$ 396.02, 431.27, 5.71
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանը ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞Ն Պետք է վրեժ ու պատիժ, մնացածը հեքիաթներ են. Անի Կարապետյան Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան -48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.am Ե՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ Զաքարյան Երբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրը Երրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանը Իրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» են

ՎԵՐՋՈՒՄ ԵՐԿՆՔԻՑ ԵՐԵՔ «ԲԱՅՐԱԿԹԱՐ» ԸՆԿԱՎ

Վերլուծություն

Կա­պի­տու­լյան­տի «հե­քի­ա­թը» «խա­ղա­ղու­թյան օ­րա­կար­գի» մա­սին տվեց ա­ռա­վել քան այ­լան­դակ պտուղ­ներ: Մա­զութս­տա­նի սուլ­թա­նը հայ­տա­րա­րում է, որ Հա­յաս­տա­նը ո՛չ տա­րածք ու­նի, ո՛չ սահ­ման, Չա­վու­շօղ­լուն պա­հան­ջում է ոչ մի­այն Հա­յաս­տա­նի, այ­լև ողջ հա­յու­թյան, նե­րա­ռյալ սփյուռ­քի, լի­ա­կա­տար կա­պի­տու­լյա­ցի­ան: Նի­կոլն էլ ՄԱԿ-ի ամ­բի­ո­նից, վի­զը ծուռ, Ա­լի­և­ին խնդրում է ցույց տալ այն քար­տե­զը, ո­րը կբա­վա­րա­րի Ադր­բե­ջա­նին, դրա­նով իսկ հրա­պա­րա­կավ ա­ռևտ­րի հա­նե­լով ՀՀ ինք­նիշ­խան տա­րած­քը... Մղձա­վան­ջա­յին հե­քի­աթ, ո­րի վեր­ջում երկն­քից ընկ­նողն ա­մե­նև­ին էլ ե­րեք խնձոր չեն...

«ՕՁԸ» ՕԳ­ՆՈՒ­ԹՅԱՆ Է ՀԱՍ­ՆՈՒՄ ԻՐ «ՁԱ­ԳԻՆ»

Հենց այս­պես են բա­նա­ձև­ել Լև­ոն Տեր-Պետ­րո­սյա­նի հար­ցազ­րույ­ցը Հ1-ին` բնա­կա­նա­բար «ձագ» ան­վա­նե­լով Նի­կո­լին:

Պաշ­տո­նա­թող նա­խա­գահ­նե­րի և կա­թո­ղի­կո­սի հան­դի­պու­մից հե­տո լրատ­վա­դաշ­տում ե­ղավ ար­տա­հոսք, որ մաս­նա­կից­նե­րից մե­կը ա­ռա­ջար­կեց հա­մախմբ­վել և սա­տա­րել Նի­կո­լի կա­պի­տու­լյա­ցի­ա­յին` ա­սե­լով, թե այլ ելք չկա: Դեռ «Կնքա­հայ­րը» ֆիլ­մից բո­լորս գի­տենք, որ դա­վա­ճա­նը հենց նա է, ով ա­ռա­ջինն ա­ռա­ջար­կում է հան­դի­պել թշնա­մու հետ: Եվ ա­հա Լև­ոն Տեր-Պետ­րո­սյա­նը հրա­պա­րա­կայ­նաց­րեց իր ա­սե­լի­քը Հ1-ի ե­թե­րում: «Մեզ սպա­սում են ծանր լու­ծում­ներ, ցա­վոտ լու­ծում­ներ: Պայ­մա­նագ­րեր պի­տի կնքվեն և՛ Ադր­բե­ջա­նի, և՛ Թուր­քի­ա­յի հետ: Դա ոչ մե­կի քիմ­քին հա­ճո չի լի­նե­լու: Ե­թե չի ստո­րագր­վում փաս­տա­թուղթ, ե­թե հաշ­տու­թյուն չի կնքվում եր­կու հա­րև­ան­նե­րի հետ, 70 տար­վա ի­րո­ղու­թյու­նը չենք կա­րող վե­րա­կանգ­նել, պի­տի քա­րը քա­րի վրա եր­կիր կա­ռու­ցենք, շե­նաց­նենք եր­կի­րը»,- ա­սաց նա:

Ըստ Տեր-Պետ­րո­սյա­նի` ին­ֆոր­մա­ցի­ա­յին տի­րա­պե­տում է մի­այն Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ու կու­սակ­ցու­թյան ղե­կա­վա­րու­թյու­նը. «Նի­կոլն է ու մեկ-երկու հո­գի գի­տեն, թե Ռու­սաս­տա­նը, Թուր­քի­ան ինչ են ա­ռա­ջար­կում, ԱՄՆ-ը ինչ խոր­հուրդ է տա­լիս: Ես, Քո­չա­րյա­նը, Սարգ­սյա­նը այդ ին­ֆոր­մա­ցի­ա­յին չենք տի­րա­պե­տում: Իմ ա­ռա­ջար­կի բուն ի­մաստն այն է, որ ընդ­դի­մու­թյան մե­ծա­գույն մա­սը կար­ծում է, որ ե­թե Նի­կո­լից կա­րո­ղա­նան ա­զատ­վել, ա­պա կա­րող ենք խու­սա­փել ցա­վոտ լու­ծում­նե­րից, սա մի­ամ­տու­թյուն է: Ով էլ գա, նույ­նը, գու­ցե և ա­վե­լի վատ փաս­տա­թուղթ է ստո­րագ­րե­լու: Բո­լոր լու­ծում­ներն էլ վատ են լի­նե­լու, պետք է դրան­ցից ընտ­րել ա­մե­նա­քիչ ցա­վա­լին»:

Այ­սինքն «հո­գե­հայ­րը» պնդում է, որ «հո­գե­զա­վա­կին» քշե­լու դեպ­քում լի­նե­լու է ա­վե­լի վատ, քան «հո­գե­զա­վա­կի» ա­ռա­ջար­կած բա­ցար­ձակ կա­պի­տու­լյա­ցի­ան: Թե­րևս հոտն ա­ռել է, որ Նի­կո­լի դուրս թռնե­լուն քիչ է մնա­ցել` չէ՞ որ Նի­կոլն ա­յո է ա­սել և՛ Պու­տի­նի, և՛ Շառլ Մի­շե­լի` ի­րա­րից տար­բեր­վող «խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րե­րին», ու մոտ է պա­հը, որ պետք է «քցի» կա՛մ ռուս­նե­րին, կա՛մ Ա­րև­մուտ­քին: Իսկ «քցված» կող­մը, բնա­նա­կա­նա­բար, ձգտե­լու է պատ­ժել այդ «ճար­պիկ ռա­մի­կին», ին­չը թույլ կտա ա­րագ իշ­խա­նա­փո­խու­թյուն կա­տա­րել:

Չգի­տենք` «մի­նուս Տեր-Պետ­րո­սյան» ֆոր­մա­տում ով կհա­մար­վի ընդ­դի­մու­թյան նա­խընտ­րե­լի հրա­պա­րա­կա­յին ա­ռաջ­նորդ, բայց պարզ է, որ նա­և տե­ղե­կատ­վու­թյան պա­կա­սի պայ­ման­նե­րում լա­վա­գույն, այ­սինքն` նվա­զա­գույն կո­րուստ­նե­րով լու­ծում­ներ կա­րե­լի է ակն­կա­լել քա­ղա­քա­կան գրոս­մայս­թեր Սերժ Սարգ­սյա­նից:

Իսկ օ­պե­րա­տիվ ա­ռու­մով Նի­կո­լի վեր­ջին` փա­րի­զյան հայ­տա­րա­րու­թյան վտանգ­նե­րը կարճ բա­նա­ձև­եց Ար­մեն Ա­շոտ­յա­նը.

«1. Ան­կախ պե­տու­թյուն­նե­րի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյուն ստեղ­ծե­լու մա­սին 1991 թվա­կա­նի դեկ­տեմ­բե­րի 8-ի հա­մա­ձայ­նագ­րի վրա հղում­ներ ա­նե­լը ե՛ւ տգի­տու­թյուն է, ե՛ւ դա­վա­ճա­նու­թյուն:

Տգի­տու­թյուն, ո­րով­հե­տեւ Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գույն խոր­հուրդն այն վա­վե­րաց­րել է վե­րա­պա­հում­նե­րով՝ հաշ­վի առ­նե­լով Ար­ցա­խի խնդի­րը:

Դա­վա­ճա­նու­թյուն, ո­րով­հե­տեւ օ­րա­կարգ է վե­րա­դարձ­վում անկ­լավ­նե­րի հար­ցը: Հի­շեց­նե՞մ, թե դա ինչ ար­հա­վիրք է Հա­յաս­տա­նի հա­մար:

2. Ի՞նչ է նշա­նա­կում. «Կար­ծում եմ՝ Ադր­բե­ջան-Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ քննար­կում­նե­րի մեկ­նար­կը կա­րող է օգ­տա­կար լի­նել: Այս հա­մա­տեքս­տում պի­տի ընդգ­ծեմ Ֆրան­սի­ա­յի դե­րը՝ որ­պես Ե­ԱՀԿ Մինս­կի խմբի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր»:

Այ­սինքն, Նի­կոլն ար­տերկ­րում հայ­տա­րա­րում է, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հար­ցով այ­լեւս ձեռ­քե­րը լվա­նում է` այն թող­նե­լով Ադր­բե­ջա­նի հետ один на один»:

ԱԺԲ-Ն` ՆԻ­ԿՈ­ԼԻ ԾՊՏՅԱԼ Ա­ՋԱ­ԿԻՑ

 

Chariq 

Իսկ ՏԻՄ ընտ­րու­թյուն­նե­րը բե­րե­ցին խայ­տա­ռա­կու­թյուն` 1-2 օր­վա երկ­րորդ խայ­տա­ռա­կու­թյու­նը: Ա­ռա­ջի­նը Թուր­քի­ա­յին քուրդ ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րին ար­տա­հանձ­նելն էր, ո­րի շա­րու­նա­կու­թյու­նը կա­րող է լի­նել և Նի­կո­լի մնա­լու դեպ­քում ան­պայ­ման լի­նե­լու է հայ հե­րոս­նե­րի հանձ­նու­մը: «Ադեկ­վադ» մի­ա­բա­նու­թյան հիմ­նա­դիր Ար­թուր Դա­նի­ե­լյա­նի կար­ծի­քով. «Փա­շի­նյա­նը, քուրդ զի­նյալ­նե­րին ար­տա­հանձ­նե­լով Թուր­քի­ա, փոր­ձում է Էր­դո­ղա­նին կա­շա­ռած պա­հել, որ վեր­ջինս շա­րու­նա­կի զսպել Ա­լի­և­ին: Ի­րա­նում հրահր­ված ան­կար­գու­թյուն­ներն էլ թույլ են տա­լիս Ա­լի­և­ին են­թադ­րել, որ պա­հը շատ հար­մար է ան­տե­սել թե Ի­րա­նի և թե ԱՄՆ-ի դիր­քո­րու­շու­մը և կանգ­նեց­նել բո­լո­րին այն փաս­տի ա­ռաջ, որ «զան­գե­զու­րյան մի­ջանցքն» այ­լևս ի­րա­կա­նու­թյուն է»:

Ինչ վե­րա­բե­րում է ՏԻՄ ընտ­րու­թյուն­նե­րին, ա­պա ան­կախ նրա­նից` ՔՊ-ի քվե­ներն ի­րա­կան են, թե ընտ­րա­կեղ­ծի­քի ար­դյունք, Նի­կոլն իր թուրք տե­րե­րին ցույց տվեց զո­հա­բեր­վող բնակ­չու­թյան «աջակ­ցու­թյու­նը»: Քա­ղա­քա­կան մեկ­նա­բան Ա­նի Կա­րա­պե­տյա­նի հա­մոզ­մամբ. «Նախ ա­սեմ, որ ինձ թվում է` ար­դեն բո­լո­րին պարզ դար­ձավ, թե Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ին­չու ռազ­մա­կան դրու­թյուն չհայ­տա­րա­րեց, ընդ ո­րում՝ երբ ըն­դա­մե­նը 3 օ­րում ու­նե­ցանք 300-ից ա­վել զոհ, ան­հայտ թվով ան­հետ կո­րած­ներ եւ գե­րի­ներ: Զուտ նրա հա­մար չհայ­տա­րար­վեց, որ ի­րենց պետք էր ա­մեն գնով ՏԻՄ ընտ­րու­թյուն­ներ կա­յաց­նել եւ ա­պա­ցու­ցել, որ դեռ Սի­սի­ա­նում, Իշ­խա­նա­սա­րում, Ա­րե­նի­ում ի­րենց ընտ­րող կա, եւ այդ մա­տա­ղա­ցու ընտ­րա­զանգ­վա­ծը մե­ծա­մաս­նու­թյուն է կազ­մում: Ո­չինչ, որ թուր­քը ներ­խու­ժել է մեր սու­վե­րեն տա­րածք, ո­չինչ, որ Ե­ռաբ­լու­րում նոր շի­րիմ­ներ ու­նենք, կա­րե­ւո­րը՝ նա մեր տղա­նե­րի տաք շի­րիմ­նե­րի վրա պա­հի իր իշ­խա­նու­թյու­նը եւ ի կա­տար ա­ծի բո­լոր այն պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք ստանձ­նել է կա­պի­տու­լյա­ցի­ոն փաս­տաթղ­թի ստո­րագր­մամբ: Ինչ վե­րա­բեր­ում է նրանց, ով­քեր ընտ­րել են ի­րենց դահ­ճին, ի­րենց տան դռնե­րը թուր­քի ա­ռաջ բա­ցո­ղին, ա­սեմ, որ խե­ղա­թյուր­ված հո­գե­բա­նու­թյան տեր ա­նա­ռողջ մար­դիկ են: Չեմ ու­զում խիստ կո­պիտ ո­րա­կա­վո­րում­ներ տալ, բայց թող պատ­րաստ­վեն տեր կանգ­նել ի­րենց ընտ­րու­թյա­նը՝ թուր­քին ի­րենց օ­ջախ­նե­րում դի­մա­վո­րե­լուն»:

Եվ այդ դրա­մա­տիկ ի­րա­վի­ճա­կում էլ տե­ռո­րիս­տա­կան ծա­գում ու­նե­ցող ԱԺԲ-ն հայ-ռու­սա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի վատ­թա­րաց­ման խա­րույ­կին լրա­ցու­ցիչ «բեն­զին» է լցնում: ԱԺԲ-ի հան­րա­հավաք­նե­րին, ո­րոնց թա­փը գնա­լով պա­կա­սում է, քա­ղա­քա­կան կա­րե­լի է հա­մա­րել մի­այն ՀԱՊԿ-ից հրա­ժար­վե­լու և ԱՄՆ-ին դաշ­նակ­ցե­լու պա­հանջ­նե­րը: Մնա­ցյալ ա­մեն ինչ ար­դեն սադ­րան­քի տի­րու­թում է: Այս­պես, ա­մե­րի­կյան դրոշ­նե­րի ա­ռա­տու­թյու­նը ցույց է տա­լիս, որ «ռու­սա­կան սա­պո­գին» դեմ ար­տա­հայտ­վե­լով, նրանք «սա­պո­գա­պաշտ» են մնա­ցել, ըն­դա­մենն ու­զում են ռու­սա­կան «կիր­զը» փո­խա­րի­նել ա­մե­րի­կյան բրեն­դա­յին սա­պո­գով: Օ­տա­րա­մո­լու­թյան դո­զան այն­քան շատ է, որ պար­զա­պես զզվե­լի է:

Իսկ ընդ­հա­նուր առ­մամբ` տպա­վո­րու­թյուն, որ ԱԺԲ-ի մի­տինգ­նե­րը ոչ թե հա­յաս­տա­նյան քա­ղա­քա­կան ակ­ցի­ա են, այլ Ռու­սաս­տա­նի հա­կա­պա­տե­րազ­մա­կան ցույ­ցե­րի հայ­կա­կան «ֆի­լի­ալ» են, այն­քան շատ է թվարկ­վում, թե ՌԴ-ում որ քա­ղա­քում ցու­ցեր ե­ղան և քա­նի զին­կո­մի­սա­րի­ատ հրդեհ­վեց: Եվ դրա թագն ու պսա­կը ե­ղավ «Առանց Պու­տին Հա­յաս­տան» կար­գա­խոս-վան­կար­կու­մը... Այդ ի՞նչ պաշ­տոն ու­նի Պու­տի­նը ՀՀ-ում, որ ու­զում են «Առանց Պու­տին Հա­յաս­տան», այդ ի՞նչ աբ­սուրդ է, և ձե՞ր ինչ գործն է, թե ու­րիշ երկ­րի ղե­կա­վարն ով է:

Դրան նա­և գու­մար­վե­ցին ան­վարժ ռու­սե­րե­նով հա­կա­ռու­սա­կան ե­լույթ­նե­րը... Ե­րև­ի թե դրանք պետք են հա­մա­ցանց գցվե­լու հա­մար, որ­պես­զի հա­կա­հայ­կա­կան տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի «գրա­դու­սը» ՌԴ-ում բարձ­րաց­նեն: Ե­րև­ի ԱԺԲ-ական­նե­րը քիչ են հա­մա­րում ռու­սա­կան հե­ռուս­տա­ա­լիք­նե­րում հնչող հա­կա­հայ­կա­կան դրսև­ո­րում­նե­րը, և ու­զում են տար­բեր մար­կով­նե­րի և կո­րոտ­չեն­կո­նե­րի գոր­ծին սե­փա­կան լու­ման ա­վե­լաց­նել:

Իսկ չա­րիք Նի­կո­լին հե­ռաց­նե­լու պա­հանջ նրան­ցից այդ­պես էլ չլսե­ցինք: Մի նի­կոլ էլ սրանք են:

 ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանըՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞ՆՊետք է վրեժ ու պատիժ, մնացածը հեքիաթներ են. Անի ԿարապետյանԱրսենի նկատմամբ կայուն հետաքրքրություն կա եվրոպական ակումբներից. «Դինամո» Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան-48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.amԵ՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ ԶաքարյանԵրբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրըԵրրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանըԻրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» ենԿանչեց իր տուն, ասեց` հորեղբայրս ուզում է նկարվել հետդ, գլխիս սարքեցին…Տաթև Սարգսյանը` Դիանա Տոռեսի հետ ունեցած սկանդալի մասին.starnews.am«Չեմ հավատում ոչ մեկին՝ սպասում եմ հրաշքի».ՋՈՒԼԻԵՏԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆՀերթական դավաճանության դեպքն է բացահայտվել. իսկ ե՞րբ է ԱԱԾ-ն բախելու Նիկոլի կաբինետի դուռը.Armenian infoԻրանի հայ համայնքն ու եկեղեցին փաստացի բոյկոտել են Նիկոլի սիրելիին, ինչի պատճառով Աննան Իրանում իրեն «իզգոյ» է զգացել.Armenian infoԶԱՐ­ՄԱՆՔԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՆիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետԵՄ-ն պատժամիջոցներ չի կիրառի Ադրբեջանի դեմ այսօր ասել է Ժոզեպ Բորելը. Վահան ԲաբայանԱՄՆ-ն հայտարարել է միջուկային զենք օգտագործելու պատրաստակամության մասինԱրձակուրդ գնալը կլինի պարտադիր. Աշխատանքային օրենսգրքում նախատեսվում են փոփոխություններԶոհված զինծառայողների ծնողները հանդիպում են «բերետների» հրամանատարի հետՔՊ-ի կրոնական հորիզոնները կրկնում են պատմությունըԹուրքերին զայրացրել են ԱՄՆ-ի զգուշացումները՝ Թուրքիա չմեկնելու վերաբերյալԻնչո՞ւ է Նիկոլն ընկել «Պատրոն Դավոյի» հետևից.Armenian infoԵրեւանի քաղաքապետ իշխանությունից չի՜ ընտրվելու. ՈւրիխանյանԲաքվում «իրանցի լրտեսներ» են բռնումԱզգությամբ թուրքն առաջին անգամ Գերմանիայում շրջանի ղեկավար է ընտրվելՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԱՄՆ-ի ցանկացած ռազմական գործողություն Իրանի դեմ կհանգեցնի պատերազմի. Թեհրանը նախազգուշացնում էՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ ՌԴ-ն կշարունակի սպառնալիք լինել դաշինքի համար նույնիսկ Ուկրաինայում պարտության դեպքումԲրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտորի լիազորությունները կկատարի պրոռեկտորը. ԿԳՄՍՆՄոսկվայում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացըՀաստիքների կրճատման դեպքում որոշ սոցիալական խմբեր պաշտպանված կլինենԿենսաթոշակային տարիքը հիմք չի լինի աշխատանքից ազատելու համարԻգոր Նիկոլաևին շտապ հոսպիտալացրել են.peopletalkԱյսօր կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումները Ու՞մ վարկանիշն է ամենաբարձրը Լաչինի միջանցի բացման հարցում, ո՞ր երկրներն են պարտավոր ջանքեր գործադրել Արցախի ապաշրջափակման համար․ «GALLUP»-ի հետազոտության արդյունքներըՈրտե՞ղ է հիմա և ինչո՞վ է զբաղվում Նիկոլի եղբորորդի Սիփանիկը.Armenian info94.2 %․ ՀՀ բնակչության մեծամասնության համար ընդհանրապես ընդունելի չէ, որ Արցախի ժողովուրդը փոքրամասնության կարգավիճակ ունենա Ադրբեջանի կազմում․ GALLUP«Միավորված երաժշտությամբ». հայտնի է Եվրատեսիլի այս տարվա կարգախոսը«Կալաշնիկովը» ՀԱՊԿ երկրներին զենք ու զինամթերք մատակարարելու պայմանագրեր է ստորագրելՈրն է «Նոր հայացք»-ի հաջողության գրավականըԳործատու-աշխատողի համաձայնությամբ աշխատողը կարող է հեռավար աշխատել․ նախագիծը մշակման փուլում էՀայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ լրիվ բաց սահման և դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ․ ՌուբինյանԹուրքիան նույնպես առաջատար դեր է խաղացել այս ծրագրում․թուրք իրավապաշտպանը՝ միջանցքի փակման մասինՀայտնի է, թե երբ Վլադիմիր Պուտինն ուղերձով կդիմի Դաշնային ժողովինՕսկարակիր հայտնի դերասան, ռեժիսոր Մել Գիբսոնն այցելել է Գլենդելի հայկական եկեղեցի (Photo)Դալասի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին ԱՄՆ-ում ճանաչվել է 2022-ի լավագույն շինություն (լուսանկարներ)Պղինձն էժանանում է

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода