Փոխարժեք: $ , ,
Ադրբեջանցիները պղծել են «Դեդո-բաբոյի» հուշարձանը Հայաստանի գլխին ինչ կբերի Նիկոլի «խաղաղության պայմանագիրը» Ինչո՞ւ է Ալիեւին պետք այս երեք ամսվա պաուզան Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը մանրամասներ է ներկայացնում Լևոն Մնացականյանին ձերբակալելու մասին Ինչպես ադրբեջանցի ստաժորների գաղտնի բանակը ներթափանցեց գերմանական ժողովրդավարություն. Vice Անցակետը հատածների, չհատածների մասին որևէ նյութ, անուն-ազգանուն մի հրապարակեք. Տիգրան Աբրահամյան Փաշինյանը մի կողմից ճանաչում էր Ադրբեջանի ամբողջականությունը, մյուսից՝ շնորհավորում էր ԼՂՀ-ին Մեր տղերքի կռիվները իմ հաշվարկով մոտ 4–6 ամսով հետ գցեցին թշնամուն ՀՀ-ին հարվածելու իր պլաններում Դավիթ Մանուկյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը՝ 4 ամիս ժամկետով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը շարունակում է արդի հարց մնալ. Կրեմլ

«Հոգնել եմ անորոշությունից».ՎԱՐ­ԴԱՆ ԱՍ­ԾԱՏ­ՐՅԱ­Ն

Մշակութային

Ադր­բե­ջանն ու­նի երեք գոր­գե­րի թան­գա­րան: Որ­քա՞ն գոր­գե­րի թան­գա­րան ու­նենք մենք: Ադր­բե­ջա­նա­կան մա­մու­լում ար­դեն անդ­րա­դառ­նում են, թե իբր Շու­շի­ից փրկված եւ Երե­ւան բեր­ված գոր­գե­րը իրենցն են: Իսկ ի՞նչ են անում մեր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը, որ հա­կա­դար­ձեն հնչած մե­ղադ­րան­քին: Այս մա­սին «Իրա­վուն­քը» զրու­ցեց Շու­շիի գոր­գե­րի թան­գա­րա­նի տնօ­րեն ՎԱՐ­ԴԱՆ ԱՍ­ԾԱՏ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ:

Մի քա­նի օր առաջ ադր­բե­ջա­նա­կան մա­մու­լում անդ­րա­դարձ է եղել, թե Դուք գո­ղա­ցել եք իրենց գոր­գե­րը եւ Ձեր վա­րոր­դի հետ բե­րել Հա­յաս­տան: Ի՞նչ կա­սեք այս մա­սին:

–Սա հեր­թա­կան աբ­սուր­դա­յին մե­ղադ­րանքն է: Իրենց գոր­ծե­լա­ո­ճը մնում է նույ­նը՝ պար­բե­րա­բար սուտ քա­րոզ­չու­թյուն, որը կբե­րի իր պտուղ­նե­րը: Այդ ամե­նը կա­րե­լի է հաս­կա­նալ, քա­նի որ Ադր­բե­ջա­նը նո­րաս­տեղծ պե­տու­թյուն է, որն ու­նի ընդ­ա­մե­նը հա­րյուր տար­վա պատ­մու­թյուն: Լի­նե­լով նո­րաս­տեղծ ազգ` իրենց պետք են մշա­կու­թա­յին հիմ­քեր, որոնք իրենք յու­րաց­նում են ոչ մի­այն հա­յե­րից, այլ՝ Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի բո­լոր նստա­կյաց ժո­ղո­վուրդ­նե­րից: Էլ չեմ ասում, որ յու­րաց­նում են Իրա­նի մշա­կույ­թը: Հի­մա մեր առ­ջեւ խնդիր է ծա­գում՝ մենք որ­պես ազգ, պատ­րա՞ստ ենք հայ­կա­կան գոր­գար­վես­տը նվի­րել ադր­բե­ջան­ցի­նե­րին, թե՝ ոչ: Եթե՝ ոչ, ու­րեմն` պետք է սկսել հա­մա­պա­տաս­խան քայ­լեր ձեռ­նար­կել:

Պա­րոն Աս­ծատ­րյան, կներ­կա­յաց­նե՞ք, թե որն է իրա­կա­նու­թյու­նը՝ Շու­շիի գոր­գե­րի թան­գա­րա­նի հետ կապ­ված:

– 70 տա­րի անց` 1992 թվա­կա­նից Շու­շին կրկին հայ­կա­կան դար­ձավ, եւ Շու­շիի գոր­գե­րի թան­գա­րա­նը հիմ­նադր­վեց 2011 թվա­կա­նին: Այն­պես որ, ոչ մի կերպ չի կա­րող այդ գոր­գերն իրեն­ցը լի­նել: Վեր­ջի­վեր­ջո, այդ բո­լոր նմուշ­նե­րը ես եմ ձեռք բե­րել ար­ցա­խյան հայ­կա­կան գյու­ղե­րից, հայ ըն­տա­նիք­նե­րից: Մեր թան­գա­րա­նի յու­րա­հատ­կու­թյունն այն է, որ մեր գրե­թե բո­լոր գոր­գե­րի  նմուշ­նե­րը ձեռք են բեր­վել բնօր­րա­նե­րից: Ընդ որում՝ մեկ տա­րի առաջ Ադր­բե­ջա­նը դի­մել է ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ–ին, թե իբր մենք գո­ղա­ցել ենք իրենց գոր­գե­րը: ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ–ն իրենց հար­ցադ­րում է արել` ասե­լով, եթե գոր­գե­րի թան­գա­րա­նը ձերն է, կա­րո՞ղ եք ներ­կա­յաց­նել հա­մա­պա­տաս­խան գույ­քագր­ման փաս­տաթղ­թերն ու լու­սան­կար­նե­րը՝ որ­պես ապա­ցույց: Նրանք, իհար­կե, չկա­րո­ղա­ցան այդ ամենն անել: Դրա հետ մի­ա­սին՝ ան­ցած տա­րի հու­նիս ամ­սին, մի­ջազ­գա­յին  իրա­վա­բան­նե­րի խմբի հետ ար­ձա­նագ­րե­ցինք մեր ֆոն­դի այն ար­ժե­քա­վոր նմուշ­նե­րը, որոնք չենք կա­րո­ղա­ցել Շու­շի­ից տար­հա­նել, որը թա­լան­վել է ադր­բե­ջա­նա­կան բա­նա­կի կող­մից, եւ որի հա­մա­պա­տաս­խան տե­սա­հո­լո­վա­կը առ­կա է հա­մա­ցան­ցում: Եվ այդ ամե­նը հա­կընդ­դեմ հայ­ցով ներ­կա­յաց­րինք հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջազ­գա­յին հար­թակ­նե­րում՝ Ադր­բե­ջա­նի դեմ:

Ու­նենք Մար­դու իրա­վունք­նե­րի պաշտ­պան Ացա­խում, ՀՀում: Ին­չո՞ւ չեն հա­կա­դար­ձում:

– Ես ար­դեն հոգ­նել եմ այդ ամեն ին­չից: Այն­պի­սի տպա­վո­րու­թյուն է, որ պա­տե­րի հետ եմ առնչ­վում…

Թուր­քերն ու­նեն երեք գոր­գե­րի թան­գա­րան, բայց դուք գոր­գե­րով եկաք Հա­յա­սա­տան ու կանգ­նե­ցիք շատ դժվա­րու­թյուն­նե­րի առ­ջեւ: Իսկ հի­մա գո­նե այդ հար­ցի լուծ­ման հույս կա՞:

– Խո­սակ­ցա­կան մա­կար­դա­կի վրա է: Լուծ­ման հույս, իհար­կե, ու­նեմ՝ Շու­շիի գոր­գե­րի թան­գա­րա­նը հայ ժո­ղո­վր­դի պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյունն է, եւ հու­սով եմ, որ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը քաջ գի­տակ­ցում են այդ հան­գա­ման­քը:

Այդքան ան­ճա՞ր վի­ճա­կում է գտնվում մեր ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան բյու­ջեն, որ չեն կա­րո­ղա­նում տրա­մադ­րել տա­րածք՝ Շու­շիի ազ­գա­յին ար­ժե­քը ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար, թե՞ այս ամե­նի կա­րե­ւո­րու­թյու­նը չեն գի­տակ­ցում՝ այն էլ այս ադր­բե­ջա­նա­կան մե­ղադ­րանք­նե­րի ֆո­նին:

– «Իրա­վունք TV»–ի տա­ղա­վա­րում 2022թ. փետր­վա­րին հար­ցազ­րույց տա­լուց հե­տո, մեծ աղ­մուկ բարձ­րա­ցավ: ԿԳՄՍ–ից ինձ ասա­ցին, ԱԳՆ–ի նախ­կին շեն­քում տա­րածք կտան: Տա­րան տե­ղը ցույց տվե­ցին, եկանք հա­մա­ձայ­նու­թյան, բայց ինչ–ինչ պատ­ճառ­նե­րով չստաց­վեց: Դրա­նից հե­տո ասա­ցին՝ Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թյան թան­գա­րա­նում մին­չեւ 2022թ. հու­նի­սի վերջ կբաց­վի: Հի­մա այս առա­ջար­կի առու­մով ինձ ասա­ցին, որ ի պահ հանձ­նեմ Պատ­մու­թյան թան­գա­րա­նին, իսկ ցու­ցադ­րու­թյու­նը կլի­նի աշ­նա­նը:

-Բայց Դուք չէ՞ որ անձ­նա­կան խնդրան­քով չեք դի­մում, այլ գոր­գե­րի հա­մար եք տա­րածք խնդրում, որ­տեղ բո­լո­րը կայ­ցե­լեն ու կտես­նեն մեր գոր­գե­րը:

– Իհար­կե, ինձ հա­մար առաջ­նա­յին խնդիրն այն է, որ գոր­գե­րի թան­գա­րա­նը գոր­ծի Հա­յաս­տա­նում եւ ներ­կա­յաց­նի հայ ժո­ղովր­դի պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյու­նը, ինչ­պես որ անում էր Շու­շի­ում , ինչն օրեն­քով է կար­գա­վոր­վում, եւ մշա­կույ­թի գծով հա­մա­պա­տաս­խան մար­մի­նը պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը պետք է իրա­կա­նաց­նի:Շու­շիի գոր­գե­րի թան­գա­րա­նը գոր­ծում էր «Շու­շիի ար­վես­տի կենտ­րոն» հիմ­նադ­րա­մի ներ­քո՝ ըստ հա­մա­պա­տաս­խան պայ­մանագ­րի: Ար­ցա­խի օրենսդ­րու­թյամբ թան­գա­րան­նե­րի մա­սին օրեն­քի մեջ մշակ­ված չէ­ին հա­մա­պա­տաս­խան են­թա­օ­րենսդ­րա­կան ակ­տե­րը, ին­չի պատ­ճա­ռով այս թան­գա­րա­նը Շու­շի­ում 10 տա­րի գոր­ծում էր պե­տա­կան–մաս­նա­վոր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյուն կար­գա­վի­ճա­կում: 2014 թվա­կա­նին ես մտա­դիր էի այդ ամե­նը Ար­ցա­խի կա­ռա­վա­րու­թյա­նը նվի­րեմ, բայց չնվի­րե­ցի՝ ինձ հա­մար պարզ պատ­ճառ­նե­րով... Փաս­տո­րեն, ճիշտ դուրս եկա: Եթե նվի­րեի, դա էլ թուր­քե­րին կմնար՝ ինչ­պես պրո­ֆե­սոր Գաբ­րի­ե­լյան­ցի մի­նե­րալ­նե­րի հա­վա­քա­ծուն, որը նա  նվի­րեց պե­տու­թյա­նը, ստեղծ­վեց քա­րե­րի թան­գա­րան, ու հե­տո այդ ամե­նը մնաց թշնա­մուն:

Ժա­մա­նա­կին ԱԺ ամ­բի­ո­նից  իշ­խա­նու­թյունն ասում էր, թե Շու­շին դժբախտ ու դժգույն էր: Մի­գու­ցե Շու­շիի գոր­գերն է՞լ են հա­մա­րում դժբախտ ու դժգույն, որ այս­պի­սի վե­րա­բեր­մուն­քի են ար­ժա­նա­ցում:

–Գի­տեք, ես ոչինչ չեմ կա­րող ասել, մի­այն ար­ձա­նագ­րում եմ փաս­տե­րը, որ տա­րիուկես է, ինչ Շու­շի­ից փրկված, բեր­ված գոր­գե­րի հար­ցը Հա­յաս­տա­նում վերջ­նա­կան լու­ծում չի ստա­նում: Մնա­ցա­ծի եզ­րա­կա­ցու­թյու­նը թող անի մեր ժո­ղո­վուր­դը…

ՆՈՒ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱՆ

 

 


Ադրբեջանցիները պղծել են «Դեդո-բաբոյի» հուշարձանըՀայաստանի գլխին ինչ կբերի Նիկոլի «խաղաղության պայմանագիրը»Ինչո՞ւ է Ալիեւին պետք այս երեք ամսվա պաուզանԱդրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը մանրամասներ է ներկայացնում Լևոն Մնացականյանին ձերբակալելու մասինԻնչպես ադրբեջանցի ստաժորների գաղտնի բանակը ներթափանցեց գերմանական ժողովրդավարություն. ViceԱնցակետը հատածների, չհատածների մասին որևէ նյութ, անուն-ազգանուն մի հրապարակեք. Տիգրան ԱբրահամյանՓաշինյանը մի կողմից ճանաչում էր Ադրբեջանի ամբողջականությունը, մյուսից՝ շնորհավորում էր ԼՂՀ-ինՄեր տղերքի կռիվները իմ հաշվարկով մոտ 4–6 ամսով հետ գցեցին թշնամուն ՀՀ-ին հարվածելու իր պլաններումԴավիթ Մանուկյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը՝ 4 ամիս ժամկետովՀայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը շարունակում է արդի հարց մնալ. ԿրեմլԵվլախում ավարտվել է Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպումը. հայտնի է՝ ինչ հարցեր են քննարկվելՈրտեղ է Դավիթ Բաբայանը իրականումԱդրբեջանցիները կալանավորել են «Հայաստան դաշինքի» պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի եղբորըԱլեն Սիմոնյանը հանդիպել է Գերագույն ռադայի նախագահի հետ. Միջազգային սկանդալ Մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը պաշտպանվելու ենՍոսեն որոշում է կայացրել ապրել ԱրցախումԹուրքական ընդդիմությունը հույս ունի հաղթել Էրդողանին՝ փոխարինելով առաջնորդինՀայկական քաղաքական կառույցը Ղարաբաղում ինքն իրեն ոչնչացրեց. Հաքան ՖիդանԹուրք հաղորդավարը հույս ունի, որ Փաշինյանը կմնա իշխանության ղեկինԵվլախում ընթանում է Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումըՍամվել Շահրամանյանը ինքնասպան լիներ՝ ավելի ճիշտ էր. Անդրանիկ ՔոչարյանՊաշտոնապես հայտարարում ենք՝ հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը «պաշտպանվելու են». ԱլիևՇահրամանյանը Բաքվի հետ բանակցություններ է վարում ԼՂ ղեկավարությանն Արցախից անվտանգ դուրս բերելու համարԵվլախում ընթանում է Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումըԲաքվի հետ կքննարկենք ԼՂ-ում խաղաղապահ առաքելության հարցը. ՊեսկովՓաշինյանի շնորհիվ հասանք էս օրին, 4 կռվի մասնակից եմ, դառա թափառական. արցախցիԱդրբեջանցիները գերեվարել են նաև Արշավիր ՂարամյանինՏիգրան Ուրիխանյանի գործը փոխանցվել է ԱԱԾ-ինԳերեվարվել է գեներալ-լեյտենանտ Լեւոն Մնացականյանը«Այսօրվա քաղաքական դաշտում ոչ ոք մարդկանց ոգեւորելու ուժ ու ունակություն չունի, բայց աղերսում ա ոտքի կանգնել, պայքարել, հայ լինել»․ Մհեր ՄկրտչյանՇատ շուտով կավարտվի Ադրբեջանը Նախիջևանի, Իրանի, Թուրքիայի հետ կապող տրանսպորտային միջանցքի կարևոր հատվածի շինարարությունը. ԱլիևՑանկալի կլինի, որ Արցախի զինծառայողները ծառայության ընդունվեն ՊՆ-ում. փոխնախարարՀայաստանում բանակում ծառայող քաղաքացիական անձանց ընտանիքները կկարողանան հույս դնել փոխհատուցման վրաԿայուն խաղաղության համար Հայաստան պետք է անվերապահ ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը. Թուրքիայի ԱԱԽՌուսաստանը միշտ բաց է ԱՊՀ երկրների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդլայնման հարցում. ՇոյգուԹուրքիան մինչև 2028-ը երկաթուղի կկառուցի դեպի ՆախիջևանՍեպտեմբերի 29. Օրվա խորհուրդՀայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական պատվիրակությունները ժամանել են Տուլա. ՌԴ ՊՆ Հարց է ծագում, ո՞ւմ է ընդդիմությունն է կլոուն Հայկոն եւ ինչո՞վՑավում եմ, ընդունում եմ բոլոր մեղադրանքները ու գիտակցում եմ, որ ես էլ եմ մեղավոր. Փաշինյանի նախկին խոսնակԻնչպե՞ս Նիկոլը խաբեց ՎարդանյանինԻրականացվող ցեղասպանությունը Փաշինյանի հինգուկես տարվա վարած քաղաքականության հետեւանքն է. ԴԱՎԻԹ ՍԱՀԱԿՅԱՆՑԲոլորը սպասում են` Իրանը մի բան անի, հարձակվեն. Վան ՀամբարձումյանԵթե ուզում ենք ապրել, ուրեմն պետք է պայքարենք. ԱՇՈՏ ԱՎԱԳՅԱՆԺամը 10:00-ի դրությամբ 88 780 ԼՂ բռնագաղթված է հատել ՀՀ սահմանը, հոսքի ինտենսիվությունը նվազել էԱվստրալացի խորհրդարանականների պատվիրուկությունն այցելել է ՀՀԼՂՀ-ի ինքնալուծարման որոշման հրապարակումից հետո ՌԴ ԱԳՆ-ն ոչ մի դիմում չի ստացել․ ԶախարովաՀայաթափվող Ստեփանակերտը լուսանկարներովԱրցախում պայթյունի վայրից հայտնաբերված 170 աճյուն կտեղափոխվի ՀՀ՝ ինքնությունները պարզելու համարԱդրբեջանական ոստիկանությունն արդեն Ստեփանակերտում է

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода