Հանկարծ «չշեղվեք», թե չէ կարող է ձեր բարեկամ թուրքերը բարկանան. Արման Աբովյան Սուրեն Մանուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները սկիզբ են առել դեռեւս ամիսներ առաջ. ՀՅԴ Միանում ենք դեսպան ​Էդգար Ղազարյանի առաջարկներին. հայտարարություն Ստեփանակերտի Ազատամարտիկների պուրակում տեղի կունենա «Եղբորս» երգի շնորհանդեսը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հայրենազրկման հոմանիշ է դարձել մեզ համար. Թագուհի Թովմասյան Եկեք Աղավնո եւ ես երաշխավորում եմ, որ կբեկենք գործողությունների ընթացքը. Սուրեն Պետրոսյան Բերձորի Սբ. Համբարձման եկեղեցու վրայից հեռացվում են խաչերը «Շատ գեղեցիկ զույգ»․ Նունե Եսայանի եւ Ավո Խալաթյանի ջերմ լուսանկարը Օգոստոսի 12-ին կմեկնարկի «Սիմֆոնիկ Երեւան» փառատոնը «Սեր»․ Գեւորգ Մկրտչյանի եւ սիրելիի ջերմ լուսանկարը


«ԿԱ­ՐԵՆՍ ԱՍՈՒՄ ԷՐ՝ ԴՈՒ ՄԻ­ԱԿՆ ԵՍ, ՈՒՄ ՋԱ­ՆԻ­ԲԵ­ԿՅԱՆ ԵՄ ՈՒ­ԶՈՒՄ ԿՈ­ՉԵԼ».ԼԻ­Ա­ՆԱ  ԱՆ­ԹԱ­ՌԱ­ՆՅԱ­Ն

Մշակութային

Հու­լի­սի 1– ին ՀՀ ժո­ղովր­դա­կան ար­տիստ ԿԱ­ՐԵՆ ՋԱ­ՆԻ­ԲԵ­ԿՅԱ­ՆԸ կդառ­նար 85 տա­րե­կան: Այս մա­սին «Իրա­վուն­քը» զրու­ցել է  Կա­րեն Ջա­նի­բե­կյա­նի  այ­րի՝ դրա­մա­տուրգ  ԼԻ­Ա­ՆԱ  ԱՆ­ԹԱ­ՌԱ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ:

Տի­կին Ան­թա­ռա­նյան, այ­սօր լու­սա­հո­գի Կա­րեն Ջա­նի­բե­կյա­նը կնշեր 85– ամյա­կը, ի՞նչ հետք թո­ղեց նա Ձեր կյան­քում:

— Ար­վես­տի աս­պա­րե­զում նա ինձ հա­մար մաս­տեր կլաս է եղել: Նույ­նիսկ որ ու­զում էի ինս­տի­տուտ ըն­դուն­վել, ասում էր՝ դու ինձ հետ 24 ժամ մաս­տեր կլա­սում ես: Քեզ այն ջա­հել անլ­վա­նե­րը ի՞նչ պետք է սո­վո­րեց­նեն: Քա­նի որ իմ դիպ­լո­մը երաժշ­տա­կան էր, ասում էի՝ հա­մե­նայնդեպս ռե­ժի­սո­րի դիպ­լոմն ինձ պետք է: Եվ հի­մա, երբ ես մո­նո եմ խա­ղում, ասում են՝ մեր աչ­քի առաջ Կա­րեն Ջա­նի­բե­կյանն է գա­լիս իր շար­ժու­ձե­ւով, ոճով՝ սրա­նով ար­դեն ամեն ինչ աս­վում է, թե ինչ հետք թո­ղեց իմ կյան­քում՝ ար­վես­տի բնա­գա­վա­ռում, Կա­րեն Ջա­նի­բե­կյան մե­ծու­թյու­նը: Բայց այ­սօր ավե­լի շատ կու­զեմ անդ­րա­դառ­նալ նրա մարդ տե­սա­կին: Ապ­րե­լով դրսում՝ շփվե­լով տար­բեր ազ­գե­րի մարդ­կանց հետ, ու­նե­ցել եմ ե՛ւ լավ, ե՛ւ վատ օրեր, բայց Կա­րե­նի հետ ապ­րած տա­րի­ներն ինձ մոտ հաս­տա­տեցին, ամ­րագ­րեցին մի փաստ, որ մարդ լի­նե­լը ամե­նա­մեծ առա­քե­լու­թյունն է այս կյան­քում:

Տա­րա­ձայ­նու­թյուն­ներ չե՞ք ու­նե­ցել:

— Իմ ու Կա­րե­նի հայացքները կյան­քի նկատ­մամբ  հա­մընկ­նում էին: Քա­նի որ, փառք Աստ­ծո, ճիշտ դաս­տի­ա­րա­կու­թյուն եմ ստա­ցել: Այ­սօր ինձ հարց­նում են՝ ո՞նց քեզ­նով արե­ցիր Կա­րեն Ջա­նի­բե­կյա­նի նման մե­ծու­թյա­նը: Ես ասում եմ՝ ոչինչ չեմ արել, իր հետ շփվել, ստեղ­ծա­գոր­ծել եմ, նույն բե­մա­հար­թա­կում հան­դես եմ եկել, ու ին­քը տե­սել է, թե ես ինչ տե­սա­կի մարդ եմ, ու նա ասել է` ա՛յ, դու իմ տե­սակն ես: Ես այդ տե­սակն եմ ու­զում: Աստ­ված ամեն մար­դու տա­լիս է իր սրտի չա­փով: Եթե այ­սօր մար­դիկ ու­նեն մեծ դղյակ­ներ, հա­մոզ­ված եղեք, որ դա իրենց սրտի չա­փով է տրվել: Կամ եթե ար­վես­տի մար­դը առաջ է գնում, գրա­վում է նո­րա­նոր բե­մեր, դա մի­այն եւ մի­այն իր քրտին­քի ու աշ­խա­տան­քի ար­դյունքն է: Պետք չէ չա­րա­նալ եւ նա­խան­ձել: Դա Աստ­ծո կամքն է… Եվ դղյա­կում ապ­րե­լով՝ կամ մեծ բե­մե­րում խա­ղա­լիս պետք է լի­նել պար­զա­պես մարդ:

Կա­րեն Ջա­նի­բե­կյա­նի մարդ տե­սա­կը բա­ցա­հայ­տող ի՞նչ պատ­մու­թյուն այ­սօր կպատ­մեք:

— Շատ–շատ պատ­մու­թյուն­ներ կան, բայց այս պա­հին իմ աչ­քի առ­ջեւ պատ­կեր­վեց մի փաստ: Վեր­ջերս ինձ կան­չել էին մի­ջո­ցառ­ման, որ­տեղ հա­մույթ­նե­րով հան­դես էին գա­լիս մշա­կույ­թի տան տար­բեր խմբեր, եւ իմ աչ­քը զար­նեց ամե­նա­փոք­րի­կի՝ 3– 4 տա­րե­կան երե­խա­յի վրա: Ին­քը բո­լո­րից հետ էր ընկ­նում, բայց այդ ամեն ինչն այն­պես էր ձգտում անել, որ ինձ հի­աց­րեց: Բրա­վո, նրա ու­սուց­չին, որ չէր ասել՝ երե­խան հետ է ընկ­նում պա­րա­յին շար­ժում կա­տա­րե­լուց, եկեք իրեն բեմ չհա­նենք: Ես համ­բու­րե­ցի երե­խա­յի ձեռ­քը եւ ասա­ցի, որ խո­նար­վում եմ այս տե­սակ երե­ւույթ­նե­րի առ­ջեւ: Հա­լալ է նրա մո­րը, մաս­նա­գե­տին ու երե­խա­յին: Ես դա արե­ցի բնազ­դա­բար, ու ան­մի­ջա­պես աչ­քիս եկավ այն, որ Կա­րենս էլ էր այդ­պես անում: Երբ քե­ֆի եւ ու­րա­խու­թյան ժա­մա­նակ մի աղ­ջիկ երե­խա լավ եր­գում կամ ար­տա­սա­նում էր, Կա­րենս աս­պե­տա­կան, արիս­տոկ­րատ ձե­ւով ծնկի էր իջ­նում այդ երե­խա­յի առաջ ու համ­բու­րում էր ձեռ­քը: Ցա­վոք, այ­սօր տես­նում եմ ճիշտ հա­կա­ռա­կը, թե ինչ­քան են մեր ար­վես­տա­գետ­նե­րը նա­խանձ: Մի­ջա­կու­թյունն է, որն իրենց սար­քում է նա­խանձ, բամ­բաս­կոտ: Եթե մե­կը մի քիչ ավել հրա­վեր է ու­նե­նում կամ փող աշ­խա­տում, քար­կո­ծում, բամ­բա­սում են: Ես զզվում եմ այդ տե­սակ երե­ւույթ­նե­րից: Ի տար­բե­րու­թյուն իրենց՝ Կա­րենս շատ կա­մե­ցող էր: Ասում էր՝ շնոր­հա­լի­նե­րին պետք է օգ­նել, որով­հե­տեւ նրանք վեր­ջին հաշ­վով շատ ամաչ­կոտ են: Ան­տա­ղանդ­ներն են, որ ճա­կա­տով՝ չա­մուռ ձե­ւով, պա­տը կծա­կեն ու կանց­նեն: 

Ու­նե՞ք կի­սատ մնա­ցած խոս­տո­վա­նու­թյուն, որի հա­մար ափ­սո­սում եք, որ իրեն չեք ասել:

— Ես շուրջ վեց տա­րի իրեն «ջա­նուլ» Ջա­նի­բե­կյան եմ ասել: Ասում էր՝ եր­բե­ւէ ես կլսե՞մ, որ ասես՝ Կա­րեն: Ասում էի՝ լե­զուս չի պտտվում, ախր դու այն­պի­սի մե­ծու­թյուն ես, որ ես դրա իրա­վուն­քը չու­նեմ: Բայց երբ հի­վան­դա­ցավ, մեկ տա­րիուկես այն­քան եմ ասել` Կար ջան, որ այդ վեց տա­րի­նե­րի տե­ղը հա­նել եմ: Մի­ակ բա­նը, որ ինքն ինձ ասել է արա ու ես չեմ արել, այն էր, որ չվերց­րի Ջա­նի­բե­կյան ազ­գա­նու­նը: Կա­րենս խնդրում էր, որ ես իր ազ­գա­նու­նը վերց­նեմ: Ասում էր՝ իմ կյան­քում դու մի­ակն ես, ում Ջա­նի­բե­կյան եմ ու­զում կո­չել: Ես դա չա­րե­ցի նրա հա­մար, քա­նի որ մենք հինգ քույ­րեր ենք, եղ­բայր չու­նենք, եւ հայրս մեզ խնդրել էր, որ եր­բեք չփո­խենք մեր ազ­գա­նուն­նե­րը, որ­պես­զի Ան­թա­ռա­նյան ազ­գա­նու­նը շա­րու­նակ­վի: Այ­սօր­վա պես հի­շում եմ, երբ  զագ­սում ես գրե­ցի իմ ազ­գա­նու­նը,Կա­րենս շիկ­նեց եւ ասաց՝ էլի ուշ չի, գծիկ Ջա­նի­բե­կյան դիր, բայց ես շատ հաս­տա­տա­կամ գլուխս տա­րու­բե­րե­ցի: Դա չա­րե­ցի, որով­հե­տեւ ես իր ազ­գա­նու­նի հե­տե­ւից չեմ ըն­կած: Ես սի­րում եմ նրա մարդ տե­սա­կը, իրեն, այլ ոչ թե նրա ազ­գա­նունն ու կո­չում­նե­րը: Եվ այ­սօր ոչ թե ցա­վում եմ նրա հա­մար, որ ամուս­նուս մի­ակ խնդրան­քը չկա­տա­րե­ցի, այլ՝ չա­րե­ցի ճշտից ել­նե­լով: Սա­կայն միշտ չէ, որ այդ ճիշ­տը գնա­հատ­վում է: Այ­սօր ես շատ-շա­տե­րի աչ­քը կհա­նեի դրա­նով: Ափ­սոս, որ չեմ հա­նել այդ աչ­քե­րը… Չնա­յած՝ հի­մա էլ ուշ չէ: Ցան­կա­ցած պա­հի կա­րող եմ մտնել զագս եւ իմ ամուս­նու ցան­կու­թյու­նը՝ Ան­թա­ռա­նյան– Ջա­նի­բե­կյան իրա­կա­նաց­նել:

Չե՞ք կա­րո­ղա­նում հա­մա­կերպ­վել նրա մահ­վան հետ: Շա՞տ են տան­ջում հի­շո­ղու­թյուն­նե­րը:

— Այո, յոթուկես տա­րի ապ­րել եմ Կա­րե­նիս հետ ու յո­թու­կես տա­րի է՝ ին­քը չկա ֆի­զի­կա­պես, բայց հո­գե­պես ինձ հետ է: Թվում է` պետք է հա­մա­կերպ­ված լի­նեի նրա մահ­վան հետ, բայց որ­քան մե­ծա­նում եւ դառ­նում եմ ավե­լի իմաս­տուն, ինչ­քան ծեծ­վում եմ ար­վես­տի խո­հա­նո­ցում, այն­քան ավե­լի եմ ուժ առ­նում ու հի­շում Կա­րե­նիս իմաս­տուն խոս­քե­րը: Չկա մի օր, որ ինքն ինձ չհի­շեց­նի իր իմաս­տու­թյամբ, ու ես չշրջվեմ եր­կինք ու չա­սեմ՝ Կար, դու ճիշտ էիր…

ՆՈՒ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱՆ

 

Ռուս խաղաղապահներից բացի Արցախում այլ երկրների խաղաղապահների ներգրավումը կարող է «պայթեցնել» տարածաշրջանը. ԲաբայանՀանկարծ «չշեղվեք», թե չէ կարող է ձեր բարեկամ թուրքերը բարկանան. Արման ԱբովյանՍուրեն Մանուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները սկիզբ են առել դեռեւս ամիսներ առաջ. ՀՅԴՄիանում ենք դեսպան ​Էդգար Ղազարյանի առաջարկներին. հայտարարությունԱրփինե Դալալյանը ավարում է մարզական կարիերանՍտեփանակերտի Ազատամարտիկների պուրակում տեղի կունենա «Եղբորս» երգի շնորհանդեսըՆիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հայրենազրկման հոմանիշ է դարձել մեզ համար. Թագուհի ԹովմասյանԵկեք Աղավնո եւ ես երաշխավորում եմ, որ կբեկենք գործողությունների ընթացքը. Սուրեն ՊետրոսյանԲերձորը, Սուսն ու Աղավնոն թշնամուն զիջելը նշանակում է նրա համար ևս մեկ հաղթանակի օր ապահովել. ՈսկանյանԻրանը գլխավոր հյուպատոս է նշանակել Կապանում Օգոստոսի առաջին տասնօրյակում հայկական զինված ուժերը տվել են 2 զոհ, 21 վիրավոր․ Սենոր ՀասրաթյանԲերձորի Սբ. Համբարձման եկեղեցու վրայից հեռացվում են խաչերըՈր դեպքերում է մակարոնեղենը վտանգավոր և ինչպես նվազագույնի հասցնել նման մթերքի հասցրած վնասըՎրաստանը չի միանա Ռուսաստանի դեմ պատերազմին. Կախա Կալաձե«Շատ գեղեցիկ զույգ»․ Նունե Եսայանի եւ Ավո Խալաթյանի ջերմ լուսանկարըՄոսկվան հայտարարել է մինչև օգոստոսի վերջ Բաքվի և Երևանի մասնակցությամբ բարձր մակարդակի հանդիպման մասին«Մենք կանգնած ենք գոյաբանական բնույթի սպառնալիքների առջև, շատ կարևոր է հեռու մնալ դեմագոգներից, սադրիչներից, սուտի հայրենասերներից». Արցախի ԱԳ նախարարՕգոստոսի 12-ին կմեկնարկի «Սիմֆոնիկ Երեւան» փառատոնը«Սեր»․ Գեւորգ Մկրտչյանի եւ սիրելիի ջերմ լուսանկարըԳրիգորի Լեպսը մոտ կես միլիոն ռուբլի է ծախսել պլաստիկ վիրահատությունների վրաՄենչի դուստրն անդրադարձել է նշանը հետ տալու թեմային․ կապշեք, երբ իմանաք՝ ինչ է ասել (լուսանկար, տեսանյութ).Starnews.amԼուի XV-ի կերպարում․ հրապարակվել է Ջոնի Դեփի լուսանկարը «Ժաննա Դյուբարի» ֆիլմից Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների նոր հանդիպումը կարող է կայանալ Կարսում. ԶԼՄԱղվան Հովսեփյանը 100 մլն դրամ գրավի դիմաց ազատ կարձակվի․ դատարանը բավարարեց միջնորդությունըՀայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն չկա. ԱԳՆ303 անձ Հայաստանից դեռևս անհայտ կորած է համարվում հակամարտության 2020 թ. սրացման հետևանքով. ԿԽՄԿՊարեկներն ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել մայրաքաղաքումԽաչատուր Քոքոբելյանի հոր առեւանգման փաստով քիչ առաջ ձերբակալվել է ՀՅԴ ԳՄ անդամ Սուրեն ՄանուկյանըԸնթանում է Աղվան Հովսեփյանի գործով հրատապ դատական նիստը. ՈՒՂԻՂԴոլարի, եվրոյի և ռուբլու փոխարժեքը՝ փոխանակման կետերումԼեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների մասին քննադատությունն արդարացված չէ. ՌԴ ԱԳՆExclusive. «Ասում են՝ հայերենս «քաղցր» է հնչում»․ Մարգարիտա Պոզոյանը՝ հայերեն երգելու, Հայաստանում կայանալիք համերգների, Սթիվեն Սիգալի հետ հանդիպման ու Դոլինայի մասինՔննարկվել են Հենրիկ Սիրավյանի «Պատմություն եւ ներկա» որմնանկարի պահպանության հարցերըԿառավարությունը 8 մարզում աշնանացան ցորենի մշակության ծախսերը մասնակի կփոխհատուցիՊավել Պրիլուչնիի եւ Զեփյուռ Բրուտյանի հարսանիքը տեղի կունենա ՀայաստանումA Haber-ը տեղեկացրել է Երեւանի եւ Անկարայի երկխոսության շրջանակում հերթական հանդիպման մասին20 մլն դրամ՝ Օհան Դուրյանի արձանի պատրաստման եւ տեղադրման համար. Կառավարության որոշումՀենրիխ Մխիթարյանը գոլի հեղինակ է դարձել ընկերական խաղումԻնչպե՞ս է այսուհետ ստուգվելու վարորդների սթափությունը. Կառավարության նոր որոշումըՍպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ«Ռուսական դելտակրոն». գիտնականները Ռուսաստանում հայտնաբերել են կորոնավիրուսի նոր տեսակԲրուքլին Բեքհեմի կինը հայտնել է սկեսուրի՝ Վիկտորյա Բեքհեմի հետ «սառը պատերազմի» «պատճառը» (լուսանկարներ)Նարգիզ Զակիրովան հայտարարել է իր հղիության մասինԲոլորը խոսում են իմ անհավանական վարկանիշի մասին. Արեստովիչը ցանկանում է Ուկրաինայի նախագահ դառնալԱդրբեջանն ավարտվել է Բերձորը շրջանցող նոր մայրուղու շինարարությունըԲաքվում ցեխային հրաբուխ է ժայթքել«Ժողովուրդ». Իմանալով, որ Աղավնոյից պետք է բնակիչները հեռանան, այնտեղ ներդրումներ են արվել Խոսքը մոտ 300 հազար ԱՄՆ դոլար ներդրման մասին է ոչ պետական միջոցներից...Քիմ Քարդաշյանն ու Apple-ը թողարկել են անլար ականջակալներ Այսօրվա հոսանքազրկումների մասինՕգոստոսի 14-ին կնշվի Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման տոնը, այդ օրը կկատարվի Խաղողօրհնեքի արարողություն
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ