«Իսկանդեր»-ներով բեռնված հսկա էշելոնը գնում է Ղրիմ (Տեսանյութ) Ահաբեկչություն՝ Իրանում․ կան տասնյակ զոհեր Եթե հայ զինվորը և զինվորականը իմանա, որ իր թիկունքը ամուր է և պետությունը միասնական, իրեն ոչինչ չի կարող հաղթել․Ինչ է կատարվել սեպտեմբերի 13-14-ին ՀՀ արեւելյան սահմանագծում ՌԴ ՊՆ-ն հաստատել է Կրասնի Լիմանի կորուստը. Կադիրովը նշել է մեղավորի անունը Ալիևը հայտարարել է մինչև 2027 թվականը Եվրոպա գազի մատակարարումները կրկնապատկելու պլանների մասին Հզոր պայթյուն՝ Բաքվում Ալեն Սիմոնյանը մեկնում է Մոսկվա Շրջափակման սպառնալիքի պատճառով զորքը դուրս է բերվել Լիմանից. ՌԴ ՊՆ Երկու օրից ԱԳ նախարարները կսկսեն ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումները (Video) Էրդողանը հայտարարել է, որ Պրահայում, հնարավոր է, հանդիպի Փաշինյանի հետ


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Կա մի նի­կո­լա­քա­րոզ­չա­կան հար­թակ, ո­րը զար­մա­նա­լի­ո­րեն կե­րակ­րում է ժե­խին ա­կան­ջա­հա­ճո ստե­րով, սա­կայն ա­մե­նա­զար­մա­նա­լին այն է, որ նույ­նիսկ ժե­խը մին­չև հի­մա դա ու­տում է, և այդ հա­մա­ցան­ցա­յին այ­լա­սեր­ված պոռ­նո­հար­թա­կը հա­րյուր հա­զար­նե­րով լսա­րան ունի: Ինչ­պես նկա­տել է քա­ղա­քա­գետ Գա­գիկ Համ­բա­րյա­նը. «Նի­կոլ Ան­հո­ղին սպա­սար­կող և գո­վեր­գող կայ­քե­րից մե­կը շա­րու­նա­կում է ա­նաս­նա­կե­րով կշտաց­նել իր հե­տև­ող­նե­րին, ով­քեր, որ­քան հաս­կա­նում եմ, բա­ցար­ձակ անգ­րա­գետ են և չեն տար­բե­րում կեղծ տե­ղե­կու­թյունն ի­րա­կա­նու­թյու­նից: Այս­պես, նա­խա­վար­դա­վա­ռյան ա­նաս­նա­կե­րի նոր խմբա­քա­նակ են ստա­ցել և Նի­կո­լին երկր­պա­գող զանգ­վա­ծին հա­մո­զում են, որ «Էրդո­ղանն իր ինք­նա­թի­ռով ոչն­չաց­ված է», «Ալի­և­ի մաս­նատ­ված դին գտել են տա­նը», «Ալի­և­ի որ­դին մա­հա­ցել է», «Մա­սիսն ու Ֆի­զու­լին հետ են վե­րա­դարձ­վել հա­յե­րին» և նմա­նա­տիպ հի­մա­րու­թյուն­նե­րով գլուխ­նե­րը լցնում... Սար­սա­փե­լին այն է, որ այս ա­նա­սու­նու­թյու­նը դի­տում և ցի­տում են բա­զում նի­կո­լա­պաշտ­ներ, ո­րոն­ցից ո­մանց ես ինքս էլ եմ ճա­նա­չում: Կրկնա­կի սար­սա­փե­լին այն է, որ մին­չև հի­մա ես դրանց ՄԱՐԴ եմ հա­մա­րել և մտա­ծել եմ, որ դրանք ու­ղեղ ու­նեն... Սա­կայն պարզ­վեց, որ դրանք տար­րա­կան ա­նա­սուն են...»: Ո՛չ, պա­րոն Համ­բա­րյան, զար­մա­նա­լի­ո­րեն լա­վա­տես եք, զի ԶՈՄ­ԲԻ­ՆԵ­ՐԻ հա­մար նույ­նիսկ ա­նա­սունն է հա­ճո­յա­խո­սու­թյուն:

CNN-ն իր ճա­նա­պար­հոր­դա­կան շար­քի շրջա­նա­կում ա­ռանձ­նաց­րել է աշ­խար­հի  լա­վա­գույն ար­շա­վա­յին ուղ­ղու­թյուն­նե­րից՝ ա­րա­հետ­նե­րից 23-ը՝ ցան­կում, ի զար­մանս մեզ, նե­րա­ռե­լով նա­և ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԸ: Հա­յաս­տա­նին վե­րա­բե­րող հատ­վա­ծը վեր­նագր­ված է՝ «Հա­յաս­տա­նը և Մե­տաք­սի ճա­նա­պար­հը»: Ընդգծ­վում է, որ Հա­յաս­տա­նում են Եվ­րո­պա­յում լա­վա­գույն ա­րա­հետ­նե­րից մի քա­նի­սը. «Հա­յաս­տանն ու Մե­տաք­սի ճա­նա­պար­հը» 11-օրյա ճա­նա­պար­հոր­դու­թյունն անց­նում է լա­վա­գույն եր­թու­ղի­նե­րով՝ մի­աց­նե­լով ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ-ի պահ­պա­նու­թյան տակ գտնվող Սա­նա­հին և Հաղ­պատ վան­քե­րը, անց­նե­լով կրա­քա­րա­յին լեռ­նա­գա­գաթ­նե­րով և սա­ղար­թա­խիտ ան­տառ­նե­րով՝ Գե­ղա­մա վայ­րի լեռ­նե­րում՝ քայ­լար­շա­վի, և երկ­րի ա­մե­նա­բարձր լե­ռը՝ Ա­րա­գա­ծի գա­գա­թը բարձ­րա­նա­լու հնա­րա­վո­րու­թյամբ»: CNN-ի ա­սածն, ան­շուշտ, հա­ճե­լի է, սա­կայն նրանց գո­վա­սան­քը կոտր­ված լու­մա­յի ար­ժեք չու­նի ի­րա­կա­նում: Այս­տեղ կա­րև­ո­րը հե­տև­յալն է, ին­չը կզար­մաց­նի մեր ըն­թեր­ցո­ղին` ե­թե այդ­պի­սի ճամ­փոր­դու­թյուն­ներ են պատ­րաս­տում, նշա­նա­կում է, որ ա­ռա­ջի­կա շա­բաթ­նե­րին ար­հա­վիր­քը թուր­քի տես­քով դեռ չի ներ­խու­ժի մեր եր­կիր:

Իսկ Ուկ­րա­յի­նա­յին զար­մա­նա­լի­ո­րեն զրկել են ԵՎ­ՐԱ­ՏԵ­ՍԻԼ 2023-Ը հյու­րըն­կա­լե­լու փոք­րիկ ու­րա­խու­թյու­նից: EBU կոչ­վող կա­ռույ­ցը (դա հայ­հո­յանք չէ, այլ սոսկ Եվ­րո­պա­կան հե­ռար­ձա­կող­նե­րի մի­ու­թյան անգ­լե­րեն հա­պա­վում) և BBC-ն ու­րախ են հաս­տա­տել, որ «Եվրա­տե­սիլ 2023» եր­գի մրցույ­թը կանց­կաց­վի Մի­ա­ցյալ Թա­գա­վո­րու­թյու­նում: Այժմ Մեծ Բրի­տա­նի­ա­յում կսկսեն քա­ղա­քի ընտ­րու­թյու­նը, ո­րը կհյու­րըն­կա­լի մի­ջո­ցա­ռու­մը: Ինչ­պես հայտ­նի է, «Եվրա­տե­սիլ 2022»-ի հաղ­թող ճա­նաչ­վեց ուկ­րա­ի­նա­կան Kalush Orchestra խում­բը՝ Stefania եր­գով: Հա­մա­ձայն կա­նոն­նե­րի՝ հա­ջորդ մրցույ­թը հյու­րըն­կա­լե­լու ի­րա­վունք է ստա­նում այն ​​եր­կի­րը, ո­րի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը զբա­ղեց­րել է ա­ռա­ջին տեղը: Բայց թքած կա­նոն­նե­րի վրա` EBU-ն վերջ­նա­կան ո­րո­շում էր կա­յաց­րել՝ անվ­տան­գու­թյան նկա­տա­ռում­նե­րից ել­նե­լով՝ մրցույթն Ուկ­րա­ի­նա­յի տա­րած­քից այլ եր­կիր տե­ղա­փո­խե­լու վե­րա­բե­րյալ: Իսկ դա նշա­նա­կում է, որ անգ­լո­սաք­սե­րը մտա­դիր են պա­տե­րազ­մել մին­չև վեր­ջին ուկ­րա­ի­նա­ցին:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Telegram: https://t.me/iravunk

«Իսկանդեր»-ներով բեռնված հսկա էշելոնը գնում է Ղրիմ (Տեսանյութ)Լավագույնն եմ ցանկանում քեզ Հայաստան. Կապառոսի հրաժեշտի նամակըԱհաբեկչություն՝ Իրանում․ կան տասնյակ զոհեր Եթե հայ զինվորը և զինվորականը իմանա, որ իր թիկունքը ամուր է և պետությունը միասնական, իրեն ոչինչ չի կարող հաղթել․Ինչ է կատարվել սեպտեմբերի 13-14-ին ՀՀ արեւելյան սահմանագծումՌԴ ՊՆ-ն հաստատել է Կրասնի Լիմանի կորուստը. Կադիրովը նշել է մեղավորի անունըԱլիևը հայտարարել է մինչև 2027 թվականը Եվրոպա գազի մատակարարումները կրկնապատկելու պլանների մասին«Ինտերի» մեկնարկային կազմը` «Ռոմայի» դեմ խաղումՀզոր պայթյուն՝ ԲաքվումԱլեն Սիմոնյանը մեկնում է ՄոսկվաՇրջափակման սպառնալիքի պատճառով զորքը դուրս է բերվել Լիմանից. ՌԴ ՊՆ Երկու օրից ԱԳ նախարարները կսկսեն ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումները (Video)Էրդողանը հայտարարել է, որ Պրահայում, հնարավոր է, հանդիպի Փաշինյանի հետԻսկ ներողություն խնդրե՞լ ես այն կանանցից, ում Եռաբլուրում երկու անգամ անարգեցին, երկու անգամն էլ քո վիժվածք ամուսնու համար.Տիգրան ՎարդանյանՆիկո՛լ, ինչի՞ ես խաբում, սրիկա՛. լեգենդար հրամանատարը փակագծեր է բացումՁԵՐ ԱՆԶԻՋՈՒՄ, ՈՒԺԵՂ ՈՒ ՊԱՅՔԱՐՈՂ ՏԵՍԱԿՈՎ Է ՄԻԱՅՆ ՀԱՅԸ ԿԱՐՈՂԱՆԱԼՈՒ ԻՐ ՄԵՋՔԸ ՈՒՂՂԵԼՉորս տարի առանց Շառլ Ազնավուրի․ այսօր մեծանուն շանսոնյեի մահվան օրն էԿալիֆորնիայի նահանգապետը ստորագրել է ապրիլի 24-ը Ցեղասպանության օր սահմանելու օրինագիծըԱննա Հակոբյան, ՀՀ հարավային դարպասը քեզ ա սպասում, գնա ու քո էլիտար ջոկատով պաշտպանի Սյունիք․ Հայտնի լրագրողի կոչը սեպտեմբերի 14-ին իրականացված ռազմական ագրեսիայի օրը Արցախում ականի վրա երկու ադրբեջանցի է պայթելՓաշինյանը կառավարությունում նիստ է անցկացրել. քննարկվել են մի քանի նախագծերի իրականացման հնարավորություններըՀՖՖ-ն` Հայաստանի հավաքականի մարզչի պաշտոնում Տալալաևի և այլ թեկնածուների դիտարկման մասինՀարենսաիրության կոչը պետք է հաջորդի իսկական մարդ դառնալու կոչին2 բուշալտ վրեն քցած ու ցելաֆանը վրեն մատրասի վրա պառկած էրատոն ասում ա՝ կռվի օրերին զինվորի կողքին էինք. խոսքը երկրորդ նկարի՝ հողի վրա քնած զինվորի մասին ա.Արամ ԳեւորգյանՍա Գերմանիայում Ադրբեջանի դեսպանն է. ցիտում է Նիկոլի երեկ երկնած միտքը (Photo).Նաիրա ԶոհրաբյանԻրականում «Էրատո» ջոկատը հայ կնոջ ամոթն էր, խայտառակությունը, ապացույցն այն բանի, որ կնոջ տեղը օջախում է. Աննա ՀակոբյանՔեզ կհիշեմ այսպիսին. մահացել է Քուվեյթում ՀՀ նախկին դեսպան Մանվել Բադեյանը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել Ներդրումային կոմիտեի երկրորդ նիստըՀակամարտությունը պետք է լուծվի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի անվերապահ ճանաչման հիմքով. Արտակ ԲեգլարյանԱրայիկ Հարությունյանը հանդիպել է խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ․ առաջարկվել է հրավիրել Անվտանգության խորհրդի նիստՍպասվում է ոչ ամենահաջող շրջանը․Ամսվա աստղագուշակ․ հոկտեմբեր 2022 թ․ Արմեն Գրիգորյանի արյան գինը. դատարանում ողբերգականորեն մահացած պրոդյուսերի գործով մեղադրող դատախազը նոր պաշտոն ունիՈվ է այսօր մարտական դիրքում հրազենային վիրավորմամբ մահացած Հրաչյա ՔարամյանըՉի կարելի ասել, որ Քոչարյանին առնչվող ընկերությունները անպիտան գործունեություն են ծավալում պետության համար․ Վիգեն Խաչատրյանը փակագծեր է բացումԱրցախի Հանրապետության քաղաքացիներից խարդախության տարբեր եղանակներով ավելի քան 31 միլիոն դրամ է հափշտակվելԺամկետային զինծառայողին կրակողը հայտնի է. դիրքում ոտնաձայներ են լսվել. մանրամասներ դեպքիցՄարտական դիրքում հայտնաբերվել է 19-ամյա շարքային Հրաչյա Քարամյանի դին. ՊՆՍև Նիվայի վարորդը երկար հետևիցս վարում էր, որ հաշվեհարդար տեսնի...Նա էլ է տղա՞...Նազենի ՀովհաննիսյանԱյսօր կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումները Եկեք այստեղ, որ մաքրվեք Նիկոլի կողմից կրկին արտաթորած կեղտից, լորձից եւ ստերից. Արմեն Աշոտյանի լայվըՎաշինգտոնը պատժամիջոցներ է կիրառել հայկական ընկերությունների նկատմամբՍպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կնվազիԿոչ եմ անում ռուսաստանյան 2 միլիոնանոց հայությանը ելնել պայքարի ու ցույց տալ, որ կանգնած են ՌԴ-ի կողքին. ՄկրտչյանԱրդարադատության ակադեմիայի հարակից շինհրապարակում տեղի է ունեցել ժայռաբեկորների փլուզումԱվե­լի մեծ ար­հա­վիրք է գա­լիս, ցու­նա­մի է լի­նե­լու մեր երկ­րի վրա. Հայկ ՆահապետյանՄարտական դիրքում հայտնաբերվել է 19-ամյա շարքային Հրաչյա Քարամյանի դին. ՊՆ«Փաստ». Ռուսները ծանոթանում են Արևմուտքի հետ քննարկվող տարբերակներին«Փաստ». Էլ ի՞նչ «հետաքրքիր տարբերակներ» ունի իշխանությունը«Հրապարակ». Ինչ են քննարկել Անդրանիկ Քոչարյանն ու մի խումբ հակառուսական կողմնորոշման գործիչներԻրանական «Շահիդները» Նիկոլաևում խոցել են ուկրաինական կենսական օբյեկտները (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Թուրքիան խոստանում է արձագանքել Կիպրոսի հունական վարչակազմին զենքի էմբարգոն չեղարկելու ԱՄՆ որոշմանը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ереван погода
$ 405.65 396.08 7.57