Փոխարժեք: $ , ,
Ռուս միլիարդատերն աշխատանքի թեժ գիծ է բացում արցախցիներին օգնելու համար․ Բնակարանների վարձերը Երևանում և մոտ քաղաքներում կտրուկ բարձրացել են վերջին մեկ շաբաթում․ «Հետք» Արցախից բռնի տեղահանված 97 հազար 735 քաղաքացի արդեն հատել է Հայաստանի սահմանը ՀՀ-ն Արցախում ռասսայական խտրականության գործով հայց է ներկայացրել Ադրբեջանի դեմ Կառավարությունը Արցախից բռնի տեղահանված 27․396 մարդու տրամադր Ադրբեջանցիները պղծել են «Դեդո-բաբոյի» հուշարձանը Հայաստանի գլխին ինչ կբերի Նիկոլի «խաղաղության պայմանագիրը» Ինչո՞ւ է Ալիեւին պետք այս երեք ամսվա պաուզան Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը մանրամասներ է ներկայացնում Լևոն Մնացականյանին գերեվարելու մասին Ինչպես ադրբեջանցի ստաժորների գաղտնի բանակը ներթափանցեց գերմանական ժողովրդավարություն. Vice

Ի՞նչ կարող ենք ակնկալել, եթե Թուրքիան իրոք ՆԱՏՕ-ից դուրս գա

Միջազգային

Եվ այս­պես, Թուր­քի­ան կանգ­նել է դե­պի ԱՄՆ կամ դե­պի ՌԴ–Չի­նաս­տան խաչ­մե­րու­կում (տե´ս նաեւ https://soyuz.iravunk.am/25260/): Ո՞ր տար­բե­րա­կը կնա­խընտ­րի, կախ­ված է մեկ պարզ հան­գա­ման­քից` որ թե­ւին Ան­կա­րան կհա­մա­րի ապա­գա հաղ­թող:

Որ կնա­խընտ­րի ռու­սա­կան ուղ­ղու­թյու­նը, հու­շում են նա­եւ ներ­կա իրո­ղու­թյուն­նե­րը եւ այդ թվում` ուկ­րա­ի­նա­կան պա­տե­րազ­մը, որը թե­եւ ձգձգվում է, սա­կայն դժվար է են­թադ­րել, որ Մոսկ­վան այն տա­նուլ կտա:

Սա­կայն նման իրա­վի­ճա­կում Հա­յաս­տա­նի հա­մար կա մեկ շատ կա­րե­ւոր հարց. իսկ ի՞նչ պետք է սպա­սել, եթե Թուր­քի­ան իրոք ՆԱ­ՏՕ–ն լքի: Եթե չլքի, ապա մտա­ծե­լու բան առանձ­նա­պես չկա. կու­նե­նանք նույն իրա­վի­ճա­կը, որն այս պա­հին առ­կա է: Բայց եթե լքի, դա ար­դեն նոր իրա­վի­ճակ կդառ­նա, ան­նա­խա­դեպ: Ընդ որում, ինչ­պես աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան, այն­պես էլ` տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին մա­կար­դա­կով:

Ու­նի Հա­յաս­տա­նը նման իրա­վի­ճա­կի հա­մար ռազ­մա­վա­րա­կան հաշ­վարկ. Ան­կեղ­ծո­րեն կզար­մա­նա­յինք, եթե հան­կարծ պարզ­վեր, որ հա­յաս­տա­նյան գոր­ծող իշ­խա­նա­կան հա­մա­կար­գում ոչ թե ան­գամ նման հաշ­վարկ­ներ, այլ առ­հա­սա­րակ այդ մա­սին մտա­ծող կա: Բայց հե­ռան­կա­րը կա, ռե­ա­լու­թյան մեծ մաս­նա­բա­ժին ու­նի, ընդ որում` խոս­քը ոչ թե սա­րե­րի հե­տե­ւում գտնվող, այլ` աչք­նե­րիս առաջ զար­գա­ցող գոր­ծըն­թա­ցի մա­սին է:

Այս­պի­սով, ի՞նչ պատ­կեր կստա­նանք: Առա­ջին քայ­լը, որին Թուր­քի­ան կդի­մի` ՆԱ­ՏՕ–ից դուրս գա­լու դեպ­քում, ինչ խոսք, ՌԴ–Իրան ուղ­ղու­թյամբ նոր որա­կի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը կլի­նի: Նման փորձ, ի դեպ, կա՝ Սի­րի­ա­յի հետ կապ­ված ՌԴ–Իրան–Թուր­քիա ձե­ւա­չա­փը, որին, ի դեպ, ժա­մա­նա­կին Թուր­քի­ան գնաց՝ էլի ամե­րի­կյան կո­ա­լի­ցի­ա­յից հետ քաշ­վե­լով: Ընդ որում, ինչ­պես այդ նույն փոր­ձը հու­շում է, նման գոր­ծակ­ցու­թյա­նը Մոսկ­վան եւ Թեհ­րանն ամե­նե­ւին էլ դեմ չեն, հաշ­վի առ­նե­լով նա­եւ, որ դա ամ­րաց­նում է նրանց դիր­քե­րը ԱՄՆ–ի հետ պայ­քա­րում:

Թե ինչ խո­րու­թյան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան մա­սին կա­րող է խոսք գնալ, իհար­կե, հի­մա որե­ւէ բան ասե­լը կլի­նի գու­շա­կու­թյուն: Սա­կայն են­թադ­րե­լի է, որ Թուր­քի­ան կգնա այն ուղ­ղու­թյամբ, որով հի­մա շարժ­վում է Իրա­նը: Այն է` խո­րը հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյուն ՌԴ–ի ձե­ւա­վո­րած եվ­րա­սի­ա­կան կա­ռույց­նե­րի հետ, բայց նա­եւ հիմ­նա­կան ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում պա­հե­լով նա­եւ Չի­նաս­տան–Հնդկաս­տան ուղ­ղու­թյու­նը` ել­նե­լով տնտե­սա­կան սպա­սե­լիք­նե­րից: Խոս­քը՝ մաս­նա­վո­րա­պես հայտ­նի կո­մու­նի­կա­ցի­ոն մե­գած­րագ­րե­րի մա­սին է, որոն­ցից «Մե­տաք­սի ու­ղո­ւ>> գործ­նա­կան մեկ­նար­կի մա­սին չհայ­տա­րա­րեց նա­եւ Չի­նաս­տա­նը` Սանկտ Պե­տեր­բուր­գի վեր­ջին տնտե­սա­կան ֆո­րու­մի նա­խա­գահ Սիի հղած տե­սա­ու­ղեր­ձով: Ընդ որում, այս հե­ռան­կար­նե­րը եւս Թուր­քի­ա­յի հա­մար հա­վե­լյալ շար­ժա­ռիթ են, որ հետ քաշ­վի ԱՄՆ–ից, որը սե­փա­կան դաշ­նակ­ցի հետ իս­կա­կան տնտե­սա­կան պա­տե­րազ­մի մեջ է մտել՝ փոր­ձե­լով ոչն­չաց­նել թուր­քա­կան լի­րան:

Եթե իրա­դար­ձու­թյուն­նե­րը զար­գա­նան այս ուղ­ղու­թյամբ, Թուր­քի­ա­յի հա­մար, իհար­կե, առաջ­նա­յին կդառ­նա ՌԴ–ին ամե­նա­հա­վա­տա­րիմ դաշ­նակ­ցի կեր­պա­րով ներ­կա­յա­նա­լը: Բայց դա դեռ չի նշա­նա­կում, որ Հա­յաս­տա­նը «նստած տե­ղը» իր բո­լոր խնդիր­նե­րի լու­ծու­մը կստա­նա:

Նախ չմո­ռա­նանք, որ նման կար­ճա­տեւ իրա­վի­ճակ Հա­յաս­տանն էլի տե­սել է: 1920թ.–ին, երբ Բոլ­շե­ւի­կյան Ռու­սաս­տա­նը Հա­յաս­տա­նին առա­ջար­կում է դա­շինք, եւ այդ հար­ցով ըն­թա­նում էին բա­նակ­ցու­թյուն­ներ, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, մեր այն ժա­մա­նակ­վա իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը որո­շե­ցին գնալ արեւմ­տյան ուղ­ղու­թյամբ: Իսկ ահա Թուր­քի­ան, որն Արեւ­մուտ­քի հետ այդ պա­հին խո­րը հա­կա­սու­թյուն­նե­րի մեջ էր, խա­ղաց ՌԴ–ի ուղ­ղու­թյամբ , եւ ար­դյուն­քում Հա­յաս­տանն ու­նե­ցավ լրջա­գույն կո­րուստ­ներ: Ասել, թե 1920թ.–ի հա­մե­մատ տար­բե­րու­թյու­նը շատ մեծ է, սխալ կլի­ներ: Նման իրա­վի­ճա­կում ինչ­պե՞ս կվար­վի հա­յաս­տա­նյան ներ­կա իշ­խա­նու­թյու­նը... Չնա­յած, սա ավե­լորդ հարց էր, երբ հայտ­նի չէ ան­գամ, որ նման հե­ռան­կար­նե­րի ուղ­ղու­թյամբ մեր իշ­խա­նա­կան հա­մա­կար­գում ինչ–որ կերպ մտա­ծում են:

Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, ան­կախ Հա­յաս­տա­նի դիր­քո­րո­շու­մից, ներ­կա­յումս, ի տար­բե­րու­թյուն 1920թ.–ի, Հա­յաս­տա­նի արեւմ­տյան սահ­ման­նե­րին կանգ­նած է ռու­սա­կան բա­նա­կը: Իսկ դա հու­շում է, որ եթե ան­գամ մեր ներ­կա իշ­խա­նա­վոր­ները որո­շեն Երե­ւանն էլ «թուրք եղ­բայր­նե­րին» նվի­րել, արա­ջին հեր­թին Ան­կա­րան կմտա­ծի՝ բա­ցա­հայ­տո­րեն վերց­նի՞ նման նվեր, որի դեպ­քում նա­եւ ռու­սա­կան ուղ­ղու­թյան մա­սին պետք է մո­ռա­նալ: Գու­մա­րած նա­եւ Իրա­նին, որը քա­նիցս կտրուկ դեմ է ար­տա­հայտ­վել տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին սահ­ման­նե­րի փո­փո­խու­թյա­նը: Չէ, թուր­քա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյունը, իհար­կե, շատ ավե­լի նուրբ է, որ նման կո­պիտ սխալ­նե­րի գնա: Բայց մյուս կող­մից էլ, սխալ կլի­նի մտա­ծել, թե հա­նուն ռուս­նե­րի հետ դա­շին­քի, Անկա­րան մտքից կհա­նի պան­թյուր­քիզ­մը:

Ըստ ամե­նայ­նի, կփոր­ձեն շատ ավե­լի գրա­գետ գոր­ծել: Ինչ կա որ, պետք եղավ, նա­եւ Հա­յաս­տա­նին «եղբայ­րու­թյան» ձո­ներ կհղեն, թե վերջ, այն սրի­կա անգ­լո­սաք­սե­րից պրծանք, հի­մա ռուս­նե­րի հետ ընդ­հա­նուր բա­րե­կա­մու­թյունն է, ու­րեմն ապ­րե­լու ենք, որ­պես իրար սի­րող եւ հար­գող հա­րե­ւան­ներ: Բայց այն, որ այդ ձո­նե­րի ներ­քո կփոր­ձեն խցկվել հա­յաս­տա­նյան բո­լոր հնա­րա­վոր ծա­կու­ծու­կե­րը, առա­վե­լա­գույն դիր­քեր գրա­վել, դա էլ է կաս­կա­ծից դուրս:

Կան­խե­լու հա­մար շատ պարզ բան է պետք, որ Հա­յաս­տա­նը գո­նե մի փոքր պե­տու­թյուն դառ­նա՝ սե­փա­կան լավ ու վա­տի հստակ գի­տակ­ցու­թյամբ: Բայց դրան, ան­կեղծ ասած, կաս­կա­ծում ենք, եւ այս­տեղ խնդիրն ամե­նե­ւին էլ մի­այն Նի­կոլն ու իր խուն­տան չեն:

Երկ­րոր­դը, որ նման նուրբ թուր­քա­կան ար­շա­վան­քը եւս կան­խի Ռու­սաս­տա­նը, գո­նե իր դիր­քե­րը չվտան­գե­լու մտա­վա­խու­թյու­նից ել­նե­լով: Բայց նա­ե­ւ ասել, թե ռու­սա­կան դի­վա­նա­գի­տու­թյունն իր նրբու­թյամբ փայ­լում է եւ թուր­քա­կան նման ին­տեր­վեն­ցի­ա­յի դեպ­քում հա­ջո­ղու­թյամբ կկի­րա­ռի «գրկե­լով՝ խեղ­դել» ռազ­մա­վա­րու­թյու­նը, էլի դժվար է ասել: Իրո­ղու­թյունն այն է, որ ինչ­պես նա­եւ այս վեր­ջին իրա­դար­ձու­թյու­նն­երը ցույց տվե­ցին, ռու­սա­կան էլի­տա­յում էլ դա­վա­ճան­նե­րի պա­կաս չկա: Մի մա­սը որո­շե­ց «թռնել», մի մա­սը, ան­շուշտ, դեռ գոր­ծում է՝ բո­լո­րից բարձր գո­ռա­լով պատ­րի­ո­տիզ­մի մա­սին: Ու քա­նի դեռ չի ավարտ­վել ռու­սա­կան էլի­տա­յի ու պե­տա­կան հա­մա­կար­գի մաք­րու­մը, քա­նի դեռ հստակ չեն մատ­նանշ­վել պե­տա­կան շա­հե­րը, այդ թվում՝ միջ­նա­ժամ­կետ եւ եր­կա­րա­ժամ­կետ հե­ռան­կար­նե­րի հա­մար, եւ հստակ չեն դար­ձել դրանց հաս­նե­լու ռազ­մա­վա­րա­կան ու­ղի­նե­րը, դժվար է ասել, որ թուր­քա­կան էքս­պան­սի­ա­յին հա­ջող հա­կագ­րոհ կլի­նի:

Կարճ ասած, մեծ հարց է, թե մեզ հա­մար որն է ավե­լի լավ տար­բե­րակ: Որ Թուր­քի­ան մնա իր ստան­դարտ դիր­քո՞ւմ՝ ՆԱ­ՏՕ–ո՞ւմ, որը գո­նե ռուս­նե­րին ստի­պում է վտանգ զգալ: Թե՞ ավե­լի վատ կլի­նի, երբ Թուր­քի­ան սկսի ռուս­նե­րի հետ եղ­բայ­րու­թյուն խա­ղալ՝ վե­րած­վե­լով գա­ռան մոր­թի հա­գած գայ­լի:

Քերոբ Սարգսյան


Ռուս միլիարդատերն աշխատանքի թեժ գիծ է բացում արցախցիներին օգնելու համար․Բնակարանների վարձերը Երևանում և մոտ քաղաքներում կտրուկ բարձրացել են վերջին մեկ շաբաթում․ «Հետք»Արցախից բռնի տեղահանված 97 հազար 735 քաղաքացի արդեն հատել է Հայաստանի սահմանըՀՀ-ն Արցախում ռասսայական խտրականության գործով հայց է ներկայացրել Ադրբեջանի դեմԿառավարությունը Արցախից բռնի տեղահանված 27․396 մարդու տրամադրԱդրբեջանցիները պղծել են «Դեդո-բաբոյի» հուշարձանըՀայաստանի գլխին ինչ կբերի Նիկոլի «խաղաղության պայմանագիրը»Ինչո՞ւ է Ալիեւին պետք այս երեք ամսվա պաուզանԱդրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը մանրամասներ է ներկայացնում Լևոն Մնացականյանին գերեվարելու մասինԻնչպես ադրբեջանցի ստաժորների գաղտնի բանակը ներթափանցեց գերմանական ժողովրդավարություն. ViceԱնցակետը հատածների, չհատածների մասին որևէ նյութ, անուն-ազգանուն մի հրապարակեք. Տիգրան ԱբրահամյանՓաշինյանը մի կողմից ճանաչում էր Ադրբեջանի ամբողջականությունը, մյուսից՝ շնորհավորում էր ԼՂՀ-ինՄեր տղերքի կռիվները իմ հաշվարկով մոտ 4–6 ամսով հետ գցեցին թշնամուն ՀՀ-ին հարվածելու իր պլաններումԴավիթ Մանուկյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը՝ 4 ամիս ժամկետովՀայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը շարունակում է արդի հարց մնալ. ԿրեմլԵվլախում ավարտվել է Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպումը. հայտնի է՝ ինչ հարցեր են քննարկվելՈրտեղ է Դավիթ Բաբայանը իրականումԱդրբեջանցիները կալանավորել են «Հայաստան դաշինքի» պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի եղբորըԱլեն Սիմոնյանը հանդիպել է Գերագույն ռադայի նախագահի հետ. Միջազգային սկանդալ Մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը պաշտպանվելու ենՍոսեն որոշում է կայացրել ապրել ԱրցախումԹուրքական ընդդիմությունը հույս ունի հաղթել Էրդողանին՝ փոխարինելով առաջնորդինՀայկական քաղաքական կառույցը Ղարաբաղում ինքն իրեն ոչնչացրեց. Հաքան ՖիդանԹուրք հաղորդավարը հույս ունի, որ Փաշինյանը կմնա իշխանության ղեկինԵվլախում ընթանում է Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումըՍամվել Շահրամանյանը ինքնասպան լիներ՝ ավելի ճիշտ էր. Անդրանիկ ՔոչարյանՊաշտոնապես հայտարարում ենք՝ հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը «պաշտպանվելու են». ԱլիևՇահրամանյանը Բաքվի հետ բանակցություններ է վարում ԼՂ ղեկավարությանն Արցախից անվտանգ դուրս բերելու համարԵվլախում ընթանում է Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումըԲաքվի հետ կքննարկենք ԼՂ-ում խաղաղապահ առաքելության հարցը. ՊեսկովՓաշինյանի շնորհիվ հասանք էս օրին, 4 կռվի մասնակից եմ, դառա թափառական. արցախցիԱդրբեջանցիները գերեվարել են նաև Արշավիր ՂարամյանինՏիգրան Ուրիխանյանի գործը փոխանցվել է ԱԱԾ-ինԳերեվարվել է գեներալ-լեյտենանտ Լեւոն Մնացականյանը«Այսօրվա քաղաքական դաշտում ոչ ոք մարդկանց ոգեւորելու ուժ ու ունակություն չունի, բայց աղերսում ա ոտքի կանգնել, պայքարել, հայ լինել»․ Մհեր ՄկրտչյանՇատ շուտով կավարտվի Ադրբեջանը Նախիջևանի, Իրանի, Թուրքիայի հետ կապող տրանսպորտային միջանցքի կարևոր հատվածի շինարարությունը. ԱլիևՑանկալի կլինի, որ Արցախի զինծառայողները ծառայության ընդունվեն ՊՆ-ում. փոխնախարարՀայաստանում բանակում ծառայող քաղաքացիական անձանց ընտանիքները կկարողանան հույս դնել փոխհատուցման վրաԿայուն խաղաղության համար Հայաստան պետք է անվերապահ ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը. Թուրքիայի ԱԱԽՌուսաստանը միշտ բաց է ԱՊՀ երկրների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդլայնման հարցում. ՇոյգուԹուրքիան մինչև 2028-ը երկաթուղի կկառուցի դեպի ՆախիջևանՍեպտեմբերի 29. Օրվա խորհուրդՀայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական պատվիրակությունները ժամանել են Տուլա. ՌԴ ՊՆ Հարց է ծագում, ո՞ւմ է ընդդիմությունն է կլոուն Հայկոն եւ ինչո՞վՑավում եմ, ընդունում եմ բոլոր մեղադրանքները ու գիտակցում եմ, որ ես էլ եմ մեղավոր. Փաշինյանի նախկին խոսնակԻնչպե՞ս Նիկոլը խաբեց ՎարդանյանինԻրականացվող ցեղասպանությունը Փաշինյանի հինգուկես տարվա վարած քաղաքականության հետեւանքն է. ԴԱՎԻԹ ՍԱՀԱԿՅԱՆՑԲոլորը սպասում են` Իրանը մի բան անի, հարձակվեն. Վան ՀամբարձումյանԵթե ուզում ենք ապրել, ուրեմն պետք է պայքարենք. ԱՇՈՏ ԱՎԱԳՅԱՆԺամը 10:00-ի դրությամբ 88 780 ԼՂ բռնագաղթված է հատել ՀՀ սահմանը, հոսքի ինտենսիվությունը նվազել է

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода