Սպարապետի գերեզմանի մոտ՝ Վահագն Խաչատուրյանը, խաչակնքվելու փոխարեն, մազերն է ուղղում ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏԻԶՄԻ ՏԵՂԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲԱՆՈՑՆ Է ՄԵԾ ՍՈՒՏ. Փաշինյանի ռազմական մանիպուլյացիաները. 80-ականների զենք Բա եթե դու գնում ես պատերազմի, արա՛, 2,5 տարի ի՞նչ ես արել. Էդուարդ Շարմազանով Հայը մորթվում ա, աշխարհը լուռ ա` երեւի նավթադոլարների պարանը էլի խեղդում ա Ինչի է ունակ «Պոսեյդոնը»՝ «Ահեղ դատաստանի» անխոցելի զենքը Ցյուրիխյան արձանագրությունների և հայ-թուրքական հաշտության հնարավոր պայմանագրի վերաբերյալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դատողություններն անընդունելի են. Սերժ Սարգսյանի գրասենյակ Հյուսիսային հոսքի գազատարի պայթեցման հետեւանքները և նոր նախապատրաստվող «պայթյունի» մասին Ուկրաինական բանակը Դոնբասում և Խարկովում եռօրյա մարտերի ընթացքում կորցրել է ավելի քան 1700 մարդ (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)


ԹՇՆԱՄԻՆԵՐՆ ՈՒ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ ՓԵԼՈՍԻԻ ԱՐՑՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՉԵՆ ՀԱՎԱՏՈՒՄ

Վերլուծություն

Եվ այս­պես, ա­վարտ­վեց Եր­րորդ Հան­րա­պե­տու­թյան պատ­մու­թյու­նում ԱՄՆ ա­մե­նա­բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­յի` խորհր­դա­րա­նի խոս­նակ Նեն­սի Փե­լո­սի­ի այ­ցը Հա­յաս­տան: Լա­վա­տես­նե­րը ո­գև­որ­վե­ցին և խան­դա­վառ­վե­ցին, հո­ռե­տես­նե­րը դրա­նում մեծ վտանգ­ներ տե­սան, ի­րա­տես­նե­րը մեծ սպա­սում­ներ գլխանց չու­նե­ին, պա­րա­նո­իկ­նե­րը դա­վադ­րու­թյան նոր տե­սու­թյուն­ներ մո­գո­նե­ցին, իսկ ներ­քին և ար­տա­քին ինտ­րի­գան­նե­րը զզվե­լի խար­դա­վանք­ներ հյու­սե­ցին: Թե ինչ­պի­սի ար­տա­քին-քա­ղա­քա­կան և գլո­բալ ազ­դակ­ներ կա­յին «տա­տի­ի» այ­ցում` կբա­ցատ­րեն մի­ջազ­գայ­նա­գետ­նե­րը, և ա­ռա­ջի­կա­յում ան­պայ­ման կդի­մենք ա­մե­րի­կյան գոր­ծե­րի գի­տակ Սու­րեն Սարգ­սյա­նին: Իսկ ա­ռայժմ մեր առ­ջև կդնենք ա­վե­լի հա­մեստ խնդիր` դի­տար­կել այ­ցի ներ­քա­ղա­քա­կան բա­ղադ­րի­չը:

ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ԿԱՆ ԴԱՇ­ՏԻ «ՊԱ­ՊՈ­ՒԱՍ­ՆԵ­ՐԸ»

Հան­րա­յին ըն­կալ­ման մեջ Նեն­սի Փե­լո­սի­ի կեր­պարն ա­վե­լի շուտ դրա­կան է: 1988-ի Շարժ­ման սե­րուն­դը հի­շում է, որ տի­կի­նը ԱՄՆ-ում Հայ դա­տի լոբ­բին­գով զբաղ­ված էր դեռ Բու­շի նա­խա­գա­հու­թյան տա­րի­նե­րից, իսկ ա­ռա­վել ե­րի­տա­սարդ­նե­րի պա­րա­գա­յում բա­ցը լրաց­վեց բա­ցա­ռա­պես հա­յա­մետ հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րով, այ­ցով Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ և ար­ցունք­նե­րով: Թե­և շա­տե­րը սպա­սում է­ին Կրեմ­լի վատ ար­ձա­գան­քի, սա­կայն պաշ­տո­նա­կան ար­ձա­գան­քը դժվար է ան­վա­նել բա­ցա­սա­կան: Ռու­սաս­տա­նը կող­ջու­նի այն քայ­լե­րը, ո­րոնք փաս­տա­ցի տա­նում են Հա­յաս­տա­նի և Ադր­բե­ջա­նի մի­ջև ի­րա­վի­ճա­կի կար­գա­վոր­մա­նը: Այս մա­սին սեպ­տեմ­բե­րի 19-ին լրագ­րող­նե­րին հայ­տա­րա­րել է ՌԴ նա­խա­գա­հի մա­մու­լի քար­տու­ղար Դմիտ­րի Պես­կո­վը՝ մեկ­նա­բա­նե­լով ԱՄՆ Կոնգ­րե­սի Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տի նա­խա­գահ Նեն­սի Փե­լո­սի­ի այ­ցը Ե­րև­ան:

«Այն ա­մե­նը, ին­չը ոչ թե խոս­քով, այլ գոր­ծով է, և ոչ բարձ­րա­ձայն, ոչ պո­պու­լիս­տա­կան, այլ ի­րա­կա­նում, ա­նաղ­մուկ ու գործ­նա­կան, կա­րող է նպաս­տել հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի կար­գա­վոր­մա­նը, սահ­մա­նին ի­րա­վի­ճա­կի կա­յու­նաց­մա­նը, այս ա­մե­նը կա­րող է ող­ջու­նե­լի լի­նել»,- ա­սել է Պես­կո­վը:

Նա հա­վե­լել է, որ ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում պարզ կդառ­նա, թե ար­դյոք այն­պի­սի բարձր մա­կար­դա­կի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը, ինչ­պի­սին է Փե­լո­սի­ի այ­ցը Հա­յաս­տան, ի­րա­կա­նում կա­րող են նպաս­տել այս կար­գա­վոր­մա­նը:

Սա­կայն ռու­սա­ֆոբ­նե­րը այդ տեքս­տում տե­սան թաքն­ված սպառ­նա­լիք` որ Մոսկ­վան ա­զե­րի­նե­րին «քսի կտա» Հա­յաս­տա­նի վրա, որ­պես­զի ցույց տա Փե­լո­սի­ի և այլ ա­մե­րի­կյան պաշ­տո­նա­տար­նե­րի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի ա­նար­ժե­քու­թյու­նը: Մենք, բնա­կա­նա­բար նման տե­սա­կետ չենք կի­սում, քան­զի Վլա­դի­միր Պու­տի­նը և այլ գլո­բալ լի­դեր­նե­րը, մեղմ ա­սած, հե­ռու են Նի­կո­լին բնո­րոշ ստա­խոս ստա­հա­կի կեր­պա­րից և նրանց ա­սա­ծը պետք է հաս­կա­նալ այն­պես, ինչ­պես ա­սում են, և Պես­կո­վը, բնա­կա­նա­բար, Պու­տի­նի պաշ­տո­նա­կան տե­սա­կե­տից դուրս ո­չինչ ա­սել չի կա­րող: Դե ինչ­պես է նի­կո­լա­խուն­տան ար­հես­տա­կա­նո­րեն փչում այդ ռու­սա­ֆոբ փու­չի­կը` դրա մա­սին ա­վե­լի ուշ, իսկ ա­ռայժ դի­տար­կենք ա­մե­նա­ա­մե­րի­կա­մետ ու­ժի` ԱԺԲ-ի վար­քա­գի­ծը:

Նրանք ա­վե­լի լավ ա­նե­լիք չգտան, քան դա­սա­կան «կար­գո պաշ­տա­մուն­քի» մո­դե­լով ի­րենց պա­հեն այն­պես, ինչ­պես պա­հում են «սպի­տա­կա­մորթ կի­սաստ­ծուն» դի­մա­վո­րող պա­պո­ւաս­նե­րը: Շար­վե­ցին օ­դա­նա­վա­կա­յա­նի ճա­նա­պար­հին` ԱՄՆ և Ուկ­րա­ի­նա­յի դրոշ­նե­րով, ա­ղու­հա­ցով... Դա քիչ էր, չգի­տես ին­չու ո­րո­շե­ցին, որ Փե­լո­սին ՀԱՊԿ-ից դուրս գա­լու պատ­գամ է բե­րել, և հա­խուռն հան­րա­հա­վաք կազ­մա­կեր­պե­ցին Ֆրան­սի­ա­յի հրա­պա­րա­կում, ուր ներ­կա էր նա­և լու­սանց­քա­յին խա­ռա­խու­ռա, գու­մա­րած` ակն­հայտ նի­կո­լա­կան ժե­խեր: Դրա թագն ու պսա­կը խո­սա­փո­ղի հա­մար կռիվն էր...

Կարճ ա­սած, ԱԺԲ-ն ԱՄՆ եր­րորդ դեմ­քի վրա ակն­հայտ խղճուկ և ան­լուրջ տպա­վո­րու­թյուն թո­ղեց: Սա­կայն ա­վե­լի լա­վը չէր ՔՊ-ական խուն­տա­յի թո­ղած տպա­վո­րու­թյու­նը: Ա­լեն Սի­մո­նյանն ան­վերջ «օճառ­վում» էր ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին, մայ­րա­քա­ղա­քում էլ ԱՄՆ դրոշ­նե­րի ակն­հայտ գա­վա­ռա­միտ ա­վել­ցուկ կար: Գու­մա­րած դրան` ԱԺ-ում կադ­րի մեջ ա­նընդ­հատ խցկվում էր, ան­գամ հետ մղե­լով ԱՄՆ դես­պա­նին, ձմե­րուկ վա­ճա­ռո­ղի դեմ­քով մե­կը, ով, ինչ­պես պարզ­վեց, ԱԺ աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վարն էր: Գու­մա­րած դրան` թարգ­մա­նու­թյան կազ­մա­կերպ­ման տա­պա­լու­մը... Կարճ ա­սած, քծնան­քի մեծ դո­զան և ա­րա­րո­ղա­կար­գի հերն ա­նի­ծե­լը նույն­պես «պա­պո­ւա­սու­թյան» տպա­վո­րու­թյուն թո­ղեց: Եվ ան­շուշտ, հմուտ պաշ­տո­նյա Փե­լո­սին չէր կա­րող ան­տե­ղյակ լի­նել և բրի­տա­նա­կան մա­մու­լի սկան­դա­լից` թե ինչ­պես վայ-նա­խա­գահ Վա­հագն Խա­չա­տու­րյա­նը սել­ֆի էր ա­նում Անգ­լի­ա­յի թա­գու­հու դա­գա­ղի հետ:

Իսկ լուրջ ու ծան­րակ­շիռ գոր­ծիչ­նե­րի տպա­վո­րու­թյուն թո­ղել են թե­րևս ընդ­դի­մա­դիր պատ­գա­մա­վոր­նե­րը` Հայկ Մա­մի­ջա­նյա­նը և Իշ­խան Սա­ղա­թե­լյա­նը, ով­քեր բարձ­րաց­րին ռե­ա­լիս­տա­կան խնդիր` Ադր­բե­ջա­նին ռազ­մական օգ­նու­թյանն առնչ­վող թիվ 907 բա­նա­ձև­ի հար­ցը: Մեկ էլ Նի­կո­լի «ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյու­նը» գո­վա­ցող տիկ­նո­ջը Մա­մի­ջա­նյա­նը ծա­նու­ցեց ՀՀ-ում ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան է­ա­կան հե­տըն­թա­ցի մա­սին:

ՆԻ­ԿՈ­ԼԱ­ԿԱՆ ԽԱ­ՂԵ­ՐԸ

Chaguj 

Շատ նման էր, որ տի­կին Փե­լո­սին ե­կել էր Նի­կո­լի սա­սան­ված վար­կա­նի­շը բարձ­րաց­նե­լու, այդ պատ­ճա­ռով չենք ու­զում նրա ար­ցունք­նե­րին հա­վա­տալ: Իսկ նի­կո­լա­կան­նե­րը կեղ­տոտ խաղ սկսե­ցին...

Մենք ար­դեն հի­շա­տա­կել է­ինք հա­կա­ռու­սա­կան «տե­սու­թյու­նը», իբր Մոսկ­վան Փե­լո­սի­ի մեկ­նու­մից ան­մի­ջա­պես հե­տո պետք է թուր­քին «քսի տա»: Եվ ա­հա հա­վար գցե­լու խաղ սկսեց վար­չա­խում­բը: ԱԺ փոխ­խոս­նակ Հա­կոբ Ար­շա­կյա­նը հա­վար գցեց Ճա­պո­նի­ա­յի դես­պա­նի մոտ, որ ժա­մեր անց մեծ ներ­խու­ժում է սկսվե­լու: Ա­վե­լի մեծ հա­վար գցեց Անվ­տան­գու­թյան խոր­հուր­դը, իսկ հե­տո ծա­վալ­վեց խու­ճա­պի տա­րա­ծու­մը:

Ե­րե­կո­յան հայ­կա­կան սոց­ցան­ցե­րում կրկին տե­ղե­կու­թյուն­ներ են տա­րած­վում թշնա­մու հար­ձակ­ման նա­խա­պատ­րաս­տու­թյան մա­սին:

Դրա հա­մար հիմք են դար­ձել հատ­կա­պես Ե­րև­ա­նում տա­րած­ված թռու­ցիկ­նե­րը՝ օ­դա­յին տագ­նա­պի դեպ­քում ա­պաս­տա­րան­նե­րում թաքն­վե­լու վայ­րե­րի մա­սին: Շատ տե­ղե­կու­թյուն­ներ են ստաց­վում թշնա­մու զոր­քե­րի կու­տակ­ման և ա­ռա­ջի­կա ժա­մե­րին հար­ձակ­ման մա­սին: Ի­րա­կա­նում ա­պաս­տա­րան­նե­րի տե­ղան­քի մա­սին թռու­ցիկ­նե­րը տա­րա­ծում է Ե­րև­ա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը՝ զգո­նու­թյան հա­մար: Պարզապես, պետք է նա­և լրա­ցու­ցիչ տե­ղե­կաց­նե­ին, որ մար­դիկ խու­ճա­պի չմատն­վեն:

Այս ա­մե­նի վե­րա­բե­րյալ Նա­ի­րի Հո­խի­կյա­նը ծա­նու­ցում է. «Անձամբ ես հակ­ված եմ կար­ծե­լու, որ հար­ձա­կում դե­ռևս չի լի­նե­լու: Կար­ծում եմ, պետք է զգոն լի­նել, միշտ ձեռ­քի տակ ու­նե­նալ թարմ տե­ղե­կու­թյուն­ներ ու ա­ռա­ջին անհ­րա­ժեշ­տու­թյան ի­րե­րի պա­յու­սակ, բայց այս պա­հին թշնա­մու հար­ձակ­ման վտանգ չկա: Հա­մե­նայնդեպս, զոր­քից նման զգու­շա­ցում չի տրվել:

...Հի­մա հակ­ված եմ կար­ծե­լու, որ այս օ­րե­րին Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը տար­բեր մի­ջոց­նե­րով փոր­ձում են լրա­ցու­ցիչ ան­հանգս­տու­թյուն ու խու­ճապ ա­ռա­ջաց­նել հան­րու­թյան մեջ, որ­պես­զի շե­ղեն զո­հե­րի, կորց­րած դիր­քե­րի, զոր­քի ու­նե­ցած խնդիր­նե­րի, իշ­խա­նու­թյան դեմ հան­րա­յին ցաս­ման թե­մա­նե­րից: Կար­ծում եմ, այս ա­ռու­մով թշնա­մու զոր­քե­րի կու­տա­կու­մը ա­ռաջ­նագ­ծի մոտ իր ներ­քա­ղա­քա­կան նպա­տակ­նե­րի հա­մար է օգ­տա­գոր­ծում Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյու­նը՝ դրա­նով վա­խեց­նե­լով հան­րու­թյա­նը»:

Տգեղ է, ՔՊ-ական­ներ: Շատ տգեղ... Եվ տե­ղին է ՀՀԿ ԳՄ ան­դամ Ար­տակ Զա­քա­րյա­նի ա­հա­զան­գը. «Իշխա­նու­թյուն կոչ­վող ա­ղե­տա­բեր խմբա­վո­րու­մը կրկին չի խրատ­վել ու շա­րու­նա­կում է ար­տա­քին և ներ­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան կո­պիտ սխալ­նե­րը: Սխալ­ներ, ո­րոնք նոր պա­տե­րազ­մի դուռ են բա­ցե­լու: Այս­պես շա­րու­նա­կե­լու դեպ­քում Հա­յաս­տա­նը մնա­լու է պա­տե­րազ­մի բաց դաշ­տում՝ ա­ռանց քա­ղա­քա­կան ու դի­վա­նա­գի­տա­կան ո­րև­է ա­ջակ­ցու­թյան: Ե­թե մին­չև հի­մա ար­տա­քին գոր­ծըն­կեր­նե­րը խառն­վել ու մի­ջամ­տել են ռազ­մա­կան էս­կա­լա­ցի­ա­յի կանխ­ման նպա­տա­կով, ա­պա շա­րու­նակ­վող ան­հա­վա­սա­րակ­շիռ ու ան­հե­ռա­տես քա­ղա­քա­կա­նու­թյան ար­դյուն­քում ամ­բողջ Հա­րա­վա­յին Կով­կասն են վե­րա­ծե­լու ռազ­մա­կան բա­խում­նե­րի մեծ թա­տե­րա­բե­մի: Սրան­ցից ա­զատ­վելն ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան օ­րախն­դիր է»:

Իսկ ա­զատ­վե­լու գծով կար­ծես նո­րու­թյուն կա: «Հա­յե­լի» ա­կում­բի ու­նե­ցած տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ ա­ռա­ջի­կա օ­րե­րին տե­ղի կու­նա­նա ՀՀ ե­րեք նա­խա­գահ­նե­րի՝ Լե­ւոն Տեր-Պետ­րո­սյա­նի, Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի, Սերժ Սարգ­սյա­նի և Ա­մե­նայն Հա­յոց կա­թո­ղի­կոս Գա­րե­գին Բ-ի հան­դի­պու­մը: Դան­դա՞ղ շտա­պենք, թե՞ ի­րոք շտա­պենք...

 ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Սպարապետի գերեզմանի մոտ՝ Վահագն Խաչատուրյանը, խաչակնքվելու փոխարեն, մազերն է ուղղում⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏԻԶՄԻ ՏԵՂԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲԱՆՈՑՆ ԷՄԵԾ ՍՈՒՏ. Փաշինյանի ռազմական մանիպուլյացիաները. 80-ականների զենքԲա եթե դու գնում ես պատերազմի, արա՛, 2,5 տարի ի՞նչ ես արել. Էդուարդ Շարմազանով«Ինտեր» - «Բարսելոնա». Հավանական մեկնարկային կազմերն ըստ ՈւԵՖԱ-ի Հայը մորթվում ա, աշխարհը լուռ ա` երեւի նավթադոլարների պարանը էլի խեղդում աԻնչի է ունակ «Պոսեյդոնը»՝ «Ահեղ դատաստանի» անխոցելի զենքըՑյուրիխյան արձանագրությունների և հայ-թուրքական հաշտության հնարավոր պայմանագրի վերաբերյալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դատողություններն անընդունելի են. Սերժ Սարգսյանի գրասենյակՀյուսիսային հոսքի գազատարի պայթեցման հետեւանքները և նոր նախապատրաստվող «պայթյունի» մասինՈւկրաինական բանակը Դոնբասում և Խարկովում եռօրյա մարտերի ընթացքում կորցրել է ավելի քան 1700 մարդ (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Էներգետիկ համակարգը կփլուզվի.ԱՆՈՆՍՀա՛յ ժողովուրդ, դու քեզ ներու՞մ ես, որ քո զավակներին շարունակում են գնդակահարել Նիկոլի լուռ համաձայնությամբ. Արմեն ԱշոտյանՎեհափառ հայրապետի նախաձեռնած հարթակի անհրաժեշտությունը կարելի է սպառված համարել. Արման Մուսինյան (ilur.am)Բուխարեստում ընթացող ԵԺԿ Երիտասարդական կազմակերպության խորհրդի հավաքի ընթացքում ներկայացրել եմ ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի մանրամասները. Լիլիթ ԲեգլարյանՀայ գերիների հրապարակային գնդակահարության կադրերն Ադրբեջանի կողմից մեսիջ էր մասնավորապես արևմուտքին ու ԱՄՆ-ինՓաշինյանի բառամթերքը խայտառակություն էր. Հայկ Մամիջանյան«Սուրմալուի» պայթյունից երկու ամիս անց եռահարկ կիսավեր շենքը քանդելու որոշում է կայացվելՊետդուման վավերացրել է Ուկրաինայի չորս շրջանների՝ ՌԴ-ին միանալու մասին օրինագիծըՖրանսիան Ուկրաինային Bastion զրահափոխադրիչներ կմատակարարի. TribuneԳերմանիայի նախարարները վիճել են «Պուտինի հետ պատերազմելու» հայտարարության համարՊատգամավորները ՀՀ պետբյուջեի հաշվին մեկ շաբաթով կմեկնեն Ռուանդա. պատվիրակության կազմում 7 անձ էԲլինկենը բացեիբաց խոսեց «Հյուսիսային հոսքեր»-ը ոչնչացնելու ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի շարժառիթների մասինԷրդողանը կայցելի ԱդրբեջանԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի ասուլիսը. ՈՒՂԻՂ«Կետերն այլևս գաղտազերված են: Եզրակացությունը մեկն է: Մեզ բռնի կերպով ուզում են հաշտեցնել բնաջնջման հետ». Կարեն ԱվագյանՎրեժ Մարկոսյանի նկատմամբ համաներում է կիրառվելԱղվան Հովսեփյանին հանցակցելու դրվագով մեղադրական դատավճիռ է կայացվելԱդրբեջանը խոստացել էր մինչև սեպտեմբերի 30-ը 17 հայ գերիների ազատ արձակել, բայց չի կատարել պարտավորությունը. ԱԽ քարտուղարԹե բա ԴԵՄՈՔՐԸՍԻ...Հաստատվել է կորոնավիրուսի 910 նոր դեպք, առողջացել ՝ 1368 քաղաքացի․ ՀՀ ԱՆԱդրբեջանը հաստատել է, որ իր մոտ գտնվում է 17 հայ ռազմագերի. ՔարազյանԿԽՄԿ-ի ներկայացուցիչները հանդիպել են ռազմագերիներին, որոնք սեպտեմբերի 13-ից հետո են գերեվարվելՄեկ օր ջուր չի լինիՍա արդեն 2-րդ դեպքն է, երբ Ադրբեջանը հրաժարվում է կատարել հայ գերիներին ազատ արձակելու իր խոստումը. Նիկոլ ՓաշինյանՈւկրաինական զրահատեխնիկայի երեկվա հաջող ճեղքումը վերածվեց մկան թակարդի (Քարտեզ)Ու սրանք այս դիվանագիտությամբ ու այս հակառակորդի հետ պատրաստվում են բանակցել Արցախի հայ ժողովրդի անվտանգության ու կարգավիճակի հարցը. Դերենիկ ԽաչատրյանՏղամարդը սպառնացել է գնդակահարել ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողներինԱզգային արխիվի տնօրենն ազատվել է աշխատանքից Թուրքիան հայտնել է սեւծովյան գազի արդյունահանման հարցում «հերթական մեծ քայլի» հաղթահարման մասինԲաքուն Երևանին առաջարկել է սահմանազատման հարցով նիստը տեղափոխել հոկտեմբերԳվարդիոլա․ Գերազանց հաղթանակ էր, բոլորը երջանիկ ենՓակենք այգին, ասենք՝ մեր բարեկարգածն ա, չնայե՞ք․ ի՞նչ է նշանակում՝ չեն թողնում իրենց ջրագծին միանանքԱռկա լարվածության ֆոնին Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է սահմանազատման երկկողմ հանձնաժողովի հաջորդ նիստն անցկացնել ոչ թե նոյեմբերին, այլ հոկտեմբերինՀարիի և Մեգանի համար հետդարձի ճանապարհ չկա. հրապարակվել է Չարլզ 3-րդի առաջին պաշտոնական լուսանկարն ընտանիքի հետՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸՄինչև ադրբեջանը Հայաստանի կողմից լուրջ հակահարված չստանա չի կանգնելու․ Արա ԶոհրաբյանԱստղագուշակ՝ հոկտեմբերի 3-ի համարՆավթը կտրուկ թանկացել է 2023 թվականի համար նախատեսված է հատկացնել մոտ 400 միլիոն դրամ Հայաստանի մի շարք հուշարձանների ուսումնասիրման, նորոգման, ամրակայման և վերականգնման համար
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ереван погода
$ 405.65 396.08 7.57