Սպարապետի գերեզմանի մոտ՝ Վահագն Խաչատուրյանը, խաչակնքվելու փոխարեն, մազերն է ուղղում ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏԻԶՄԻ ՏԵՂԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲԱՆՈՑՆ Է ՄԵԾ ՍՈՒՏ. Փաշինյանի ռազմական մանիպուլյացիաները. 80-ականների զենք Բա եթե դու գնում ես պատերազմի, արա՛, 2,5 տարի ի՞նչ ես արել. Էդուարդ Շարմազանով Հայը մորթվում ա, աշխարհը լուռ ա` երեւի նավթադոլարների պարանը էլի խեղդում ա Ինչի է ունակ «Պոսեյդոնը»՝ «Ահեղ դատաստանի» անխոցելի զենքը Ցյուրիխյան արձանագրությունների և հայ-թուրքական հաշտության հնարավոր պայմանագրի վերաբերյալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դատողություններն անընդունելի են. Սերժ Սարգսյանի գրասենյակ Հյուսիսային հոսքի գազատարի պայթեցման հետեւանքները և նոր նախապատրաստվող «պայթյունի» մասին Ուկրաինական բանակը Դոնբասում և Խարկովում եռօրյա մարտերի ընթացքում կորցրել է ավելի քան 1700 մարդ (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Մի­այն դա էր մեզ պա­կաս` կա­պի­տու­լյան­տը զար­մա­նա­լի­ո­րեն հայ­տա­րա­րեց, թե բու­հե­րի քա­նա­կը պետք է կրճա­տել և բու­հե­րը Ե­րև­ա­նից տե­ղա­փո­խել Աշ­տա­րակ` իբր կրթու­թյան ո­րա­կը բարձ­րաց­նե­լու հա­մար: Դրա առն­չու­թյամբ քա­ղա­քա­գետ ԱԲ­ՐԱ­ՀԱՄ ԳԱՍ­ՊԱ­ՐՅԱ­ՆԸ ի­րա­վա­ցի­ո­րեն նկա­տում է. «Երի­տա­սար­դու­թյա­նը հե­ռու պա­հել հայ­կա­կան բո­լոր ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի կենտ­րո­նից՝ մայ­րա­քա­ղա­քից, քա­ղա­քակր­թա­կան մի­տու­մը խառ­նել գա­վա­ռա­կան բար­քե­րին, մտա­ծող ու պայ­քա­րող տե­սա­կին դարձ­նել ա­պա­քա­ղա­քա­կան ա­մորֆ մի զանգ­ված: Ա­հա այն ա­մենը, ին­չին ցան­կա­նում է հաս­նել թուր­քի ծրագ­րերն սպա­սար­կող իշ­խա­նու­թյու­նը: Հա­մալ­սա­րան­նե­րը Ե­րև­ա­նից դուրս հա­նելն ու կրթու­թյան ո­րա­կի բա­րե­լա­վու­մը ձեր խել­քի բա­նը չէ: Դուք, ա­ռա­վե­լա­գույ­նը, եր­կիր քան­դեք, տհաս համ­բակ­ներ»: Դե ընդ­հան­րա­պես պե­տա­կան ո­րև­է ո­րո­շում սրանց խել­քի բա­նը չէ, զի սրանք հա­մա­տե­ղում են բթամ­տու­թյու­նը, գեղ­ցի­ա­կան «շուստ­րի­ու­թյու­նը» և ան­սահ­ման տա­կան­քու­թյու­նը հա­յի տե­սա­կի հան­դեպ ա­տե­լու­թյան հետ: Հա, չմո­ռա­նանք մեկ էլ այն խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րը, որ Գռզոն վա­ղուց աչք է դրել բու­հե­րի շեն­քե­րի վրա, ե­րև­ի ու­զում է իր թուրք յոլ­դաշ-քար­դաշ­նե­րի հա­մար հյու­րա­նոց­ներ և ա­նա­ռա­կա­նոց­ներ սար­քել:

Մի­խա­յիլ Գոր­բա­չո­վը այն­քան վնաս­ներ է բե­րել բո­լո­րին, բա­ցա­ռու­թյամբ թե­րևս Գեր­մա­նի­ա­յի, որ պե­տա­կան և քա­ղա­քա­կան այ­րե­րը նույ­նիսկ չեն ու­զում մաս­նակ­ցել հո­գե­հանգս­տին/թաղ­մա­նը: Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թյան նա­խա­գահ ՎԼԱ­ԴԻ­ՄԻՐ ՊՈՒ­ՏԻ­ՆԸ, պարզ­վում է, չի կա­րո­ղա­նա մաս­նակ­ցել ԽՍՀՄ վեր­ջին ղե­կա­վա­րի հրա­ժեշ­տի ընդ­հա­նուր ա­րա­րո­ղու­թյա­նը: Այդ մա­սին լրագ­րող­նե­րին ա­սել է նա­խա­գա­հի մա­մու­լի քար­տու­ղար Դմիտ­րի Պես­կո­վը: Նա նշել է, որ այս պա­հին Պու­տինն աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով Կա­լի­նինգ­րա­դում է: Կրեմ­լի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը պար­զա­բա­նել է, որ ՌԴ նա­խա­գա­հը Կա­լի­նինգ­րադ մեկ­նե­լուց ա­ռաջ այ­ցե­լել է Կենտ­րո­նա­կան կլի­նի­կա­կան հի­վան­դա­նոց, որ­տեղ հրա­ժեշտ է տվել ԽՍՀՄ ա­ռա­ջին ու վեր­ջին նա­խա­գահ Մի­խա­յիլ Գոր­բա­չո­վին: Իսկ հի­մա զար­մա­նա­լին` Պես­կո­վը հա­վե­լել է, որ պե­տու­թյու­նը կա­ջակ­ցի Գոր­բա­չո­վի թաղ­ման ա­րա­րո­ղու­թյան կազ­մա­կերպ­մա­նը, իսկ հու­ղար­կա­վո­րու­թյու­նը կլի­նի պատ­վո պա­հա­կախմ­բի ու­ղեկ­ցու­թյամբ: Թան էլ չէ, բրդած մա­ծուն... ռուս­նե­րը ճիշտ կա­նեն, ի­րենց հո­ղը չպղծեն այդ նե­ռի ա­ճյու­նով: Բայց` ի­րենց եր­կիրն է, բա­ցա­ռա­պես ի­րենց ներ­քին գործն է, թե­և այդ նե­ռը ոչ մի­այն ի­րենցն է, այ­լև մեզ էլ է հսկա­յա­կան վնաս հասց­րել:

Իսկ հի­մա պինդ բռնվեք: Ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, Նի­կո­լի գլխա­վոր դհոլ­չի դա­տա­խազ ԱՐ­ԹՈՒՐ ԴԱՎ­ԹՅԱՆՆ ա­ռա­ջար­կում է պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյուն կա­տա­րե­լու հա­մար մա­հա­պատ­ժի են­թար­կե­լու սահ­մա­նադ­րա­ի­րա­վա­կան հիմ­քեր ստեղ­ծել: Նա դի­մել է սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րի խորհր­դի նա­խա­գահ, ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րար Կա­րեն Անդ­րե­ա­սյա­նին` ա­ռա­ջար­կե­ով սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի շրջա­նակ­նե­րում քննար­կել պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյան հա­մար մա­հա­պա­տի­ժը որ­պես պատ­ժա­տե­սակ կի­րա­ռե­լու հնա­րա­վո­րու­թուն տվող սահ­մա­նադ­րա­ի­րա­վա­կան կար­գա­վո­րում­ներ սահ­մա­նե­լու հար­ցը, հայտ­նում են դա­տա­խա­զու­թյու­նից: Ի­յա՛, ի­րո՞ք... Իսկ պե­տա­կան դա­վա­ճա­նին ծա­ռա­յող­նե­րին մա­հա­պա­տիժ չի՞ հաս­նում: Օ­րի­նակ` ակն­հայտ պե­տա­կան դա­վա­ճան Նի­կո­լին չձեր­բա­կա­լե­լը ինք­նին պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյուն չէ՞: Կամ 2018-ին ԱԺ-ից սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի դեմ հան­ցանք կա­տա­րած Նի­կո­լի կա­լա­նա­վոր­ման միջ­նոր­դու­թյու­նը հետ կան­չե՞լը: Իսկ գե­նե­րալ Ման­վել­ի գրպա­նը «տու­շոն­կի» շինծու գործ գցե՞լը... Ուս­տի զար­մա­նա­լով հան­դերձ, չենք կա­րող չհար­ցադ­րել` այդ ա­րարք­նե­րի հա­մար Ար­թուր Դավ­թյա­նին մա­հա­պա­տիժ չի՞ հաս­նում: Դավ­թյա­նի քայ­լը մի­այն մի դեպ­քում կա­րող է ար­դա­րաց­վել` ե­թե մտքում կա հենց կա­պի­տու­լյան­տին մա­հա­պատ­ժով պատ­ժե­լը...

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Սպարապետի գերեզմանի մոտ՝ Վահագն Խաչատուրյանը, խաչակնքվելու փոխարեն, մազերն է ուղղում⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏԻԶՄԻ ՏԵՂԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲԱՆՈՑՆ ԷՄԵԾ ՍՈՒՏ. Փաշինյանի ռազմական մանիպուլյացիաները. 80-ականների զենքԲա եթե դու գնում ես պատերազմի, արա՛, 2,5 տարի ի՞նչ ես արել. Էդուարդ Շարմազանով«Ինտեր» - «Բարսելոնա». Հավանական մեկնարկային կազմերն ըստ ՈւԵՖԱ-ի Հայը մորթվում ա, աշխարհը լուռ ա` երեւի նավթադոլարների պարանը էլի խեղդում աԻնչի է ունակ «Պոսեյդոնը»՝ «Ահեղ դատաստանի» անխոցելի զենքըՑյուրիխյան արձանագրությունների և հայ-թուրքական հաշտության հնարավոր պայմանագրի վերաբերյալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դատողություններն անընդունելի են. Սերժ Սարգսյանի գրասենյակՀյուսիսային հոսքի գազատարի պայթեցման հետեւանքները և նոր նախապատրաստվող «պայթյունի» մասինՈւկրաինական բանակը Դոնբասում և Խարկովում եռօրյա մարտերի ընթացքում կորցրել է ավելի քան 1700 մարդ (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Էներգետիկ համակարգը կփլուզվի.ԱՆՈՆՍՀա՛յ ժողովուրդ, դու քեզ ներու՞մ ես, որ քո զավակներին շարունակում են գնդակահարել Նիկոլի լուռ համաձայնությամբ. Արմեն ԱշոտյանՎեհափառ հայրապետի նախաձեռնած հարթակի անհրաժեշտությունը կարելի է սպառված համարել. Արման Մուսինյան (ilur.am)Բուխարեստում ընթացող ԵԺԿ Երիտասարդական կազմակերպության խորհրդի հավաքի ընթացքում ներկայացրել եմ ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի մանրամասները. Լիլիթ ԲեգլարյանՀայ գերիների հրապարակային գնդակահարության կադրերն Ադրբեջանի կողմից մեսիջ էր մասնավորապես արևմուտքին ու ԱՄՆ-ինՓաշինյանի բառամթերքը խայտառակություն էր. Հայկ Մամիջանյան«Սուրմալուի» պայթյունից երկու ամիս անց եռահարկ կիսավեր շենքը քանդելու որոշում է կայացվելՊետդուման վավերացրել է Ուկրաինայի չորս շրջանների՝ ՌԴ-ին միանալու մասին օրինագիծըՖրանսիան Ուկրաինային Bastion զրահափոխադրիչներ կմատակարարի. TribuneԳերմանիայի նախարարները վիճել են «Պուտինի հետ պատերազմելու» հայտարարության համարՊատգամավորները ՀՀ պետբյուջեի հաշվին մեկ շաբաթով կմեկնեն Ռուանդա. պատվիրակության կազմում 7 անձ էԲլինկենը բացեիբաց խոսեց «Հյուսիսային հոսքեր»-ը ոչնչացնելու ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի շարժառիթների մասինԷրդողանը կայցելի ԱդրբեջանԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի ասուլիսը. ՈՒՂԻՂ«Կետերն այլևս գաղտազերված են: Եզրակացությունը մեկն է: Մեզ բռնի կերպով ուզում են հաշտեցնել բնաջնջման հետ». Կարեն ԱվագյանՎրեժ Մարկոսյանի նկատմամբ համաներում է կիրառվելԱղվան Հովսեփյանին հանցակցելու դրվագով մեղադրական դատավճիռ է կայացվելԱդրբեջանը խոստացել էր մինչև սեպտեմբերի 30-ը 17 հայ գերիների ազատ արձակել, բայց չի կատարել պարտավորությունը. ԱԽ քարտուղարԹե բա ԴԵՄՈՔՐԸՍԻ...Հաստատվել է կորոնավիրուսի 910 նոր դեպք, առողջացել ՝ 1368 քաղաքացի․ ՀՀ ԱՆԱդրբեջանը հաստատել է, որ իր մոտ գտնվում է 17 հայ ռազմագերի. ՔարազյանԿԽՄԿ-ի ներկայացուցիչները հանդիպել են ռազմագերիներին, որոնք սեպտեմբերի 13-ից հետո են գերեվարվելՄեկ օր ջուր չի լինիՍա արդեն 2-րդ դեպքն է, երբ Ադրբեջանը հրաժարվում է կատարել հայ գերիներին ազատ արձակելու իր խոստումը. Նիկոլ ՓաշինյանՈւկրաինական զրահատեխնիկայի երեկվա հաջող ճեղքումը վերածվեց մկան թակարդի (Քարտեզ)Ու սրանք այս դիվանագիտությամբ ու այս հակառակորդի հետ պատրաստվում են բանակցել Արցախի հայ ժողովրդի անվտանգության ու կարգավիճակի հարցը. Դերենիկ ԽաչատրյանՏղամարդը սպառնացել է գնդակահարել ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողներինԱզգային արխիվի տնօրենն ազատվել է աշխատանքից Թուրքիան հայտնել է սեւծովյան գազի արդյունահանման հարցում «հերթական մեծ քայլի» հաղթահարման մասինԲաքուն Երևանին առաջարկել է սահմանազատման հարցով նիստը տեղափոխել հոկտեմբերԳվարդիոլա․ Գերազանց հաղթանակ էր, բոլորը երջանիկ ենՓակենք այգին, ասենք՝ մեր բարեկարգածն ա, չնայե՞ք․ ի՞նչ է նշանակում՝ չեն թողնում իրենց ջրագծին միանանքԱռկա լարվածության ֆոնին Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է սահմանազատման երկկողմ հանձնաժողովի հաջորդ նիստն անցկացնել ոչ թե նոյեմբերին, այլ հոկտեմբերինՀարիի և Մեգանի համար հետդարձի ճանապարհ չկա. հրապարակվել է Չարլզ 3-րդի առաջին պաշտոնական լուսանկարն ընտանիքի հետՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸՄինչև ադրբեջանը Հայաստանի կողմից լուրջ հակահարված չստանա չի կանգնելու․ Արա ԶոհրաբյանԱստղագուշակ՝ հոկտեմբերի 3-ի համարՆավթը կտրուկ թանկացել է 2023 թվականի համար նախատեսված է հատկացնել մոտ 400 միլիոն դրամ Հայաստանի մի շարք հուշարձանների ուսումնասիրման, նորոգման, ամրակայման և վերականգնման համար
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ереван погода
$ 405.65 396.08 7.57