«Իսկանդեր»-ներով բեռնված հսկա էշելոնը գնում է Ղրիմ (Տեսանյութ) Ահաբեկչություն՝ Իրանում․ կան տասնյակ զոհեր Եթե հայ զինվորը և զինվորականը իմանա, որ իր թիկունքը ամուր է և պետությունը միասնական, իրեն ոչինչ չի կարող հաղթել․Ինչ է կատարվել սեպտեմբերի 13-14-ին ՀՀ արեւելյան սահմանագծում ՌԴ ՊՆ-ն հաստատել է Կրասնի Լիմանի կորուստը. Կադիրովը նշել է մեղավորի անունը Ալիևը հայտարարել է մինչև 2027 թվականը Եվրոպա գազի մատակարարումները կրկնապատկելու պլանների մասին Հզոր պայթյուն՝ Բաքվում Ալեն Սիմոնյանը մեկնում է Մոսկվա Շրջափակման սպառնալիքի պատճառով զորքը դուրս է բերվել Լիմանից. ՌԴ ՊՆ Երկու օրից ԱԳ նախարարները կսկսեն ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումները (Video) Էրդողանը հայտարարել է, որ Պրահայում, հնարավոր է, հանդիպի Փաշինյանի հետ


«Հոգնել եմ անորոշությունից».ՎԱՐ­ԴԱՆ ԱՍ­ԾԱՏ­ՐՅԱ­Ն

Մշակութային

Ադր­բե­ջանն ու­նի երեք գոր­գե­րի թան­գա­րան: Որ­քա՞ն գոր­գե­րի թան­գա­րան ու­նենք մենք: Ադր­բե­ջա­նա­կան մա­մու­լում ար­դեն անդ­րա­դառ­նում են, թե իբր Շու­շի­ից փրկված եւ Երե­ւան բեր­ված գոր­գե­րը իրենցն են: Իսկ ի՞նչ են անում մեր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը, որ հա­կա­դար­ձեն հնչած մե­ղադ­րան­քին: Այս մա­սին «Իրա­վուն­քը» զրու­ցեց Շու­շիի գոր­գե­րի թան­գա­րա­նի տնօ­րեն ՎԱՐ­ԴԱՆ ԱՍ­ԾԱՏ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ:

Մի քա­նի օր առաջ ադր­բե­ջա­նա­կան մա­մու­լում անդ­րա­դարձ է եղել, թե Դուք գո­ղա­ցել եք իրենց գոր­գե­րը եւ Ձեր վա­րոր­դի հետ բե­րել Հա­յաս­տան: Ի՞նչ կա­սեք այս մա­սին:

–Սա հեր­թա­կան աբ­սուր­դա­յին մե­ղադ­րանքն է: Իրենց գոր­ծե­լա­ո­ճը մնում է նույ­նը՝ պար­բե­րա­բար սուտ քա­րոզ­չու­թյուն, որը կբե­րի իր պտուղ­նե­րը: Այդ ամե­նը կա­րե­լի է հաս­կա­նալ, քա­նի որ Ադր­բե­ջա­նը նո­րաս­տեղծ պե­տու­թյուն է, որն ու­նի ընդ­ա­մե­նը հա­րյուր տար­վա պատ­մու­թյուն: Լի­նե­լով նո­րաս­տեղծ ազգ` իրենց պետք են մշա­կու­թա­յին հիմ­քեր, որոնք իրենք յու­րաց­նում են ոչ մի­այն հա­յե­րից, այլ՝ Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի բո­լոր նստա­կյաց ժո­ղո­վուրդ­նե­րից: Էլ չեմ ասում, որ յու­րաց­նում են Իրա­նի մշա­կույ­թը: Հի­մա մեր առ­ջեւ խնդիր է ծա­գում՝ մենք որ­պես ազգ, պատ­րա՞ստ ենք հայ­կա­կան գոր­գար­վես­տը նվի­րել ադր­բե­ջան­ցի­նե­րին, թե՝ ոչ: Եթե՝ ոչ, ու­րեմն` պետք է սկսել հա­մա­պա­տաս­խան քայ­լեր ձեռ­նար­կել:

Պա­րոն Աս­ծատ­րյան, կներ­կա­յաց­նե՞ք, թե որն է իրա­կա­նու­թյու­նը՝ Շու­շիի գոր­գե­րի թան­գա­րա­նի հետ կապ­ված:

– 70 տա­րի անց` 1992 թվա­կա­նից Շու­շին կրկին հայ­կա­կան դար­ձավ, եւ Շու­շիի գոր­գե­րի թան­գա­րա­նը հիմ­նադր­վեց 2011 թվա­կա­նին: Այն­պես որ, ոչ մի կերպ չի կա­րող այդ գոր­գերն իրեն­ցը լի­նել: Վեր­ջի­վեր­ջո, այդ բո­լոր նմուշ­նե­րը ես եմ ձեռք բե­րել ար­ցա­խյան հայ­կա­կան գյու­ղե­րից, հայ ըն­տա­նիք­նե­րից: Մեր թան­գա­րա­նի յու­րա­հատ­կու­թյունն այն է, որ մեր գրե­թե բո­լոր գոր­գե­րի  նմուշ­նե­րը ձեռք են բեր­վել բնօր­րա­նե­րից: Ընդ որում՝ մեկ տա­րի առաջ Ադր­բե­ջա­նը դի­մել է ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ–ին, թե իբր մենք գո­ղա­ցել ենք իրենց գոր­գե­րը: ՅՈՒ­ՆԵՍ­ԿՕ–ն իրենց հար­ցադ­րում է արել` ասե­լով, եթե գոր­գե­րի թան­գա­րա­նը ձերն է, կա­րո՞ղ եք ներ­կա­յաց­նել հա­մա­պա­տաս­խան գույ­քագր­ման փաս­տաթղ­թերն ու լու­սան­կար­նե­րը՝ որ­պես ապա­ցույց: Նրանք, իհար­կե, չկա­րո­ղա­ցան այդ ամենն անել: Դրա հետ մի­ա­սին՝ ան­ցած տա­րի հու­նիս ամ­սին, մի­ջազ­գա­յին  իրա­վա­բան­նե­րի խմբի հետ ար­ձա­նագ­րե­ցինք մեր ֆոն­դի այն ար­ժե­քա­վոր նմուշ­նե­րը, որոնք չենք կա­րո­ղա­ցել Շու­շի­ից տար­հա­նել, որը թա­լան­վել է ադր­բե­ջա­նա­կան բա­նա­կի կող­մից, եւ որի հա­մա­պա­տաս­խան տե­սա­հո­լո­վա­կը առ­կա է հա­մա­ցան­ցում: Եվ այդ ամե­նը հա­կընդ­դեմ հայ­ցով ներ­կա­յաց­րինք հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջազ­գա­յին հար­թակ­նե­րում՝ Ադր­բե­ջա­նի դեմ:

Ու­նենք Մար­դու իրա­վունք­նե­րի պաշտ­պան Ացա­խում, ՀՀում: Ին­չո՞ւ չեն հա­կա­դար­ձում:

– Ես ար­դեն հոգ­նել եմ այդ ամեն ին­չից: Այն­պի­սի տպա­վո­րու­թյուն է, որ պա­տե­րի հետ եմ առնչ­վում…

Թուր­քերն ու­նեն երեք գոր­գե­րի թան­գա­րան, բայց դուք գոր­գե­րով եկաք Հա­յա­սա­տան ու կանգ­նե­ցիք շատ դժվա­րու­թյուն­նե­րի առ­ջեւ: Իսկ հի­մա գո­նե այդ հար­ցի լուծ­ման հույս կա՞:

– Խո­սակ­ցա­կան մա­կար­դա­կի վրա է: Լուծ­ման հույս, իհար­կե, ու­նեմ՝ Շու­շիի գոր­գե­րի թան­գա­րա­նը հայ ժո­ղո­վր­դի պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյունն է, եւ հու­սով եմ, որ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը քաջ գի­տակ­ցում են այդ հան­գա­ման­քը:

Այդքան ան­ճա՞ր վի­ճա­կում է գտնվում մեր ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան բյու­ջեն, որ չեն կա­րո­ղա­նում տրա­մադ­րել տա­րածք՝ Շու­շիի ազ­գա­յին ար­ժե­քը ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար, թե՞ այս ամե­նի կա­րե­ւո­րու­թյու­նը չեն գի­տակ­ցում՝ այն էլ այս ադր­բե­ջա­նա­կան մե­ղադ­րանք­նե­րի ֆո­նին:

– «Իրա­վունք TV»–ի տա­ղա­վա­րում 2022թ. փետր­վա­րին հար­ցազ­րույց տա­լուց հե­տո, մեծ աղ­մուկ բարձ­րա­ցավ: ԿԳՄՍ–ից ինձ ասա­ցին, ԱԳՆ–ի նախ­կին շեն­քում տա­րածք կտան: Տա­րան տե­ղը ցույց տվե­ցին, եկանք հա­մա­ձայ­նու­թյան, բայց ինչ–ինչ պատ­ճառ­նե­րով չստաց­վեց: Դրա­նից հե­տո ասա­ցին՝ Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թյան թան­գա­րա­նում մին­չեւ 2022թ. հու­նի­սի վերջ կբաց­վի: Հի­մա այս առա­ջար­կի առու­մով ինձ ասա­ցին, որ ի պահ հանձ­նեմ Պատ­մու­թյան թան­գա­րա­նին, իսկ ցու­ցադ­րու­թյու­նը կլի­նի աշ­նա­նը:

-Բայց Դուք չէ՞ որ անձ­նա­կան խնդրան­քով չեք դի­մում, այլ գոր­գե­րի հա­մար եք տա­րածք խնդրում, որ­տեղ բո­լո­րը կայ­ցե­լեն ու կտես­նեն մեր գոր­գե­րը:

– Իհար­կե, ինձ հա­մար առաջ­նա­յին խնդիրն այն է, որ գոր­գե­րի թան­գա­րա­նը գոր­ծի Հա­յաս­տա­նում եւ ներ­կա­յաց­նի հայ ժո­ղովր­դի պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյու­նը, ինչ­պես որ անում էր Շու­շի­ում , ինչն օրեն­քով է կար­գա­վոր­վում, եւ մշա­կույ­թի գծով հա­մա­պա­տաս­խան մար­մի­նը պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը պետք է իրա­կա­նաց­նի:Շու­շիի գոր­գե­րի թան­գա­րա­նը գոր­ծում էր «Շու­շիի ար­վես­տի կենտ­րոն» հիմ­նադ­րա­մի ներ­քո՝ ըստ հա­մա­պա­տաս­խան պայ­մանագ­րի: Ար­ցա­խի օրենսդ­րու­թյամբ թան­գա­րան­նե­րի մա­սին օրեն­քի մեջ մշակ­ված չէ­ին հա­մա­պա­տաս­խան են­թա­օ­րենսդ­րա­կան ակ­տե­րը, ին­չի պատ­ճա­ռով այս թան­գա­րա­նը Շու­շի­ում 10 տա­րի գոր­ծում էր պե­տա­կան–մաս­նա­վոր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյուն կար­գա­վի­ճա­կում: 2014 թվա­կա­նին ես մտա­դիր էի այդ ամե­նը Ար­ցա­խի կա­ռա­վա­րու­թյա­նը նվի­րեմ, բայց չնվի­րե­ցի՝ ինձ հա­մար պարզ պատ­ճառ­նե­րով... Փաս­տո­րեն, ճիշտ դուրս եկա: Եթե նվի­րեի, դա էլ թուր­քե­րին կմնար՝ ինչ­պես պրո­ֆե­սոր Գաբ­րի­ե­լյան­ցի մի­նե­րալ­նե­րի հա­վա­քա­ծուն, որը նա  նվի­րեց պե­տու­թյա­նը, ստեղծ­վեց քա­րե­րի թան­գա­րան, ու հե­տո այդ ամե­նը մնաց թշնա­մուն:

Ժա­մա­նա­կին ԱԺ ամ­բի­ո­նից  իշ­խա­նու­թյունն ասում էր, թե Շու­շին դժբախտ ու դժգույն էր: Մի­գու­ցե Շու­շիի գոր­գերն է՞լ են հա­մա­րում դժբախտ ու դժգույն, որ այս­պի­սի վե­րա­բեր­մուն­քի են ար­ժա­նա­ցում:

–Գի­տեք, ես ոչինչ չեմ կա­րող ասել, մի­այն ար­ձա­նագ­րում եմ փաս­տե­րը, որ տա­րիուկես է, ինչ Շու­շի­ից փրկված, բեր­ված գոր­գե­րի հար­ցը Հա­յաս­տա­նում վերջ­նա­կան լու­ծում չի ստա­նում: Մնա­ցա­ծի եզ­րա­կա­ցու­թյու­նը թող անի մեր ժո­ղո­վուր­դը…

ՆՈՒ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱՆ

 

 

Telegram: https://t.me/iravunk

«Իսկանդեր»-ներով բեռնված հսկա էշելոնը գնում է Ղրիմ (Տեսանյութ)Լավագույնն եմ ցանկանում քեզ Հայաստան. Կապառոսի հրաժեշտի նամակըԱհաբեկչություն՝ Իրանում․ կան տասնյակ զոհեր Եթե հայ զինվորը և զինվորականը իմանա, որ իր թիկունքը ամուր է և պետությունը միասնական, իրեն ոչինչ չի կարող հաղթել․Ինչ է կատարվել սեպտեմբերի 13-14-ին ՀՀ արեւելյան սահմանագծումՌԴ ՊՆ-ն հաստատել է Կրասնի Լիմանի կորուստը. Կադիրովը նշել է մեղավորի անունըԱլիևը հայտարարել է մինչև 2027 թվականը Եվրոպա գազի մատակարարումները կրկնապատկելու պլանների մասին«Ինտերի» մեկնարկային կազմը` «Ռոմայի» դեմ խաղումՀզոր պայթյուն՝ ԲաքվումԱլեն Սիմոնյանը մեկնում է ՄոսկվաՇրջափակման սպառնալիքի պատճառով զորքը դուրս է բերվել Լիմանից. ՌԴ ՊՆ Երկու օրից ԱԳ նախարարները կսկսեն ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումները (Video)Էրդողանը հայտարարել է, որ Պրահայում, հնարավոր է, հանդիպի Փաշինյանի հետԻսկ ներողություն խնդրե՞լ ես այն կանանցից, ում Եռաբլուրում երկու անգամ անարգեցին, երկու անգամն էլ քո վիժվածք ամուսնու համար.Տիգրան ՎարդանյանՆիկո՛լ, ինչի՞ ես խաբում, սրիկա՛. լեգենդար հրամանատարը փակագծեր է բացումՁԵՐ ԱՆԶԻՋՈՒՄ, ՈՒԺԵՂ ՈՒ ՊԱՅՔԱՐՈՂ ՏԵՍԱԿՈՎ Է ՄԻԱՅՆ ՀԱՅԸ ԿԱՐՈՂԱՆԱԼՈՒ ԻՐ ՄԵՋՔԸ ՈՒՂՂԵԼՉորս տարի առանց Շառլ Ազնավուրի․ այսօր մեծանուն շանսոնյեի մահվան օրն էԿալիֆորնիայի նահանգապետը ստորագրել է ապրիլի 24-ը Ցեղասպանության օր սահմանելու օրինագիծըԱննա Հակոբյան, ՀՀ հարավային դարպասը քեզ ա սպասում, գնա ու քո էլիտար ջոկատով պաշտպանի Սյունիք․ Հայտնի լրագրողի կոչը սեպտեմբերի 14-ին իրականացված ռազմական ագրեսիայի օրը Արցախում ականի վրա երկու ադրբեջանցի է պայթելՓաշինյանը կառավարությունում նիստ է անցկացրել. քննարկվել են մի քանի նախագծերի իրականացման հնարավորություններըՀՖՖ-ն` Հայաստանի հավաքականի մարզչի պաշտոնում Տալալաևի և այլ թեկնածուների դիտարկման մասինՀարենսաիրության կոչը պետք է հաջորդի իսկական մարդ դառնալու կոչին2 բուշալտ վրեն քցած ու ցելաֆանը վրեն մատրասի վրա պառկած էրատոն ասում ա՝ կռվի օրերին զինվորի կողքին էինք. խոսքը երկրորդ նկարի՝ հողի վրա քնած զինվորի մասին ա.Արամ ԳեւորգյանՍա Գերմանիայում Ադրբեջանի դեսպանն է. ցիտում է Նիկոլի երեկ երկնած միտքը (Photo).Նաիրա ԶոհրաբյանԻրականում «Էրատո» ջոկատը հայ կնոջ ամոթն էր, խայտառակությունը, ապացույցն այն բանի, որ կնոջ տեղը օջախում է. Աննա ՀակոբյանՔեզ կհիշեմ այսպիսին. մահացել է Քուվեյթում ՀՀ նախկին դեսպան Մանվել Բադեյանը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել Ներդրումային կոմիտեի երկրորդ նիստըՀակամարտությունը պետք է լուծվի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի անվերապահ ճանաչման հիմքով. Արտակ ԲեգլարյանԱրայիկ Հարությունյանը հանդիպել է խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ․ առաջարկվել է հրավիրել Անվտանգության խորհրդի նիստՍպասվում է ոչ ամենահաջող շրջանը․Ամսվա աստղագուշակ․ հոկտեմբեր 2022 թ․ Արմեն Գրիգորյանի արյան գինը. դատարանում ողբերգականորեն մահացած պրոդյուսերի գործով մեղադրող դատախազը նոր պաշտոն ունիՈվ է այսօր մարտական դիրքում հրազենային վիրավորմամբ մահացած Հրաչյա ՔարամյանըՉի կարելի ասել, որ Քոչարյանին առնչվող ընկերությունները անպիտան գործունեություն են ծավալում պետության համար․ Վիգեն Խաչատրյանը փակագծեր է բացումԱրցախի Հանրապետության քաղաքացիներից խարդախության տարբեր եղանակներով ավելի քան 31 միլիոն դրամ է հափշտակվելԺամկետային զինծառայողին կրակողը հայտնի է. դիրքում ոտնաձայներ են լսվել. մանրամասներ դեպքիցՄարտական դիրքում հայտնաբերվել է 19-ամյա շարքային Հրաչյա Քարամյանի դին. ՊՆՍև Նիվայի վարորդը երկար հետևիցս վարում էր, որ հաշվեհարդար տեսնի...Նա էլ է տղա՞...Նազենի ՀովհաննիսյանԱյսօր կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումները Եկեք այստեղ, որ մաքրվեք Նիկոլի կողմից կրկին արտաթորած կեղտից, լորձից եւ ստերից. Արմեն Աշոտյանի լայվըՎաշինգտոնը պատժամիջոցներ է կիրառել հայկական ընկերությունների նկատմամբՍպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կնվազիԿոչ եմ անում ռուսաստանյան 2 միլիոնանոց հայությանը ելնել պայքարի ու ցույց տալ, որ կանգնած են ՌԴ-ի կողքին. ՄկրտչյանԱրդարադատության ակադեմիայի հարակից շինհրապարակում տեղի է ունեցել ժայռաբեկորների փլուզումԱվե­լի մեծ ար­հա­վիրք է գա­լիս, ցու­նա­մի է լի­նե­լու մեր երկ­րի վրա. Հայկ ՆահապետյանՄարտական դիրքում հայտնաբերվել է 19-ամյա շարքային Հրաչյա Քարամյանի դին. ՊՆ«Փաստ». Ռուսները ծանոթանում են Արևմուտքի հետ քննարկվող տարբերակներին«Փաստ». Էլ ի՞նչ «հետաքրքիր տարբերակներ» ունի իշխանությունը«Հրապարակ». Ինչ են քննարկել Անդրանիկ Քոչարյանն ու մի խումբ հակառուսական կողմնորոշման գործիչներԻրանական «Շահիդները» Նիկոլաևում խոցել են ուկրաինական կենսական օբյեկտները (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Թուրքիան խոստանում է արձագանքել Կիպրոսի հունական վարչակազմին զենքի էմբարգոն չեղարկելու ԱՄՆ որոշմանը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ереван погода
$ 405.65 396.08 7.57