Ադամ Սահակյանի մայրը հրապարակել է Սուրմալուի պայթյունից զոհված հղի կնոջ՝ Սիրարփի Խաչատրյանի նամակը.Starnews.am Շնորհավոր երկնային ծնունդ ՀԵՐՈՍ, խոնարհումս Ձեզ, թանկագին տիկին Անտոնյան ջան՝ վեհ ու բարձրում միշտ․ «Քեզ համար զինվոր» նախագծի հեղինակ Գայանե Զարգարյանի շնորհավորանքը անմահ հերոսին Վիտալի Բալասանյանը ռուս խաղաղապահներից պահանջել է արգելել ադրբեջանցի լրագրողների մուտքը «Պատահմամբ գոռա ալլահ ակբար». 12+ պիղծ խաղեր Երևանի գրախանութներում Սոլովյովի հերթական սկանդալային հայտարարությունը Բելառուսը չի հարձակվի Ուկրաինայի վրա. Լուկաշենկո Տոկաևը Պուտինի հետ բանակցությունների համար ժամանել է Սոչի Անհետ կորած համարվող քաղաքացու որոնումները շարունակվում եմ նույն ինտենսիվությամբ Ինչպես պարտվեցինք պատերազմում․ «Սուրմալուի» բացահայտումները և Արծրունի «Հաղթելու ենք»-ը Պարզաբանում` Արագածի գիտական կենտրոնի տարածքը վարձակալության հանձնելու վերաբերյալ


ՆԵՐ­ՔԻՆ Ե­ՐԻՏ­ԹՈՒՐ­ՔԵ­ՐԸ ՎԵՐ­ՋԻՆ ՃԻ­ԳԵՐՆ ԵՆ ԳՈՐ­ԾԱԴ­ՐՈՒՄ

Վերլուծություն

Այս­տեղ կամ այն­տեղ տե­ղադր­ված ռում­բե­րի մա­սին «ահա­զան­գերն» ար­դեն բնա­վո­րու­թյուն են դա­րձել: Սոց­ցան­ցե­րում նույ­նիսկ ա­նեկ­դոտ է շրջա­նառ­վում. «Նոր մե­կը զան­գեց, ա­սեց՝ ձեր բե­սեդ­կա­յում էլ եմ բոմբ դրել: Ա­սի՝ խի դու ով ե՞ս որ: Ա­սեց՝ միստր բոմ­բաս­տի­կը»: Այդ ա­մե­նը ծի­ծա­ղե­լի կլի­ներ, ե­թե ի­րա­կա­նում այս­քան տխուր ու տագ­նա­պա­հա­րույց չլի­ներ: Թար­սի պես այդ ա­հա­զանգ կո­չե­ցյալ­նե­րը «պա­տա­հա­բար» հա­մընկ­նում են այն պա­հե­րի հետ, երբ հարկ է ու­շադ­րու­թյու­նը շե­ղել ար­տա­քին և ներ­քին թուր­քե­րի հեր­թա­կան կա­պի­տու­լյա­ցի­ոն ստվե­րա­յին գոր­ծար­քից ու դրա աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան շա­հա­ռու­նե­րի ստաց­վե­լիք ի­րադ­րա­յին օ­գուտ­նե­րից:

ԻՆ­ՉՈՒ ԵՆ ԱԿ­ՏԻ­ՎԱ­ՑԵԼ ԱՐ­ՍԵՆ­ԹՈ­ՐՈ­ՍՅԱՆ­ՆԵ­ՐԸ

Թե ին­չից են շե­ղում հի­մա` դա էլ է հայտ­նի: Կա­պի­տու­լյան­տի «կիրթ ըն­կե­րը» վերջ­նագ­րա­յին տես­քով պա­հան­ջել է ան­հա­պաղ հանձ­նել Բեր­ձո­րը, Ա­ղավ­նոն, ՀՀ-Արցախ ներ­կա­յիս մի­ջանց­քի այլ բնա­կա­վայ­րե­րը և եր­թև­ե­կու­թյու­նը տե­ղա­փո­խել դե­պի «նոր ճա­նա­պարհ», ո­րի զգա­լի մա­սը աս­ֆալտ էլ չու­նի: Պատ­գա­մա­վոր Տիգ­րան Աբ­րա­հա­մյանն էլ, ի գի­տու­թյուն տար­բեր մի­ֆե­րի հա­վա­տա­ցող­նե­րի, տե­ղե­կաց­նում է բա­վա­կա­նին զար­հու­րե­լի դե­տալ­նե­րի մա­սին. «Դե­պի Կոռ­նի­ձոր գնա­ցող հատ­վա­ծում, որ­տեղ մոտ 7 կմ հատ­ված զրո­յից պետք է ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ճա­նա­պարհ կա­ռու­ցի, աշ­խա­տանք­ներ դեռ չեն սկսել, ին­չը ի­րա­վի­ճա­կը նա­և այդ ա­ռու­մով է բար­դաց­նում: Հեր­թա­կան ան­գամ Ադր­բե­ջա­նը խախ­տում է նո­յեմ­բե­րի 9-ի պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րը և շան­տա­ժի մի­ջո­ցով փոր­ձում է հաս­նել իր հեր­թա­կան հա­վակ­նու­թյան բա­վա­րար­մա­նը: Իսկ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյունն իր դե­րի մեջ է՝ դի­տոր­դի և գլխով ա­նո­ղի, ով վա­ղուց հա­մա­կերպ­վել է և հան­րու­թյա­նը նա­խա­պատ­րաս­տել է չդա­դա­րող զի­ջում­նե­րի»:

Եվ ա­հա ի հայտ է գա­լիս սա­տա­նիստ Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի մի գար­շե­լի գրա­ռում, որ հա­մա­ցան­ցում և հան­րա­յին այլ հար­թակ­նե­րում դառ­նում է քննար­կում­նե­րի ա­ռար­կա: Armenian info տելեգ­րամ ա­լի­քը ար­ձա­նագ­րում է. «Մինչ հա­յաս­տա­նյան քա­ղա­քա­գետ­նե­րը, ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ­նե­րը, վեր­լու­ծա­բան­նե­րը գլուխ են ջար­դում՝ հաս­կա­նա­լու ադր­բե­ջա­նա­կան վեր­ջին ագ­րե­սի­ա­յի դրդա­պատ­ճառ­նե­րը, տո­տալ պա­տե­րազ­մի հա­վա­նա­կա­նու­թյունն ու այս ա­մե­նի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան խոր­քե­րը, իր թրքա­սի­րու­թյամբ հան­րահռ­չա­ված ու Նի­կո­լի ծա­ծուկ մտքե­րը հա­ճախ սե­փա­կան ֆեյս­բու­քյան պա­տին հանձ­նած Թո­րո­սյան Ար­սե­նը հեր­թա­կան «շե­դևրն» է երկ­նել՝ ար­տա­թո­րե­լով, ըստ է­ու­թյան, Նի­կո­լի ծա­ծուկ պահ­վող պատ­կե­րա­ցում­նե­րը՝ «անգին» խա­ղա­ղու­թյան մա­սին: Այս քայ­քա­յիչ տար­րը դա­տա­պար­տել է հա­յոց պատ­մու­թյան վեր­ջին դա­րե­րի ըն­թաց­քում մղված բո­լոր ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քար­նե­րը, այն գոր­ծիչ­նե­րին ու ու­ժե­րին, ո­րոնք հա­յու­թյան մեջ սեր­մա­նել են հայ­րե­նի­քի գի­տակ­ցում ու ցույց տվել դրա ա­զա­տագ­ման ա­նայ­լընտ­րան­քայ­նու­թյու­նը, Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան մե­ղա­վոր է կար­գել հա­յու­թյա­նը, դա­տա­պար­տել 90-ական­նե­րի Ար­ցա­խի հա­մար մղված պա­տե­րազ­մում մեր ժո­ղովր­դի ձեռ­բե­րում­նե­րը...»:

Ան­շուշտ, Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի պղծագ­րու­թյու­նը վրդով­մունք և նող­կանք է հա­րու­ցում, սա­կայն ՀՀԿ-ական Շի­րազ Խա­չատ­րյանն ի­րա­վամբ նկա­տում է. «Արսեն­թո­րո­սյա­նի կամ մեկ այլ քե­մա­լա­կա­նի կող­մից էս պա­հին կա­տար­ված հայ­տա­րա­րու­թյուն, գրա­ռում զուտ կեղծ օ­րա­կար­գեր են, որ գցվում են դաշտ: Մի պա­տաս­խա­նեք: Էս ան­բա­շար­նե­րը մի­այն մեկ բան են լավ ա­նում, ցան­կա­ցած ճգնա­ժա­մա­յին ի­րա­վի­ճա­կում փոր­ձում են ու­շադ­րու­թյուն շե­ղել ի­րենց ախ­մա­խու­թյուն­նե­րով, սկան­դա­լա­յին հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րով: Սրանք փոխ­վո­ղը չեն, չորս տա­րի շա­րու­նակ եր­կի­րը կա­ռա­վա­րե­ցին թեր­թա­յին տրա­մա­բա­նու­թյամբ, նույն ո­գով էլ շա­րու­նա­կում են, եր­կի­րը վե­րա­ծել են խմբագ­րու­թյան` ա­մեն վայր­կյան վատ­նե­լով բո­լո­րիս թանկ ժա­մա­նա­կը...»: Եվ ի­րոք, այս բա­ցար­ձակ թափթ­փուկ­նե­րի պղծագ­րու­թյուն­նե­րի վրա ժա­մա­նակ և հույ­զեր ծախ­սե­լը նշա­նա­կում է ռե­սուր­սի վատ­նում, քան­զի բո­լո­րը գի­տեն, թե սրանք ով են, և ո­րև­է մե­կին հարկ չկա հա­մո­զել, որ այ­սինչ վիժ­ված­քը ի­րոք վիժ­վածք է: Ի­զուր տե­ղը չէր, որ ընդ­դի­մու­թյան հան­րա­հա­վաք­նե­րի ժա­մա­նակ ի հայտ ե­կավ հե­տաքր­քիր ֆե­նո­մեն` Ֆրա­սի­ա­յի հրա­պա­րա­կից մեկ­նար­կած եր­թե­րին մաս­նակ­ցում են մի քա­նի ան­գամ ա­վե­լի շատ քա­ղա­քա­ցի­ներ, քան հրա­պա­րա­կում հռե­տոր­նե­րի ե­լույթ­նե­րը լսող­նե­րը: Այ­սինքն` քա­ղա­քա­ցի­ներն ու­զում են գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ, այլ ոչ թե ճա­ռեր: Եվ ե­թե ընդ­դի­մա­դիր գոր­ծիչ­նե­րը չա­րա­շա­հեն պա­ու­զա­նե­րը, ա­պա ան­կան­խա­տե­սե­լի բա­ներ տե­ղի կու­նե­նան: PR-ի մաս­նա­գետ Հայկ Դեր­զյանն ի­րա­վա­ցի է, զգու­շաց­նե­լով ընդ­դի­մա­դիր­նե­րի պա­ու­զա­նե­րի ժա­մա­նակ ան­սահ­ման լպիր­շա­ցող նի­կո­լա­կան­նե­րին. «Ձեզ սա­ղիդ մա­տաղ են ա­նե­լու Վազ­գե­նի, Մոն­թե­ի ու մնա­ցա­ծի գե­րեզ­մա­նի մոտ: Գի­տեք բո­լո­րը մեր պես ցույ­ցե­րո՞վ են ձեզ հա­նե­լու: Մի օր մար­դիկ կպայ­թեն, տնով-տե­ղով ձեզ վա­րի կտան, ան­հայ­րե­նիք շներ»:

ԹԵ­ԺԱ­ՑՈՒ­ՄԸ ՍԵՊ­ՏԵՄ­ԲԵ­ՐԻ 2-Ի՞Ն, ԹԵ՞ Ա­ՎԵ­ԼԻ ՇՈՒՏ

Ար­դեն նախ­նա­կան հնչեց­վել է թեժ պայ­քա­րի վերսկս­ման ամ­սա­թի­վը` սեպ­տեմ­բե­րի 2-ը, մա­մու­լում էլ տե­ղե­կու­թյուն­ներ են շրջա­նառ­վում, որ հնա­րա­վոր է` ընդ­դի­մա­դիր պատ­գա­մա­վոր­նե­րը մի­ան­գա­մից բո­լո­րով մի­ա­սին հրա­ժար­վեն ման­դատ­նե­րից և փո­ղո­ցը դարձ­նեն պայ­քա­րի հիմ­նա­կան հար­թակ: Սա­կայն վեր­ջերս ակ­տի­վա­ցել են սե­փա­կան ար­շի­նով բո­լո­րին չա­փող­նե­րը, ով­քեր ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին վե­րագ­րում են տար­բեր ա­նազ­նիվ նպա­տակ­ներ կամ ձգտում ներ­կա­յաց­նել այս կամ այն գլո­բալ կենտ­րո­նի գոր­ծա­կալ­ներ: Նի­կո­լա­կան ե­րիտ­թուր­քե­րին թո­ղած` ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում դա­վեր փնտրող­նե­րին էլ մի­ան­գա­մայն ող­ջա­միտ հոր­դոր է հղում պաշտ­պա­նու­թյան նախ­կին փոխ­նա­խա­րար, ՀՀԿ-ական Ար­տակ Զա­քա­րյա­նը. «Ընդդի­մու­թյան մի­տինգ­ներն ու բո­ղո­քի ակ­ցի­ա­նե­րը հեգ­նող­ներ, կող­քից հա­րև­ան­ցի նա­յող­ներ, ան­տար­բեր անց­նող­ներ. ձեր այդ կեց­ված­քի մա­սին չպատ­մեք ձեր ա­պա­գա թոռ­նե­րին ու ե­րե­խա­նե­րին:

Նրանք բո­լո­րը լի­նե­լու են Հա­յաս­տա­նի ար­ժա­նա­պա­տիվ քա­ղա­քա­ցի­ներ, պատ­վար­ժան ու հայ­րե­նա­սեր հա­յեր: Եվ ե­թե այդ­պես շա­րու­նա­կեք, չի բա­ցառ­վում, որ ձեր այ­սօր­վա վար­քը ա­մո­թի ար­ժա­նա­նա ձեր սե­րունդ­նե­րի կող­մից:

Ձեր ա­պա­գա ե­րե­խա­ներն ու թոռ­նե­րը ձեզ դա­սե­լու են Հայ­րե­նի­քի նկատ­մամբ դա­վա­ճա­նու­թյան կողմ­նա­կից­նե­րի շար­քե­րին:

Վի­ճակն ի­րոք բախ­տո­րոշ է: Ար­ցախն ու Հա­յաս­տա­նի հա­րա­վա­յին տա­րածք­նե­րի ա­պա­գան վտան­գի տակ է»:

Եվ Ար­ցա­խին ու Սյու­նի­քին սպառ­նա­ցող վտան­գը ա­ռա­վել քան ի­րա­կան է: Ի­զուր չէ, որ Ար­սեն Թո­րո­սյանն իր պղծագ­րու­թյու­նից հե­տո դար­ձավ ադր­բե­ջա­նա­կան մա­մու­լի դրա­կան հե­րոս: Ար­տա­քին թուր­քը պի­տի գո­վա­բա­նի ներ­քին ե­րիտ­թուր­քե­րին, բա էլ ինչ պի­տի ա­նի... Ար­ցախ­ցի ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ Վի­տա­լի Ման­գա­սա­րյա­նը տագ­նա­պով փաս­տում է. «Նո­յեմ­բե­րի 9-ի տխրահռ­չակ փաս­տաթղ­թում աս­վում է, որ կող­մե­րի հա­մա­ձայ­նու­թյամբ, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի և Հա­յաս­տա­նի մի­ջև կապն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար ա­ռա­ջի­կա ե­րեք տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում պի­տի հաս­տատ­վի Լա­չի­նի մի­ջանց­քի եր­կայն­քով նոր եր­թու­ղու կա­ռուց­ման նա­խա­գիծ, ո­րից հե­տո ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մը կվե­րա­տե­ղա­կայ­վի այդ եր­թու­ղին պաշտ­պա­նե­լու հա­մար:

Հայ­կա­կան կող­մից ո՞վ է հաս­տա­տել այդ նա­խա­գի­ծը:

Կող­մե­րի հա­մա­ձայ­նու­թյուն ա­սա­ծը մե­րօ­րյա ի­րա­կա­նու­թյան մեջ այն­պի­սին է, որ պետք է ա­ղո­թենք, որ ռու­սա­կան կող­մը մեր օգ­տին ինչ-որ հար­ցում չհա­մա­ձայն­վի, թե չէ հայ­կա­կան կող­մը սպի­տակ դրո­շա­կը ձեռ­քը ֆռֆռում է, ով ինչ ա­սի, ոնց ա­սի հա­մա­ձայն­վում է:

Իսկ ռու­սա­կան կողմն ին­չո՞ւ պի­տի պայ­քա­րի մի բա­նի հա­մար, ո­րի հա­մար նույ­նիսկ հա­յե­րը չեն պայ­քա­րում: Նոր­մալ չի՞, որ այդ­պես է: Իմ կար­ծի­քով` շատ էլ նոր­մալ է:

Վեր­ջին հար­ցազ­րույ­ցում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րում էր, որ դեռ մի քա­նի տա­րի Լա­չի­նից դուրս չենք գա, եւ ընդ­ա­մե­նը 2 ա­միս անց պարզ­վում է, որ հաշ­ված ժա­մեր են մնա­ցել...»:

Փոր­ձա­գետ­նե­րը բա­ցատ­րում են, թե ինչ գին ենք վճա­րե­լու ներ­քին ե­րիտ­թուր­քե­րի «խա­ղա­ղու­թյան դա­րաշր­ջա­նի» մի­ֆի դի­մաց: Թուր­քի­ա­յի մա­սով՝ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման գոր­ծըն­թա­ցից փաս­տա­ցի հրա­ժա­րում: Ադր­բե­ջա­նի մա­սով՝ «Ղա­րա­բա­ղը Ադր­բե­ջան է, և վե՛րջ»:

Նի­կոլն ա­սում է, որ մեզ ա­մուր նյար­դեր են պետք, որ­պես­զի երբ մեզ վրա թքում են, մենք ա­սենք՝ անձ­րև է գա­լիս, երբ մեզ սպա­նում են, մենք ա­սենք, որ դա խա­ղա­ղու­թյան նա­խան­շանն է: Այլ կերպ ա­սած՝ նա հայ ժո­ղովր­դին ա­ռա­ջար­կում է ա­վե­լի խա­ղա­ղա­սեր դառ­նալ Ադր­բե­ջա­նի ու Թուր­քի­ա­յի ա­ճող ագ­րե­սի­վու­թյան դի­մաց: Ու որ­քան շատ է պաշ­տո­նա­կան Ե­րև­ա­նը խո­սում խա­ղա­ղու­թյու­նից, այն­քան շատ է սկսում կրա­կել Բա­քուն, ու այն­քան կոշտ են դառ­նում Ան­կա­րա­յի նա­խա­պայ­ման­նե­րը:

«Խա­ղա­ղու­թյան դա­րաշր­ջա­նը» թարգ­մա­նա­բար նշա­նա­կում է պա­տե­րազմ, պար­տու­թյուն, կո­րուստ­ներ, մա­հեր: Կա­պի­տու­լյանտն ա­ռա­ջար­կում է ձեռ­քե­րը վեր ու բաց ձեռ­քե­րով ըն­դա­ռաջ գնալ պան­թուր­քիս­տա­կան օ­րա­կար­գին ու հու­սալ, որ թուր­քը բա­րի կգտնվի:

Եվ ցան­կա­ցած պա­հի կա­րող ենք կանգ­նել սոս­կա­լի փաս­տի ա­ռաջ: Ներ­քին ե­րիտ­թուր­քե­րի վեր­ջին ճի­գե­րը հենց դրան են ուղղ­ված...

ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Ադամ Սահակյանի մայրը հրապարակել է Սուրմալուի պայթյունից զոհված հղի կնոջ՝ Սիրարփի Խաչատրյանի նամակը.Starnews.amՇնորհավոր երկնային ծնունդ ՀԵՐՈՍ, խոնարհումս Ձեզ, թանկագին տիկին Անտոնյան ջան՝ վեհ ու բարձրում միշտ․ «Քեզ համար զինվոր» նախագծի հեղինակ Գայանե Զարգարյանի շնորհավորանքը անմահ հերոսինՎիտալի Բալասանյանը ռուս խաղաղապահներից պահանջել է արգելել ադրբեջանցի լրագրողների մուտքը«Պատահմամբ գոռա ալլահ ակբար». 12+ պիղծ խաղեր Երևանի գրախանութներումՍոլովյովի հերթական սկանդալային հայտարարությունըԲելառուսը չի հարձակվի Ուկրաինայի վրա. ԼուկաշենկոՏոկաևը Պուտինի հետ բանակցությունների համար ժամանել է ՍոչիԱնհետ կորած համարվող քաղաքացու որոնումները շարունակվում եմ նույն ինտենսիվությամբԻնչպես պարտվեցինք պատերազմում․ «Սուրմալուի» բացահայտումները և Արծրունի «Հաղթելու ենք»-ըՊարզաբանում` Արագածի գիտական կենտրոնի տարածքը վարձակալության հանձնելու վերաբերյալՎերջին պատարագը Բերձորում41-ամյա տղամարդուն ոստիկանները խոշտանգել են․ ահազանգ ոստիկանությանը Ղազախստանի նախագահը ժամանել է Սոչի, որտեղ կհանդիպի Պուտինի հետԹուրքիայում Մեծամորի ատոմակայանի հնարավոր վթարի հետ կապված վարժանք են անումԱվստրիայում ուժեղ փոթորկի հետեւանքով զոհվել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ երկու երեխաԱնկարան իր առջեւ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ Ասադին տապալելու նպատակ չի դնում. ԷրդողանԷրդողանը Պուտինին եւ Զելենսկուն հրավիրել է Թուրքիա հանդիպմանԿԳՄՍՆ-ն որոշել է հրաժարվել աշակերտի անբավարար գնահատման շեմիցՀԱՊԿ փրկարարները 2023 թվականին հատուկ զորավարժություններ կանցկացնեն Բելառուսի տարածքումՏավուշում արձանագրվել է շան կատաղություն հիվանդության դեպքԷրդողանը Զելենսկիին առաջարկել է Թուրքիայում կազմակերպել նրա հանդիպումը Պուտինի հետԻնչ տեղի կունենա օրգանիզմի հետ միայն բանջարեղեն ուտելու դեպքումՔննարկվում է «Սուրմալու»-ի պայթյունից տուժածներին ու զոհվածների ընտանիքներին աջակցելու հարցըԵթե Իրանի տնտեսական օգուտները երաշխավորվեն, հնարավոր է հասնել միջուկային գործարքի վերականգնմանը. Իրանի ԱԳՆԵրեք դուստրերի կողմից սպանված Միխայիլ Խաչատուրյանի գործով հետաքննությունը վերսկսվել է. ՌԴ գլխավոր դատախազությունը չի հաստատել մեղադրական եզրակացությունը Մեր տեղեկություններով հրավառ նյութեր եղել են նաև շենքի վերևի հարկերում. Փրկարար ծառայության տնօրեն Փլված սյուներ, ավերված տաղավարներ. «Սուրմալուի» պայթած շենքը՝ ներսից (Video)Քննարկվել է Սևանա լճում կողակ ձկնատեսակի վերականգնման գործընթացըՈ՞ր ապրանքն է ամենից շատ վաճառվում Հայաստանից. «Wildberries»-ը թվեր է ներկայացրելՀանրակրթական դպրոցներում հրաժարվել ենք անբավարար գնահատման շեմից․ Ժաննա Անդրեասյան Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ամեն բան անում են, որպեսզի արժեզրկեն ռուս խաղաղապահների ծառայությունը, Հայաստանն էլ այդ խայծը կուլ է տալիս. ԽՍՀՄ գեներալը ԱՀ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասինՈւսումնավարժանքներ Թուրքիայում՝ Մեծամորի ատոմակայանի հնարավոր վթարի դեպքումՎարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ԱՄՆ-ում տուն է գնել 585 հազ․ դոլարով՝ առանց վարկային միջոցների․ «Հետք»Հայ-վրացական սահմանին կհանդիպեն Հայաստանի ու Վրաստանի վարչապետներըԱրմեն Աշոտյան. ԻՆՉ ԿԼԻՆԵՐ, ԵԹԵ...Կասեցվել է Կենտրոնում գտնվող հանրային սննդի օբյեկտի գործունեությունըՓաշինյանն ու Ղարիբաշվիլին կբացեն «Բարեկամություն» կամուրջը«Իմ նոր երգի տեսահոլովակի պրեմիերան կհետաձգվի՝ ստեղծված իրավիճակից ելնելով»․ Սարո Գեւորգյան2022թ. առաջին կիսամյակում բյուջեի կատարումը շեղվել է պլանից շուրջ 205 մլրդ դրամով․ «Լույս» հիմնադրամՄոսկվայի և Համայն Ռուսիո Պատրիարքը ցավակցական հեռագիր է հղել վարչապետ ՓաշինյանինԳյումրիում ահաբեկչության մասին կեղծ ահազանգ հնչեցրած անձը կալանավորվել էՎարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ԱՄՆ-ում տուն է գնել 585 հազ․ դոլարով՝ առանց վարկային միջոցների․ «Հետք»Արցախի ԱԽ քարտուղարը խաղաղապահներից պահանջել է արգելել ադրբեջանցի լրագրողների մուտքը ԱրցախԵրևանի մետրոպոլիտենի տնօրենի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Հայաստանում Ղրղզստանի նախկին պատվավոր հյուպատոսըՊարզվել է Էջմիածնում կրակոցների հետևանքով մահացածի և վիրավորի ինքնությունը. նրանք հասակակիցներ ենԿալիֆորնիայում երկու փոքր ինքնաթիռներ են բախվել. կան զոհերՀՀ քաղաքացիները փորձել են Ռուսաստանից ԱՄԷ տեղափոխել 800 մլն ռուբլի արժողությամբ 225 կգ ոսկու ձուլակտոր. նրանք ձերբակալվել ենԱՄՆ-ն ևս 800 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն կհատկացնի Ուկրաինային. ReutersՊարզաբանում` Արագածի գիտական կենտրոնի տարածքը վարձակալության հանձնելու վերաբերյալ«Դա քարոզչություն անելու տեղ չէր, հակաքարոզչությունն է ակտիվ սկսվել». Ավինյանը` իր աղմկահարույց հայտարարության մասին
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ