$ 406.49 402.22 6.90 «Միշտ պատերազմից հետո լինում է խաղաղություն».ԺԱՆՆԱ ԴԵՄԻԽՈՎԱ Հավաստի աղբյուրը փոխանցում է. Европейский союз не будет вводить санкции против Азербайджана. Боррель 11 երկիր աջակցել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու՝ Ուկրաինայի դիմումին Ականի պայթյունից զոհվածների ու տուժածների թիվն ամեն օր աճում է. Ալիևը մեղադրել է Հայաստանին Մեր բռնցքամարտիկի պատվին հնչում է Հայաստանի օրհներգը ԱԺ-ն ևս 6 ամսով երկարաձգեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքները Արցախի ՊԲ նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական վարույթով որոշում կկայացվի Սովորելու հիմքով տարկետում ստացածների զորակոչի տարիքը կլինի 28-ը. նախագիծն ընդունվեց Պուտինը հաստատել է 4 շրջանների՝ Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ համաձայնագրերը Վթարի ենթարկված Սոնա Մնացականյանի գործով չի հարցաքննվել միայն Նիկոլ Փաշինյանը. «Ժողովուրդ»


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Կյան­քը ու­րախ է, գնաճն էլ շատ լավ բան է: Ի՞նչ եք կար­ծում, ո՞վ է այդ զար­մա­նա­լի մտքի հե­ղի­նա­կը: Ճիշտ կռա­հե­ցիք` մեծն տնտե­սատ­գետ ՀՈ­ՎԻԿ Ա­ՂԱ­ԶԱ­ՐՅԱ­ՆԸ. «Հիմ­նա­կա­նում կեն­սա­մա­կար­դա­կի վրա ազ­դու­մա էն նույն խա­վի վրա, ո­րոնք ի­րենց ե­կա­մուտ­նե­րը ստա­նում են պե­տա­կան բյու­ջե­ից՝ թո­շա­կա­ռու­ներ, ու­սու­ցիչ­ներ, պե­տա­կան ո­լոր­տի աշ­խա­տող­ներ… իսկ բո­լոր մյուս­նե­րի հա­մար նույ­նիսկ լա­վա­նա­լու է, ո­րով­հե­տև ի­րենց ապ­րանք­նե­րի, ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի գներն են ա­ճում, և, հե­տև­ա­բար, և՛ նրանց ե­կա­մուտ­նե­րը, և՛ աշ­խա­տա­վարձ­ե­րը կբարձ­րա­նան»: Մի­ա­ժա­մա­նակ Հո­վի­կը որ­պես պե­տու­թյան կող­մից սե­փա­կան քա­ղա­քա­ցի­նե­րի նկատ­մամբ հո­գա­ծու­թյան ա­պա­ցույց վկա­յա­կո­չել է թո­շակ­նե­րի ա­ռա­ջի­կա բարձ­րա­ցու­մը: Զար­մա­նա­լի է` ին­չի՞ց է են­թադ­րում Ա­ղա­զա­րյա­նը, որ այս կամ այն սե­փա­կա­նա­տե­րը, ստա­նա­լով հա­վե­լյալ ե­կա­մուտ­ներ, շտա­պե­լու է բարձ­րաց­նել իր աշ­խա­տող­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձե­րը՝ փաս­տա­ցի նվա­զեց­նե­լով իր գեր­շա­հույթ­նե­րը: Կա՞ մշա­կած մե­խա­նիզմ, ո­րը կստի­պեր բիզ­նե­սին բարձ­րաց­նել աշ­խա­տա­վոր­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձե­րը: Չկա այդ­պի­սի գոր­ծի­քա­կազմ, հե­տև­ա­բար՝ Ա­ղա­զա­րյան Հո­վի­կը «տուֆ­տում» է. գռզո­նե­րը հարս­տա­նում են, գռզո­նե­րի մոտ ճոր­տի կար­գա­վի­ճա­կում հայտն­ված աշ­խա­տող քա­ղա­քա­ցի­նե­րը՝ աղ­քա­տա­նում: Բայց ՔՊ-ակա­նից էլ ի՞նչ սպա­սես:

Ա­պա­գա կա՛, կա՛ ա­պա­գա: Աչք­ներդ լույս, նի­կո­լա­զոմ­բի­ներ` Ա­ՐԱ­ՅԻԿ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱ­ՆԸ օ­գոս­տո­սի 2-ին հրա­վի­րել է Անվ­տան­գու­թյան խորհր­դի ընդ­լայն­ված նիստ` ԱԺ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ, և օ­րա­կար­գա­յին երկրորդ հար­ցը վե­րա­բե­րում էր Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան հետ կա­պող մի­ջանց­քին: Ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մը Ար­ցա­խում տե­ղա­կայ­ված խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի մի­ջո­ցով պա­հանջ է ներ­կա­յաց­րել ա­ռա­ջի­կա­յում եր­թև­ե­կու­թյու­նը նոր եր­թու­ղով կազ­մա­կեր­պե­լու վե­րա­բե­րյալ: Թե ինչ է դա նշա­նա­կում` բա­ցատ­րում է պատ­գա­մա­վոր Տիգ­րան Աբ­րա­հա­մյա­նը. «Պարզ, մատ­չե­լի լեզ­վով ա­սած, Ադր­բե­ջա­նը ա­ռա­ջի­կա­յում ան­ցա­կետ կտե­ղա­կա­յի դե­պի Բեր­ձոր, Ա­ղավ­նո, Սուս գնա­ցող հատ­վա­ծում և Հա­յաս­տա­նից Ար­ցախ շար­ժը կկազ­մա­կերպ­վի Ա­ՆԱ­ՎԱՐՏ ճա­նա­պար­հով: Հի­շեց­նեմ, որ ար­դեն տև­ա­կան ժա­մա­նակ է` Ադր­բե­ջա­նը Լա­չի­նի մի­ջանց­քին զու­գա­հեռ նոր՝ 32 կմ-ոց ճա­նա­պարհ է կա­ռու­ցում, ո­րը պետք է սկիզբ առ­նի ՀՀ Կոռ­նի­ձոր գյու­ղից ու շա­րու­նակ­վի դե­պի Շու­շի­ի շրջա­նի Մեծ շեն, Հին­շեն գյու­ղեր՝ շրջան­ցե­լով Բեր­ձոր քա­ղա­քը, Սուս և Ա­ղավ­նո գյու­ղե­րը: Այս պա­հին ճա­նա­պար­հի քիչ հատ­ված է աս­ֆալ­տա­պատ­ված, այ­սինքն՝ Ադր­բե­ջա­նը շար­ժը ուղ­ղոր­դում է գռուն­տա­յին՝ ա­նա­վարտ ճա­նա­պար­հով»: Դե ինչ, չզար­մա­նաք, ե­թե մի օր էլ Բա­քուն թե­լադ­րի, թե ինչ­պես պետք է Կոն­դից հաս­նեք Օ­պե­րա...

Տխրահռ­չակ ՔՊ-ական ՎԱ­ՀԱԳՆ Ա­ԼԵՔ­ՍԱ­ՆՅԱՆՆ էլ զար­մա­նա­լի­ո­րեն կրկին «քո­քեց» հնա­մաշ «բա­յա­թին», թե Սերժ Սարգ­սյա­նի օ­րոք բա­նակն ու­ներ հնա­մաշ զեն­քեր: Դրա առն­չու­թյամբ ՀՀԿ-ական Տիգ­րան Վար­դա­նյանն ի­րա­վա­ցի­ո­րեն նկա­տում է. «Երբ բա­ռա­չում ես, բա ին­չի՞ դրան զու­գա­հեռ չես ա­սում, որ մեր ԶՈւ-ում առ­կա են ոչ մի­այն 80-ական­նե­րի, այ­լև 90-ական­նե­րի և 2000-ական­նե­րի զի­նա­տե­սակ­ներ ու դրանց մո­դի­ֆի­կա­ցի­ա­նե­րը: Բա, որ էդ­քան ան­կեղծ ես, բա ին­չի՞ չեք հրա­պա­րա­կում Սերժ Սարգ­սյա­նի 2018-2024թթ. ՀՀ ԶՈւ ար­դի­ա­կա­նաց­ման ծրա­գի­րը: Չեք հրա­պա­րա­կում, ո­րով­հե­տև գի­տես, որ փո­ղո­ցում քայ­լես առն­վազն կգան ու կթքեն ե­րե­սիդ»: Տիգ­րան Վար­դա­նյա­նի պա­տաս­խա­նը նա­և զար­մա­նա­լի պա­տաս­խան է պա­րու­նա­կում, թե ով է այդ ՔՊ-ակա­նը. «Կար­ծեմ դու է­իր նեղ­վում, որ քեզ խոզ են ա­սում: Ես էլ եմ այդ կար­ծի­քին, որ քեզ չի կա­րե­լի խոզ ա­սել: Կար­ծում եմ, որ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը «խ» տա­ռը պա­տա­հա­բար խառ­նում են «բ» տա­ռի հետ: Ին­չև­ի­ցե խոզ, թե՞ բ**, ու­սա­պարկ, թե՞ տրյապ­կա, մի­և­նույն է դրա­նից քո գար­շե­լի է­ու­թյու­նը չի փոխ­վում»:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
«Միշտ պատերազմից հետո լինում է խաղաղություն».ԺԱՆՆԱ ԴԵՄԻԽՈՎԱՀավաստի աղբյուրը փոխանցում է. Европейский союз не будет вводить санкции против Азербайджана. БоррельՄեգան Մարքլը և արքայազն Հարին Netflix-ի հետ խնդիրներ ունեն. Page SixՄխիթարյանը` «Բարսելոնայի» նկատմամբ տարած հաղթանակի մասինՀաջողությամբ ավարտվեց ՀՀ արժեթղթերի շուկայում կորպորատիվ պարտատոմսերի խոշորագույն ծրագիրը Անհիմն շահարկումներ են, թե ՌԴ-ն հրաժարվում է տարածաշրջանից և ՀՀ-ից․ պաշտոնապես և կոշտ եմ արձանագրում. Կոպիրկին (տեսանյութ)11 երկիր աջակցել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու՝ Ուկրաինայի դիմումինԱկանի պայթյունից զոհվածների ու տուժածների թիվն ամեն օր աճում է. Ալիևը մեղադրել է ՀայաստանինՄեր բռնցքամարտիկի պատվին հնչում է Հայաստանի օրհներգըԱԺ-ն ևս 6 ամսով երկարաձգեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքներըԱրցախի ՊԲ նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական վարույթով որոշում կկայացվիՂարաբաղում ապրող հայերը մեր քաղաքացիներն են, ոչ մեկի հետ չենք քննարկելու նրանց ճակատագիրը. Ալիևը շարունակում է սպառնալՍովորելու հիմքով տարկետում ստացածների զորակոչի տարիքը կլինի 28-ը. նախագիծն ընդունվեցՊուտինը հաստատել է 4 շրջանների՝ Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ համաձայնագրերըՎթարի ենթարկված Սոնա Մնացականյանի գործով չի հարցաքննվել միայն Նիկոլ Փաշինյանը. «Ժողովուրդ»Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլին փրկելու ծրագիր է առաջարկում, որը տապալվեց․ Գեղամ Մանուկյան (տեսանյութ)Հոկտեմբերի 5. Օրվա խորհուրդՓաշինյանը և Էրդողանը հինգշաբթի օրն առաջին անգամ կհանդիպեն ՊրահայումԲայդենի վարկանիշն ընկել է մինչեւ 40 տոկոս. հարցումՊոզներ. Ես տեսել եմ գերեվարված հայերի մահապատժի տեսանյութը, բայց ոչինչ և ոչ ոքի չեմ մեկնաբանում (Video).rusarminfoՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԱլլա Պուգաչովայի և Վալերի Մելաձեի երգերը հեռացվել են ռուսական ռադիոկայանների երգացանկիցԱԺ-ն շարունակում է հերթական նիստի աշխատանքը․ քվեարկության են դրվել օրակարգում ընդգրկված 21 հարցերըՆավթի գներն իջնում ենԺամը 09:00-ի դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել․ ՊՆ«Իրավունք». ԶՈՒ գլխավոր շտաբի նախկին պետին սահմանը չի հետաքրքրում«Հրապարակ». Ինչու է Ալեն Սիմոնյանը մեկնում Մոսկվա«Իրավունք». Ինչու խնդալու չէ Հայկ Մարությանի ներկայացումըՌԴ ուժային համակարգում խոշոր կադրային փոփոխություններ են սպասվումԲրիտանական հետախուզությունը տվյալներ է հայտնել Բելգորոդում Ռուսական ուժերի ուժերի խոշոր կենտրոնացման մասին«Ժողովուրդ». ՔՊ-ում տրամադրություններ են փոխվելԴերասան Ռիժի Աշոտ Կարապետյանի սիրտն այլեւս զբաղված է. ով է նաԱռաջին անգամ ցուցադրաբար գործարկվել է ռուսական նորագույն զինատեսակներից մեկըՍարսափելի է, երբ արատսվում է ուժեղ տղամարդը...սպանիչ է ... երբ հայրը գլխիկոր փնտրում է որդուն, սակայն սփոփվում է որդու գրպանից իրեն հասած փոքրիկ մասունքով...«Հրապարակ». Ռուբեն Վարդանյանին ոչ բոլորն են գրկաբաց ընդունելԷրդողանն ու Ալիեւը դեռ «եղբայրնե՞ր» ենՆիկոլը կստորագրի՞, թե՞ «պատահաբար հասկացավ», որ Ալիեւը շատ բան է պահանջում«Հրապարակ». Ինչու է Ալեն Սիմոնյանը մեկնում Մոսկվա«Հրապարակ». Արցախում բոլորն են եկել այն մտքին, որ ՀՀ իշխանությունները ձեռքերը լվացել են ԱրցախիցԴոնբասի 100-րդ բրիգադը Պեսկիում ոչնչացնում է հակառակորդի զրահատեխնիկան (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ՌԴ քաղաքների երկնքում լույսի սյուներ. համացանցում խոսում են լազերային զենքի մասին (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Ալեն Ղևոնդյան. «Անասունը պայմանագիրը ստորագրեց։ Վերջ»ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏՆԵՐԻ ՍԱՐՍԱՓՆԵՐԸ«Վիրավորական է այդ փաստաթղթի համեմատությունը ՀՀ գործող կառավարիչների կողմից խայտառակ պայմաններով բանակցվող և ստորագրման պատրաստվող պայմանագրի հետ». ՀՀ երրորդ նախագահի գրասենյակ Տեղի է ունեցել Միրզոյան-Բլինքեն-Բայրամով հեռախոսազրույցըԻնչ իրավիճակ է սահմանինՀայկական կողմին է վերադարձրել 17 հայ ռազմագերիների «Ինտերը»-«Բարսելոնա». Մեկնարկային կազմեր Ի գիտություն «հավաստի աղբյուրի», վերջինիս բացահայտված գործակալական ցանցի և զբանս հանճարոյ. Նարեկ Սամսոնյան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ереван погода
$ 406.49 402.22 6.90