Հանկարծ «չշեղվեք», թե չէ կարող է ձեր բարեկամ թուրքերը բարկանան. Արման Աբովյան Սուրեն Մանուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները սկիզբ են առել դեռեւս ամիսներ առաջ. ՀՅԴ Միանում ենք դեսպան ​Էդգար Ղազարյանի առաջարկներին. հայտարարություն Ստեփանակերտի Ազատամարտիկների պուրակում տեղի կունենա «Եղբորս» երգի շնորհանդեսը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հայրենազրկման հոմանիշ է դարձել մեզ համար. Թագուհի Թովմասյան Եկեք Աղավնո եւ ես երաշխավորում եմ, որ կբեկենք գործողությունների ընթացքը. Սուրեն Պետրոսյան Բերձորի Սբ. Համբարձման եկեղեցու վրայից հեռացվում են խաչերը «Շատ գեղեցիկ զույգ»․ Նունե Եսայանի եւ Ավո Խալաթյանի ջերմ լուսանկարը Օգոստոսի 12-ին կմեկնարկի «Սիմֆոնիկ Երեւան» փառատոնը «Սեր»․ Գեւորգ Մկրտչյանի եւ սիրելիի ջերմ լուսանկարը


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Այս ՏՀԱՃ ԴԵՄ­ՔԸ լրագ­րող­նե­րիս հայտ­նի է որ­պես խոս­քի ազա­տու­թյան դա­հիճ, գրաքն­նու­թյուն մտցնող և մա­մու­լի ազա­տու­թյու­նը ճնշող բա­զում «իրա­վա­նոր­մե­րի» հե­ղի­նակ, թեև զար­մա­նա­լի­ո­րեն նա «նա­խորդ կյան­քում» լրագ­րող է եղել: Սա­կայն սրի­կա­յա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րում նա չի սահ­մա­նա­փակ­վում մի­այն ԶԼՄ–նե­րով, և դրան­ցից հեր­թա­կա­նի մա­սին իր ֆեյս­բու­քյան էջում գրել է Նա­ի­րա Զոհ­րա­բյա­նը, շեշ­տե­լով. «Կնե­րեք, որ սրա դեմ­քը տե­ղադ­րում եմ էջիս, բայց սրան լավ հի­շել է պետք»: Իսկ թե ին­չի հա­մար հի­շել` ըստ տի­կին Զոհ­րա­բյա­նի. «2021 թվա­կա­նի դեկ­տեմ­բե­րին սա, «Իմ Քայ­լի» որոշ­մամբ,  խորհր­դա­րա­նին ներ­կա­յաց­րեց որոշ­ման նա­խա­գիծ՝ ինձ ԱԺ մար­դու իրա­վունք­նե­րի եւ հան­րա­յին հար­ցե­րի մշտա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նից հետ կան­չե­լու վե­րա­բե­րյալ: Բո­լոր քայ­լա­կան­նե­րին հանձ­նա­րար­վեց իրենց քվե­ար­կու­թյու­նը նկա­րել եւ ու­ղար­կել խմբակ­ցու­թյան ղե­կա­վար Մա­կուն­ցին: Վա­ղը սրանք նա­խա­ձեռ­նել են ար­տա­հերթ նիստ՝ Իշ­խան Սա­ղա­թե­լյա­նին ԱԺ փոխ­նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նից  հետ կան­չե­լու, իսկ Վա­հե Հա­կո­բյա­նին՝ ԱԺ տնտե­սա­կան հար­ցե­րի մշտա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի լի­ա­զո­րու­թյուն­նե­րը դա­դա­րեց­նե­լու վե­րա­բե­րյալ: Ու էլի որոշ­ման նա­խա­գիծ ներ­կա­յաց­նո­ղը սա է»: Ին­չևէ, ար­ձա­նագ­րենք, որ ոչինչ մո­ռաց­ված չէ, ոչ ոք մո­ռաց­ված չէ, և անց­նենք առաջ:

Զար­մա­նա­լի բա­ներ է բլթաց­րել և ԱԽՔ–ը` սո­րո­սա­կան ԱՐ­ՄԵՆ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԸ: Պա­տաս­խա­նե­լով վեր­ջին չա­սու­լի­սում պա­տե­րազ­մի հա­վա­նա­կա­նու­թյան մա­սին կա­պի­տու­լյան­տի արած հայ­տա­րա­րու­թյան վե­րա­բե­րյալ հար­ցին՝ ԱԽՔ–ն ասաց. «Երբ մենք խա­ղա­ղու­թյան օրա­կարգ ենք փոր­ձել առաջ տա­նել, նաև խո­սել ենք հնա­րա­վոր խնդիր­նե­րի մա­սին: Այն­պես չէ, որ երբ մենք խա­ղա­ղու­թյան օրա­կար­գի մա­սին խո­սում էինք՝ մտա­ծում էինք, որ ամեն ինչ շատ հեշտ է լի­նե­լու, գի­տե­ինք դրա դժվա­րու­թյուն­նե­րի մա­սին, բայց նաև հաս­կա­նում էինք, որ որ­պես­զի մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում եր­կա­րա­ժամ­կետ անվ­տան­գու­թյուն կա­րո­ղա­նանք ապա­հո­վել՝ անվ­տան­գու­թյան երաշ­խիք­նե­րի հնա­րա­վոր տար­բե­րա­կը խա­ղա­ղու­թյան օրա­կարգն է: Շա­րու­նա­կե­լու ենք աշ­խա­տել այս ուղ­ղու­թյամբ»: Սա­կայն Ար­մեն Գրի­գո­րյա­նը զար­մա­նա­լի­ո­րեն չպա­տաս­խա­նեց հար­ցին, թե ար­դյո՞ք մի­այն զի­ջե­լով են խա­ղա­ղու­թյան օրա­կարգն առաջ տա­նե­լու: Դե իհար­կե, կա­րե­լի էր և չհարց­նել…

Իսկ այս նկա­րում­ պատ­կեր­ված աղ­ջի­կը Հա­յաս­տա­նում ԱՄՆ նոր դես­պա­նի թեկ­նա­ծու ՔՐԻՍ­ՏԻ­ՆԱ ՔՎԻՆՆ է` ու­սա­նո­ղա­կան տա­րի­նե­րին: Ամե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, նա Երև­ան կժա­մա­նի սեպ­տեմ­բեր–հոկ­տեմ­բեր ամիս­նե­րին: Իսկ թե ով է նա` բա­ցատ­րում է ԱՄՆ գոր­ծե­րի գի­տակ մի­ջազ­գայ­նա­գետ Սու­րեն Սարգ­սյա­նը. «Մաս­նա­վոր զրույց­նե­րից ինձ հայտ­նի է դար­ձել, որ դես­պա­նի թեկ­նա­ծու Քրիս­տի­նա Քվի­նը լուրջ ճա­նա­պարհ ան­ցած, պատ­րաստ­ված, ծան­րակ­շիռ և պրո­ֆե­սի­ո­նալ դի­վա­նա­գետ է (ի հա­մե­մա­տու­թյուն Վա­շինգ­տո­նում մեր դես­պա­նի), ով ծա­ռա­յել է Պետ­դե­պում (Եվրո­պա­կան ուղ­ղու­թյամբ), ԱԽ–ում և մի շարք օտա­րերկ­րա պե­տու­թյուն­նե­րում: Նա հետ­սա­ռը­պա­տե­րազ­մյան սերն­դի դի­վա­նա­գետ­նե­րից է, փայ­լուն պատ­կե­րա­ցում ու­նի տա­րա­ծաշր­ջա­նի և դրա պատ­մու­թյան մա­սին: Ծնուն­դով հա­յա­շատ Ֆրեզ­նո­յից է: Լուրջ կրթու­թյուն է ստա­ցել «Oc­ci­den­tal Col­lege»–ում (այստեղ նաև Օբա­ման է ու­սա­նել) և ԱՄՆ բա­նա­կի Ռազ­մա­կան Քո­լե­ջում»: Այ­սինքն` շատ լուրջ «աղջիկ» է, ին­չը են­թադ­րել է տա­լիս, որ աշ­նա­նից ԱՄՆ–ը առա­վել ծան­րակ­շիռ և մասշ­տա­բա­յին խնդիր­նե­րի լուծ­մանն է անց­նե­լու Հա­յաս­տա­նում և տա­րա­ծաշր­ջա­նում, և դա զար­մա­նա­լի­ո­րեն չեն նկա­տում ան­գամ փոր­ձա­գետ­նե­րից շա­տե­րը: Իսկ լուրջ խնդիր­նե­րում չեն աշ­խա­տում շու­կա­յի ջեբ­կի­րի հո­գե­բա­նու­թյուն ու­նե­ցող Նի­կո­լի և նրա` առա­վե­լա­պես ոչն­չու­թյուն­նե­րից բաղ­կա­ցած թի­մի հետ:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

Ռուս խաղաղապահներից բացի Արցախում այլ երկրների խաղաղապահների ներգրավումը կարող է «պայթեցնել» տարածաշրջանը. ԲաբայանՀանկարծ «չշեղվեք», թե չէ կարող է ձեր բարեկամ թուրքերը բարկանան. Արման ԱբովյանՍուրեն Մանուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները սկիզբ են առել դեռեւս ամիսներ առաջ. ՀՅԴՄիանում ենք դեսպան ​Էդգար Ղազարյանի առաջարկներին. հայտարարությունԱրփինե Դալալյանը ավարում է մարզական կարիերանՍտեփանակերտի Ազատամարտիկների պուրակում տեղի կունենա «Եղբորս» երգի շնորհանդեսըՆիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հայրենազրկման հոմանիշ է դարձել մեզ համար. Թագուհի ԹովմասյանԵկեք Աղավնո եւ ես երաշխավորում եմ, որ կբեկենք գործողությունների ընթացքը. Սուրեն ՊետրոսյանԲերձորը, Սուսն ու Աղավնոն թշնամուն զիջելը նշանակում է նրա համար ևս մեկ հաղթանակի օր ապահովել. ՈսկանյանԻրանը գլխավոր հյուպատոս է նշանակել Կապանում Օգոստոսի առաջին տասնօրյակում հայկական զինված ուժերը տվել են 2 զոհ, 21 վիրավոր․ Սենոր ՀասրաթյանԲերձորի Սբ. Համբարձման եկեղեցու վրայից հեռացվում են խաչերըՈր դեպքերում է մակարոնեղենը վտանգավոր և ինչպես նվազագույնի հասցնել նման մթերքի հասցրած վնասըՎրաստանը չի միանա Ռուսաստանի դեմ պատերազմին. Կախա Կալաձե«Շատ գեղեցիկ զույգ»․ Նունե Եսայանի եւ Ավո Խալաթյանի ջերմ լուսանկարըՄոսկվան հայտարարել է մինչև օգոստոսի վերջ Բաքվի և Երևանի մասնակցությամբ բարձր մակարդակի հանդիպման մասին«Մենք կանգնած ենք գոյաբանական բնույթի սպառնալիքների առջև, շատ կարևոր է հեռու մնալ դեմագոգներից, սադրիչներից, սուտի հայրենասերներից». Արցախի ԱԳ նախարարՕգոստոսի 12-ին կմեկնարկի «Սիմֆոնիկ Երեւան» փառատոնը«Սեր»․ Գեւորգ Մկրտչյանի եւ սիրելիի ջերմ լուսանկարըԳրիգորի Լեպսը մոտ կես միլիոն ռուբլի է ծախսել պլաստիկ վիրահատությունների վրաՄենչի դուստրն անդրադարձել է նշանը հետ տալու թեմային․ կապշեք, երբ իմանաք՝ ինչ է ասել (լուսանկար, տեսանյութ).Starnews.amԼուի XV-ի կերպարում․ հրապարակվել է Ջոնի Դեփի լուսանկարը «Ժաննա Դյուբարի» ֆիլմից Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների նոր հանդիպումը կարող է կայանալ Կարսում. ԶԼՄԱղվան Հովսեփյանը 100 մլն դրամ գրավի դիմաց ազատ կարձակվի․ դատարանը բավարարեց միջնորդությունըՀայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն չկա. ԱԳՆ303 անձ Հայաստանից դեռևս անհայտ կորած է համարվում հակամարտության 2020 թ. սրացման հետևանքով. ԿԽՄԿՊարեկներն ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել մայրաքաղաքումԽաչատուր Քոքոբելյանի հոր առեւանգման փաստով քիչ առաջ ձերբակալվել է ՀՅԴ ԳՄ անդամ Սուրեն ՄանուկյանըԸնթանում է Աղվան Հովսեփյանի գործով հրատապ դատական նիստը. ՈՒՂԻՂԴոլարի, եվրոյի և ռուբլու փոխարժեքը՝ փոխանակման կետերումԼեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների մասին քննադատությունն արդարացված չէ. ՌԴ ԱԳՆExclusive. «Ասում են՝ հայերենս «քաղցր» է հնչում»․ Մարգարիտա Պոզոյանը՝ հայերեն երգելու, Հայաստանում կայանալիք համերգների, Սթիվեն Սիգալի հետ հանդիպման ու Դոլինայի մասինՔննարկվել են Հենրիկ Սիրավյանի «Պատմություն եւ ներկա» որմնանկարի պահպանության հարցերըԿառավարությունը 8 մարզում աշնանացան ցորենի մշակության ծախսերը մասնակի կփոխհատուցիՊավել Պրիլուչնիի եւ Զեփյուռ Բրուտյանի հարսանիքը տեղի կունենա ՀայաստանումA Haber-ը տեղեկացրել է Երեւանի եւ Անկարայի երկխոսության շրջանակում հերթական հանդիպման մասին20 մլն դրամ՝ Օհան Դուրյանի արձանի պատրաստման եւ տեղադրման համար. Կառավարության որոշումՀենրիխ Մխիթարյանը գոլի հեղինակ է դարձել ընկերական խաղումԻնչպե՞ս է այսուհետ ստուգվելու վարորդների սթափությունը. Կառավարության նոր որոշումըՍպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ«Ռուսական դելտակրոն». գիտնականները Ռուսաստանում հայտնաբերել են կորոնավիրուսի նոր տեսակԲրուքլին Բեքհեմի կինը հայտնել է սկեսուրի՝ Վիկտորյա Բեքհեմի հետ «սառը պատերազմի» «պատճառը» (լուսանկարներ)Նարգիզ Զակիրովան հայտարարել է իր հղիության մասինԲոլորը խոսում են իմ անհավանական վարկանիշի մասին. Արեստովիչը ցանկանում է Ուկրաինայի նախագահ դառնալԱդրբեջանն ավարտվել է Բերձորը շրջանցող նոր մայրուղու շինարարությունըԲաքվում ցեխային հրաբուխ է ժայթքել«Ժողովուրդ». Իմանալով, որ Աղավնոյից պետք է բնակիչները հեռանան, այնտեղ ներդրումներ են արվել Խոսքը մոտ 300 հազար ԱՄՆ դոլար ներդրման մասին է ոչ պետական միջոցներից...Քիմ Քարդաշյանն ու Apple-ը թողարկել են անլար ականջակալներ Այսօրվա հոսանքազրկումների մասինՕգոստոսի 14-ին կնշվի Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման տոնը, այդ օրը կկատարվի Խաղողօրհնեքի արարողություն
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ