Երեւանի քաղաքապետը Թիֆլիսում ճոխ նշել է աղջկա տարեդարձը Վերին Լարսում ՌԴ քաղաքացիների սահմանազատման 180 հայց է գրանցվել Ադրբեջանցի ագրեսորների կողմից հայ զինծառայողների գնդակահարության ահասարսուռ կադրերը հարված են ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի` խաղաղության հասնելու ջանքերին. Զոհրաբ Մնացականյան ԱԺ-ն շուրջ 4 միլիոն դրամով 100 հուշամեդալ է գնել Գնդակահարելով մեր Անմեղ Տղերքին՝ նախ եւ առաջ «գնդակահարեցին» անհող կապիտուլյանտին, գնդակահարեցին Հային, գնդակահարեցին նախկին-ներկաներին բոլոր Քանի որ հիմա իմ պետությունը կախ ծիծիկներով հաստափոր քյաֆթառի ձեռքում ա՝ իրավիճակը չի փոխվելու Հոկտեմբերի 3-ի հոսանքազրկումների մասին Զելենսկին արդեն մտածում է, որ շատ շուտով «կատարողից կվերածվի շատ բան իմացողի» Հոկտեմբերի 1-ի ցերեկը և 2-6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ ՀՀ ԱԳ նախարարի և ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի հանդիպումը. Տեսանյութ


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ro­yal So­ci­e­ty Open Sci­ence գի­տա­կան ամ­սա­գի­րը հայտ­նել է, որ ծո­վա­յին ա­նող­նա­շա­րա­վոր կեն­դա­նին, ո­րի մնա­ցորդ­նե­րը հայտ­նա­բեր­վել են Աֆ­րի­կա­յում, ան­վան­վել է Ուկ­րա­ի­նա­յի նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Զե­լենս­կու պատ­վին: Այժմ այն կրում է Au­si­chi­cri­ni­tes ze­len­sky­yi ան­վա­նու­մը: Եվ ա­հա ՌԴ ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րու­թյան պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ՄԱ­ՐԻ­Ա ԶԱ­ԽԱ­ՐՈ­ՎԱՆ ար­ձա­գան­քել է գիտ­նա­կան­նե­րի՝ Աֆ­րի­կա­յում հայտ­նա­բեր­ված ա­նող­նա­շա­րա­վոր կեն­դա­նուն Ուկ­րա­ի­նա­յի նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Զե­լենս­կու պատ­վին ան­վա­նե­լու լու­րին. «Խորհր­դան­շա­կան է, ինչ­պես նա­և նման է»: Զար­մաց­նում եք, տի­կին խոս­նակ, ախր իս­կա­կան ա­նող­նա­շա­րա­վո­րը մեր կա­պի­տու­լյանտ Նի­կոլն է` թուր­քերն ու ա­զե­րի­նե­րը ինչ պա­հան­ջում են, շտա­պում է կա­տա­րել, նույ­նիսկ ձգտում է նրան­ցից շուտ կռա­հել նրանց ցան­կու­թյուն­նե­րը: Ե՛վ Նի­կո­լը, և՛ Զե­լենս­կին, ան­շուշտ, կլո­ուն­ներ են, սա­կայն Նի­կո­լի հա­մե­մատ` Ուկ­րա­ի­նա­յի նա­խա­գա­հը լավ էլ ող­նա­շար ու­նի, ար­դեն քա­նի ա­միս է` պա­տե­րազ­մում է: Սա­կայն ա­մե­նա­զար­մա­նա­լին այդ գիտ­նա­կան­ներն են, որ մեր ա­նող­նա­շա­րա­վո­րի մա­սին ան­տե­ղյակ է­ին, այ­լա­պես այդ կեն­դա­նուն կկո­չե­ին Au­si­chi­cri­ni­tes pa­shin­ya­nyi:

Մի զար­մա­նա­լի պատ­մու­թյուն էլ հրա­պա­րա­կել է ԱԺ «Հա­յաս­տան» խմբակ­ցու­թյան ան­դամ ՔՐԻՍ­ՏԻ­ՆԵ ՎԱՐ­ԴԱ­ՆՅԱ­ՆԸ. «Պարզ­վում է` ե­րեկ Պետ­րոս Ղա­զա­րյանն ինձ մի քա­նի ան­գամ հրա­վի­րել է Հան­րա­յի­նի ե­թեր: Բայց, չգի­տես ին­չու, դա ա­րել է իմ գրա­ռում­նե­րից մե­կը Հայկ Կոն­ջո­րյա­նի հետ քննար­կե­լու ըն­թաց­քում: Հան­դի­պել են երկ­րի գլխա­վոր հե­ռուս­տա­ըն­կե­րու­թյան կա­րև­որ քա­ղա­քա­կան հա­ղորդ­ման մեկ­նա­բա­նը և իշ­խող ֆրակ­ցի­ա­յի ղե­կա­վա­րը ու սկսել քննար­կել իմ գրա­ռու­մը, որն ի­րա­կա­նում մեջ­բե­րում էր Իշ­խան Սա­ղա­թե­լյա­նի խոս­քից և մի­մյան­ցից փոր­ձել ճշտել` ինչ եմ նկա­տի ու­նե­ցել այդ գրառ­մամբ: Զրույ­ցի ըն­թաց­քում հար­ցազ­րու­ցա­վա­րը մի քա­նի ան­գամ հույս է հայտ­նել, որ ես կհա­մար­ձակ­վեմ գնալ հան­րա­յի­նի ե­թեր և պաշտ­պա­նել հան­րայ­նո­րեն հնչեց­րած տե­սա­կետ­ներս. կար­ծես եր­բև­է խու­սա­փել եմ դա ա­նե­լուց: Ա­սե­լու ա­ռանձ­նա­պես շատ բան չկա. ըն­կե­ցի­կու­թյան մրցա­վազ­քում Հայկ Կոն­ջո­րյա­նին հաղ­թելն ի­հար­կե անհ­նար կլի­նի, չնա­յած իշ­խող ֆրակ­ցի­ա­յի այլ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ կա­րող են չդա­դա­րել փոր­ձել»: Հար­գար­ժան խորհր­դա­րա­նա­կանն, ան­շուշտ, ի­րա­վա­ցի է Կոն­ջո­րյա­նի մա­սով, ով ի դեպ ժա­մա­նա­կին ի­զու­թո­զով ծա­խել է սե­փա­կան քա­վո­րին, սա­կայն զար­մա­նա­լի է, որ այս պատ­մու­թյու­նում անն­կատ մնաց ըն­կե­ցի­կու­թյան մյուս ռե­կոր­դա­կի­րը` Պետ­րո­սիկ Ղա­զա­րյա­նը: Ախր ա­հա­վոր հա­կա­հի­գի­ե­նիկ է...

Իսկ ԱԴՐ­ԲԵ­ՋԱ­ՆՈՒՄ զար­մա­նա­լի­ո­րեն հա­սել են նրան, որ պաշ­տո­նա­կան փաս­տաթղ­թե­րի մա­կար­դա­կով փո­խում են Հա­յաս­տա­նի քա­ղաք­նե­րի և գյու­ղե­րի ա­նուն­նե­րը: Ինչ­պես տե­ղե­կաց­րել է APA-ն,  Ադր­բե­ջա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան ո­րոշ­ման հա­մա­ձայն՝ Հա­յաս­տա­նում կազմ­ված քա­ղա­քա­ցի­ա­կան կա­ցու­թյան ակ­տե­րի վե­րա­կանգն­ման ժա­մա­նակ տե­ղա­նուն­նե­րը «գրանց­վե­լու են՝ հաշ­վի առ­նե­լով գի­տու­թյուն­նե­րի ա­կա­դե­մի­ա­յի հանձ­նա­րա­րա­կան­նե­րը ադր­բե­ջա­նա­կան տե­ղա­նուն­նե­րի հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թյան վե­րա­բե­րյալ»: Ո­րոշ­ման հա­մա­ձայն, ե­թե անհ­նար է ստա­նալ ար­տա­սահ­մա­նում ստա­ցած քա­ղա­քա­ցի­ա­կան ակ­տի գրանց­ման գրա­ռու­մը կամ տե­ղե­կու­թյուն այդ մա­սին, ա­պա գրանց­ման բա­ժին­նե­րը կամ հյու­պա­տո­սա­կան վար­չու­թյուն­ներն այդ ակ­տը վե­րա­կանգ­նում են եւ տա­լիս հա­մա­պա­տաս­խան վկա­յա­կան, և  քա­ղա­քա­ցի­ա­կան կա­ցու­թյան ակ­տի վե­րա­կանգն­ման մա­սին տե­ղե­կու­թյունն ու­ղար­կում են գրանց­ման մար­մին (բա­ցի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նից), որ­տեղ կա ակ­տի նախ­նա­կան գրան­ցու­մը: Դե, ե­թե մեր գե­րա­գույն գլխա­վոր դա­վա­ճանն ան­ձամբ է օգ­տա­գոր­ծում ՀՀ բնա­կա­վայ­րե­րի թուր­քա­կան ա­նուն­նե­րը, Ադր­բե­ջանն ին­չո՞ւ չպի­տի ա­նի նույ­նը:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

Telegram: https://t.me/iravunk

Երեւանի քաղաքապետը Թիֆլիսում ճոխ նշել է աղջկա տարեդարձըՎերին Լարսում ՌԴ քաղաքացիների սահմանազատման 180 հայց է գրանցվելԱդրբեջանցի ագրեսորների կողմից հայ զինծառայողների գնդակահարության ահասարսուռ կադրերը հարված են ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի` խաղաղության հասնելու ջանքերին. Զոհրաբ ՄնացականյանԱԺ-ն շուրջ 4 միլիոն դրամով 100 հուշամեդալ է գնել Գնդակահարելով մեր Անմեղ Տղերքին՝ նախ եւ առաջ «գնդակահարեցին» անհող կապիտուլյանտին, գնդակահարեցին Հային, գնդակահարեցին նախկին-ներկաներին բոլորՔանի որ հիմա իմ պետությունը կախ ծիծիկներով հաստափոր քյաֆթառի ձեռքում ա՝ իրավիճակը չի փոխվելուՀոկտեմբերի 3-ի հոսանքազրկումների մասինԶելենսկին արդեն մտածում է, որ շատ շուտով «կատարողից կվերածվի շատ բան իմացողի»Հոկտեմբերի 1-ի ցերեկը և 2-6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակՀՀ ԱԳ նախարարի և ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի հանդիպումը. ՏեսանյութԻ՞նչ են սպասում Փաշինյան-Էրդողան հանդիպումից Թուրքիայում․ Բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնում «Ակօս» շաբաթաթերթի խմբագիրըՀայրենիքը շահերի ազդեցության փորձադաշտի է վերածվել ոչ միայն դրսից, այլև, գուցե թե ավելի շատ, ներսից.ԱՀ ԶՈՒ պահեստազորի գնդապետԱլեն Սիմոնյանը պատասխան կտա, թե ինչու է Ազգային ժողովը վերածել հակառուսականության որջիԱյսօր Ժնևում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումըՏեսանյութի իսկությունն պարզել ենք. այն նոր է. ՄԻՊ հայտարարությունը հայ ռազմագերիների սպանության տեսանյութի վերաբերյալՆիկոլ Փաշինյանը թվիթերում գրառում է կատարելՀայաստանի Հանրապետությունը պահանջում է հստակ գնահատական տալ Ադրբեջանի ԶՈՒ կողմից պատերազմական հանցագործություններին.ԱԳՆԵԱՀԿ-ն դիտարկում է հայ-ադրբեջանական սահման առաքելություն ուղարկելու հնարավորությունըԱննա Հակոբյան, ՀՀ հարավային դարպասը քեզ ա սպասում, գնա ու քո էլիտար ջոկատով պաշտպանի Սյունիք․ Հայտնի լրագրողի կոչը սեպտեմբերի 14-ին իրականացված ռազմական ագրեսիայի օրը Համայնքապետի օրինազանցությունն այնքան ակներեւ է, որ իր տեղն ամեն ինչ կգցի ոչ թե ժամանակը, այլ՝ օրենքը. ՀամբարձումյանՀերիք չի՞ մեր սերնդին արնաքամ անեք. Արշակ ԱբրահամյանԱրևմտյան լրագրողների հետ ճիշտ խոսելու մաստեր-կլաս ԺիրինովսկուցՌազմական տեխնիկայով հերթական հսկա էշելոնը մեկնում է ռազմաճակատՈւկրաինական զինամթերքի պահեստի պայթյունը տանկի մեկ արկովԻսկության մասով, կարծում ենք, որևէ կասկած չկա, ադրբեջանական զինված ուժերին բնորոշ ձեռագիր է.ՊՆ մամուլի քարտուղարը՝ գերիներին գնդակահարելու տեսանյութի մասինՀայաստանը պետք է օգտվի տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման հնարավորությունից.Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան2 փեսաներին պատերազմում կորցնելու հետևանքով Վարդենիսում կինը փորձել է վերջ տալ կյանքին. ինչ է կատարվելՀայտնվել է հայ ռազմագերինին մահապատժի ենթարկելու նոր տեսանյութ. Տոյվո ԿլաարԿյանքում միշտ լինենք ԵՍ ԵՎ ԴՈԻ․ Մեկ մեկով՝ մեկով բոլորով. Սոսե Բաբայանի կոչըՊետնախարարն անընդունելի է համարել տարբերակված մոտեցումը զոհվածների ընտանիքների փոխհատուցման գործընթացումԱրցախյան պատերազմի դժվարություններով անցած, Հայրենիքը սիրող զինվորական․ ԶՈւ գնդապետը՝ Արցախի հերոսի մասինՎստահ ենք, որ հաղթանակները կվերադառնան՝ մեր հավատքի և հայրենիքի հանդեպ նվիրումի շնորհիվ․ Արցախի թեմի առաջնորդԻրադրությունը՝ հայ-ադրբեջանական սահմանինԱրցախի բանալին էլի գտնվում է Ռուսաստանի ձեռքում, իսկ Ադրբեջանը բնական է, որ փորձում Է օգտագործել հարմար առիթը հարավային Կովկասում այդ բանալին գողանալու առումով․Արցախցի քաղաքագետԱյսօր բոլորիս արժանապատիվ, արդարամիտ, կամային, ծանոթ-անծանոթին կարեկցող, մասնագիտական նշաձողը միշտ բարձունքում պահող Գայանե Զարգարյանին լույս աշխարհ բերած՝ լույս դարձած մայրիկի՝ տիկին Օֆելյաի երկնային ծննդյան օրն է«Լիմանի համար ամենածանր մարտը շարունակվում է»ՆԱՏՕ-ին Ռուսաստանի հետ պատերազմ պետք չէ. ՋաբարովԻնչ տեսք կունենաՌուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև միջուկային պատերազմը (Մոդելավորում)Պետք է փոքր հզորության միջուկային զենք կիրառել. Կադիրով«Իսկանդեր»-ներով բեռնված հսկա էշելոնը գնում է Ղրիմ (Տեսանյութ)Լավագույնն եմ ցանկանում քեզ Հայաստան. Կապառոսի հրաժեշտի նամակըԱհաբեկչություն՝ Իրանում․ կան տասնյակ զոհեր Եթե հայ զինվորը և զինվորականը իմանա, որ իր թիկունքը ամուր է և պետությունը միասնական, իրեն ոչինչ չի կարող հաղթել․Ինչ է կատարվել սեպտեմբերի 13-14-ին ՀՀ արեւելյան սահմանագծումՌԴ ՊՆ-ն հաստատել է Կրասնի Լիմանի կորուստը. Կադիրովը նշել է մեղավորի անունըԱլիևը հայտարարել է մինչև 2027 թվականը Եվրոպա գազի մատակարարումները կրկնապատկելու պլանների մասին«Ինտերի» մեկնարկային կազմը` «Ռոմայի» դեմ խաղումՀզոր պայթյուն՝ ԲաքվումԱլեն Սիմոնյանը մեկնում է ՄոսկվաՇրջափակման սպառնալիքի պատճառով զորքը դուրս է բերվել Լիմանից. ՌԴ ՊՆ Երկու օրից ԱԳ նախարարները կսկսեն ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումները (Video)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ереван погода
$ 405.65 396.08 7.57