«Ոչ մի խոսք, բառ չի՛ կարող մարել այս ցավը».Հարութ Փամբուկչյան Ադրբեջանը կարող է ճանաչել «Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունը» Ադամ Սահակյանի մայրը հրապարակել է Սուրմալուի պայթյունից զոհված հղի կնոջ՝ Սիրարփի Խաչատրյանի նամակը.Starnews.am Շնորհավոր երկնային ծնունդ ՀԵՐՈՍ, խոնարհումս Ձեզ, թանկագին տիկին Անտոնյան ջան՝ վեհ ու բարձրում միշտ․ «Քեզ համար զինվոր» նախագծի հեղինակ Գայանե Զարգարյանի շնորհավորանքը անմահ հերոսին Վիտալի Բալասանյանը ռուս խաղաղապահներից պահանջել է արգելել ադրբեջանցի լրագրողների մուտքը «Պատահմամբ գոռա ալլահ ակբար». 12+ պիղծ խաղեր Երևանի գրախանութներում Սոլովյովի հերթական սկանդալային հայտարարությունը Բելառուսը չի հարձակվի Ուկրաինայի վրա. Լուկաշենկո Տոկաևը Պուտինի հետ բանակցությունների համար ժամանել է Սոչի Անհետ կորած համարվող քաղաքացու որոնումները շարունակվում եմ նույն ինտենսիվությամբ


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ro­yal So­ci­e­ty Open Sci­ence գի­տա­կան ամ­սա­գի­րը հայտ­նել է, որ ծո­վա­յին ա­նող­նա­շա­րա­վոր կեն­դա­նին, ո­րի մնա­ցորդ­նե­րը հայտ­նա­բեր­վել են Աֆ­րի­կա­յում, ան­վան­վել է Ուկ­րա­ի­նա­յի նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Զե­լենս­կու պատ­վին: Այժմ այն կրում է Au­si­chi­cri­ni­tes ze­len­sky­yi ան­վա­նու­մը: Եվ ա­հա ՌԴ ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րու­թյան պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ՄԱ­ՐԻ­Ա ԶԱ­ԽԱ­ՐՈ­ՎԱՆ ար­ձա­գան­քել է գիտ­նա­կան­նե­րի՝ Աֆ­րի­կա­յում հայտ­նա­բեր­ված ա­նող­նա­շա­րա­վոր կեն­դա­նուն Ուկ­րա­ի­նա­յի նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Զե­լենս­կու պատ­վին ան­վա­նե­լու լու­րին. «Խորհր­դան­շա­կան է, ինչ­պես նա­և նման է»: Զար­մաց­նում եք, տի­կին խոս­նակ, ախր իս­կա­կան ա­նող­նա­շա­րա­վո­րը մեր կա­պի­տու­լյանտ Նի­կոլն է` թուր­քերն ու ա­զե­րի­նե­րը ինչ պա­հան­ջում են, շտա­պում է կա­տա­րել, նույ­նիսկ ձգտում է նրան­ցից շուտ կռա­հել նրանց ցան­կու­թյուն­նե­րը: Ե՛վ Նի­կո­լը, և՛ Զե­լենս­կին, ան­շուշտ, կլո­ուն­ներ են, սա­կայն Նի­կո­լի հա­մե­մատ` Ուկ­րա­ի­նա­յի նա­խա­գա­հը լավ էլ ող­նա­շար ու­նի, ար­դեն քա­նի ա­միս է` պա­տե­րազ­մում է: Սա­կայն ա­մե­նա­զար­մա­նա­լին այդ գիտ­նա­կան­ներն են, որ մեր ա­նող­նա­շա­րա­վո­րի մա­սին ան­տե­ղյակ է­ին, այ­լա­պես այդ կեն­դա­նուն կկո­չե­ին Au­si­chi­cri­ni­tes pa­shin­ya­nyi:

Մի զար­մա­նա­լի պատ­մու­թյուն էլ հրա­պա­րա­կել է ԱԺ «Հա­յաս­տան» խմբակ­ցու­թյան ան­դամ ՔՐԻՍ­ՏԻ­ՆԵ ՎԱՐ­ԴԱ­ՆՅԱ­ՆԸ. «Պարզ­վում է` ե­րեկ Պետ­րոս Ղա­զա­րյանն ինձ մի քա­նի ան­գամ հրա­վի­րել է Հան­րա­յի­նի ե­թեր: Բայց, չգի­տես ին­չու, դա ա­րել է իմ գրա­ռում­նե­րից մե­կը Հայկ Կոն­ջո­րյա­նի հետ քննար­կե­լու ըն­թաց­քում: Հան­դի­պել են երկ­րի գլխա­վոր հե­ռուս­տա­ըն­կե­րու­թյան կա­րև­որ քա­ղա­քա­կան հա­ղորդ­ման մեկ­նա­բա­նը և իշ­խող ֆրակ­ցի­ա­յի ղե­կա­վա­րը ու սկսել քննար­կել իմ գրա­ռու­մը, որն ի­րա­կա­նում մեջ­բե­րում էր Իշ­խան Սա­ղա­թե­լյա­նի խոս­քից և մի­մյան­ցից փոր­ձել ճշտել` ինչ եմ նկա­տի ու­նե­ցել այդ գրառ­մամբ: Զրույ­ցի ըն­թաց­քում հար­ցազ­րու­ցա­վա­րը մի քա­նի ան­գամ հույս է հայտ­նել, որ ես կհա­մար­ձակ­վեմ գնալ հան­րա­յի­նի ե­թեր և պաշտ­պա­նել հան­րայ­նո­րեն հնչեց­րած տե­սա­կետ­ներս. կար­ծես եր­բև­է խու­սա­փել եմ դա ա­նե­լուց: Ա­սե­լու ա­ռանձ­նա­պես շատ բան չկա. ըն­կե­ցի­կու­թյան մրցա­վազ­քում Հայկ Կոն­ջո­րյա­նին հաղ­թելն ի­հար­կե անհ­նար կլի­նի, չնա­յած իշ­խող ֆրակ­ցի­ա­յի այլ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ կա­րող են չդա­դա­րել փոր­ձել»: Հար­գար­ժան խորհր­դա­րա­նա­կանն, ան­շուշտ, ի­րա­վա­ցի է Կոն­ջո­րյա­նի մա­սով, ով ի դեպ ժա­մա­նա­կին ի­զու­թո­զով ծա­խել է սե­փա­կան քա­վո­րին, սա­կայն զար­մա­նա­լի է, որ այս պատ­մու­թյու­նում անն­կատ մնաց ըն­կե­ցի­կու­թյան մյուս ռե­կոր­դա­կի­րը` Պետ­րո­սիկ Ղա­զա­րյա­նը: Ախր ա­հա­վոր հա­կա­հի­գի­ե­նիկ է...

Իսկ ԱԴՐ­ԲԵ­ՋԱ­ՆՈՒՄ զար­մա­նա­լի­ո­րեն հա­սել են նրան, որ պաշ­տո­նա­կան փաս­տաթղ­թե­րի մա­կար­դա­կով փո­խում են Հա­յաս­տա­նի քա­ղաք­նե­րի և գյու­ղե­րի ա­նուն­նե­րը: Ինչ­պես տե­ղե­կաց­րել է APA-ն,  Ադր­բե­ջա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան ո­րոշ­ման հա­մա­ձայն՝ Հա­յաս­տա­նում կազմ­ված քա­ղա­քա­ցի­ա­կան կա­ցու­թյան ակ­տե­րի վե­րա­կանգն­ման ժա­մա­նակ տե­ղա­նուն­նե­րը «գրանց­վե­լու են՝ հաշ­վի առ­նե­լով գի­տու­թյուն­նե­րի ա­կա­դե­մի­ա­յի հանձ­նա­րա­րա­կան­նե­րը ադր­բե­ջա­նա­կան տե­ղա­նուն­նե­րի հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թյան վե­րա­բե­րյալ»: Ո­րոշ­ման հա­մա­ձայն, ե­թե անհ­նար է ստա­նալ ար­տա­սահ­մա­նում ստա­ցած քա­ղա­քա­ցի­ա­կան ակ­տի գրանց­ման գրա­ռու­մը կամ տե­ղե­կու­թյուն այդ մա­սին, ա­պա գրանց­ման բա­ժին­նե­րը կամ հյու­պա­տո­սա­կան վար­չու­թյուն­ներն այդ ակ­տը վե­րա­կանգ­նում են եւ տա­լիս հա­մա­պա­տաս­խան վկա­յա­կան, և  քա­ղա­քա­ցի­ա­կան կա­ցու­թյան ակ­տի վե­րա­կանգն­ման մա­սին տե­ղե­կու­թյունն ու­ղար­կում են գրանց­ման մար­մին (բա­ցի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նից), որ­տեղ կա ակ­տի նախ­նա­կան գրան­ցու­մը: Դե, ե­թե մեր գե­րա­գույն գլխա­վոր դա­վա­ճանն ան­ձամբ է օգ­տա­գոր­ծում ՀՀ բնա­կա­վայ­րե­րի թուր­քա­կան ա­նուն­նե­րը, Ադր­բե­ջանն ին­չո՞ւ չպի­տի ա­նի նույ­նը:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

«Ոչ մի խոսք, բառ չի՛ կարող մարել այս ցավը».Հարութ ՓամբուկչյանԱդրբեջանը կարող է ճանաչել «Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունը»Ադամ Սահակյանի մայրը հրապարակել է Սուրմալուի պայթյունից զոհված հղի կնոջ՝ Սիրարփի Խաչատրյանի նամակը.Starnews.amՇնորհավոր երկնային ծնունդ ՀԵՐՈՍ, խոնարհումս Ձեզ, թանկագին տիկին Անտոնյան ջան՝ վեհ ու բարձրում միշտ․ «Քեզ համար զինվոր» նախագծի հեղինակ Գայանե Զարգարյանի շնորհավորանքը անմահ հերոսինՎիտալի Բալասանյանը ռուս խաղաղապահներից պահանջել է արգելել ադրբեջանցի լրագրողների մուտքը«Պատահմամբ գոռա ալլահ ակբար». 12+ պիղծ խաղեր Երևանի գրախանութներումՍոլովյովի հերթական սկանդալային հայտարարությունըԲելառուսը չի հարձակվի Ուկրաինայի վրա. ԼուկաշենկոՏոկաևը Պուտինի հետ բանակցությունների համար ժամանել է ՍոչիԱնհետ կորած համարվող քաղաքացու որոնումները շարունակվում եմ նույն ինտենսիվությամբԻնչպես պարտվեցինք պատերազմում․ «Սուրմալուի» բացահայտումները և Արծրունի «Հաղթելու ենք»-ըՊարզաբանում` Արագածի գիտական կենտրոնի տարածքը վարձակալության հանձնելու վերաբերյալՎերջին պատարագը Բերձորում41-ամյա տղամարդուն ոստիկանները խոշտանգել են․ ահազանգ ոստիկանությանը Ղազախստանի նախագահը ժամանել է Սոչի, որտեղ կհանդիպի Պուտինի հետԹուրքիայում Մեծամորի ատոմակայանի հնարավոր վթարի հետ կապված վարժանք են անումԱվստրիայում ուժեղ փոթորկի հետեւանքով զոհվել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ երկու երեխաԱնկարան իր առջեւ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ Ասադին տապալելու նպատակ չի դնում. ԷրդողանԷրդողանը Պուտինին եւ Զելենսկուն հրավիրել է Թուրքիա հանդիպմանԿԳՄՍՆ-ն որոշել է հրաժարվել աշակերտի անբավարար գնահատման շեմիցՀԱՊԿ փրկարարները 2023 թվականին հատուկ զորավարժություններ կանցկացնեն Բելառուսի տարածքումՏավուշում արձանագրվել է շան կատաղություն հիվանդության դեպքԷրդողանը Զելենսկիին առաջարկել է Թուրքիայում կազմակերպել նրա հանդիպումը Պուտինի հետԻնչ տեղի կունենա օրգանիզմի հետ միայն բանջարեղեն ուտելու դեպքումՔննարկվում է «Սուրմալու»-ի պայթյունից տուժածներին ու զոհվածների ընտանիքներին աջակցելու հարցըԵթե Իրանի տնտեսական օգուտները երաշխավորվեն, հնարավոր է հասնել միջուկային գործարքի վերականգնմանը. Իրանի ԱԳՆԵրեք դուստրերի կողմից սպանված Միխայիլ Խաչատուրյանի գործով հետաքննությունը վերսկսվել է. ՌԴ գլխավոր դատախազությունը չի հաստատել մեղադրական եզրակացությունը Մեր տեղեկություններով հրավառ նյութեր եղել են նաև շենքի վերևի հարկերում. Փրկարար ծառայության տնօրեն Փլված սյուներ, ավերված տաղավարներ. «Սուրմալուի» պայթած շենքը՝ ներսից (Video)Քննարկվել է Սևանա լճում կողակ ձկնատեսակի վերականգնման գործընթացըՈ՞ր ապրանքն է ամենից շատ վաճառվում Հայաստանից. «Wildberries»-ը թվեր է ներկայացրելՀանրակրթական դպրոցներում հրաժարվել ենք անբավարար գնահատման շեմից․ Ժաննա Անդրեասյան Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ամեն բան անում են, որպեսզի արժեզրկեն ռուս խաղաղապահների ծառայությունը, Հայաստանն էլ այդ խայծը կուլ է տալիս. ԽՍՀՄ գեներալը ԱՀ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասինՈւսումնավարժանքներ Թուրքիայում՝ Մեծամորի ատոմակայանի հնարավոր վթարի դեպքումՎարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ԱՄՆ-ում տուն է գնել 585 հազ․ դոլարով՝ առանց վարկային միջոցների․ «Հետք»Հայ-վրացական սահմանին կհանդիպեն Հայաստանի ու Վրաստանի վարչապետներըԱրմեն Աշոտյան. ԻՆՉ ԿԼԻՆԵՐ, ԵԹԵ...Կասեցվել է Կենտրոնում գտնվող հանրային սննդի օբյեկտի գործունեությունըՓաշինյանն ու Ղարիբաշվիլին կբացեն «Բարեկամություն» կամուրջը«Իմ նոր երգի տեսահոլովակի պրեմիերան կհետաձգվի՝ ստեղծված իրավիճակից ելնելով»․ Սարո Գեւորգյան2022թ. առաջին կիսամյակում բյուջեի կատարումը շեղվել է պլանից շուրջ 205 մլրդ դրամով․ «Լույս» հիմնադրամՄոսկվայի և Համայն Ռուսիո Պատրիարքը ցավակցական հեռագիր է հղել վարչապետ ՓաշինյանինԳյումրիում ահաբեկչության մասին կեղծ ահազանգ հնչեցրած անձը կալանավորվել էՎարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ԱՄՆ-ում տուն է գնել 585 հազ․ դոլարով՝ առանց վարկային միջոցների․ «Հետք»Արցախի ԱԽ քարտուղարը խաղաղապահներից պահանջել է արգելել ադրբեջանցի լրագրողների մուտքը ԱրցախԵրևանի մետրոպոլիտենի տնօրենի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Հայաստանում Ղրղզստանի նախկին պատվավոր հյուպատոսըՊարզվել է Էջմիածնում կրակոցների հետևանքով մահացածի և վիրավորի ինքնությունը. նրանք հասակակիցներ ենԿալիֆորնիայում երկու փոքր ինքնաթիռներ են բախվել. կան զոհերՀՀ քաղաքացիները փորձել են Ռուսաստանից ԱՄԷ տեղափոխել 800 մլն ռուբլի արժողությամբ 225 կգ ոսկու ձուլակտոր. նրանք ձերբակալվել ենԱՄՆ-ն ևս 800 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն կհատկացնի Ուկրաինային. Reuters
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ