Բաբուխանյանը կոչ արեց միանալ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին աջակցող հռչակագրին Բոլոր նիկոլները, էնպիսի պատիժ են ստանալու կյանքից՝ փոշմանեն, որ ծնվել են. Թերեզա Մխիթարյան Մեր դրամավարկային քաղաքականությունն, ավաղ, հիվանդ է. Աշոտ Թավադյան Տեղեկատվությունն ամենամեծ ազգային զենքն է. Արիստակեսյան Վստահ ասում եմ՝ մենք ունեինք միջոց Բերձորն ու Աղավնոն փրկելու. Աբգար Ափինյան Հակառուսականությունը մթագնել է սեփական պատմության արժեւորման ընթացքը. Սաֆարյան Քաղաքական ավանտյուրիստների ձեռքը կրակն ենք ընկել. Սուրեն Վարդումյան Հայաստանը գրավել են 2018-ին՝ գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիայով. Հարությունյան Երբ երկիրը գտնվում է վտանգի մեջ, Սուրբ եկեղեցին է դառնում ժողովրդին միավորող փարոս. Մանվելյան Ռուսաստանի քաղաքներում զորահավաք է


ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՕԿՈՒՊԱՑԻԱՆ ԱՆՀԵՐՔԵԼԻ ՓԱՍՏ Է

Վերլուծություն

Հի­շո՞ւմ եք, թե դպրո­ցա­կան տա­րի­նե­րին ինչ­պես է­իք ար­ցունք թա­փում խեղճ Գի­քո­րի դա­ռը ճա­կա­տագ­րի համար: Բայց ի­մաս­տուն Թու­մա­նյա­նը ի­զուր չէր «սպա­նել» Գի­քո­րին: Ո­րով­հե­տև Գի­քո­րը ե­թե մե­ծա­նար, ա­ռաջ գնա­լու շան­սեր ստա­նար, ա­պա դառ­նա­լու էր Նի­կոլ: Պա­տա­հա­կան չէ, որ ո­րոշ մեկ­նա­բան­ներ, բլո­գեր­ներ, այդ թվում և` վա­ղուց աս­պա­րե­զից ան­հե­տա­ցած Գա­գիկ Սո­ղո­մո­նյան հռչա­կա­վոր ֆեյ­քը, Նի­կո­լին հենց Գի­քոր է­ին կո­չում: Իս­կա­կան Գի­քոր է` ար­տա­քին աշ­խար­հի նկատ­մամբ ա­հա­վոր խեղճ, և վստահ ե­ղեք` ե­թե Թու­մա­նյա­նի Գի­քո­րը մե­ծա­նար, ա­պա հայ­րե­նա­կից­նե­րի նկատ­մամբ կլի­ներ նույն­քան տմար­դի, որ­քան Նի­կոլն է: Ա­մե­նա­սար­սա­փե­լին դժբախտ ման­կու­թյուն ու­նե­ցող մար­դիկ են...

ՎԻԺ­ՎԱԾ­ՔԱ­ՊԵ­ՏՈՒ­ԹՅՈՒՆ

Իսկ մեր մե­ծա­ցած Գի­քո­րը, օ­տար­նե­րի օգ­նու­թյամբ զավ­թե­լով իշ­խա­նու­թյու­նը, լի­ու­լի վրեժ լու­ծեց Հա­յաս­տա­նից և դեռ շա­րու­նա­կում է: Սե­փա­կան (սե­փա­կա՞ն) հայ­րե­նի­քից թշնա­մու զոր­քով վրեժ լու­ծած այդ դա­վա­ճա­նի հա­մե­մատ պատ­մա­կան Կո­րե­ո­լա­նը պար­զա­պես ան­մեղ մի մա­նուկ է:

Եվ ա­հա Ան­կա­խու­թյան 31-րդ տա­րե­դար­ձին ա­կա­նա­տես ե­ղանք ա­մե­նա­վեր­ջին կար­միր գծե­րը տրո­րե­լուն: Կա­պի­տու­լյան­տի հրա­մա­նով կար­միր­ֆե­սա­վոր բա­շի­բո­զուկ­նե­րը, քստմնե­լի բռնու­թյուն կի­րա­ռե­լով, Ե­ռաբ­լու­րից հե­ռաց­րին զոհ­ված զին­վոր­նե­րի հա­րա­զատ­նե­րին, որ­պես­զի կա­պի­տու­լյանտն իր ամ­բողջ վիժ­ված­քախմ­բով կա­րո­ղա­նա այդ­տեղ սել­ֆի ա­նել: Հե­տո հե­րո­սա­ծին մայ­րե­րի ար­դար զայ­րույ­թով դեն նետ­վե­ցին կա­ռա­վա­րու­թյան և ՔՊ-ական­նե­րի բե­րած պսակ­նե­րը:

Բլո­գեր Հով­հան­նես Ա­վե­տի­սյա­նը ի­րա­վամբ նշում է. «Այս իշ­խա­նու­թյան կար­կա­ռուն­նե­րից մե­կը մի ա­միս ա­ռաջ հայ­տա­րա­րեց, որ մեր ժո­ղովր­դի հե­րո­սա­կան ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րը սխալ­մունք է ե­ղել: Ես հա­մոզ­մունք ու­նեմ, որ սա սրանց ամ­բողջ թի­մի տե­սա­կետն է, այ­լա­պես այդ կի­սագ­րա­գետ սրի­կա­յին գրո­ղի ծո­ցը կու­ղար­կե­ին նման բան ա­սե­լուց հե­տո, և դա չէր շա­րու­նա­կի մնալ ԱԺ-ում ի­րենց կող­քին նստած: Հե­տև­ա­բար այդ հե­րո­սա­կան պայ­քա­րին որ­դի­ներ տված ծնող­նե­րը բո­լոր բա­րո­յա­կան ի­րա­վունք­ներն ու­նեն` դրանց չթող­նե­լու Ե­ռաբ­լուր: Սե­փա­կան ժո­ղովր­դի ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րը սխալ հա­մա­րող­ներն ու ու­րա­ցող­նե­րը գնում են Ե­ռաբ­լուր Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թյան տո­նին. Ին­չի՞ հա­մար: Մենք շա­րու­նա­կա­բար հան­դուր­ժում ենք սրանց ակն­հայտ կեղծն ու սու­տը: Ին­չի՞ հա­մար»: Հի­մա ա­սեմ` ին­չի հա­մար:

Գնում են պղծե­լու և՛ Ան­կա­խու­թյու­նը, և՛ Ե­ռաբ­լու­րը: Որ­պես­զի դիր­քում գտնվող զին­վո­րը տես­նի` զոհ­վե­լու դեպ­քում իր շի­րի­մին ե­կող ծնո­ղին, եղ­բո­րը, կնո­ջը թրքա­բա­րո վիժ­վածք­նե­րը կա­րող են ծե­ծել, քարշ տա­լով տա­նել ոս­տի­կա­նու­թյուն, նվաս­տաց­նել: Հե­րո­սա­ծին մայ­րե­րի նվաս­տա­ցու­մից է սրըն­թաց, վերջ­նա­կան փուլ մտնում բա­նա­կի քայ­քա­յու­մը, պե­տա­կա­նու­թյան քայ­քա­յու­մը: Եվ բա­նա­կը քայ­քա­յում են մի­տում­նա­վոր` որ­պես­զի թուր­քը հեշ­տու­թյամբ զավ­թի այն­քան, որ­քան ու­զում է, Հա­յաս­տա­նը վե­րա­ծի թուր­քա­կան մի­ջանց­քի և ա­նա­ռա­կա­նո­ցի:

«Կա­ռա­վար­ման» այս ձև­ը կա­րե­լի է կո­չել վիժ­ված­քա­պե­տու­թյուն: Պե­տու­թյան ֆունկ­ցի­ա­նե­րից թողն­ված են մի­այն հար­կա­հա­նու­թյու­նը և պատ­ժիչ ջո­կատ­նե­րը` տար­բեր գույ­նի բե­րետ­նե­րով: Կա­րե­լի է ա­սել, որ թուրքա­կան օ­կու­պա­ցի­ան ար­դեն փաստ է: Օ­կու­պա­ցի­ա­յի հա­մար պար­տա­դիր չէ, որ թուր­քա­կան տան­կե­րը հռնդան Ե­րև­ա­նի փո­ղոց­նե­րում, բա­վա­կան է հիբ­րի­դա­յին պա­տե­րազ­մի տեխ­նո­լո­գի­ա­նե­րով իշ­խա­նու­թյան բե­րել սե­փա­կան կա­մա­կա­տա­րին, ո­րը, նա­և ի ծ­նե վիժ­վածք լի­նե­լով, ա­տում է իր եր­կի­րը, իսկ մնա­ցյա­լը նա կա­նի: Ա­սա­ցեք խնդրեմ` թուր­քի մի նա­խա­պայ­ման կա՞, որ սրանք կա­տա­րած չլի­նեն: Ա­մեն ինչ կա­տա­րում են:

Եվ ե­թե հա­յը բա­նակ չի ու­նե­նում, ա­պա մայ­րա­քա­ղա­քը գրա­վե­լու կա­րիք էլ չկա: Բա­վա­րար է պա­հել գե­նապղծ­ված մու­տանտ­նե­րից կազմ­ված վար­չա­կարգ, նույն­պի­սի մու­տանտ­նե­րից կազմ­ված թրքա­բա­րո ոս­տի­կա­նու­թյուն, բնակ­չու­թյան դեմ տե­ղե­կատ­վա­կան պա­տե­րազմ վա­րող քա­րոզ­չա­մե­քե­նա, և վերջ... Բնակ­չու­թյու­նը կդառ­նա ազ­գագ­րա­կան թան­գա­րա­նի և ան­ճա­շակ ռա­բիս երգ­չախմ­բի մի ան­մար­սե­լի խառ­նուրդ, ուր բա­ցա­կա­յում է ո­րա­կը, զի ո­րակ ու­նե­ցող­նե­րը կհե­ռա­նան երկ­րից: Սո­ղա­ցող, նո­րա­գույն տեխ­նո­լո­գի­ա­նե­րով ցե­ղաս­պա­նու­թյուն:

Իսկ այս ամ­բողջ պատ­մու­թյան մեջ հայ մի փնտրեք, սրանք «յան» ազ­գա­նու­նով չհայ մու­տանտ­ներ են: Գլխա­վոր գե­րա­գույն դա­վա­ճա­նով սկսած, վեր­ջին նի­կո­լա­զոմ­բի­ով վեր­ջաց­րած: Սրանք բա­ցա­հայտ թշնա­մի են և ան­տե­սա­նե­լի ճա­կա­տի թուրք աս­կյար: Սրանց նկատ­մամբ չնչին իսկ հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թյունն ար­դեն իսկ հան­ցակ­ցու­թյուն է: Քա­ղա­քա­գետ Էդ­գար Էլ­բա­կյա­նը մեծ նյու­թով է հան­դես ե­կել, թե ինչ­պես բու­ժել սրանց հո­գի­նե­րը, սա­կայն կար­ծում ենք, որ նա չա­փա­զանց լա­վա­տես է: Սրանց կբու­ժի մի­այն աղ­բա­նո­ցը:

Իսկ հան­րու­թյու­նը դեռ մա­հա­բեր թմբի­րի մեջ է: Սա­կայն արթ­նաց­նո­ղը կար­ծես ե­րև­ում է: Օ­րեր ա­ռաջ ար­դար ցա­սու­մով լցված հե­րո­սա­ծին մայ­րե­րի կան­չով հա­զա­րա­վոր­նե­րը մի ժա­մում հե­ղե­ղե­ցին Բաղ­րա­մյան պո­ղո­տան և Հան­րա­պե­տու­թյան հրա­պա­րա­կը: Է­լի կա­րող են ցա­սում­նա­լից կան­չով կան­չել փո­ղոց և հրա­պա­րակ` ար­դար և կե­նա­րար ընդվզ­ման: Մի­այն թե ա­ռաջ­նոր­դող է պետք:

Եվ ա­ռաջ­նոր­դող լի­նե­լու է:

ԱՆ­ԿԱ­ԽՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ ՓՐԿԵ­ԼՈՒ ՀՐԱ­ՄԱ­ՅԱ­ԿԱ­ՆԸ

bozi-txeq 

Վեր­ջա­պես ստա­ցանք ա­վե­տի­սը, որ ՀՀ պաշ­տո­նա­թող նա­խա­գահ­նե­րը Վե­հա­րա­նում են` կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ: Հայ մնա­ցած հա­յե­րը հու­սա­վառ սպա­սում են Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը հաղ­թա­կան դափ­նեպ­սակ­նե­րով պսա­կած ա­ռաջ­նորդ­նե­րին, ով­քեր 27 տա­րի պե­տու­թյուն կա­ռու­ցե­ցին: Ազ­գա­դավ­նե­րը չոր­սու­կես տա­րի է քան­դում են` դեռ տա­կը բան կա: Ա­ռայժմ ու­նենք հե­տև­յալ կարճ հա­ղոր­դագ­րու­թյու­նը. «Սեպ­տեմ­բե­րի 22-ին, հրա­վե­րով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա­րե­գին Երկ­րորդ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­մի­ած­նում տե­ղի է ու­նե­ցել հան­դի­պում՝ մաս­նակ­ցու­թյամբ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գահ­ներ Լև­ոն Տեր-Պետ­րո­սյա­նի, Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի, Սերժ Սարգ­սյա­նի և Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գահ­ներ Ար­կա­դի Ղու­կա­սյա­նի և Բա­կո Սա­հա­կյա­նի:

Հա­յաս­տա­նում ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կի առն­չու­թյամբ տե­ղի է ու­նե­ցել շա­հագր­գիռ քննար­կում: Ո­րո­շում է ըն­դուն­վել շա­րու­նա­կել հան­դի­պում­նե­րը»:

Երկ­րորդ և եր­րորդ նա­խա­գահ­նե­րը սեպ­տեմ­բե­րի 21-ին ար­տա­հայտ­վել են Ան­կա­խու­թյան պաշտ­պա­նու­թյան մա­սին: Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նը կարճ ար­ձա­նագ­րել է` ե­կել է Ան­կա­խու­թյու­նը պաշտ­պա­նե­լու ժա­մա­նա­կը: Իսկ Սերժ Սարգ­սյա­նը ար­տա­հայտ­վել է ա­վե­լի հան­գա­մա­նա­լից. «Անկա­խու­թյա­նը 1991 թվա­կա­նի այս օ­րը ա­ներկ­բա «ԱՅՈ» ա­սած հայ ժո­ղովր­դի մի­աս­նա­կան կամ­քը ան­ցած ա­վե­լի քան ե­րե­սուն տա­րի­նե­րին բա­զում և ծանր փոր­ձու­թյուն­նե­րի են­թարկ­վեց:

Ա­մե­նա­ծանր փոր­ձու­թյու­նը, սա­կայն, մեր ժո­ղովր­դի հա­մար ար­տա­քին թշնա­մու դեմ պայ­քա­րը չէր, որ­տեղ նա փա­ռա­հեղ հաղ­թա­նակ­ներ է կեր­տել:

Կյան­քը ցույց տվեց, որ, ցա­վոք, ա­մե­նա­մեծ փոր­ձու­թյու­նը, ո­րը փոր­ձանք դար­ձավ հայ ժո­ղովր­դի գլխին, հան­դուր­ժելն է սուտ խոս­տում­նե­րով իշ­խա­նու­թյու­նը զավ­թած կա­պի­տու­լյանտ կա­ռա­վա­րիչ­նե­րին, ո­րոնք անխ­նա մսխում են ան­կախ պե­տա­կա­նու­թյան կերտ­ման ու ամ­րապնդ­ման ճա­նա­պար­հին ու­նե­ցած բո­լոր ձեռք­բե­րում­նե­րը և լրջա­գույն վտան­գի տակ են դրել մեր պե­տու­թյան ու ժո­ղովր­դի ա­պա­գան:

Այ­լևս ժա­մա­նա­կը չէ բարձ­րա­գոչ խոս­քե­րի. կա՛մ մեր ժո­ղո­վուր­դը իր ա­զատ և ան­կախ ապ­րե­լու մի­աս­նա­կան կամ­քը վերս­տին կար­տա­հայ­տի՝ դուրս գա­լով կոր­ծա­նա­րար թմբի­րից և ձեր­բա­զատ­վե­լով ա­պազ­գա­յին, վախ­կոտ, ձա­խող­ված իշ­խա­նու­թյուն­նե­րից, կա՛մ հար­վա­ծի տակ կդնի ոչ մի­այն պե­տա­կա­նու­թյու­նը, այ­լև հա­զա­րա­մյա իր հո­ղի վրա սե­փա­կան գո­յու­թյունն առ­հա­սա­րակ:

Այ­սօր, ա­ռա­վել քան եր­բև­է, ան­կա­խու­թյու­նը իր նվի­րյալ զա­վակ­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան կա­րիքն ու­նի:

Մեր ժո­ղովր­դի հա­մար այս ծանր պա­հին ես վե­րա­հաս­տա­տում եմ՝ եր­բեք չեմ լքի խրա­մա­տը, ո­րը պաշտ­պա­նում է հայ­կա­կան պե­տա­կա­նու­թյու­նը»:

Ար­տա­քին պայ­ման­նե­րը ա­ռա­վել քան դրա­մա­տիկ են: Չկա սցե­նար` ռու­սա­կան ար­ջի և ա­րևմ­տյան ա­նա­կոն­դա­յի մա­հա­ցու գո­տե­մար­տի պայ­ման­նե­րում ինչ ա­նել հի­մա, ինչ ա­նել հե­տո` հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար ար­ջի կամ ա­նա­կոն­դա­յի հաղ­թա­նա­կի պա­րա­գա­յում: ՄԱԿ-ի Գլխա­վոր Վե­հա­ժո­ղո­վին ար­դեն հան­դես են ե­կել ե­լույթ­նե­րով մեզ այս ըն­թաց­քում տար­բեր մա­կար­դակ­նե­րում եւ զա­նա­զան շուր­թե­րով սա­տա­րում հայտ­նած եւ հա­մա­ցան­ցա­հա­յու­թյան էքս­տա­զին ար­ժա­նա­ցած ե­րեք պե­տու­թյուն­նե­րի՝ Ֆրան­սի­ա, ԱՄՆ եւ Ի­րան, ղե­կա­վար­նե­րը: Նրան­ցից ոչ մեկը՝ ոչ Մակ­րո­նը, ոչ Բայ­դե­նը, ոչ էլ Ռա­յի­սին, սա­կայն, Նյու Յոր­քում ի­րենց կես­ժա­մա­նոց ե­լույթ­նե­րում չեն ար­ծար­ծել Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում, մաս­նա­վո­րա­պես՝ մեր շուրջ ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կը: Այ­սինքն` ար­տա­քին ճա­կա­տում լրիվ մե­նակ ենք:

Իսկ ներ­քին թշնա­մու նեն­գու­թյունն ու ստո­րու­թյու­նը կներ­կա­յաց­նենք կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րը ձեռ­նո­ցի պես փո­խած Վի­գեն Խա­չատ­րյա­նի օ­րի­նա­կով: Սույն ա­ռանձ­նյա­կը, դրսև­ո­րե­լով բա­ցա­ռիկ ան­բա­րո­յա­կա­նու­թյուն, ընդ­դի­մու­թյանն է մե­ղադ­րել սեպ­տեմ­բե­րի 21-ին Ե­ռաբ­լու­րում կա­տար­վա­ծի հա­մար. իբր ընդ­դի­մու­թյու­նը չա­րա­շա­հում է հա­նուն Հա­յաս­տա­նի զոհ­ված զին­վոր­նե­րի մայ­րե­րի զգա­ցում­նե­րը, և այդ ա­մենն օգ­տա­գոր­ծում են՝ խուն­տա­յի հետ ի­րենց հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը պար­զե­լու: «Արդյոք ճի՞շտ է, որ մենք այ­սօր ու­զում ենք վար­կա­բե­կենք ոս­տի­կա­նու­թյու­նը, ո­րը կարգ է պաշտ­պա­նում, վեր­ջին հաշ­վով, իր նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ չի ե­կել»,- ե­րես­պաշտ հար­ցադր­մամբ է հան­դես ե­կել Վի­գեն Խա­չատ­րյա­նը:

Այդ` մեր Ան­կա­խու­թյու­նից էլ հին զա­ռա­մյալ ե­րես­պաշ­տը եր­կու խնդիր է փոր­ձել լու­ծել. մի կող­մից՝ սև­աց­րել է ընդ­դի­մու­թյա­նը՝ հա­նի­րա­վի կեր­պով մե­ղադ­րե­լով չա­րած բա­նե­րի հա­մար (նի­կո­լա­զոմ­բի­նե­րի ու­ղե­ղը լվա­նա­լու նպա­տա­կով), մյուս կող­մից՝ քծնել է ոս­տի­կան­նե­րին՝ նրանց հու­շե­լով, որ շա­րու­նա­կեն նույն ո­գով ու վայ­րագ գոր­ծե­լա­ո­ճով: Հի­մա հարց՝ ե­թե ոս­տի­կա­նու­թյու­նը Նի­կո­լինն է, ինչ­պե՞ս կարող է ոս­տի­կա­նը կամ կար­միր­բե­րե­տա­վո­րը կա­տա­րել ընդ­դի­մու­թյան սրտի ու­զա­ծը: Երբ չորս ա­նա­սու­նով զոհ­վա­ծի մո­րը ո­տու­ձե­ռից բռնած օ­դե­րով քարշ է­ին տա­լիս դե­պի ոս­տի­կա­նա­կան մե­քե­նան, դա ընդ­դի­մու­թյա՞ն, թե՞ խուն­տա­յի պատ­վերն էր ոս­տի­կա­նու­թյա­նը, ո՞ւմ էր այդ պա­հին սպա­սար­կում ոս­տի­կա­նու­թյու­նը: Մարդ իր զա­վա­կի գե­րեզ­մա­նի տե­րը չէ՞: Ե­թե ծնո­ղը չի ու­զում, որ իր զա­վա­կին սպա­նա­ծը գա ու կեղ­ծա­վոր խո­նար­հու­մով կեղ­տո­տի գե­րեզ­մա­նը, ի՞նչ կապ ու­նի այդ­տեղ ընդ­դի­մու­թյու­նը: Մար­դիկ գի­տեն, չէ՞, հո­ղա­տուն էլ է խոս­տո­վա­նել, չէ՞, որ այդ զո­հե­րը չէ­ին լի­նի, ե­թե ին­քը հա­մա­ձայն­վեր խնդրի խա­ղաղ կար­գա­վոր­ման մոս­կո­վյան ա­ռա­ջար­կին: Այդ խոս­տո­վա­նու­թյու­նը բա­վա­րար չէ՞, որ ծնող­նե­րը փոր­ձե­ին ար­գե­լել «պե­տա­կան այ­րե­րին», իսկ ա­վե­լի ճիշտ` հա­կա­պե­տա­կան ղզիկ­նե­րին, շա­հար­կել հե­րոս­նե­րի գե­րեզ­ման­նե­րը:

Ինչ վե­րա­բե­րում է ոս­տի­կա­նու­թյանն ար­դա­րաց­նե­լու փոր­ձե­րին, ա­պա նա դա ա­նում է՝ շատ լավ ի­մա­նա­լով, որ ա­ռանց այդ կա­ռու­ցի, հո­ղա­տու­նե­րի բո­լու­կը մեկ ժամ ան­գամ չի դի­մադ­րի: Նույն քծնանքն էր ընդ­դի­մու­թյան ակ­ցի­ա­նե­րի օ­րե­րին, երբ հո­շոտ­վում է­ին ցու­ցա­րա­րա­նե­րը, նույն կերպ են քծնում նա­և այ­սօր բա­շի­բո­զուկ­նե­րին, քծնում ու փող բա­ժա­նում: Ոս­տի­կան­ներն էլ խիղճնե­րը ծա­խում են:

Սա­կայն Ազ­գի ցաս­ման փո­թո­րի­կը մո­տե­նում է: Օրհն­վի էն սհա­թը, երբ մեծն Ա­վե­տիք Ի­սա­հա­կյա­նի մար­գա­րե­ու­թյու­նը կկա­տար­վի:

 ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Telegram: https://t.me/iravunk

Բաբուխանյանը կոչ արեց միանալ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին աջակցող հռչակագրինԲոլոր նիկոլները, էնպիսի պատիժ են ստանալու կյանքից՝ փոշմանեն, որ ծնվել են. Թերեզա ՄխիթարյանՄեր դրամավարկային քաղաքականությունն, ավաղ, հիվանդ է. Աշոտ ԹավադյանՏեղեկատվությունն ամենամեծ ազգային զենքն է. ԱրիստակեսյանՎստահ ասում եմ՝ մենք ունեինք միջոց Բերձորն ու Աղավնոն փրկելու. Աբգար ԱփինյանՀակառուսականությունը մթագնել է սեփական պատմության արժեւորման ընթացքը. ՍաֆարյանՔաղաքական ավանտյուրիստների ձեռքը կրակն ենք ընկել. Սուրեն ՎարդումյանՀայաստանը գրավել են 2018-ին՝ գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիայով. ՀարությունյանԵրբ երկիրը գտնվում է վտանգի մեջ, Սուրբ եկեղեցին է դառնում ժողովրդին միավորող փարոս. Մանվելյան Հայաստան - Ուկրաինա. ֆուտբոլիստների գնահատականներն՝ ըստ WhoScored-ի Ռուսաստանի քաղաքներում զորահավաք էԽաղաղ գործընթացը առաջ է մղվում անվստահության, ատելության և թշնամանքի մթնոլորտում. Արամ ՍաֆարյանՌոբերտ Արզումանյանը` Հայաստան-Ուկրաինա խաղի ելքի մասինՊատերազմը չի լինելու մի բակում կամ շենքում, լինելու է կործանարար մեր պետականության համար. ԳեւորգյանՆիկոլը նույն խոսքերը կրկնելու է այն տարբերությամբ, որ առաջին դեպքում հանձնվեց Արցախի 75%, երկրորդ դեպքում կհանձնվի Հայաստանի սուվերեն տարածքի մի հատվածը․ Արթուր ԹովմասյանՊայմանագրային զինծառայողը, ում հայրը ինքնասպանության էր գործել, պատերազմից երկու օր անց այլևս կապի դուրս չի եկել. News.amՌԴ ԱԳՆ-ն հերքել է Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիների մոբիլիզացիայի մասին տեղեկությունըՀաղթանակս նվիրում եմ մեր բոլոր զինվորներին, ընտանիքիս, բարեկամներիս, ընկերներիսՏԻՄ ընտրությունները չեն հետաձգվի. Պարզաբանում է ԿԸՀ նախագահըԱրշակունյաց պողոտայում բռնկված հրդեհի հետեւանքով շինության տարածքում առկա է փլուզման վտանգ. ԱԻՆՈ՞ր դեպքերում և ինչպե՞ս է կատարվում սրտի անոթների ստենտավորումը «Արամյանց» ԲԿ ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանական բաժանմունքը վերաբացումից հետո«Ռոսէներգոատոմը» նախատեսում է Հայաստանում տվյալների մշակման կենտրոն կառուցելՀայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանալին գտնվում է Մոսկվայում. ԲալասանյանThe Sun. Եղիսաբեթ II թագուհու մահվան օրը արքայազն Հարրին Մեգան Մարքլի պատճառով վիճել է հոր հետՈր նախաճաշն է նպաստում քաշի արդյունավետ նվազմանըԱրցախից որեւէ ջոկատ չի մասնակցել սեպտեմբերի 13-ին Ջերմուկի հարակից դիրքերում ընթացող ռազմական գործողություներին․ Ռոլանդ ԱյդինյանՌուսական բանակը Տու-214Р է կիրառել Ուկրաինայի թիրախների դեմՀայաստանի առաջ ծառացած փորձությունների հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ իր տեսակետով է կիսվել «Նավակ ճոճողը» Armenian infoՍտեղծել այս ծայրահեղ ծանր իրավիճակից երկիրը պատվով ու հաղթանակով դուրս բերող կորիզ. ԱղեկյանՊուտինի միջուկային սպառնալիքներին պետք է լուրջ վերաբերվել. ԲորելՀանրային հեռուստաընկերությունը լռության օրը հեռարձակել է Սիսիանի ՔՊ֊ական թեկնածուի հարցազրույցը` խախտելով օրենքըՊուտինը թույլ է տվել զինվորական պայմանագիր կնքած օտարերկրացիներին պարզեցված կարգով ՌԴ քաղաքացիություն տալԱդրբեջանի եւ Թուրքիայի համար ՄԱԿ-ի ամբիոնից Փաշինյանի ելույթը երկնային մանանա էր. ՆահապետյանՎերին Լարսի անցակետում երթեւեկությունը կաթվածահար է (Տեսանյութ)Բրիտանիան որոշում է կրճատել հարկերը՝ տնտեսությունը խթանելու համարԹեհրանը եւս մեկ անգամ Բաքվին հայտնել է աշխարհաքաղաքական և սահմանների ցանկացած փոփոխության անընդունելիության մասինՎերջին անգամ գրեց` մամ ջան չտխրես. Հայկոյի մայրիկի բացառիկ հարցազրույցն ու նրա կյանքի վերջին վայրկյաններըՄինչև 10 տարվա ազատազրկում՝ դասալիքների և ինքնակամ հանձնված գերիների համար․ Պուտինը վավերացրեց որոշումըԵրևանում նախատեսվում է բացել իրանական ապրանքների առևտրի կենտրոնՌԴ ՊՆ փոխնարար Դմիտրի Բուլգակովն ազատվել է պաշտոնից․ ո՞վ է փոխարինել նրանԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԱրցախից ջոկատներ չեն ժամանել Ջերմուկ՝ սահմանների պաշտպանությանն աջակցելու համար․ ՀՀ ՊՆ խոսնակը հերքում էՀայաստան-Ուկրաինա. մեկնարկային կազմերԱդրբեջանը նոր հարձակում է նախապատրաստում. Հասանովը հրամայել է զգոն լինելԶոհվածների ծնողները սեպտեմբերի 26-ին՝ ժամը 23։00-ից, հավաքվում են Եռաբլուրում. հայտարարությունՀայաստանի հավաքականի վերջնական հայտացուցակը Ուկրաինայի ընտրանու դեմ խաղի համարՆԱՏՕ-ն մտադիր չէ պատերազմել Ռուսաստանի հետ. Ռումինիայի նախագահԱդրբեջանական սադրանքի հետևանքով վնասներ է կրել հենց Ադրբեջանը․ երեք վիրավոր ունենԱնուշը ծառայակցի կնոջը խնդրել էր՝ ինչ էլ լինի, զավակներին «անտեր չթողնի». բացառիկ մանրամասներ.Starnews.amԻնչ օգտակար հատկություններով է օժտված դարչինը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 57.8750 1 = 56.0809 1 = 0.01728 $