«Իսկանդեր»-ներով բեռնված հսկա էշելոնը գնում է Ղրիմ (Տեսանյութ) Ահաբեկչություն՝ Իրանում․ կան տասնյակ զոհեր Եթե հայ զինվորը և զինվորականը իմանա, որ իր թիկունքը ամուր է և պետությունը միասնական, իրեն ոչինչ չի կարող հաղթել․Ինչ է կատարվել սեպտեմբերի 13-14-ին ՀՀ արեւելյան սահմանագծում ՌԴ ՊՆ-ն հաստատել է Կրասնի Լիմանի կորուստը. Կադիրովը նշել է մեղավորի անունը Ալիևը հայտարարել է մինչև 2027 թվականը Եվրոպա գազի մատակարարումները կրկնապատկելու պլանների մասին Հզոր պայթյուն՝ Բաքվում Ալեն Սիմոնյանը մեկնում է Մոսկվա Շրջափակման սպառնալիքի պատճառով զորքը դուրս է բերվել Լիմանից. ՌԴ ՊՆ Երկու օրից ԱԳ նախարարները կսկսեն ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումները (Video) Էրդողանը հայտարարել է, որ Պրահայում, հնարավոր է, հանդիպի Փաշինյանի հետ


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Զար­մա­նա­լի է, բայց փաստ` Ա­ԱԾ-ն կամ հռչա­կա­վոր ֆեյք Գա­գիկ Սո­ղո­մո­նյա­նի ա­սած` Ա­ԲԱԶ­ՆՈ­ՑԸ հեր­թա­կան աղմ­կա­լի բա­ցա­հայ­տումն է ա­րել, ո­րի մա­սին հան­րու­թյա­նը պատ­մել է սար­սուռ տե­սա­նյու­թով և ոչ պա­կաս սար­սուռ գրա­վոր հա­ղոր­դագ­րու­թյամբ: Ո՛չ, հան­կարծ չկար­ծեք, որ պե­տա­կան դա­վա­ճան են բռնել կամ օ­տա­րերկ­րյա լրտես, կամ ա­ռա­վել ևս` Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դում պիղծ ծաղ­րանք կա­տա­րած թուր­քա­կան «գորշ գայ­լե­րին»: Մի­այն դա էր պա­կաս, տղա­ներն ա­վե­լի լուրջ բան են ա­րել` բռնել են «Վեր­նի­սա­ժի» ՀԴՄ կտրոն չտվող­նե­րին. «Տվյալ­ներ են ստաց­վել այն մա­սին, որ Ե­րև­ան քա­ղա­քի Բու­զան­դի փո­ղո­ցի 1/5 հաս­ցե­ում գոր­ծող «Վեր­նի­սաժ» տո­նա­վա­ճա­ռի վար­ձա­կալ հան­դի­սա­ցող սահ­մա­նա­փակ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ ըն­կե­րու­թյան ղե­կա­վարն ու պա­տաս­խա­նա­տու այլ ան­ձինք, նախ­նա­կան հա­մա­ձայ­նու­թյան գա­լով, 2019-2022 թվա­կան­նե­րի ըն­թաց­քում տո­նա­վա­ճա­ռի տա­րած­քում առ­կա տա­ղա­վար­նե­րը մեկ գծա­մետ­րը օ­րա­կան 1000 ՀՀ դրա­մով փաս­տա­ցի են­թա­վար­ձա­կա­լու­թյան հատ­կաց­նե­լով տար­բեր ֆի­զի­կա­կան և ի­րա­վա­բա­նա­կան ան­ձանց, նրանց մի մա­սին ընդ­հան­րա­պես ՀԴՄ կտրոն­ներ չեն տրա­մադ­րել, իսկ մյուս մա­սից, կան­խիկ ստա­նա­լով 1000 ՀՀ դրամ վար­ձավ­ճար, տրա­մադ­րել են 500 ՀՀ դրամ վար­ձավ­ճար ստա­նա­լու վե­րա­բե­րյալ կտրոն­ներ»: Դե ինչ, տղա­ներ, հան­կարծ կանգ չառ­նեք, խայ­տա­ռակ­վեք մին­չև վերջ: Ձեզ լրջա­գույն գործ ա­ռա­ջար­կեմ` մեր կող­քի շեն­քի բա­կի ստեր­ջաց­ված թա­փա­ռա­կան շու­նը ձա­գեր է բե­րել: Ան­պայ­ման բա­ցա­հայ­տե՛ք, թե ինչ­պես է դա ե­ղել, ինչ­պես նա­և ձեր­բա­կա­լե՛ք ձա­գե­րի հո­րը...

Իսկ Ի­Ո­ԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ ԴԱՆ­ՉԻ­ԿԻ ստեղ­ծած պա­րե­կա­յին ծա­ռա­յու­թյան ըն­դու­նե­լու­թյան ար­դյունք­նե­րով հայտ­նա­բեր­վել են զար­մա­նա­լի, ապ­շե­ցու­ցիչ բա­ներ: IQ թես­տի պա­հանջ­վող 55 մի­ա­վո­րի գո­նե 30 տո­կոս ու­նե­ցող­նե­րը, այ­սինքն` 15 մի­ա­վոր հա­վա­քած­նե­րը բա­րե­հա­ջող ըն­դուն­վել են: Այ­սինքն, դուզ խոս­քով ա­սած, կա­տա­րյալ դե­բիլ­նե­րի են ըն­դու­նում պա­րե­կա­յին ծա­ռա­յու­թյան, կամ ընդ­դի­մա­դիր ակ­տի­վիստ­նե­րի սլեն­գով ա­սած` «թավ­շյա մու­սըռ­նե­րի» շար­քե­րը: Փո­ղո­ցա­յին ակ­տիվ ակ­ցի­ա­նե­րի օ­րե­րին նկար­ված ոս­տի­կա­նա­կան դա­ժա­նու­թյուն­նե­րի տե­սա­նյու­թե­րում տե­սանք, որ «Նոր Հա­յաս­տա­նի նոր ոս­տի­կա­նու­թյու­նում» վխտում են սա­դիստ վիժ­վածք­նե­րը: Զար­մա­նա­լի­ո­րեն ստաց­վում է, որ այս խուն­տան ու­նի տե­սա­կի ար­ժե­քա­վոր ռե­սուրս` վիժ­վածք­նե­րը և դե­բիլ­նե­րը, դե իսկ ցան­կա­ցած ոք, ով և՛ դե­բիլ է, և՛ վիժ­վածք, պար­զա­պես թան­կար­ժեք ռե­սուրս է: Վստահ ենք, որ ցածր ին­տե­լեկտ ու­նե­ցող­նե­րին մի­ան­գա­մայն կան­խամ­տած­ված են ըն­դու­նում պա­րե­կա­յին ծա­ռա­յու­թյուն, չէ՞ որ դե­բիլն ա­ռանց մտա­ծե­լու կկա­տա­րի ցու­ցա­րար­նե­րի վրա կրա­կե­լու հրա­մա­նը: Եվ ե­թե օ­ղոր­մա­ծիկ Սո­վե­տի ժա­մա­նակ ա­մե­նա­բութ ա­շա­կերտ­նե­րը գնում է­ին պրոֆ­տե­խու­սում­նա­րան, որ­պես­զի գո­նե կո­յու­ղի մաք­րող դառ­նան, ա­պա այդ­պի­սիք այ­սօր պա­րեկ են դառ­նում:

Հա­յաս­տա­նում Թուր­քի­ա­յի և Ադր­բե­ջա­նի փաս­տա­բա­նի դեր  ստանձ­նած պատ­գա­մա­վոր ՄԱ­ՐԻ­Ա ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԸ, մեկ­նա­բա­նե­լով սահ­ման­նե­րի բաց­ման շուրջ Թուր­քի­ա­յի նա­խա­պայ­ման­նե­րը, զար­մա­նա­լի­ո­րեն փոր­ձել է ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին  ցածր IQ ու­նե­ցող պա­րեկ­նե­րի տեղ դնել ու հայ­տա­րա­րել է, թե սահ­մա­նի բաց­ման հար­ցում Թուր­քի­ան նա­խա­պայ­ման­ներ չի դնում: «Այն, որ այդ եր­կու երկր­նե­րը ի­րենց քայ­լե­րը կա­րող են հա­մա­ձայ­նեց­նել, մեզ շո­կի չպետք է են­թար­կի: Այս­տեղ ա­ռաջ­նա­յին կա­րև­ո­րու­թյուն ու­նի, թե մեր բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի ար­դյուն­քում երկ­կողմ մա­մու­լի հա­ղոր­դագ­րու­թյուն­նե­րում ինչ է գրված»,- հայ­տա­րա­րել է Էր­դո­ղա­նի մա­մու­լի խոս­նա­կի դեր ստանձ­նած Մա­րի­շը: Տո զահ­րու­մա՛ր... լավ, դուք ինք­ներդ ձե­զա­նից չե՞ք զզվում:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

Telegram: https://t.me/iravunk

«Իսկանդեր»-ներով բեռնված հսկա էշելոնը գնում է Ղրիմ (Տեսանյութ)Լավագույնն եմ ցանկանում քեզ Հայաստան. Կապառոսի հրաժեշտի նամակըԱհաբեկչություն՝ Իրանում․ կան տասնյակ զոհեր Եթե հայ զինվորը և զինվորականը իմանա, որ իր թիկունքը ամուր է և պետությունը միասնական, իրեն ոչինչ չի կարող հաղթել․Ինչ է կատարվել սեպտեմբերի 13-14-ին ՀՀ արեւելյան սահմանագծումՌԴ ՊՆ-ն հաստատել է Կրասնի Լիմանի կորուստը. Կադիրովը նշել է մեղավորի անունըԱլիևը հայտարարել է մինչև 2027 թվականը Եվրոպա գազի մատակարարումները կրկնապատկելու պլանների մասին«Ինտերի» մեկնարկային կազմը` «Ռոմայի» դեմ խաղումՀզոր պայթյուն՝ ԲաքվումԱլեն Սիմոնյանը մեկնում է ՄոսկվաՇրջափակման սպառնալիքի պատճառով զորքը դուրս է բերվել Լիմանից. ՌԴ ՊՆ Երկու օրից ԱԳ նախարարները կսկսեն ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումները (Video)Էրդողանը հայտարարել է, որ Պրահայում, հնարավոր է, հանդիպի Փաշինյանի հետԻսկ ներողություն խնդրե՞լ ես այն կանանցից, ում Եռաբլուրում երկու անգամ անարգեցին, երկու անգամն էլ քո վիժվածք ամուսնու համար.Տիգրան ՎարդանյանՆիկո՛լ, ինչի՞ ես խաբում, սրիկա՛. լեգենդար հրամանատարը փակագծեր է բացումՁԵՐ ԱՆԶԻՋՈՒՄ, ՈՒԺԵՂ ՈՒ ՊԱՅՔԱՐՈՂ ՏԵՍԱԿՈՎ Է ՄԻԱՅՆ ՀԱՅԸ ԿԱՐՈՂԱՆԱԼՈՒ ԻՐ ՄԵՋՔԸ ՈՒՂՂԵԼՉորս տարի առանց Շառլ Ազնավուրի․ այսօր մեծանուն շանսոնյեի մահվան օրն էԿալիֆորնիայի նահանգապետը ստորագրել է ապրիլի 24-ը Ցեղասպանության օր սահմանելու օրինագիծըԱննա Հակոբյան, ՀՀ հարավային դարպասը քեզ ա սպասում, գնա ու քո էլիտար ջոկատով պաշտպանի Սյունիք․ Հայտնի լրագրողի կոչը սեպտեմբերի 14-ին իրականացված ռազմական ագրեսիայի օրը Արցախում ականի վրա երկու ադրբեջանցի է պայթելՓաշինյանը կառավարությունում նիստ է անցկացրել. քննարկվել են մի քանի նախագծերի իրականացման հնարավորություններըՀՖՖ-ն` Հայաստանի հավաքականի մարզչի պաշտոնում Տալալաևի և այլ թեկնածուների դիտարկման մասինՀարենսաիրության կոչը պետք է հաջորդի իսկական մարդ դառնալու կոչին2 բուշալտ վրեն քցած ու ցելաֆանը վրեն մատրասի վրա պառկած էրատոն ասում ա՝ կռվի օրերին զինվորի կողքին էինք. խոսքը երկրորդ նկարի՝ հողի վրա քնած զինվորի մասին ա.Արամ ԳեւորգյանՍա Գերմանիայում Ադրբեջանի դեսպանն է. ցիտում է Նիկոլի երեկ երկնած միտքը (Photo).Նաիրա ԶոհրաբյանԻրականում «Էրատո» ջոկատը հայ կնոջ ամոթն էր, խայտառակությունը, ապացույցն այն բանի, որ կնոջ տեղը օջախում է. Աննա ՀակոբյանՔեզ կհիշեմ այսպիսին. մահացել է Քուվեյթում ՀՀ նախկին դեսպան Մանվել Բադեյանը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել Ներդրումային կոմիտեի երկրորդ նիստըՀակամարտությունը պետք է լուծվի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի անվերապահ ճանաչման հիմքով. Արտակ ԲեգլարյանԱրայիկ Հարությունյանը հանդիպել է խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ․ առաջարկվել է հրավիրել Անվտանգության խորհրդի նիստՍպասվում է ոչ ամենահաջող շրջանը․Ամսվա աստղագուշակ․ հոկտեմբեր 2022 թ․ Արմեն Գրիգորյանի արյան գինը. դատարանում ողբերգականորեն մահացած պրոդյուսերի գործով մեղադրող դատախազը նոր պաշտոն ունիՈվ է այսօր մարտական դիրքում հրազենային վիրավորմամբ մահացած Հրաչյա ՔարամյանըՉի կարելի ասել, որ Քոչարյանին առնչվող ընկերությունները անպիտան գործունեություն են ծավալում պետության համար․ Վիգեն Խաչատրյանը փակագծեր է բացումԱրցախի Հանրապետության քաղաքացիներից խարդախության տարբեր եղանակներով ավելի քան 31 միլիոն դրամ է հափշտակվելԺամկետային զինծառայողին կրակողը հայտնի է. դիրքում ոտնաձայներ են լսվել. մանրամասներ դեպքիցՄարտական դիրքում հայտնաբերվել է 19-ամյա շարքային Հրաչյա Քարամյանի դին. ՊՆՍև Նիվայի վարորդը երկար հետևիցս վարում էր, որ հաշվեհարդար տեսնի...Նա էլ է տղա՞...Նազենի ՀովհաննիսյանԱյսօր կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումները Եկեք այստեղ, որ մաքրվեք Նիկոլի կողմից կրկին արտաթորած կեղտից, լորձից եւ ստերից. Արմեն Աշոտյանի լայվըՎաշինգտոնը պատժամիջոցներ է կիրառել հայկական ընկերությունների նկատմամբՍպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կնվազիԿոչ եմ անում ռուսաստանյան 2 միլիոնանոց հայությանը ելնել պայքարի ու ցույց տալ, որ կանգնած են ՌԴ-ի կողքին. ՄկրտչյանԱրդարադատության ակադեմիայի հարակից շինհրապարակում տեղի է ունեցել ժայռաբեկորների փլուզումԱվե­լի մեծ ար­հա­վիրք է գա­լիս, ցու­նա­մի է լի­նե­լու մեր երկ­րի վրա. Հայկ ՆահապետյանՄարտական դիրքում հայտնաբերվել է 19-ամյա շարքային Հրաչյա Քարամյանի դին. ՊՆ«Փաստ». Ռուսները ծանոթանում են Արևմուտքի հետ քննարկվող տարբերակներին«Փաստ». Էլ ի՞նչ «հետաքրքիր տարբերակներ» ունի իշխանությունը«Հրապարակ». Ինչ են քննարկել Անդրանիկ Քոչարյանն ու մի խումբ հակառուսական կողմնորոշման գործիչներԻրանական «Շահիդները» Նիկոլաևում խոցել են ուկրաինական կենսական օբյեկտները (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Թուրքիան խոստանում է արձագանքել Կիպրոսի հունական վարչակազմին զենքի էմբարգոն չեղարկելու ԱՄՆ որոշմանը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ереван погода
$ 405.65 396.08 7.57