Տոկաևը Պուտինի հետ բանակցությունների համար ժամանել է Սոչի Անհետ կորած համարվող քաղաքացու որոնումները շարունակվում եմ նույն ինտենսիվությամբ Ինչպես պարտվեցինք պատերազմում․ «Սուրմալուի» բացահայտումները և Արծրունի «Հաղթելու ենք»-ը Պարզաբանում` Արագածի գիտական կենտրոնի տարածքը վարձակալության հանձնելու վերաբերյալ Վերջին պատարագը Բերձորում 41-ամյա տղամարդուն ոստիկանները խոշտանգել են․ ահազանգ ոստիկանությանը Ղազախստանի նախագահը ժամանել է Սոչի, որտեղ կհանդիպի Պուտինի հետ Անկարան իր առջեւ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ Ասադին տապալելու նպատակ չի դնում. Էրդողան Էրդողանը Պուտինին եւ Զելենսկուն հրավիրել է Թուրքիա հանդիպման ԿԳՄՍՆ-ն որոշել է հրաժարվել աշակերտի անբավարար գնահատման շեմից


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Զար­մա­նա­լի է, բայց փաստ` Ա­ԱԾ-ն կամ հռչա­կա­վոր ֆեյք Գա­գիկ Սո­ղո­մո­նյա­նի ա­սած` Ա­ԲԱԶ­ՆՈ­ՑԸ հեր­թա­կան աղմ­կա­լի բա­ցա­հայ­տումն է ա­րել, ո­րի մա­սին հան­րու­թյա­նը պատ­մել է սար­սուռ տե­սա­նյու­թով և ոչ պա­կաս սար­սուռ գրա­վոր հա­ղոր­դագ­րու­թյամբ: Ո՛չ, հան­կարծ չկար­ծեք, որ պե­տա­կան դա­վա­ճան են բռնել կամ օ­տա­րերկ­րյա լրտես, կամ ա­ռա­վել ևս` Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դում պիղծ ծաղ­րանք կա­տա­րած թուր­քա­կան «գորշ գայ­լե­րին»: Մի­այն դա էր պա­կաս, տղա­ներն ա­վե­լի լուրջ բան են ա­րել` բռնել են «Վեր­նի­սա­ժի» ՀԴՄ կտրոն չտվող­նե­րին. «Տվյալ­ներ են ստաց­վել այն մա­սին, որ Ե­րև­ան քա­ղա­քի Բու­զան­դի փո­ղո­ցի 1/5 հաս­ցե­ում գոր­ծող «Վեր­նի­սաժ» տո­նա­վա­ճա­ռի վար­ձա­կալ հան­դի­սա­ցող սահ­մա­նա­փակ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ ըն­կե­րու­թյան ղե­կա­վարն ու պա­տաս­խա­նա­տու այլ ան­ձինք, նախ­նա­կան հա­մա­ձայ­նու­թյան գա­լով, 2019-2022 թվա­կան­նե­րի ըն­թաց­քում տո­նա­վա­ճա­ռի տա­րած­քում առ­կա տա­ղա­վար­նե­րը մեկ գծա­մետ­րը օ­րա­կան 1000 ՀՀ դրա­մով փաս­տա­ցի են­թա­վար­ձա­կա­լու­թյան հատ­կաց­նե­լով տար­բեր ֆի­զի­կա­կան և ի­րա­վա­բա­նա­կան ան­ձանց, նրանց մի մա­սին ընդ­հան­րա­պես ՀԴՄ կտրոն­ներ չեն տրա­մադ­րել, իսկ մյուս մա­սից, կան­խիկ ստա­նա­լով 1000 ՀՀ դրամ վար­ձավ­ճար, տրա­մադ­րել են 500 ՀՀ դրամ վար­ձավ­ճար ստա­նա­լու վե­րա­բե­րյալ կտրոն­ներ»: Դե ինչ, տղա­ներ, հան­կարծ կանգ չառ­նեք, խայ­տա­ռակ­վեք մին­չև վերջ: Ձեզ լրջա­գույն գործ ա­ռա­ջար­կեմ` մեր կող­քի շեն­քի բա­կի ստեր­ջաց­ված թա­փա­ռա­կան շու­նը ձա­գեր է բե­րել: Ան­պայ­ման բա­ցա­հայ­տե՛ք, թե ինչ­պես է դա ե­ղել, ինչ­պես նա­և ձեր­բա­կա­լե՛ք ձա­գե­րի հո­րը...

Իսկ Ի­Ո­ԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ ԴԱՆ­ՉԻ­ԿԻ ստեղ­ծած պա­րե­կա­յին ծա­ռա­յու­թյան ըն­դու­նե­լու­թյան ար­դյունք­նե­րով հայտ­նա­բեր­վել են զար­մա­նա­լի, ապ­շե­ցու­ցիչ բա­ներ: IQ թես­տի պա­հանջ­վող 55 մի­ա­վո­րի գո­նե 30 տո­կոս ու­նե­ցող­նե­րը, այ­սինքն` 15 մի­ա­վոր հա­վա­քած­նե­րը բա­րե­հա­ջող ըն­դուն­վել են: Այ­սինքն, դուզ խոս­քով ա­սած, կա­տա­րյալ դե­բիլ­նե­րի են ըն­դու­նում պա­րե­կա­յին ծա­ռա­յու­թյան, կամ ընդ­դի­մա­դիր ակ­տի­վիստ­նե­րի սլեն­գով ա­սած` «թավ­շյա մու­սըռ­նե­րի» շար­քե­րը: Փո­ղո­ցա­յին ակ­տիվ ակ­ցի­ա­նե­րի օ­րե­րին նկար­ված ոս­տի­կա­նա­կան դա­ժա­նու­թյուն­նե­րի տե­սա­նյու­թե­րում տե­սանք, որ «Նոր Հա­յաս­տա­նի նոր ոս­տի­կա­նու­թյու­նում» վխտում են սա­դիստ վիժ­վածք­նե­րը: Զար­մա­նա­լի­ո­րեն ստաց­վում է, որ այս խուն­տան ու­նի տե­սա­կի ար­ժե­քա­վոր ռե­սուրս` վիժ­վածք­նե­րը և դե­բիլ­նե­րը, դե իսկ ցան­կա­ցած ոք, ով և՛ դե­բիլ է, և՛ վիժ­վածք, պար­զա­պես թան­կար­ժեք ռե­սուրս է: Վստահ ենք, որ ցածր ին­տե­լեկտ ու­նե­ցող­նե­րին մի­ան­գա­մայն կան­խամ­տած­ված են ըն­դու­նում պա­րե­կա­յին ծա­ռա­յու­թյուն, չէ՞ որ դե­բիլն ա­ռանց մտա­ծե­լու կկա­տա­րի ցու­ցա­րար­նե­րի վրա կրա­կե­լու հրա­մա­նը: Եվ ե­թե օ­ղոր­մա­ծիկ Սո­վե­տի ժա­մա­նակ ա­մե­նա­բութ ա­շա­կերտ­նե­րը գնում է­ին պրոֆ­տե­խու­սում­նա­րան, որ­պես­զի գո­նե կո­յու­ղի մաք­րող դառ­նան, ա­պա այդ­պի­սիք այ­սօր պա­րեկ են դառ­նում:

Հա­յաս­տա­նում Թուր­քի­ա­յի և Ադր­բե­ջա­նի փաս­տա­բա­նի դեր  ստանձ­նած պատ­գա­մա­վոր ՄԱ­ՐԻ­Ա ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԸ, մեկ­նա­բա­նե­լով սահ­ման­նե­րի բաց­ման շուրջ Թուր­քի­ա­յի նա­խա­պայ­ման­նե­րը, զար­մա­նա­լի­ո­րեն փոր­ձել է ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին  ցածր IQ ու­նե­ցող պա­րեկ­նե­րի տեղ դնել ու հայ­տա­րա­րել է, թե սահ­մա­նի բաց­ման հար­ցում Թուր­քի­ան նա­խա­պայ­ման­ներ չի դնում: «Այն, որ այդ եր­կու երկր­նե­րը ի­րենց քայ­լե­րը կա­րող են հա­մա­ձայ­նեց­նել, մեզ շո­կի չպետք է են­թար­կի: Այս­տեղ ա­ռաջ­նա­յին կա­րև­ո­րու­թյուն ու­նի, թե մեր բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի ար­դյուն­քում երկ­կողմ մա­մու­լի հա­ղոր­դագ­րու­թյուն­նե­րում ինչ է գրված»,- հայ­տա­րա­րել է Էր­դո­ղա­նի մա­մու­լի խոս­նա­կի դեր ստանձ­նած Մա­րի­շը: Տո զահ­րու­մա՛ր... լավ, դուք ինք­ներդ ձե­զա­նից չե՞ք զզվում:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

Տոկաևը Պուտինի հետ բանակցությունների համար ժամանել է ՍոչիԱնհետ կորած համարվող քաղաքացու որոնումները շարունակվում եմ նույն ինտենսիվությամբԻնչպես պարտվեցինք պատերազմում․ «Սուրմալուի» բացահայտումները և Արծրունի «Հաղթելու ենք»-ըՊարզաբանում` Արագածի գիտական կենտրոնի տարածքը վարձակալության հանձնելու վերաբերյալՎերջին պատարագը Բերձորում41-ամյա տղամարդուն ոստիկանները խոշտանգել են․ ահազանգ ոստիկանությանը Ղազախստանի նախագահը ժամանել է Սոչի, որտեղ կհանդիպի Պուտինի հետԹուրքիայում Մեծամորի ատոմակայանի հնարավոր վթարի հետ կապված վարժանք են անումԱվստրիայում ուժեղ փոթորկի հետեւանքով զոհվել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ երկու երեխաԱնկարան իր առջեւ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ Ասադին տապալելու նպատակ չի դնում. ԷրդողանԷրդողանը Պուտինին եւ Զելենսկուն հրավիրել է Թուրքիա հանդիպմանԿԳՄՍՆ-ն որոշել է հրաժարվել աշակերտի անբավարար գնահատման շեմիցՀԱՊԿ փրկարարները 2023 թվականին հատուկ զորավարժություններ կանցկացնեն Բելառուսի տարածքումՏավուշում արձանագրվել է շան կատաղություն հիվանդության դեպքԷրդողանը Զելենսկիին առաջարկել է Թուրքիայում կազմակերպել նրա հանդիպումը Պուտինի հետԻնչ տեղի կունենա օրգանիզմի հետ միայն բանջարեղեն ուտելու դեպքումՔննարկվում է «Սուրմալու»-ի պայթյունից տուժածներին ու զոհվածների ընտանիքներին աջակցելու հարցըԵթե Իրանի տնտեսական օգուտները երաշխավորվեն, հնարավոր է հասնել միջուկային գործարքի վերականգնմանը. Իրանի ԱԳՆԵրեք դուստրերի կողմից սպանված Միխայիլ Խաչատուրյանի գործով հետաքննությունը վերսկսվել է. ՌԴ գլխավոր դատախազությունը չի հաստատել մեղադրական եզրակացությունը Մեր տեղեկություններով հրավառ նյութեր եղել են նաև շենքի վերևի հարկերում. Փրկարար ծառայության տնօրեն Փլված սյուներ, ավերված տաղավարներ. «Սուրմալուի» պայթած շենքը՝ ներսից (Video)Քննարկվել է Սևանա լճում կողակ ձկնատեսակի վերականգնման գործընթացըՈ՞ր ապրանքն է ամենից շատ վաճառվում Հայաստանից. «Wildberries»-ը թվեր է ներկայացրելՀանրակրթական դպրոցներում հրաժարվել ենք անբավարար գնահատման շեմից․ Ժաննա Անդրեասյան Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ամեն բան անում են, որպեսզի արժեզրկեն ռուս խաղաղապահների ծառայությունը, Հայաստանն էլ այդ խայծը կուլ է տալիս. ԽՍՀՄ գեներալը ԱՀ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասինՈւսումնավարժանքներ Թուրքիայում՝ Մեծամորի ատոմակայանի հնարավոր վթարի դեպքումՎարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ԱՄՆ-ում տուն է գնել 585 հազ․ դոլարով՝ առանց վարկային միջոցների․ «Հետք»Հայ-վրացական սահմանին կհանդիպեն Հայաստանի ու Վրաստանի վարչապետներըԱրմեն Աշոտյան. ԻՆՉ ԿԼԻՆԵՐ, ԵԹԵ...Կասեցվել է Կենտրոնում գտնվող հանրային սննդի օբյեկտի գործունեությունըՓաշինյանն ու Ղարիբաշվիլին կբացեն «Բարեկամություն» կամուրջը«Իմ նոր երգի տեսահոլովակի պրեմիերան կհետաձգվի՝ ստեղծված իրավիճակից ելնելով»․ Սարո Գեւորգյան2022թ. առաջին կիսամյակում բյուջեի կատարումը շեղվել է պլանից շուրջ 205 մլրդ դրամով․ «Լույս» հիմնադրամՄոսկվայի և Համայն Ռուսիո Պատրիարքը ցավակցական հեռագիր է հղել վարչապետ ՓաշինյանինԳյումրիում ահաբեկչության մասին կեղծ ահազանգ հնչեցրած անձը կալանավորվել էՎարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ԱՄՆ-ում տուն է գնել 585 հազ․ դոլարով՝ առանց վարկային միջոցների․ «Հետք»Արցախի ԱԽ քարտուղարը խաղաղապահներից պահանջել է արգելել ադրբեջանցի լրագրողների մուտքը ԱրցախԵրևանի մետրոպոլիտենի տնօրենի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Հայաստանում Ղրղզստանի նախկին պատվավոր հյուպատոսըՊարզվել է Էջմիածնում կրակոցների հետևանքով մահացածի և վիրավորի ինքնությունը. նրանք հասակակիցներ ենԿալիֆորնիայում երկու փոքր ինքնաթիռներ են բախվել. կան զոհերՀՀ քաղաքացիները փորձել են Ռուսաստանից ԱՄԷ տեղափոխել 800 մլն ռուբլի արժողությամբ 225 կգ ոսկու ձուլակտոր. նրանք ձերբակալվել ենԱՄՆ-ն ևս 800 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն կհատկացնի Ուկրաինային. ReutersՊարզաբանում` Արագածի գիտական կենտրոնի տարածքը վարձակալության հանձնելու վերաբերյալ«Դա քարոզչություն անելու տեղ չէր, հակաքարոզչությունն է ակտիվ սկսվել». Ավինյանը` իր աղմկահարույց հայտարարության մասինՌԴ ԱԻՆ ղեկավարը ցավակցել է «Սուրմալու»-ում պայթյունի կապակցությամբՀայտնի է Էջմիածնի կրակոցներից մահացածի ու վիրավորի ինքնությունը․ նրանք հասակակիցներ ենԱշխատանքներն այս պահին ընթանում են բուն էպիկենտրոնում. կախված երկաթբետոների կոնստրուկցիները, պանելները դժվարություններ են առաջացնում անհետ կորած քաղաքացուն գտնելու հարցում․ ՓԾ տնօրենՄինչև լուսադեմ հրշեջ-փրկարարները նորից օջախների մարման աշխատանքներ են արել. ԱԻՆ պաշտոնյաՌԴ մի շարք մարզերում արգելված է այցելել անտառներ. բարձր հրդեհավտանգ իրավիճակ էՀատուկ թուրքական դպրոց է հաճախել․ Ով է Թուրքիայում ընտրված հայ գավառապետը եւ ինչով է աչքի ընկել․ Բացառիկ մանրամասներ ներկայացնում Բագրատ Էստուկյանը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ