Վերին Լարսում ՌԴ քաղաքացիների սահմանազատման 180 հայց է գրանցվել Ադրբեջանցի ագրեսորների կողմից հայ զինծառայողների գնդակահարության ահասարսուռ կադրերը հարված են ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի` խաղաղության հասնելու ջանքերին. Զոհրաբ Մնացականյան ԱԺ-ն շուրջ 4 միլիոն դրամով 100 հուշամեդալ է գնել Գնդակահարելով մեր Անմեղ Տղերքին՝ նախ եւ առաջ «գնդակահարեցին» անհող կապիտուլյանտին, գնդակահարեցին Հային, գնդակահարեցին նախկին-ներկաներին բոլոր Քանի որ հիմա իմ պետությունը կախ ծիծիկներով հաստափոր քյաֆթառի ձեռքում ա՝ իրավիճակը չի փոխվելու Հոկտեմբերի 3-ի հոսանքազրկումների մասին Զելենսկին արդեն մտածում է, որ շատ շուտով «կատարողից կվերածվի շատ բան իմացողի» Հոկտեմբերի 1-ի ցերեկը և 2-6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ ՀՀ ԱԳ նախարարի և ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի հանդիպումը. Տեսանյութ Քաղաքացիական պաշտպանություն, ամենը այս օրերին պաշտպանված լինելու մասին․ Փաստաբան Տարոն Բաղդասարյանի մեկնաբանմամբ


«Ո՞ւմ տունը քանդեն, ստեղծագործական աշխարհը տակնուվրա անեն սրտային հիվանդ չդառնա». ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԱՐԿԱՎԱԳ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

Մշակութային

«Ո՞ՒՄ ՏՈՒ­ՆԸ ՔԱՆ­ԴԵՆ, ՍՏԵՂ­ԾԱ­ԳՈՐ­ԾԱ­ԿԱՆ ԱՇ­ԽԱՐ­ՀԸ ՏԱԿ­ՆՈՒՎ­ՐԱ Ա­ՆԵՆ, ՍՐՏԱ­ՅԻՆ ՀԻ­ՎԱՆԴ ՉԴԱՌ­ՆԱ»

«Սա­սուն» ազ­գագ­րա­կան եր­գի-պա­րի հա­մույ­թի ղե­կա­վար, «Գա­թա բենդ»-ի հա­մա­հիմ­նա­դիր ԱՆԴ­ՐԱ­ՆԻԿ սար­կա­վագ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿՅԱ­ՆԸ, չդի­մա­նա­լով այն վե­րա­բեր­մուն­քին, ո­րին ար­ժա­նա­ցել է՝ ա­ռող­ջա­կան խնդիր­նե­րով տե­ղա­փոխ­վել է հի­վան­դա­նոց: Թե ի՞նչն է պատ­ճառ դար­ձել ա­ռող­ջու­թյան վատ­թա­րաց­ման, «Իրա­վուն­քը» պար­զել է նրա­նից:

Պա­րոն Մա­նու­կյան, հի­մա ինչ­պե՞ս եք Ձեզ զգում:

— Հի­վան­դա­նո­ցում վի­րա­հա­տու­թյուն ա­րե­ցին, հե­տո՝ սրտի հետ կապ­ված խնդիր­ներ ու­նեմ:

Ո՞րն է պատ­ճա­ռը, որ սրտի հետ կապ­ված խնդիր­ներ են ա­ռա­ջա­ցել:

— Ա­մեն օր սթրես եմ տա­նում: Ո՞ւմ տու­նը քան­դեն, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան աշ­խար­հը տակ­նուվ­րա ա­նեն, հան­գիստ կնստի: Ազ­գա­յի­նի մեջ լի­նե­լով եւ աշ­խար­հին մեր մշա­կույ­թը ներ­կա­յաց­նե­լով՝ այ­սօր ես ան­տես­ված եմ: Տունս քան­դում են: Օ­րեն­քով, է­թի­կա­յի նոր­մե­րով բե­րե­ցինք, դրե­ցինք ի­րենց ա­ռաջ: Ան­զեն աչ­քով էլ կա­րե­լի է տես­նել այն խախ­տում­նե­րը, որ ար­վում են ի­րենց կող­մից:

Բայց այդ շի­նա­րա­րու­թյու­նը, ո­րի դեմ տե­ւա­կան ժա­մա­նակ է պայ­քա­րում եք, դեռ շա­րու­նակ­վո՞ւմ է:

— Ա­յո, շա­րու­նակ­վում է: Նոր այս մի շա­բա­թը դա­տա­րա­նի ո­րո­շու­մով դա­դա­րեց­վեց, բայց է­լի հույս չու­նեմ, ո­րով­հե­տեւ ի­րենք ի­րենց փո­ղերն են ներ­կա­յաց­նում: Ես օ­րեն­քից եմ խո­սում, ի­րենք ա­սում են, որ բան­կից փող են վերց­րել, բան­վոր են վար­ձում, հարկ են տա­լիս: Իսկ դա իմ ի՞նչ գործն է: Ես ի՞նչ մե­ղա­վոր եմ, որ դու բան­կից փող ես վերց­րել: Նախ ա­րի հաս­կա­նանք` դու բա­րո­յա­կան օ­րենք­ներդ պա­հե՞լ ես: Վերց­րել ես, քո ա­սե­լով կա­ռու­ցում, բա­րե­լա­վում ես` լավ ես ա­նում, բայց եր­կիրն ու­նի օ­րենք, կարգ, ձեւ: Նախ դա սխալ նա­խա­գիծ է: Եվ դա փաս­տում է ՀՀ քա­ղա­քա­շի­նու­թյան, տեխ­նի­կա­կան եւ հրդե­հա­յին անվ­տան­գու­թյան տես­չա­կան մար­մի­նը: Ե­րեք տա­րի ա­ռաջ դեռ շի­նա­րա­րու­թյուն չէր սկսվել, աս­վել է` մի՜ ա­րա այդ գոր­ծը: Այ­սօր ա­ռա­վել եւս նույն այդ տես­չա­կան մար­մի­նը փոր­ձաքն­նու­թյուն անց­կաց­րեց՝ այն էլ վար­չա­պե­տի վե­րահս­կո­ղու­թյան ծա­ռա­յու­թյան կող­մից, ու չորս ա­միս փոր­ձաքն­նու­թյուն ա­նե­լուց հե­տո՝ եզ­րա­կա­ցու­թյան ե­կավ, որ բո­լոր խախ­տում­նե­րով զավ­թում են իմ հո­ղը, փա­կում են իմ լույ­սը, տունս վթա­րա­յին է` քան­դել են եւ իմ տան մեջ սյու­ներ են դրել: Հե­տո ի­րենք մի ՍՊԸ ու­նեն, ո­րը կոչ­վում է «Լա­վո», փոր­ձել են խախ­տում­նե­րով եզ­րա­կա­ցու­թյուն ստա­նալ: Հե­տո երբ պարզ­վեց նրանց խախ­տում­նե­րը, որ­պես­զի «Լա­վո» ՍՊԸ-ն չլու­ծար­վի, այն­տեղ մի Մա­նու­կյան Ար­մեն կա, ո­րը շի­նա­րար­նե­րի կող­մից լի­ա­զոր­ված անձ է, այդ ա­մե­նը վերց­րեց իր վրա, թե իբ­րեւ ինքն է սխալ ա­րել, ու դրա­նով սահ­մա­նա­փա­կե­ցին: Նույնը թե 30 հո­գի գնան հան­ցա­գոր­ծու­թյան, մե­կը վերց­նի հան­ցանքն իր վրա, ու ինքն էլ դատ­վի:

Հի­մա Ձեր հի­վան­դու­թյան` սրտի խնդիր­նե­րը, որ ա­ռա­ջա­ցել են ի­րենց նման պահ­ված­քի պատ­ճա­ռով, այդ բա­րո­յա­կան վնասն ո՞վ է փոխ­հա­տու­ցե­լու:

— Ոչ մեկ… Սա է դար­ձել եր­կի­րը: Սրտա­յին հի­վանդ եմ դար­ձել այդ շի­նա­րա­րու­թյան պատ­ճա­ռով: Բո­լորն էլ գի­տեն՝ վար­չա­պետն էլ է այդ գոր­ծից տե­ղյակ, կա­ռա­վա­րու­թյան աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյանն էլ, պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Սու­րեն Պա­պի­կյանն էլ, ԱԺ նա­խա­գահ Ա­լեն Սի­մո­նյանն էլ: Քննի­չը, երբ գնա­ցել է քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նից առգ­րավ­ել եւ բե­րել է այդ նյու­թերը, այդ ժա­մա­նակ վա­խից ան­մի­ջա­պես քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նից տե­ղյակ են պա­հել քննի­չին, թե տվյալ փա­թե­թի մեջ ինչ խախ­տում­ներ կան: Ու մինչ օրս քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը քրե­ա­կա­նին պա­տաս­խան չի տա­լիս: Քա­ղա­քա­շի­նու­թյան, տեխ­նի­կա­կան եւ հրդե­հա­յին անվ­տան­գու­թյան տես­չա­կան մար­մինն այդ խախ­տում­նե­րի հա­մար գործն ու­ղար­կել է դա­տա­խա­զու­թյուն, ու մինչ օրս ոչ մի լու­ծում չկա: Դա­տա­խա­զու­թյու­նը ոչ մի բան չի ա­նում: Ե­թե պե­տա­կան տես­չա­կան մար­մի­նը ձայն չու­նի, եւ  քա­ղա­քա­պե­տա­րանն է այս ա­մե­նի լու­ծում տվո­ղը, ի­մաս­տը ո՞րն է նման կա­ռույց­նե­րի գոր­ծու­նե­ու­թյան, թող քա­ղա­քա­պե­տա­րանն էլ ո­րո­շում­ներ կա­յաց­նի:

ՆՈՒ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱՆ

Telegram: https://t.me/iravunk

Վերին Լարսում ՌԴ քաղաքացիների սահմանազատման 180 հայց է գրանցվելԱդրբեջանցի ագրեսորների կողմից հայ զինծառայողների գնդակահարության ահասարսուռ կադրերը հարված են ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի` խաղաղության հասնելու ջանքերին. Զոհրաբ ՄնացականյանԱԺ-ն շուրջ 4 միլիոն դրամով 100 հուշամեդալ է գնել Գնդակահարելով մեր Անմեղ Տղերքին՝ նախ եւ առաջ «գնդակահարեցին» անհող կապիտուլյանտին, գնդակահարեցին Հային, գնդակահարեցին նախկին-ներկաներին բոլորՔանի որ հիմա իմ պետությունը կախ ծիծիկներով հաստափոր քյաֆթառի ձեռքում ա՝ իրավիճակը չի փոխվելուՀոկտեմբերի 3-ի հոսանքազրկումների մասինԶելենսկին արդեն մտածում է, որ շատ շուտով «կատարողից կվերածվի շատ բան իմացողի»Հոկտեմբերի 1-ի ցերեկը և 2-6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակՀՀ ԱԳ նախարարի և ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի հանդիպումը. ՏեսանյութԻ՞նչ են սպասում Փաշինյան-Էրդողան հանդիպումից Թուրքիայում․ Բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնում «Ակօս» շաբաթաթերթի խմբագիրըՀայրենիքը շահերի ազդեցության փորձադաշտի է վերածվել ոչ միայն դրսից, այլև, գուցե թե ավելի շատ, ներսից.ԱՀ ԶՈՒ պահեստազորի գնդապետԱլեն Սիմոնյանը պատասխան կտա, թե ինչու է Ազգային ժողովը վերածել հակառուսականության որջիԱյսօր Ժնևում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումըՏեսանյութի իսկությունն պարզել ենք. այն նոր է. ՄԻՊ հայտարարությունը հայ ռազմագերիների սպանության տեսանյութի վերաբերյալՆիկոլ Փաշինյանը թվիթերում գրառում է կատարելՀայաստանի Հանրապետությունը պահանջում է հստակ գնահատական տալ Ադրբեջանի ԶՈՒ կողմից պատերազմական հանցագործություններին.ԱԳՆԵԱՀԿ-ն դիտարկում է հայ-ադրբեջանական սահման առաքելություն ուղարկելու հնարավորությունըԱննա Հակոբյան, ՀՀ հարավային դարպասը քեզ ա սպասում, գնա ու քո էլիտար ջոկատով պաշտպանի Սյունիք․ Հայտնի լրագրողի կոչը սեպտեմբերի 14-ին իրականացված ռազմական ագրեսիայի օրը Համայնքապետի օրինազանցությունն այնքան ակներեւ է, որ իր տեղն ամեն ինչ կգցի ոչ թե ժամանակը, այլ՝ օրենքը. ՀամբարձումյանՀերիք չի՞ մեր սերնդին արնաքամ անեք. Արշակ ԱբրահամյանԱրևմտյան լրագրողների հետ ճիշտ խոսելու մաստեր-կլաս ԺիրինովսկուցՌազմական տեխնիկայով հերթական հսկա էշելոնը մեկնում է ռազմաճակատՈւկրաինական զինամթերքի պահեստի պայթյունը տանկի մեկ արկովԻսկության մասով, կարծում ենք, որևէ կասկած չկա, ադրբեջանական զինված ուժերին բնորոշ ձեռագիր է.ՊՆ մամուլի քարտուղարը՝ գերիներին գնդակահարելու տեսանյութի մասինՀայաստանը պետք է օգտվի տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման հնարավորությունից.Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան2 փեսաներին պատերազմում կորցնելու հետևանքով Վարդենիսում կինը փորձել է վերջ տալ կյանքին. ինչ է կատարվելՀայտնվել է հայ ռազմագերինին մահապատժի ենթարկելու նոր տեսանյութ. Տոյվո ԿլաարԿյանքում միշտ լինենք ԵՍ ԵՎ ԴՈԻ․ Մեկ մեկով՝ մեկով բոլորով. Սոսե Բաբայանի կոչըՊետնախարարն անընդունելի է համարել տարբերակված մոտեցումը զոհվածների ընտանիքների փոխհատուցման գործընթացումԱրցախյան պատերազմի դժվարություններով անցած, Հայրենիքը սիրող զինվորական․ ԶՈւ գնդապետը՝ Արցախի հերոսի մասինՎստահ ենք, որ հաղթանակները կվերադառնան՝ մեր հավատքի և հայրենիքի հանդեպ նվիրումի շնորհիվ․ Արցախի թեմի առաջնորդԻրադրությունը՝ հայ-ադրբեջանական սահմանինԱրցախի բանալին էլի գտնվում է Ռուսաստանի ձեռքում, իսկ Ադրբեջանը բնական է, որ փորձում Է օգտագործել հարմար առիթը հարավային Կովկասում այդ բանալին գողանալու առումով․Արցախցի քաղաքագետԱյսօր բոլորիս արժանապատիվ, արդարամիտ, կամային, ծանոթ-անծանոթին կարեկցող, մասնագիտական նշաձողը միշտ բարձունքում պահող Գայանե Զարգարյանին լույս աշխարհ բերած՝ լույս դարձած մայրիկի՝ տիկին Օֆելյաի երկնային ծննդյան օրն է«Լիմանի համար ամենածանր մարտը շարունակվում է»ՆԱՏՕ-ին Ռուսաստանի հետ պատերազմ պետք չէ. ՋաբարովԻնչ տեսք կունենաՌուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև միջուկային պատերազմը (Մոդելավորում)Պետք է փոքր հզորության միջուկային զենք կիրառել. Կադիրով«Իսկանդեր»-ներով բեռնված հսկա էշելոնը գնում է Ղրիմ (Տեսանյութ)Լավագույնն եմ ցանկանում քեզ Հայաստան. Կապառոսի հրաժեշտի նամակըԱհաբեկչություն՝ Իրանում․ կան տասնյակ զոհեր Եթե հայ զինվորը և զինվորականը իմանա, որ իր թիկունքը ամուր է և պետությունը միասնական, իրեն ոչինչ չի կարող հաղթել․Ինչ է կատարվել սեպտեմբերի 13-14-ին ՀՀ արեւելյան սահմանագծումՌԴ ՊՆ-ն հաստատել է Կրասնի Լիմանի կորուստը. Կադիրովը նշել է մեղավորի անունըԱլիևը հայտարարել է մինչև 2027 թվականը Եվրոպա գազի մատակարարումները կրկնապատկելու պլանների մասին«Ինտերի» մեկնարկային կազմը` «Ռոմայի» դեմ խաղումՀզոր պայթյուն՝ ԲաքվումԱլեն Սիմոնյանը մեկնում է ՄոսկվաՇրջափակման սպառնալիքի պատճառով զորքը դուրս է բերվել Լիմանից. ՌԴ ՊՆ Երկու օրից ԱԳ նախարարները կսկսեն ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումները (Video)Էրդողանը հայտարարել է, որ Պրահայում, հնարավոր է, հանդիպի Փաշինյանի հետ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ереван погода
$ 405.65 396.08 7.57