$ 406.49 402.22 6.90 Հայաստան ներկրվող ցեմենտի համար պետական տուրքը սահմանվել է 2 հազար դրամ Վարժական հավաքներին ներգրավելու մասին ծանուցագիրը տրամադրվում է քաղաքացիներին նույն օրը զորակոչվելու համար. ՀՔԱ «Միշտ պատերազմից հետո լինում է խաղաղություն».ԺԱՆՆԱ ԴԵՄԻԽՈՎԱ Հավաստի աղբյուրը փոխանցում է. Европейский союз не будет вводить санкции против Азербайджана. Боррель 11 երկիր աջակցել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու՝ Ուկրաինայի դիմումին Ականի պայթյունից զոհվածների ու տուժածների թիվն ամեն օր աճում է. Ալիևը մեղադրել է Հայաստանին Մեր բռնցքամարտիկի պատվին հնչում է Հայաստանի օրհներգը ԱԺ-ն ևս 6 ամսով երկարաձգեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքները Արցախի ՊԲ նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական վարույթով որոշում կկայացվի Սովորելու հիմքով տարկետում ստացածների զորակոչի տարիքը կլինի 28-ը. նախագիծն ընդունվեց


ԹՐՔԱ­ԲՈԼ­ՇԵ­ՎԻ­ԿՅԱՆ ԵՐ­ԿԱ­ԹՅԱ ՎԱ­ՐԱ­ԳՈՒՅ­ՐԸ

Վերլուծություն

Երբ ա­սում ես` «երկա­թյա վա­րա­գույր», բո­լորն ա­ռա­ջին հեր­թին հի­շում են Սո­վե­տը` ու­տո­պիս­տա­կան գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյամբ, ո­րին Ստա­լի­նի մա­հից հե­տո ոչ ոք չէր հա­վա­տում, և ամ­բողջ աշ­խար­հից ֆի­զի­կա­կան և տե­ղե­կատ­վա­կան ա­ռու­մով մե­կու­սաց­ված բնակ­չու­թյամբ, որն ու­ներ մի­ֆա­կա­նաց­ված պատ­կե­րա­ցում­ներ այդ աշ­խար­հի ու հատ­կա­պես Ա­րև­մուտ­քի մա­սին:

ՍՈ­ՎԵ­ՏԱ­ԿԱՆ ԵՎ ԹՈՒՐ­ՔԱ­ԿԱՆ ԵՐ­ԿԱ­ԹՅԱ ՎԱ­ՐԱ­ԳՈՒՅՐ­ՆԵ­ՐԻ ՏԱՐ­ԲԵ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ

30 տար­վա մո­ռա­ցու­թյու­նից հե­տո քա­ղա­քա­գետ Վա­րու­ժան Գե­ղա­մյա­նի թե­թև ձեռ­քով կրկին շրջա­նա­ռու­թյան մեջ հայտն­վեց «երկա­թյա վա­րա­գույր» եզ­րույ­թը, քա­ղա­քա­գե­տը խո­սում է թուր­քա­կան «երկա­թյա վա­րա­գույ­րի» մա­սին: Ան­կա­խու­թյան սե­րունդն ընդ­հան­րա­պես չգի­տի, թե ինչ է «երկա­թյա վա­րա­գույ­րը», սա­կայն մի­ան­գա­մից նշենք, թուր­քա­կանն է­ա­պես տար­բեր­վում է սո­վե­տա­կա­նից: Ե­թե սո­վե­տա­կա­նը մայր­ցա­մա­քի 1/6-րդի վրա ստեղ­ծել էր մնա­ցյալ աշ­խար­հից տար­բեր­վող ի­րա­կա­նու­թյուն, ո­րը շատ վատ վախ­ճան ու­նե­ցավ, ա­պա թուր­քա­կանն էքս­տե­րի­տո­րյալ բնույթ ու­նի` է՛լ ա­վե­լի վատ վախ­ճա­նի հե­ռան­կա­րով:

Սո­վե­տա­կա­նի վատ վախ­ճա­նին է­ա­պես նպաս­տող­նե­րից մե­կը մի­ֆերն էին: Ա­ռա­ջին տե­սա­կի մի­ֆը ստեղ­ծում էր պե­տա­կա­նո­րեն, ուր Սո­վե­տը ներ­կա­յաց­ված էր ա­պա­գա դրախտ, իսկ Ա­րև­մուտ­քը ներկ­ված էր մի­ա­պա­ղաղ սև գույ­նով: Եվ քա­նի որ քա­րոզ­չու­թյու­նում ճշմար­տու­թյունն ու սու­տը մի­ա­խառն­ված է­ին, քա­րոզ­չու­թյա­նը չհա­վա­տա­ցող­նե­րը ստի հետ մեկ­տեղ աղ­բարկղ է­ին նե­տում նա­և ճշմար­տու­թյու­նը: Ար­դյուն­քում ստաց­վում էր հա­կա­ռակ ծայ­րա­հե­ղու­թյուն, և «Ազա­տու­թյուն» ռա­դի­ո­կա­յա­նի ու նմա­նա­տիպ այլ քա­րոզ­չա­մի­ջոց­նե­րի կեղ­տոտ քա­րոզ­չու­թյու­նը (և դրան նպաս­տում էր նա­և խնամ­քով, բայց բա­ռա­դի խլաց­նե­լը «глушилка»-նե­րի մի­ջո­ցով) ըն­կալ­վում էր որ­պես 100% ճշմար­տու­թյուն: Եվ լայ­նո­րեն տա­րած­վել էր մի­ֆը, իբր Ա­րև­մուտ­քը դրախտ է, իսկ այն­պի­սի հա­սա­րակ ապ­րանք­նե­րը, ինչ­պի­սիք են ջին­սը և ծա­մո­նը, վե­րած­վել է­ին ֆե­տի­շի: Ի վեր­ջո, կո­պիտ ա­սած, հենց հա­նուն ջին­սի և ծա­մո­նի ԽՍՀՄ «ազատ և հպարտ քա­ղա­քա­ցի­նե­րը» ու­րա­խու­թյամբ օգ­նե­ցին գե­րեզ­մա­նել Սո­վե­տը:

Հա­յաս­տա­նում մի փոքր տար­բե­րու­թյուն կար ընդ­հա­նուր սո­վե­տա­կան ի­րա­կա­նու­թյու­նից: Ստվա­րա­թիվ հայ­րե­նա­դարձ­նե­րը (ում ժար­գո­նով ա­սում է­ին «աղբար»), սերն­դե­սե­րունդ ո­րո­շա­կի ռե­ալ կապ պա­հե­լով սփյուռ­քի հետ, յու­րա­հա­տուկ տե­ղե­կատ­վա­կան «շլյուզ» է­ին ար­տա­քին աշ­խար­հի հետ, և այդ տե­ղե­կատ­վու­թյունն է­ա­պես չէր հա­մընկ­նում «Ազա­տու­թյան» քա­րոզ­նե­րի հետ: Այդ զանգ­վա­ծը նա­և իր հետ բե­րեց Հայ դա­տի պա­հան­ջա­տի­րու­թյան մաս­սա­յա­կան մշա­կույ­թը և ո­րո­շա­կի ա­զա­տամ­տու­թյուն: Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խա­ցու­մից հե­տո ա­ռա­ջին նա­խա­գա­հը (ով ին­քը հայ­րե­նա­դար­ձու­թյան «պրո­դուկտ» է) ձգտեց «խու­զել» դե­ռևս 1946-ից ձև­ա­վոր­վող Հայ դա­տի մշա­կույ­թը, և լի­նե­լով թրքա­սի­րու­թյան կրող, հա­սավ նա­և Սփյուռ­քում ա­վան­դա­բար մեծ ազ­դե­ցու­թյուն ու­նե­ցող ՀՅԴ-ի դեմ հա­լա­ծանք­նե­րի, այդ­պի­սով ո­րո­շա­կի­ո­րեն ժա­ռան­գե­լով թուր­քե­րի և բոլ­շև­իկ­նե­րի մո­տե­ցում­նե­րը: 1998-2018 թվա­կան­նե­րին իշ­խա­նու­թյան ե­կած Ար­ցա­խյան ա­զա­տա­մար­տի պրո­դուկտ ռազ­մա­կա­նաց­ված է­լի­տան կա­սեց­րեց այդ մի­տում­նե­րը և ձգտեց ա­ռաջ մղել Հա­յաս­տան-Արցախ-Սփյուռք ե­ռա­մի­աս­նու­թյու­նը:

Իսկ 2018-ին ար­տա­քին հուժ­կու և վճռո­րոշ օ­ժան­դա­կու­թյամբ իշ­խա­նու­թյու­նը զավ­թած և գե­նե­տիկ թա­փո­նի վրա հեն­վող հա­կա­է­լի­տան, լի­նե­լով լրիվ հա­մա­պա­տաս­խան Նժդե­հի «թրքա­բոլ­շև­իկ­ներ» եզ­րույ­թին, 4 տա­րում հասց­րեց այն ի­րա­վի­ճա­կին, ո­րը քա­ղա­քա­գետ Վա­րու­ժան Գե­ղա­մյա­նը ո­րա­կում է «թուր­քա­կան եր­կա­թյա վա­րա­գույր»: Այժմ ուղ­ղա­կի մեջ­բե­րենք քա­ղա­քա­գե­տին. «Վեր­ջին օ­րե­րին ար­դեն առն­վազն ե­րեք հա­յի, ով­քեր հա­յան­պաստ գոր­ծու­նե­ու­թյամբ են զբաղ­վում Սփյուռ­քում, ՀՀ դե-ֆակ­տո իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը ար­գե­լել են մտնել հայ­րե­նիք:

Վստա­հա­բար, ար­գել­ված ան­ձանց ցան­կը շատ ա­վե­լի մեծ է ու ա­ռա­ջի­կա­յում է­լի նման դեպ­քեր կլի­նեն, երբ կա­պի­տու­լյանտ­նե­րին ընդ­դի­մա­ցող ցան­կա­ցած գործ­չի կար­գե­լեն մուտ­քը Հա­յաս­տան: Հա­կա­ռակ պրակ­տի­կան ար­դեն կա. տև­ա­կան ժա­մա­նակ է, ինչ տար­բեր ազ­գա­յին գոր­ծիչ­ներ տա­րաբ­նույթ շին­ծու գոր­ծե­րի պատ­ճա­ռով չեն կա­րո­ղա­նում գոր­ծու­ղում­նե­րի մեկ­նել:

Այլ բա­ռե­րով՝ Հա­յաս­տա­նի վրա իջ­նում է թուր­քա­կան եր­կա­թյա վա­րա­գույ­րը, ո­րի վրա տպված է «ժո­ղովր­դա­վար­նե­րի իշ­խա­նու­թյուն» գրված­քը»:

Այ­սինքն` հա­մա­կար­գա­յին տարր է դառ­նում այն մո­տե­ցու­մը, որ Հա­յաս­տա­նից մե­կու­սաց­վեն Սփյուռ­քի Հայ դա­տի ակ­տի­վիստ­նե­րը, ում դեմ ճնշում ի­րա­կա­նաց­նել չի կա­րող ո՛չ Նի­կո­լը իր «բան­կա-բու­թիլ­կա­նե­րով» հան­դերձ, ո՛չ էլ նրա թուրք տե­րե­րը (ում «բան­կա-բու­թի­կան» է կա­պի­տու­լյան­տը): Հա­յաս­տան ար­գե­լում են այն սփյուռ­քա­հա­յե­րի մուտ­քը, ով­քեր դեմ են ներ­քին և ար­տա­քին թուր­քե­րին:

Օ­ԿՈՒ­ՊԱ­ՑԻ­ՈՆ ՎԱՐ­ՉԱ­ԿԱՐ­ԳԸ ՀՈ ՊՈ­ԶՈՎ-ՊՈ­ՉՈՎ ՉԻ

Spyrq

Ար­դեն ա­մե­նօ­րյա ի­րո­ղու­թյուն են դար­ձել Հա­յաս­տա­նում այս կամ այն թուր­քի մահ­վան լու­րե­րը: Խոս­քը ոչ թե ՔՊ-ական­նե­րի, այլ պաշ­տո­նա­պես թուրք ազ­գու­թյա­նը պատ­կա­նող ան­ձանց մա­սին է, և օ­րի­նակ կի­րա­կի­ի լույս եր­կու­շաբ­թի­ի գի­շե­րը դրան­ցից եր­կուսն ըն­կան ավ­տո­մե­քե­նա­յի տակ: Այդ­պի­սի լրատ­վա­հոսքն ար­տա­ցո­լումն է այն զար­հու­րե­լի ի­րո­ղու­թյան, որ թուր­քերն այ­սօր պար­զա­պես վխտում են Հա­յաս­տա­նում, ի­րենց ա­ռա­վել քան ա­զատ են զգում մեր տա­րած­քում, քա­ղա­քա­ցի­ու­թյուն են ստա­նում, սե­փա­կա­նու­թյուն ձեռք բե­րում... Այ­սինքն` ա­ռանց զեն­քի և զոր­քի նվա­ճում են Հա­յաս­տա­նը: Գու­մա­րած դրան` խուն­տա­յի օ­րոք ա­զա­տու­թյուն են ստա­ցել «յան» ազ­գա­նու­նով ծպտյալ թուր­քե­րը, ով­քեր «նախ­կին­նե­րի» օ­րոք փաս­տա­ցի քշված է­ին մութ խոր­շեր և ու­նե­ին զրո ազ­դե­ցու­թյուն հան­րա­յին իշ­խա­նու­թյան քայ­լե­րի վրա: Իսկ այ­սօր հենց նրանք են ձև­ա­վո­րում հան­րա­յին իշ­խա­նու­թյուն, և ե­թե փոք­րա­մաս­նու­թյան վե­րած­ված ազ­գա­յին է­լի­տան նրանց չզրկի իշ­խա­նու­թյու­նից, այդ գոր­ծըն­թա­ցը և Հա­յաս­տա­նի թրքա­ցու­մը կդառ­նա վերջ­նա­կան և անշր­ջե­լի:

Անվ­տան­գու­թյան փոր­ձա­գետ Կա­րեն Վրթա­նե­սյանը ար­ձա­նագ­րու­մ է դառը ի­րա­կա­նու­թյու­նը. «2020 նո­յեմ­բե­րի 13-ին եմ ա­ռա­ջին ան­գամ ակ­նար­կել, որ Նի­կո­լի վար­չա­կար­գը օ­կու­պա­ցի­ոն ռե­ժիմ է:

Ու նոր փաս­տեր հայտն­վե­լուն զու­գա­հեռ գրե­թե ա­մեն օր դա կրկնել եմ գրա­ռում­նե­րում, մեկ­նա­բա­նու­թյուն­նե­րում, հար­ցազ­րույց­նե­րում, անձ­նա­կան խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րում: Շա­տե­րը գլխով է­ին ա­նում, ա­սում է­ին. «Հա, ճիշտ ա», բայց ա­սածս ըն­կա­լում է­ին զուտ որ­պես գե­ղար­վես­տա­կան չա­փա­զան­ցում ու շա­րու­նա­կում է­ին ապ­շել նի­կո­լա­կան ռե­ժի­մի այս կամ այն «հի­մա­րու­թյու­նից», «ապի­կա­րու­թյու­նից» և այլն:

Վեր­ջա­պես՝ 1 տա­րի 8 ա­միս անց այս միտ­քը սկսեց տեղ հաս­նել լայն հան­րու­թյա­նը:

Չգի­տեմ, թե քա­նի տա­րի կպա­հանջ­վի, մին­չև հաս­կա­նանք, որ այդ փաս­տի գի­տակ­ցու­մը են­թադ­րում է նա­և դի­մադ­րու­թյան ռազ­մա­վա­րու­թյան և մար­տա­վա­րու­թյան ար­մա­տա­կան վե­րա­նա­յում:

Եվ ար­դյոք ու­նե՞նք այդ­քան ժա­մա­նակ...»:

Ար­տա­քին թշնա­մու` օ­գոս­տո­սի ա­ռա­ջին օր­վա­նից վերսկս­ված ռազ­մա­կան սադ­րանք­նե­րը հու­շում են, որ այդ ժա­մա­նա­կը չու­նենք: Սոց­ցան­ցե­րում շրջա­նառ­վում է ոչ ան­հիմն մտա­վա­խու­թյուն, որ ար­տա­քին թուր­քը, գոր­ծակ­ցե­լով ներ­քի­նի հետ, կա­րող է անս­պա­սե­լի­ո­րեն մեզ կանգ­նեց­նել «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քը» ստեղ­ծե­լու և իր զի­նու­ժով վե­րահս­կե­լու փաս­տի ա­ռաջ: Այն­պես որ, դեռ ե­րեկ էր հրա­տապ ցան­կա­ցած նի­կո­լա­կա­նի ըն­կա­լել ոչ թե որ­պես սխալ­ված-մո­լոր­ված մե­կը, այլ որ­պես թշնա­մու հետ գոր­ծակ­ցող, կո­լա­բո­րա­ցի­ո­նիստ: Ա­վագ սերն­դից կա­րող եք տե­ղե­կա­նալ, ինչ­պես է­ին վար­վում կո­լա­բո­րա­ցի­ո­նիստ­նե­րի հետ Երկ­րորդ աշ­խար­հա­մար­տի տա­րի­նե­րին ինչ­պես ԽՍՀՄ-ում, այն­պես էլ Ա­րև­մուտ­քում: Ուս­տի, մնում է հա­մա­ձայն­ել «Քա­ղա­քա­ցի­ա­կան գի­տակ­ցու­թյուն» ՀԿ նա­խա­գահ Նա­րեկ Սամ­սո­նյա­նի հետ. «Հա­յաս­տա­նում և աշ­խար­հի ցան­կա­ցած ծայ­րում գտնվող ու հայ­րե­նի­քի հա­մար մտա­ծող յու­րա­քան­չյուր հա­յի անվ­տան­գու­թյան և իր երկ­րում «պեր­սո­նա նոն գրա­տա» չհայ­տա­րար­վե­լու մի­ակ ե­րաշ­խի­քը էս եր­կի­րը զավ­թած թուր­քա­կան իշ­խա­նու­թյան ան­վե­րա­պահ հե­ռա­ցումն ու բան­տար­կումն է, իսկ դրա ո­րոշ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի դեպ­քում՝ ժո­ղովր­դա­կան դա­տաս­տա­նը:

Վե­րոգ­րյալն ա­նե­լու հա­մար բո­լո­րին տե­սա­նե­լի ձև­ով կա մի ճա­նա­պարհ՝ Վճռա­կա­նու­թյուն-անձնա­զո­հու­թյուն-հաղ­թա­նակ: Մնա­ցա­ծը լի­րի­կա է...

Այ­լևս զար­մա­նա­լի և ընդ­հան­րա­պես հե­տաքր­քիր չէ սրանց կող­մից հե­տապնդ­վող քա­ղա­քա­ցի­նե­րի դեպ­քե­րը լսե­լը, ա­վե­լին՝ ա­մեն հա­ջորդ ան­գամ մի նոր դեպ­քի մա­սին լսե­լիս խո­րա­նում է թուր­քի կող­մից նվաս­տաց­ված լի­նե­լու զգա­ցու­մը»:

Ի­րա­վա­ցի է և Իշ­խան Սա­ղա­թե­լյա­նը` վայ-ի­րա­վա­պահ­նե­րին հա­վա­սա­րեց­նե­լով կո­լա­բո­րա­ցի­ո­նիստ­նե­րի հետ. «Նի­կո­լը կա­տա­րում է թուր­քե­րի նա­խա­պայ­ման­նե­րը, դուք՝ նի­կո­լի ա­պօ­րի­նի հրա­հանգ­նե­րը:

Դուք, պա­հե­լով Նի­կո­լի իշ­խա­նու­թյու­նը, օգ­նում եք, որ նա ի­րա­կա­նաց­նի իր ե­րա­զան­քը՝ հա­յա­թա­փի Ար­ցա­խը, թուր­քաց­նի Հա­յաս­տա­նը, երկ­րում հաս­տա­տի բռնա­պե­տու­թյուն:

Բայց միշտ հի­շեք՝ պո­պու­լիստ­ներն աշ­խար­հի և ոչ մի երկ­րում եր­կար կյանք չու­նեն: Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թյուն չէ»:

Եվ հա­կա­պո­պու­լիզ­մը պի­տի հա­մար­վի ֆուն­դա­մեն­տալ ար­ժեք, ո­րը կկան­խի նոր նի­կոլ­նե­րի ծնուն­դը: Պո­պու­լիզմ=մար­դաս­պան:

ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Հայաստան ներկրվող ցեմենտի համար պետական տուրքը սահմանվել է 2 հազար դրամՎարժական հավաքներին ներգրավելու մասին ծանուցագիրը տրամադրվում է քաղաքացիներին նույն օրը զորակոչվելու համար. ՀՔԱ«Միշտ պատերազմից հետո լինում է խաղաղություն».ԺԱՆՆԱ ԴԵՄԻԽՈՎԱՀավաստի աղբյուրը փոխանցում է. Европейский союз не будет вводить санкции против Азербайджана. БоррельՄեգան Մարքլը և արքայազն Հարին Netflix-ի հետ խնդիրներ ունեն. Page SixՄխիթարյանը` «Բարսելոնայի» նկատմամբ տարած հաղթանակի մասինՀաջողությամբ ավարտվեց ՀՀ արժեթղթերի շուկայում կորպորատիվ պարտատոմսերի խոշորագույն ծրագիրը Անհիմն շահարկումներ են, թե ՌԴ-ն հրաժարվում է տարածաշրջանից և ՀՀ-ից․ պաշտոնապես և կոշտ եմ արձանագրում. Կոպիրկին (տեսանյութ)11 երկիր աջակցել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու՝ Ուկրաինայի դիմումինԱկանի պայթյունից զոհվածների ու տուժածների թիվն ամեն օր աճում է. Ալիևը մեղադրել է ՀայաստանինՄեր բռնցքամարտիկի պատվին հնչում է Հայաստանի օրհներգըԱԺ-ն ևս 6 ամսով երկարաձգեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքներըԱրցախի ՊԲ նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական վարույթով որոշում կկայացվիՂարաբաղում ապրող հայերը մեր քաղաքացիներն են, ոչ մեկի հետ չենք քննարկելու նրանց ճակատագիրը. Ալիևը շարունակում է սպառնալՍովորելու հիմքով տարկետում ստացածների զորակոչի տարիքը կլինի 28-ը. նախագիծն ընդունվեցՊուտինը հաստատել է 4 շրջանների՝ Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ համաձայնագրերըՎթարի ենթարկված Սոնա Մնացականյանի գործով չի հարցաքննվել միայն Նիկոլ Փաշինյանը. «Ժողովուրդ»Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլին փրկելու ծրագիր է առաջարկում, որը տապալվեց․ Գեղամ Մանուկյան (տեսանյութ)Հոկտեմբերի 5. Օրվա խորհուրդՓաշինյանը և Էրդողանը հինգշաբթի օրն առաջին անգամ կհանդիպեն ՊրահայումԲայդենի վարկանիշն ընկել է մինչեւ 40 տոկոս. հարցումՊոզներ. Ես տեսել եմ գերեվարված հայերի մահապատժի տեսանյութը, բայց ոչինչ և ոչ ոքի չեմ մեկնաբանում (Video).rusarminfoՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԱլլա Պուգաչովայի և Վալերի Մելաձեի երգերը հեռացվել են ռուսական ռադիոկայանների երգացանկիցԱԺ-ն շարունակում է հերթական նիստի աշխատանքը․ քվեարկության են դրվել օրակարգում ընդգրկված 21 հարցերըՆավթի գներն իջնում ենԺամը 09:00-ի դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել․ ՊՆ«Իրավունք». ԶՈՒ գլխավոր շտաբի նախկին պետին սահմանը չի հետաքրքրում«Հրապարակ». Ինչու է Ալեն Սիմոնյանը մեկնում Մոսկվա«Իրավունք». Ինչու խնդալու չէ Հայկ Մարությանի ներկայացումըՌԴ ուժային համակարգում խոշոր կադրային փոփոխություններ են սպասվումԲրիտանական հետախուզությունը տվյալներ է հայտնել Բելգորոդում Ռուսական ուժերի ուժերի խոշոր կենտրոնացման մասին«Ժողովուրդ». ՔՊ-ում տրամադրություններ են փոխվելԴերասան Ռիժի Աշոտ Կարապետյանի սիրտն այլեւս զբաղված է. ով է նաԱռաջին անգամ ցուցադրաբար գործարկվել է ռուսական նորագույն զինատեսակներից մեկըՍարսափելի է, երբ արատսվում է ուժեղ տղամարդը...սպանիչ է ... երբ հայրը գլխիկոր փնտրում է որդուն, սակայն սփոփվում է որդու գրպանից իրեն հասած փոքրիկ մասունքով...«Հրապարակ». Ռուբեն Վարդանյանին ոչ բոլորն են գրկաբաց ընդունելԷրդողանն ու Ալիեւը դեռ «եղբայրնե՞ր» ենՆիկոլը կստորագրի՞, թե՞ «պատահաբար հասկացավ», որ Ալիեւը շատ բան է պահանջում«Հրապարակ». Ինչու է Ալեն Սիմոնյանը մեկնում Մոսկվա«Հրապարակ». Արցախում բոլորն են եկել այն մտքին, որ ՀՀ իշխանությունները ձեռքերը լվացել են ԱրցախիցԴոնբասի 100-րդ բրիգադը Պեսկիում ոչնչացնում է հակառակորդի զրահատեխնիկան (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ՌԴ քաղաքների երկնքում լույսի սյուներ. համացանցում խոսում են լազերային զենքի մասին (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Ալեն Ղևոնդյան. «Անասունը պայմանագիրը ստորագրեց։ Վերջ»ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏՆԵՐԻ ՍԱՐՍԱՓՆԵՐԸ«Վիրավորական է այդ փաստաթղթի համեմատությունը ՀՀ գործող կառավարիչների կողմից խայտառակ պայմաններով բանակցվող և ստորագրման պատրաստվող պայմանագրի հետ». ՀՀ երրորդ նախագահի գրասենյակ Տեղի է ունեցել Միրզոյան-Բլինքեն-Բայրամով հեռախոսազրույցըԻնչ իրավիճակ է սահմանինՀայկական կողմին է վերադարձրել 17 հայ ռազմագերիների
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ереван погода
$ 406.49 402.22 6.90