տաձ­գում է Ղա­րա­բա­ղի կար­գա­վի­ճա­կի հար­ցը: Մի բա­նա­ձեւ, ո­րը հա­յե­րին ա­վե­լի շատ է դուր գա­լիս, քան եվ­րո­պա­կան ա­ռա­ջար­կը...»:

Մի կողմ թող­նե­լով նույն հրա­պա­րակ­ման մեջ Թո­մաս դե Վա­ա­լի ոչ պա­կաս հե­տաքր­քիր մյուս մտքե­րը, կանգ առ­նենք աս­վա­ծի վրա: Այս­պի­սով, նա, ըստ է­ու­թյան, հաս­տա­տում է այն, ին­չը պնդում ենք եր­կար ժա­մա­նակ: Այն է՝ ի­րոք գո­յու­թյուն ու­նի «խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի» եր­կու տար­բե­րակ՝ Ար­ցա­խի հետ կապ­ված հի­շա­տակված դրվա­գով հան­դերձ: Այ­սինքն, կրկնենք, ա­րեւմ­տյան նա­խա­գիծն ան­վե­րա­պա­հո­րեն Ար­ցա­խը թող­նում է Ադր­բե­ջա­նին, ռու­սա­կան նա­խա­գի­ծը «անո­րոշ ժա­մա­նա­կով հե­տաձ­գում է Ղա­րա­բա­ղի կար­գա­վի­ճա­կի հար­ցը»: Թե այս եր­կու­սից որն է Հա­յաս­տա­նին ձեռն­տու, երկ­րորդ կար­ծիք լի­նել չի կա­րող: Ու այս­տեղ շատ պարզ հարց է ա­ռաջ գա­լիս՝ իսկ ին­չո՞ւ Նի­կո­լը վա­զեց «Բրյու­սե­լի ձե­ւա­չա­փով» բա­նակ­ցե­լու եւ հա­մա­ռո­րեն այդ հու­նից դուրս չի գա­լիս: Ա­վե­լին, այդ շրջա­նակ­նե­րում Ա­լի­ե­ւի հետ վեր­ջին հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ այդ ինչ­պե՞ս հայ­տա­րար­վեց, թե հանձ­նա­րա­րում են ԱԳ նա­խա­րար­նե­րին՝ սկսել «խա­ղա­ղու­թյան հա­մա­ձայ­նագ­րի» պատ­րաստ­ման աշ­խա­տան­քը, բնա­կա­նա­բար, ա­րեւմ­տյան ա­ռա­ջար­կի հի­ման վրա, երբ այս նույն օ­րե­րին Խո­վա­ե­ւը զբաղ­ված է «խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի» ռու­սա­կան տար­բե­րա­կը Բաք­վում եւ Ե­րե­ւա­նում քննար­կե­լով:

ԻՆՉ Է ՈՒ­ԶՈՒՄ Ա­ԼԻ­Ե­ՎԸ

Չնա­յած, հի­շա­տակ­ված վեր­ջին հար­ցե­րի պա­տաս­խան­ներն աչ­քի ա­ռաջ են:

Սկսենք Ա­լի­ե­ւից: Նրա հա­մար, ի­հար­կե, ա­րեւմ­տյան «խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նա­գի­րը» ե­րա­զանք­նե­րի գա­գաթ­նա­կետն է. մի­ան­գա­մից լու­ծում է բո­լոր հար­ցե­րը: Այդ թվում, Ար­ցա­խով հան­դերձ Ադր­բե­ջա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյան ճա­նաչ­ման գերխն­դի­րը, ին­չին Բա­քուն Ադր­բե­ջա­նի ստեղծ­ման պա­հից՝ 1918թ.-ից ի վեր փոր­ձում է հաս­նել, ու Հա­յաս­տա­նի ոչ մի ղե­կա­վար նման բան չի ստո­րագ­րում: Ու ե­թե հի­մա կա շան­սը՝ Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րի ա­թո­ռին նստած մե­կից նման ստո­րագ­րու­թյուն պո­կել, ա­պա դրա­նից լավ տար­բե­րակ Ա­լի­ե­ւի հա­մար լի­նել չի կա­րող: Մի­այն թե կա խնդիր. Մոսկ­վան դեմ է դրան, ո­րի ար­դյուն­քում ոչ մի­այն Ար­ցա­խում զորք պա­հե­լու հար­ցով լուրջ հար­ված կստա­նա, այլ նա­եւ ան­չափ կմե­ծա­նա պան­թյուր­քիս­տա­կան գո­տի­ով ՌԴ-ն հա­րա­վա­յին ուղ­ղու­թյու­նից կտրե­լու վտան­գը: Մի­ա­ժա­մա­նակ, հաս­կա­նա­լի պատ­ճառ­նե­րով, նման սցե­նա­րին դեմ է նա­եւ Ի­րա­նը, եւ մեծ է վտան­գը, որ դա թույլ չտա­լու հա­մար պատ­րաստ է ան­գամ զորք օգ­տա­գոր­ծել: Նման սցե­նա­րի դեմ է նա­եւ Չի­նաս­տա­նը, Հնդկաս­տա­նը եւ այլն: Կողմ են, հաս­կա­նա­լի է, Թուր­քի­ան, ԱՄՆ-ն: Ար­դյուն­քում, ե­թե Ա­լի­ե­ւը ցան­կա­նա մին­չեւ վերջ գնալ, ա­պա մի­ան­գա­մայն ռե­ալ է, որ ոչ մի­այն Հա­յաս­տա­նը, այլ նա­եւ Ադր­բե­ջա­նը, ա­վե­լի կոնկ­րետ՝ ողջ Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սը կվե­րած­վի մեծ տե­րու­թյուն­նե­րի բախ­ման վայ­րի, ո­րից հե­տո Բա­քուն կա­րող է ան­գամ ներ­կա ձեռք­բե­րում­նե­րը կորց­նել: Ընդ ո­րում, ան­կախ նրա­նից, թե ներ­կա­յիս իր լե­գի­տի­մու­թյամբ Նի­կո­լը կստո­րագ­րի՞ ա­րեւմ­տյան սցե­նա­րով «խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նա­գի­րը», թե՝ ոչ: Կարճ ա­սած, Ա­լի­ե­ւը դեռ փոր­ձե­լով հաս­նել ա­ռա­վե­լա­գույ­նին, մի­ա­ժա­մա­նակ ռու­սա­կան ուղ­ղու­թյունն էլ հե­ռա­տե­սո­րեն ձեռ­քից բաց չի թող­նում՝ առ­կա գեր­ռիս­կե­րից խու­սա­փե­լու հա­մար: Իսկ նրա մա­նեւ­րա­կա­նու­թյու­նը թույլ տա­լիս է մի­ա­ժա­մա­նակ եր­կու սցե­նարն էլ խա­ղար­կել:

ԻՆՉ Է ՈՒ­ԶՈՒՄ ՆԻ­ԿՈ­ԼԸ

Գանք Նի­կո­լին եւ Հա­յաս­տա­նին՝ այս եր­կու հաս­կա­ցու­թյուն­նե­րը հստակ տա­րան­ջա­տե­լով:

Թե ին­չու Նի­կո­լը գնաց «Բրյու­սե­լի ձե­ւա­չա­փին», երբ Մոսկ­վա­յի «Եռա­կողմ ձե­ւա­չա­փով» Հա­յաս­տա­նի հա­մար շատ ա­վե­լի ձեռն­տու (հա­մե­մա­տու­թյան մեջ, ի­հար­կե) պայ­ման­ներ է­ին, եւ ան­հա­մե­մատ ա­վե­լի հեշտ էր այս տար­բե­րա­կը հասց­նել ստո­րագ­րու­թյան, կա­րե­լի է հաս­կա­նալ. Ա­րեւ­մուտ­քից ե­կավ «խնդրանք», ո­րը նա չէր կա­րող մեր­ժել: Բայց մի­եւ­նույն ժա­մա­նակ, ինչ­քան էլ որ նա պար­բե­րա­բար, ակն­հայ­տո­րեն ա­րեւմ­տյան տար­բե­րա­կը նկա­տի ու­նե­նա­լով, խոս­տա­նում է ստո­րագ­րել, մեկ է, մի քա­նի ժա­մից ե­րե­ւի հի­շում է այն ռիս­կե­րի մա­սին, ո­րոնք կանգ­նած են նրա ա­ռաջ: Նախ, նման սցե­նար Հա­յաս­տա­նը (հա­նած Նի­կոլն ու նրա թի­մը) մեր­ժե­լով՝ մեր­ժում է: Նյու Յոր­քի վեր­ջին այ­ցը եւս ցույց տվեց, որ դա նա­եւ հա­յու­թյան բա­ցար­ձակ գե­րակ­շիռ մա­սի հա­մար է ա­մե­նա­մեր­ժե­լին: Գու­մա­րած, կրկնենք, դա ստո­րագ­րե­լը նա­եւ բա­ցա­հայտ թշնա­մանք կլի­նի ՌԴ-ի, Ի­րա­նի, մա­սամբ՝ Հնդկաս­տա­նի եւ Չի­նաս­տա­նի հետ: Կարճ ա­սած, ստո­րագ­րել-թռնե­լու տար­բե­րա­կը խիստ վտան­գա­վոր է: Ստո­րագ­րել-չթռնե­լու դեպ­քում խիստ մեծ է ռիս­կը, որ վար­չա­պե­տի ա­թո­ռին նստածը լի­նի մի երկ­րում, որ­տեղ կա­րող են բախ­վել հսկա­յա­կան բա­նակ­ներ: Իսկ չստո­րագ­րե­լու կամ ռու­սա­կան տար­բե­րա­կի դեպ­քում ինչ­պե՞ս է դուրս գա­լու ա­րեւմ­տյան այն «հա­մառ խնդրանք­նե­րի» տա­կից: Իսկ ժա­մա­նակ ձգե­լու ռե­սուր­սը, ո­րով Նի­կոլն ա­ռաջ­նորդ­վում էր ար­դեն եր­կու տա­րի, ինչ­պես ցույց տվե­ցին սահ­մա­նա­յին վեր­ջին բա­խում­նե­րը, գործ­նա­կա­նում սպառ­ված է: Ի դեպ, այն բա­նից հե­տո, երբ Մոսկ­վան ա­րա­գո­րեն կանգ­նեց­րեց այս մի բա­խու­մը եւս, Նի­կո­լի հա­մար պետք է որ նկա­տե­լի­ո­րեն նվա­զեր այն տար­բե­րա­կը, որ Ա­լի­ե­ւի ռազ­մա­կան ճնշում­նե­րի ներ­քո «ստիպ­ված» գնաց ստո­րագ­րե­լու:

ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՔԱՅԼԵՐԸ

Հա­յաս­տա­նի հա­մար, հաշ­վի առ­նե­լով նա­եւ, թե ար­դեն ինչ­քան է զի­ջել Նի­կո­լը, ե­թե ան­գամ հենց այս պա­հին հնա­րա­վոր լի­նի այլ վար­չա­պետ ու­նե­նալ, մեկ է, այս ի­րա­վի­ճա­կում հնա­րա­վոր տար­բե­րակ­նե­րը  է­լի գրե­թե նույնն են:

  1. Կա ա­րեւմ­տյան սցե­նա­րը, որն ԱՄՆ-ն, գո­նե ա­ռա­ջի­կա մեկ-մե­կու­կես ամ­սում կփոր­ձի կյան­քի կո­չել:
  2. Կա ռու­սա­կան տար­բե­րա­կը, եւ հաշ­վի առ­նե­լով, որ դա բխում է Նի­կո­լի ձեռ­քով ար­դեն իսկ ստո­րագր­ված ե­ռա­կողմ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րից, կմնա օ­րա­կար­գում:
  3. Կա այդ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րից հրա­ժար­վե­լու տար­բե­րա­կը՝ «հույս­ներս մի­այն մեզ վրա պետք է դնենք» սկզբուն­քով: Սա­կայն հաշ­վի առ­նե­լով նույն Նի­կո­լի գոր­ծու­նե­ու­թյան հե­տե­ւան­քով մեր ու­նե­ցած ռե­սուրս­նե­րը, դա ա­վե­լի նման է «ոչ մի թիզ հող» կոր­ծա­նա­րար դար­ձած տես­լա­կա­նին, որն ինչ­քան էլ ազ­նիվ, հայ­րե­նան­վեր, սա­կայն մեր ներ­կա վի­ճա­կի պատ­ճառ­նե­րից մեկն է:

Այ­սինքն, քա­նի դեռ ու­նենք Նի­կոլ, եւ պահ­պան­վում է ներ­կա ի­րա­վի­ճա­կը, եր­կիրն ան­դուն­դից հետ քա­շե­լու մի­ակ ել­քը՝ «չա­րյաց փոք­րա­գույն» տար­բե­րա­կը ե­ղել եւ մնում է երկ­րորդ տար­բե­րա­կը՝ ռու­սա­կան «խա­ղա­ղու­թյան հա­մա­ձայ­նա­գի­րը», ո­րը, կրկնենք, նա­խա­տե­սում է Ար­ցա­խի կար­գա­վի­ճա­կի հե­տաձ­գում, մոս­կո­վյան, ոչ թե Ա­լի­եւի քար­տեզ­նե­րով սահ­մա­նագ­ծում, եւ ռու­սա­կան ե­րաշ­խիք, որ այդ պատ­կե­րը չի փոխ­վե­լու:

Բայց նա­եւ ընդգ­ծենք. սա այս ի­րա­վի­ճա­կում: Մինչ­դեռ կա նա­եւ ներ­կա ի­րա­վի­ճակն է­ա­պես փո­խե­լու տար­բե­րակ: Այն է՝ ե­թե Հա­յաս­տա­նը պաշ­տո­նա­պես դի­մի Մոսկ­վա­յին՝ Մի­ու­թե­նա­կան պե­տու­թյան կազմ մտնե­լու հա­մար, ա­վե­լին՝ կա­րո­ղա­նա հա­մո­զել Մոսկ­վա­յին՝ հա­մա­ձայն­վել, դա մի­ան­գա­մայն այլ ի­րա­վի­ճակ է ա­ռաջ բե­րում, քա­նի որ փոխ­վում են Ռու­սաս­տա­նի շա­հե­րի շրջա­նակ­ներն այս ուղ­ղու­թյամբ: Բայց քա­նի դեռ ու­նենք Նի­կոլ, այս տար­բե­րա­կի հա­վա­նա­կա­նու­թյու­նը շատ փոքր է:

ՀՈԿ­ՏԵՄ­ԲԵ­ՐԻ 1-ԻՑ ՌՈՒՍ-ՈՒԿՐԱ­Ի­ՆԱ­ԿԱՆ ՊԱՇ­ՏՈ­ՆԱ­ԿԱՆ ՊԱ­ՏԵ­ՐԱԶ­ՄԸ ԴԱՌ­ՆՈՒՄ Է ԱՆ­ԽՈՒ­ՍԱ­ՓԵ­ԼԻ

Ա­մեն դեպ­քում, ան­կախ այն ողջ ի­րա­վի­ճա­կից, որն այս պա­հին կա մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում, մեկ բան ե­ղել եւ մնում է հաս­տատ: Այն է՝ մեր ու հա­րավ­կով­կա­սյան ողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նի ա­պա­գան այ­սօր ո­րոշ­վում է ուկ­րա­ի­նա­կան խա­ղա­տախ­տա­կին:

Իսկ ա­հա ուկ­րա­ի­նա­կան ուղ­ղու­թյամբ ակն­հայ­տո­րեն ի­րա­վի­ճա­կը մտնում է կուլ­մի­նա­ցի­ոն փուլ: Այս­պես, սեպ­տեմ­բե­րի 30-ին սպաս­վող` Դաշ­նա­յին ժո­ղո­վում ՌԴ նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Պու­տի­նի ե­լույթ-ուղեր­ձով կամ­բող­ջա­նա Դոն­բա­սը, Զա­պո­րո­ժիեն եւ Խեր­սո­նը ՌԴ կազմ նե­րա­ռե­լու գոր­ծըն­թա­ցը: Սա­կայն այս­տեղ կա մեկ նրբու­թյուն. այդ հան­րաք­վե­ի մեջ այդ տա­րածք­ներն ընդգրկ­ված են Դո­նեց­կի, Լու­գանս­կի, Զա­պո­րո­ժիե­ի եւ Խեր­սո­նի նախ­կին ուկ­րա­ի­նա­կան մար­զե­րի ողջ տա­րած­քով: Այ­սինքն, ՌԴ-ն հենց այդ տա­րածք­նե­րով է տվյալ սու­բյեկտ­նե­րին ըն­դու­նե­լու իր կազմ, եւ ար­դեն սեպ­տեմ­բե­րի 30-ին, ՌԴ օ­րենսդ­րու­թյան հա­մա­ձայն, կստաց­վի մի ի­րա­վի­ճակ, որ Ռու­սաս­տա­նի ո­րոշ տա­րածք­ներ օ­կու­պաց­ված են Ուկ­րա­ի­նա­յի կող­մից: Իսկ այդ դեպ­քում ռու­սա­կան մի շարք տե­լեգ­րա­մյան ա­լիք­նե­րի փոր­ձա­գետ­նե­րի գնա­հատ­մամբ կստաց­վի նման ի­րա­վի­ճակ.

«Հան­րաք­վե­նե­րից եւ նախ­կին Ուկ­րա­ի­նա­յի մի մա­սի Ռու­սաս­տան մտնե­լուց հե­տո Պու­տի­նը հեր­թա­կան կո­չով կդի­մի ժո­ղովր­դին եւ վերջ­նա­գիր կներ­կա­յաց­նի Ուկ­րա­ի­նա­յին՝ զոր­քե­րը Ռու­սաս­տա­նի տա­րած­քից կա­մա­վոր դուրս բե­րե­լու վե­րա­բե­րյալ: Հրա­ժար­վե­լու դեպ­քում Մոսկ­վան 24 ժամ­վա ըն­թաց­քում պա­տե­րազմ կհայ­տա­րա­րի Կի­ե­ւին...»: Իսկ դա կնշա­նա­կի ներ­կա­յիս հա­տուկ օ­պե­րա­ցի­ա կոչ­վա­ծը ո­րա­կա­պես մի­ան­գա­մայն այլ մա­կար­դա­կի տե­ղա­փո­խում: Ընդ ո­րում, նշված աղ­բյուրն այս ա­մե­նը հա­մա­րում է մի­այն սկիզ­բը: Բանն այն է, որ պաշ­տո­նա­կան պա­տե­րազ­մի դեպ­քում Բե­լա­ռու­սը եւս պար­տադր­ված է գոր­ծել: Միջ­պե­տա­կան պայ­մա­նագ­րե­րը պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կում նա­խա­տե­սում են հստակ դրույթ­ներ, ուս­տի­եւ, ըստ նույն աղ­բյուր­նե­րի. «48 ժա­մից ռու­սա­կան առն­վազն 200 հա­զա­րա­նոց զո­րա­խումբ կտե­ղա­փոխ­վի Բե­լա­ռուս, ո­րը դրա­նից 24 ժամ անց, Բե­լա­ռու­սի բա­նա­կի հետ մի­ա­սին, կմտնի գոր­ծու­նե­ու­թյան մեջ...»:

Նույն կար­ծի­քին է նա­եւ պաշ­տո­նա­կան Մոսկ­վա­յի գո­րծո­ղու­թյու­նն­երի մա­սին հո­ռե­տե­սու­թյամբ աչ­քի ըն­կած՝ Դոն­բա­սի բա­նա­կի ա­ռա­ջին հրա­մա­նա­տար եւ ներ­կա­յիս ՌԴ-ին մի­ա­նա­լու շարժ­ման մեկ­նար­կը 2014թ.-ին տված Ի­գոր Ստրել­կո­վը. «Կամ Կի­եւը դուրս կբե­րի իր զոր­քե­րը, կամ Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թյու­նը պա­տե­րազմ կհայ­տա­րա­րի Ուկ­րա­ի­նա­յին»:

Կզար­գա­նա՞ ի­րա­վի­ճակն այս սցե­նա­րով, ինչ­պե՞ս կար­ձա­գան­քի Ա­րեւ­մուտ­քը, կա­րե­լի է տար­բեր են­թադ­րու­թյուն­ներ ա­նել: Սա­կայն դրանք բո­լորն էլ գործ­նա­կա­նում գա­լիս են նույն բա­նին՝ Ա­րեւ­մուտ­քը կա՛մ պետք է գնա Եր­րորդ աշ­խար­հա­մար­տի, կա՛մ հետ քաշ­վի, քա­նի որ Մոսկ­վան այս հան­րաք­վե­ով ցույց տվեց, որ ին­քը նա­հան­ջե­լու տեղ պար­զա­պես չու­նի: Ընդ ո­րում, այս պա­հին էլ կա­րե­լի է ֆիք­սել` ռու­սա­կան օ­րենսդ­րու­թյու­նը եւ ՌԴ-Բե­լա­ռուս պայ­մա­նագ­րե­րը հենց նշվածն էլ նա­խա­տե­սում, ա­վե­լի կոնկ­րետ՝ պար­տադ­րում են:

Թե այս ա­մե­նի ար­դյուն­քում ինչ պատ­կեր կար­ձա­նագր­վի, որ­քա­նով կու­ժե­ղա­նան կամ կթու­լա­նան Ռու­սաս­տա­նի դիր­քե­րը, այ, հենց դրա­նից էլ կախ­ված է լի­նե­լու նա­եւ ողջ Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի հե­տա­գա ճա­կա­տա­գի­րը:

ՔԵ­ՐՈԲ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

 

 

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Ով է ԱԺ աշխատակազմի նոր ղեկավար-քարտուղարըՍուրբ Սարգիս․ ինչպե՞ս գտնել երկրորդ կեսինԻնչպես ուտել աղաբլիթը, որ երազ տեսնեսԱլեւն ու Նիկոլն աշխատում են «բոլոր կամուրջները չայրել»Որն է լինելու Իրանի պատասխան հարվածըԻնչպես տոնել Սուրբ Սարգսի տոնը, եւ որոնք են այդ ծիսակարգի արգելքներըԹուրքիայի ՆԳ նախարարն ԱՄՆ դեսպանին հորդորել է «կեղտոտ ձեռքեը քաշել Թուրքիայից»Միրզոյան Արոյի գործարքը՝ Գռզոյի հետ. 280.000 դոլարանոց «ասաբնյակ» Քասախում.Armenian infoԻ­ԼՅՈՒ­ՄԻ­ՆԱՏ­ՆԵ­ՐԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔ­ՆԵ­ՐԸ. 1776-ԻՑ ՄԻՆՉ ՕՐՍ ԱՆ­ՓՈ­ՓՈԽՈրոնք են թրոմբոզի զարգացմանը նպաստող հիմնական գործոններըՄատղաշ զինվորներին հանուն հայրենիքի քաջաբար զոհվելու կոչ է հղում մի պերսոնա, որն իր ապրածով ու արարածով յուրատեսակ հակահայաստան է.Armenian infoԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔ«Վստրեչի Ապեր»-ին պատկանող մի շարք գույքերի բռնագանձման պահանջ է ներկայացվելԻնստագրամում նոր կեղծիք է տարածվում․ զգուշացումՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԲնազդաբար զգալով սեփական կործանումը, սրանք սկսել են ենթագիտակցորեն «փուռը տալ» իրենց առաջնորդին. Կարապետ ՊողոսյանԱվելի քան 42 մլն դոլար. Ջեյ Լոն վաճառում է իր շքեղ առանձնատունը (լուսանկարներ)Ըստ Գուգոյի՝ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից վարվող հայատյացության մեղավորը ոչ թե Էրդողանն ու Իլհամն են, այլ այն հայ մարդը, որը, ի տարբերություն գուգոների, թուրqի առաջ տարբեր պոզաներով չի կզում.Armenian infoԵլույթներն ուղղված են Լաչինի միջանցքի փակումը արդարացնելուն, մի ընդդիմադիր արքեպիսկոպոս նույնիսկ ակնարկեց, որ Հայաստանն է փակել Լաչինի միջանցքը. Ռուբինյանը՝ ընդդիմության հրավիրած լսումների մասին«Պատրաստ ենք սա իրենց երեսին էլ ասել՝ դուք ՏՂԱ չկարողացաք դառնալ, Ձեր ամբողջ թիմի մեջ ՏՂԱ ՉԿԱ». զոհված Հակոբ Ռոստոմյանի հայրը՝ իշխանություններին (Video).«Որդիների Կանչ» սոցիալ-հասարակական կազմակերպությունԶԱՐ­ՄԱՆՔԵրբ ես գնում եմ Արցախ, ինձ ռուսը, ադրբեջանցին չեն կանգնեցնում, հայ զինվորն է կանգնեցնում և ասում՝ չես կարող գնալ Արցախ, ուրեմն ո՞վ է փակել ճանապարհը․ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյան (Video)«Ո՞ւր ա էն 2,5 մլրդ դոլարը, որ ձեր առաջնորդն ասում էր՝ թալանը վերականգնելու եմ, որ բանակը զինեմ» (տեսանյութ)Այսօր, ինչպես երբեք, անհրաժեշտ է ամրապնդել հայ-ռուսական կապերը․ Կոպիրկինը հյուրընկալվել է ԳԱԱ-ումՈՒՂԻՂ. Որն է Լավրովի խոսքերի իրական իմաստը․ Բաբուխանյանը ուշագրավ մանրամասներ էՍարսանգի ջրամբարի հոսքը փակելով՝ կարող ենք Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները երաշտի հասցնել․ Հոխիկյան«ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ ԶԻՆՎՈՐ» նախագծի նախաձեռնությանն արձագանքել են պատկաններըՏղերքը պառկած տեղները արդեն կենդանի չեն եղել, եթե կենդանի լինեին`վառվելով էլ կփախնեին.19-ամյա Դավիթի հայրիկը մանրամասներ է ներկայացնումՏվե՛ք բրոկերի անունը, ով Ձորաղբյուրում ու Ջրվեժում 15000 դոլարով տուն է վաճառում, որ դուք գնում եքՓաշինյանն էդքան բան չի կարող ասել Պուտինին․ ՄամիջանյանԳուգո՜, դուք տղա չկարացաք դառնաք, դրա համար էլ չեք սիրում տղերքին․ զոհում եք նրանց․ զոհվածի ծնողԱդրբեջանը սրում է Լաչինի հարցը, որ Սյունիքում ստանա այն, ինչ իրեն խոստացել են․ Արա Սահակյան (տեսանյութ)Վիրավորանքներ ու թեժ մթնոլորտ ԱԺ-ում Գուրգեն Արսենյանի ելույթից հետոՄուտանտների «հիբրիդային բաստիոնը». Արմեն ԱշոտյանԲերձորի միջանցքի փակումով Բաքուն կոնկրետ ռազմական խնդիր է լուծում․ իրավիճակը համարժեք չի՛ գնահատվումՀայաստան-Ադրբեջան պատերազմից հետո խաղաղության համար կարևոր շանս է ստեղծվել. ՉավուշօղլուԳուգո, 5000 հազարը 3 մլն–ի մեջ չէին մտնո՞ւմ, խի՞ տարաք կոտորեցիք. զոհվածի ծնող (Video)Անընդհատ՝ 120 հազար Ղարաբաղի բնակիչ, 3 մլն էլ Հայաստանի բնակիչ, առաջնահերթությունը ճիշտ դրեք, ո՞վ եք, արա, դուք․ Գուրգեն Արսենյանն՝ ԱԺ–ումՌուսաստանին կրկին սպառնում են գերմանական տանկերով. ՊուտինԻ՞նչ է ասել Լավրովը, շնորհակալություն հայտնեք, որ ասել է՝ 7 շրջան, ոչ թե 12, տեսեք՝ Ադրբեջանում ոնց են դժգոհ նրա հայտարարությունից․ Հրանտ ԲագրատյանՈ՛չ մի լումա Ադրբեջանին. ամերիկահայերը պահանջում են ԱՄՆ Կոնգրեսից Ադրբեջանին ստիպել դադարեցնել ԼՂ շրջափակումըՁյուն, բուք և մառախուղ․ առաջիկա օրերի եղանակի կանխատեսումըԱյս իշխանության պատճառով մեզ երանելի է թվում անգամ նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիանԷդուարդ Աղաջանյանի լիազորությունները դադարեցվեցինԱրտարժույթների փոխարժեքները փետրվարի 3-ի դրությամբՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸՌուսական բանակն ազատագրել է Բելոգորովկան (Քարտեզ)Ռոզա Լինն աճուրդի է հանել «Դադարեցրեք շրջափակումը» գրությամբ իր բաճկոնըՀՀ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև առևտրաշրջանառությունը 90%-ով ավելացել է՝ հասնելով 4.6 մլրդ դոլարի. ՓաշինյանԸնդդիմության նախաձեռնած լսումները սկսվեցին Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի օրհնանքով

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода