Փոխարժեք: $ , ,
Զելենսկու ռեժիմը կարող է չդիմանալ ձմռանը. Միրոնով Արհեստական ​​ինտելեկտը կարող է մարդու ուղեղի մակարդակի հասնել հինգ տարում. . մասնագետ Նիկոլը նաև վատ կոսմետոլոգ է. Արմեն Աշոտյան ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Հայաստանում համաճարակի պես տարածված է օտարաբանությունը. Յակոբ Այնթապլեան «ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԽԺՌԵՑ ՍԵՓԱԿԱՆ ԲՐԵՆԴԸ Ամեն ինչ և բոլորը հիշվելու են, ոմանք, որպես ազգայնականներ, որոնք զրկանքների միջով անցնելով պահեցին իրենց ինքնությունը, իսկ ոմանք որպես դավաճաններ. Հենրիխ Դանիելյան «Կարո՞ղ եք ինձ հանգիստ թողնել»․ Լավրովը ստիպված է եղել ընդհատել իր ելույթը (տեսանյութ) ՄԱԿ-ում քննադատել են ԼԳԲՏ շարժումը ծայրահեղական ճանաչելու ՌԴ Գերագույն դատարանի որոշումը Ղազախստանը ռազմական ինքնաթիռներ կգնի ՆԱՏՕ-ի երկրներից

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Մի­այն դա էր մեզ պա­կաս` կա­պի­տու­լյան­տը զար­մա­նա­լի­ո­րեն հայ­տա­րա­րեց, թե բու­հե­րի քա­նա­կը պետք է կրճա­տել և բու­հե­րը Ե­րև­ա­նից տե­ղա­փո­խել Աշ­տա­րակ` իբր կրթու­թյան ո­րա­կը բարձ­րաց­նե­լու հա­մար: Դրա առն­չու­թյամբ քա­ղա­քա­գետ ԱԲ­ՐԱ­ՀԱՄ ԳԱՍ­ՊԱ­ՐՅԱ­ՆԸ ի­րա­վա­ցի­ո­րեն նկա­տում է. «Երի­տա­սար­դու­թյա­նը հե­ռու պա­հել հայ­կա­կան բո­լոր ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի կենտ­րո­նից՝ մայ­րա­քա­ղա­քից, քա­ղա­քակր­թա­կան մի­տու­մը խառ­նել գա­վա­ռա­կան բար­քե­րին, մտա­ծող ու պայ­քա­րող տե­սա­կին դարձ­նել ա­պա­քա­ղա­քա­կան ա­մորֆ մի զանգ­ված: Ա­հա այն ա­մենը, ին­չին ցան­կա­նում է հաս­նել թուր­քի ծրագ­րերն սպա­սար­կող իշ­խա­նու­թյու­նը: Հա­մալ­սա­րան­նե­րը Ե­րև­ա­նից դուրս հա­նելն ու կրթու­թյան ո­րա­կի բա­րե­լա­վու­մը ձեր խել­քի բա­նը չէ: Դուք, ա­ռա­վե­լա­գույ­նը, եր­կիր քան­դեք, տհաս համ­բակ­ներ»: Դե ընդ­հան­րա­պես պե­տա­կան ո­րև­է ո­րո­շում սրանց խել­քի բա­նը չէ, զի սրանք հա­մա­տե­ղում են բթամ­տու­թյու­նը, գեղ­ցի­ա­կան «շուստ­րի­ու­թյու­նը» և ան­սահ­ման տա­կան­քու­թյու­նը հա­յի տե­սա­կի հան­դեպ ա­տե­լու­թյան հետ: Հա, չմո­ռա­նանք մեկ էլ այն խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րը, որ Գռզոն վա­ղուց աչք է դրել բու­հե­րի շեն­քե­րի վրա, ե­րև­ի ու­զում է իր թուրք յոլ­դաշ-քար­դաշ­նե­րի հա­մար հյու­րա­նոց­ներ և ա­նա­ռա­կա­նոց­ներ սար­քել:

Մի­խա­յիլ Գոր­բա­չո­վը այն­քան վնաս­ներ է բե­րել բո­լո­րին, բա­ցա­ռու­թյամբ թե­րևս Գեր­մա­նի­ա­յի, որ պե­տա­կան և քա­ղա­քա­կան այ­րե­րը նույ­նիսկ չեն ու­զում մաս­նակ­ցել հո­գե­հանգս­տին/թաղ­մա­նը: Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թյան նա­խա­գահ ՎԼԱ­ԴԻ­ՄԻՐ ՊՈՒ­ՏԻ­ՆԸ, պարզ­վում է, չի կա­րո­ղա­նա մաս­նակ­ցել ԽՍՀՄ վեր­ջին ղե­կա­վա­րի հրա­ժեշ­տի ընդ­հա­նուր ա­րա­րո­ղու­թյա­նը: Այդ մա­սին լրագ­րող­նե­րին ա­սել է նա­խա­գա­հի մա­մու­լի քար­տու­ղար Դմիտ­րի Պես­կո­վը: Նա նշել է, որ այս պա­հին Պու­տինն աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով Կա­լի­նինգ­րա­դում է: Կրեմ­լի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը պար­զա­բա­նել է, որ ՌԴ նա­խա­գա­հը Կա­լի­նինգ­րադ մեկ­նե­լուց ա­ռաջ այ­ցե­լել է Կենտ­րո­նա­կան կլի­նի­կա­կան հի­վան­դա­նոց, որ­տեղ հրա­ժեշտ է տվել ԽՍՀՄ ա­ռա­ջին ու վեր­ջին նա­խա­գահ Մի­խա­յիլ Գոր­բա­չո­վին: Իսկ հի­մա զար­մա­նա­լին` Պես­կո­վը հա­վե­լել է, որ պե­տու­թյու­նը կա­ջակ­ցի Գոր­բա­չո­վի թաղ­ման ա­րա­րո­ղու­թյան կազ­մա­կերպ­մա­նը, իսկ հու­ղար­կա­վո­րու­թյու­նը կլի­նի պատ­վո պա­հա­կախմ­բի ու­ղեկ­ցու­թյամբ: Թան էլ չէ, բրդած մա­ծուն... ռուս­նե­րը ճիշտ կա­նեն, ի­րենց հո­ղը չպղծեն այդ նե­ռի ա­ճյու­նով: Բայց` ի­րենց եր­կիրն է, բա­ցա­ռա­պես ի­րենց ներ­քին գործն է, թե­և այդ նե­ռը ոչ մի­այն ի­րենցն է, այ­լև մեզ էլ է հսկա­յա­կան վնաս հասց­րել:

Իսկ հի­մա պինդ բռնվեք: Ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, Նի­կո­լի գլխա­վոր դհոլ­չի դա­տա­խազ ԱՐ­ԹՈՒՐ ԴԱՎ­ԹՅԱՆՆ ա­ռա­ջար­կում է պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյուն կա­տա­րե­լու հա­մար մա­հա­պատ­ժի են­թար­կե­լու սահ­մա­նադ­րա­ի­րա­վա­կան հիմ­քեր ստեղ­ծել: Նա դի­մել է սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րի խորհր­դի նա­խա­գահ, ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րար Կա­րեն Անդ­րե­ա­սյա­նին` ա­ռա­ջար­կե­ով սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի շրջա­նակ­նե­րում քննար­կել պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյան հա­մար մա­հա­պա­տի­ժը որ­պես պատ­ժա­տե­սակ կի­րա­ռե­լու հնա­րա­վո­րու­թուն տվող սահ­մա­նադ­րա­ի­րա­վա­կան կար­գա­վո­րում­ներ սահ­մա­նե­լու հար­ցը, հայտ­նում են դա­տա­խա­զու­թյու­նից: Ի­յա՛, ի­րո՞ք... Իսկ պե­տա­կան դա­վա­ճա­նին ծա­ռա­յող­նե­րին մա­հա­պա­տիժ չի՞ հաս­նում: Օ­րի­նակ` ակն­հայտ պե­տա­կան դա­վա­ճան Նի­կո­լին չձեր­բա­կա­լե­լը ինք­նին պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյուն չէ՞: Կամ 2018-ին ԱԺ-ից սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի դեմ հան­ցանք կա­տա­րած Նի­կո­լի կա­լա­նա­վոր­ման միջ­նոր­դու­թյու­նը հետ կան­չե՞լը: Իսկ գե­նե­րալ Ման­վել­ի գրպա­նը «տու­շոն­կի» շինծու գործ գցե՞լը... Ուս­տի զար­մա­նա­լով հան­դերձ, չենք կա­րող չհար­ցադ­րել` այդ ա­րարք­նե­րի հա­մար Ար­թուր Դավ­թյա­նին մա­հա­պա­տիժ չի՞ հաս­նում: Դավ­թյա­նի քայ­լը մի­այն մի դեպ­քում կա­րող է ար­դա­րաց­վել` ե­թե մտքում կա հենց կա­պի­տու­լյան­տին մա­հա­պատ­ժով պատ­ժե­լը...

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 


Զելենսկու ռեժիմը կարող է չդիմանալ ձմռանը. ՄիրոնովԱրհեստական ​​ինտելեկտը կարող է մարդու ուղեղի մակարդակի հասնել հինգ տարում. . մասնագետՆիկոլը նաև վատ կոսմետոլոգ է. Արմեն Աշոտյան«Հեքիաթում ներառված յուրաքանչյուր նախադասություն պետք է հասնի երեխայի հոգուն». Հասմիկ Ափոյան⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Հայաստանում համաճարակի պես տարածված է օտարաբանությունը. Յակոբ Այնթապլեան«ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԽԺՌԵՑ ՍԵՓԱԿԱՆ ԲՐԵՆԴԸԱմեն ինչ և բոլորը հիշվելու են, ոմանք, որպես ազգայնականներ, որոնք զրկանքների միջով անցնելով պահեցին իրենց ինքնությունը, իսկ ոմանք որպես դավաճաններ. Հենրիխ Դանիելյան«Կարո՞ղ եք ինձ հանգիստ թողնել»․ Լավրովը ստիպված է եղել ընդհատել իր ելույթը (տեսանյութ)Միրզոյանը և Կասիսը քննարկել են Հարավային Կովկասում անվտանգության իրավիճակին առնչվող հարցերՄԱԿ-ում քննադատել են ԼԳԲՏ շարժումը ծայրահեղական ճանաչելու ՌԴ Գերագույն դատարանի որոշումըՂազախստանը ռազմական ինքնաթիռներ կգնի ՆԱՏՕ-ի երկրներիցՌուսաստանում ԼԳԲՏ-ն ճանաչվել է ծայրահեղական կազմակերպություն և արգելվելՄխիթարյանը հստակ որոշում ունի ապագայի վերաբերյալԱմբողջ թիմը մեծը կախում Սպերցյանի խաղից. ՏիկնիզյանՀՖՖ նախագահի ընտրություններին առաջադրվել է երկու թեկնածուՈրտեղ տեղադրել տոնածառ՝ 2024 թվականին հաջողություն գրավելու համարԻնձ համար ցավալի է, որ Արարատը գտնվում է Թուրքիայում, իսկ Հայաստանը տարածքային կրճատումներ է ունենում․ Նասիմ ԹալեբՀաջողություն բոլորիդ, բարձր արդյունքներ կգրանցեք․ Պապիկյանը՝ ատեստավորման մասնակիցներինՍուպեր Սաքոն այցելել է ծանր առողջական խնդիր ունեցող երգիչ Կարեն Հակոբյանին.starnews.amԿԽՄԿ-ն հրապարակել է պատերազմի կանոններով արգելված զենքերի ցանկըԿառավարության հերթական կլոունադան ոչնչով չէր տարբերվում նախորդ 236 նիստից․ Արմեն ՀովասափյանԴոլարի փոխարժեքն աճել է. եվրոն էժանացել էԿայացել է Միրզոյան-Լավրով հանդիպումը. ՀՀ ԱԳ նախարարը ներկայացրել է հայկական կողմի դիրքորոշումները ՌԴ քայլերի վերաբերյալԻնչ են պայմանավորվել ՀՀ եւ ազերբայդժանի փոխվարչապետներըԵվգենիյ Մոտովիլովը կղեկավարի ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի կորպորատիվ բիզնեսըՊեսկով. Ռուսաստանը Հայաստանին համարում է դաշնակից և ծրագրում է զարգացնել հարաբերությունները նրա հետԿառավարությունը 10 մարզերին 5 մլրդ 712 մլն դրամ հատկացրեց սուբվենցիոն ծրագրերի համարՄիրզոյանն ինչ է ասել ԼավրովինՀայաստանում կստեղծվի Արհեստական բանականության սուպերհամակարգչային կենտրոնԱԱԾ տնօրենին ու տեղակալներին կնշանակի և կազատի վարչապետը, ոչ թե նախագահըԼՂ-ում թոշակ ստացած անձինք առանց ընդհատման կստանան իրենց թոշակները. Նիկոլ ՓաշինյանԴրսից բերված մեքենաները «ժամանակավոր ներմուծման» ռեժիմից հանելու դեպքում դրանց տերերը 40-70 % փոխհատուցում կստանանԱրցախահայությանը հուզող հարցերի քննարկման համար ձևավորվել է խումբՀայաստանն Ադրբեջանին է փոխանցել առաջարկությունների փաթեթը, որ կարգավորման գործընթացն առաջ տարվի. Արարատ ՄիրզոյանԲաքվում պահվում են 55 հայեր. 6 քաղաքացիական անձինք, 41 ռազմագերիներ, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներԲաղունցն ասել է կապի մեջ լինեն, անհասանելի չլինեն, որ հարկ եղած դեպքում իրար գլխի հավաքվեն. ԱԺ նիստի հետքերովԵրևանում Գիտությունների ազգային ակադեմիայում հայտնաբերվել է տղամարդու դիԿառավարությունը ԼՂ-ից բռնի տեղահանված անձանց կենսաթոշակի իրավունքը իրացնելու համար հաստատել է առանձին ընթացակարգԳերմանիայի նախագահը Դոհա ժամանելուն պես ինքնաթիռում կես ժամ սպասել է Քաթարի էմիրինՄարազմ է, երբ Սերժ եւ ՀՀԿ մերժողներն այսօր մեզ մեղադրում են Նիկոլին բերելու մեջ. Էդուարդ ՇարմազանովԳերիները պարբերաբար կապի մեջ են ոչ միայն իրենց ընտանիքների, այլ նաեւ Արցախի նախագահի հետ. ԳալստյանՀՀ տարածքում կա փակ ավտոճանապարհԱդրբեջանական քարոզչամեքենայի նոր թեզը. monumentwatch.orgՏարադրամի փոխարժեքները՝ նոյեմբերի 30-ինԲայրամովը մեկնել է Սկոպյե, որտեղ կմասնակցի ԵԱՀԿ ԱԳ նախարարների հանդիպմանըՄեկնարկել է սահմանազատման հարցերով զբաղվող Հայաստանի և Ադրբեջանի հանձնաժողովների հանդիպումըՔեզ լիքը սիրում եմ ու սիրում եմ երեխայի պես,այնպես, ինչպես ասենք՝ հինգ տարեկանում. Հայտնի փաստաբանի շնորհավորանքը Վրաստանից մեքենաներ ներկրելու համար՝ հունվարի 1-ից Մաքսայինի դեպոզիտային հաշվին վարորդները գումար կվճարեն.ArmLur.amՎաղվանից ձմեռ է միայն օրացույցով, իսկ եղանակային առումով` դեռ կատարյալ ջերմ աշուն. Սուրենյան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода