Հաղթանակների սիմվոլներին մերժեցիք, հիմա եկել ումի՞ց եք բողոքում. Շարմազանով Կարգապահահական պատասխանատվության են ենթարկվել ծառայության առօրյայից լուսանկարներ համացանց ներբեռնած ժամկետային եւ պայմանագրային զինծառայողները Սահմանային գոտում տեղաշարժվող քաղաքացիներին խնդրում ենք ըմբռնումով մոտենալ. Պարզաբանում է ՀՀ-ում Ռուսաստանի ԱԴԾ սահմանապահ վարչությունը Եթե այն ժամանակ մեզ յաթաղանի տակ էին տանում թուրքերը, ապա հիմա դա անում են հայկական ազգանուններով կոստյումներով ու փողկապներով մարդիկ. Աբովյան Փաշինյանի եւ իր խունտայի համար մեկ-երկու զոհը կամ 1500-ն ընդհանրապես նշանակություն չունի. Վարդանյան Մանրամասներ` Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցից Պուտինն ու Փաշինյանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի զարգացումը Օլիմպիադա․ Կանանց Հայաստանի թիմը պարտվեց ադրբեջանցիների Բերձորի և Աղավնոյի բնակիչների տարհանման աշխատանքները սկսվել են. Արցախի ՄԻՊ-ը մանրամասներ է հայտնում Գաբրիել Սարգսյանը հաղթեց Մամեդյարովին. Հայաստան-Ադրբեջան՝ 3-1


ԿԱ­ՊԻ­ՏՈՒ­ԼՅԱՆ­ՏԻՆ «ՈՒՐԻՇ ՄԱՍ­ՆԱ­ԳԵՏՆ» ԷԼ ՉԻ ՕԳ­ՆԻ

Վերլուծություն

Ֆրան­սի­ա­յի հրա­պա­րա­կից վրան­նե­րը հա­նե­լուց հե­տո բա­ցա­հայտ և ծպտյալ նի­կո­լա­կան քա­րոզ­չա­կան հար­թակ­նե­րում, այդ թվում Ֆեյս­բու­քում և Տե­լեգ­րա­մում, իս­կա­կան «վրա­նա­ցավ» սկսվեց: Թե` տե­սե՛ք–տե­սե՛ք, պայ­քա­րը ձա­խող­վեց, «զադ­նի» դրեց, և այլն: Մինչ­դեռ ընդ­դի­մա­դիր ակ­ցի­ա­նե­րը շա­րու­նակ­վե­ցին, և նման է, որ վրան­նե­րի առ­կա­յու­թյու­նը/բա­ցա­կա­յու­թյու­նը առանձ­նա­պես չի ազ­դում ակ­ցի­ա­նե­րի տեմ­պի վրա: Այս տո­ղե­րը գրե­լուց առաջ դե­պի Բաղ­րա­մյան դուրս եկող աշ­խա­տա­սե­նյա­կի պատշ­գամ­բից հա­ճույ­քով ող­ջու­նե­ցի Բաղ­րա­մյա­նով անց­նող բազ­մա­մարդ եր­թը…

ԴԻ­ՄԱ­ԿԱ­ԶԵՐ­ԾՈՒՄ ԷԼ ՏԵ­ՂԻ ՈՒ­ՆԵ­ՑԱՎ

ՀՀԿ փոխ­նա­խա­գահ Ար­մեն Աշո­տյա­նը «վրա­նա­ցա­վով» տա­ռա­պող­նե­րի առն­չու­թյամբ նկա­տեց. «Իրենց ընդ­դի­մա­դիր հա­մա­րող, Նի­կո­լի ազ­գա­կոր­ծան քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը չկի­սող, բայց «Ֆրան­սի­ա­յի հրա­պա­րակ չեմ գնա, որով­հե­տեւ…» բա­նա­ձե­ւին հե­տե­ւող­նե­րի հա­մար լայ­նո­րեն բաց­վել է հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի պա­տու­հան: Եթե ձեր ձե­ւա­կեր­պում­ներն ազ­նիվ են, ապա այս պա­հին հրա­պա­րա­կում չկան դաշ­նակ­ցա­կան­նե­րը, հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը, «նախ­կին­նե­րը», «օդի­ոզ­նե­րը»: Ձեզ տես­նեմ»:

Պարզ­վեց, որ ամե­նև­ին ան­կեղծ չեն: «Վա­կո­ւու­մը» լցնել շտա­պող­ներ չտե­սանք, իսկ «չհա­վան­նե­րի» մեծ մա­սի մոտ երև­ակ­վեց Շարժ­ման ձա­խող­ման թաքն­ված երա­զան­քը: Դե, հե­տաքր­քիր կլի­նի հե­տո դի­տել նրանց երա­զա­խա­բու­թյու­նը: ՀՀԿ փոխ­նա­խա­գա­հի հեգ­նանքն էլ տե­ղին էր. «Քա­նի որ վրան­նե­րի թե­ման ոմանք փոր­ձում են չա­փից շատ ծան­րաց­նել, մին­չեւ կոնս­պի­րո­լո­գի­ա­կան դոկ­տո­րա­կան­նե­րի մա­կար­դա­կի,  մի բան էլ մեր մեջ ես ձեզ ասեմ ու քնեք: Վրան­նե­րը հան­վել են, որ շե­ղեն ձեզ Հա­յաս­տան–Շոտ­լան­դիա խա­ղի ար­դյուն­քից»: Իսկ եթե լուրջ` ապա պրագ­մա­տիկ տե­սա­կե­տից հատ­կա­պես երի­տա­սարդ ակ­տի­վիստ­նե­րի հա­մար վրան­նե­րի գոր­ծո­նը ոչ մի նշա­նա­կու­թյուն չու­նի, սա­կայն հան­րու­թյան մի մա­սը որո­շա­կի դիս­կոմ­ֆորտ ապ­րեց, քան­զի վրան­ներն ար­դեն հասց­րել էին դառ­նալ պայ­քա­րի սիմ­վոլ­նե­րից մե­կը: Թե ար­դյո՞ք չի թե­րագ­նատ­վել այդ սիմ­վո­լի դե­րը` ավե­լի շուտ մաս­նա­գի­տա­կան քննու­թյան հարց է, սա­կայն առայժմ ոմանց մոտ նկատ­վում է դրա ուռ­ճաց­ման մի­տում­նա­վո­րու­թյու­նը:

Իսկ որ կա­պի­տու­լյանտ­նե­րը, ան­կախ գլուխ գո­վա­լուց, իրա­կա­նում հե­ռու են «արխա­յին լի­նե­լուց», ցույց է տա­լիս պատ­գա­մա­վոր Ագ­նե­սա Խա­մո­յա­նի դի­տար­կու­մը. «Օր չկա՝ Երե­ւա­նի որե­ւէ կամր­ջից մե­կը չնետ­վի, վեր­ջին 1 շա­բաթ­վա մեջ 3-րդ ին­քաս­պա­նու­թյու­նը, գի­տե՞ք՝ ին­չու, որով­հե­տեւ բա­ցա­ռա­պես սե­փա­կան անվ­տան­գու­թյան մա­սին մտա­ծող իշ­խա­նու­թյունն ան­գամ կա­մուրջ­նե­րի վրա հեր­թա­պա­հու­թյուն իրա­կա­նաց­նող ոս­տի­կան­նե­րին է ետ կան­չել, որ հան­կարծ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն իրեն ան­պաշտ­պան չզգա: Դեռ չեմ խո­սում բա­ցա­ռա­պես ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին հե­տապն­դե­լով ու գաղտ­նալ­սե­լով զբաղ­վող ու­ժա­յին­նե­րի՝ իրենց բուն ֆունկ­ցի­ա­նե­րով չզբաղ­վե­լու պատ­ճա­ռով հան­ցա­վո­րու­թյան ռե­կոր­դա­յին աճի մա­սին»:

Իսկ Իշ­խան Սա­ղա­թե­լյա­նը, ում տե­ղե­կատ­վա­կան դաշ­տի որո­շա­կի հատ­վա­ծում ներ­կա­յաց­նում են որ­պես «լու­զեր», այս­պես ամ­փոփ նկա­րագ­րում 45 օր­վա ար­դյունք­նե­րը.

 • Շար­ժու­մը ցույց տվեց, որ օր­վա իշ­խա­նու­թյան քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը մերժ­վում է հայ ժո­ղովր­դի կող­մից:
 • Մեր երկ­րում ստեղծ­վել է այն մթնո­լոր­տը, որին ձգտում էինք մեր «Զարթ­նի՛ր, Լաո» կար­գա­խո­սով:
 • Շար­ժու­մը պետք է տա­րած­վի ամ­բողջ Հա­յաս­տա­նով, հաս­նի Ար­ցախ և Սփյուռք. դրա հա­մար բո­լոր նա­խադ­րյալ­նե­րը կան:
 • «Դի­մադ­րու­թյան» պայ­քա­րի ար­դյու­նա­վե­տու­թյու­նը պայ­մա­նա­վոր­ված չէ վրան­նե­րով. մար­դիկ դրա­նում կհա­մոզ­վեն:
 • Եթե կա խե­լա­միտ մարդ, ով մտա­ծում է, որ Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում ար­ցա­խա­հա­յու­թյու­նը լի­նե­լու է անվ­տանգ, նա կա՛մ պե­տա­կան դա­վա­ճան է, կա՛մ իրա­վի­ճա­կից գա­ղա­փար չու­նի:
 • Ակն­հայտ է, որ Նի­կոլն Ալի­ևի հետ ու­նի եր­կի­րը հանձ­նե­լու ժա­մա­նա­կա­ցույց, որը «Դի­մադ­րու­թյու­նը» խախ­տել է:
 • Պետք է ձգտենք ձև­ա­վո­րել քա­ղա­քա­ցի­ա­կան բա­նակ, որ­պես­զի ավե­լի լայն պայ­քար ծա­վա­լենք և հաս­նենք հա­ջո­ղու­թյան:
 • Ընդ­դի­մու­թյու­նը խորհր­դա­րան կվե­րա­դառ­նա բա­ցա­ռա­պես իր օրա­կար­գով:
 • Ման­դատ­նե­րը վայր դնե­լու հարց չի քննարկ­վում. դրանք անհ­րա­ժեշտ են լի­նե­լու վերջ­նա­կան ար­դյուն­քին հաս­նե­լու հա­մար:
 • Օգոս­տո­սից հե­տո «Դի­մադ­րու­թյան» շարժ­ման գոր­ծի­քա­կազ­մին կա­վե­լա­նա ևս մե­կը՝ վար­չա­պե­տի իմ­պիչ­մեն­տի գոր­ծըն­թա­ցը: Վար­չա­պե­տի մեր թեկ­նա­ծո­ւի հար­ցը կքննար­կենք այդ ժա­մա­նակ:
 • Նի­կո­լը ձեռն­տու է բո­լո­րին, բա­ցի հայ ժո­ղովր­դից: Նա չի կա­րող խա­ղա­ղու­թյուն բե­րել մեր երկ­րին:

Ի դեպ, մի­ան­գա­մից ակ­տի­վա­ցան բազ­մո­ցա­յին «փոր­ձա­գետ­նե­րը», ով­քեր ձգտում էին տես­նել թաքն­ված, բայց անե­րև­ա­կա­յե­լի հա­կա­սու­թյուն­նե­րը ՀՀԿ-ի և ՀՅԴ-ի մի­ջև: Բայց թար­սի պես ՀՀԿ-ի հրա­պա­րա­կա­յին գոր­ծիչ­նե­րը ամեն մի գրա­վոր կամ բա­նա­վոր խոս­քում շեշ­տում են իրենց հա­մե­րաշ­խու­թյու­նը Իշ­խան Սա­ղա­թե­լյա­նի հետ:

Papikyan

ԱՐ­ԴՅՈ՞Ք ԻՄ­ՓԻՉ­ՄԵՆ­ԹԻ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ ՈՒ­ՆԵՆՔ

Ար­դեն հնչել է օգոս­տո­սի 2 ամ­սա­թի­վը: Հա­մա­ռո­տա­կի` այդ օրը լրա­նում է 2021–ին կա­պի­տու­լյան­տի «վար­չա­պե­տաց­ման» մեկ տա­րին, և ըստ Սահ­մա­նադ­րու­թյան ար­դեն կա­րող է մեկ­նար­կել նրան անվս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու և պաշ­տո­նանկ անե­լու գոր­ծըն­թա­ցը: Բայց ար­դյո՞ք կա այդ ժա­մա­նա­կը, թե՞ այդ հրե­շը կհասց­նի ամեն ինչ հանձ­նել:

Իսկ մինչ այդ Նի­կո­լը Ար­ցա­խի հանձ­նու­մը փոր­ձում է գցել ՀՀ պաշ­տո­նա­թող նա­խա­գահ­նե­րի գրպա­նը, և այդ պատ­կե­րը մա­քուր կլի­նի­կա­կան է: Սա­կայն Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի ասած «ուրիշ մաս­նա­գե­տը» այդ ստա­խո­սու­թյան ռե­կոր­դակ­րին ոչն­չով օգ­նել չի կա­րող, ուս­տի Սերժ Սարգ­սյա­նի թի­մա­կից­նե­րը արագ և ին­տեն­սիվ ար­ձա­գան­քե­ցին եր­րորդ նա­խա­գա­հի վե­րա­բե­րյալ նրա ծայ­րա­գույն հա­կա­բա­րո­յա­կան ստե­րին: Նի­կո­լին ար­դեն հասց­րել են կնքել «ծայ­րա­պետ» մա­կա­նու­նով, և ար­ձա­գանք­նե­րից ներ­կա­յաց­նենք մի­այն հատ­ված Ան­նա Հով­նե­րի շատ բա­րե­կիրթ հրա­պա­րա­կա­յին ար­ձա­գան­քից. «Հի­մա ո՞նց է ստաց­վում, որ 2018–ին Սերժ Սարգ­սյա­նը կապ չու­ներ Ար­ցա­խը հանձ­նե­լու հետ, իսկ 4 տա­րի անց` ու­նե­ցավ: Այս­քան ան­պար­կեշտ ո՞նց կա­րե­լի է լի­նել: Դու ու­րիշ հե­րո­սի անուն չգի­տե՞ս, այ ոչն­չու­թյու՛ն:  Նույ­նիսկ կիրթ և կա­ռու­ցո­ղա­կան ըն­կերդ այդ հար­ցում քեզ հետ հա­մա­միտ չէ, որով­հե­տև Սեր­ժի օրոք նա ող­բում էր, որ իրեն ստի­պում են ճա­նա­չել Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թյու­նը…

…Սերժ Սարգ­սյա­նին մե­ղադ­րել իր իսկ ազա­տագ­րած հո­ղը հանձ­նե­լու մեջ` կա­րող է մի­այն հի­վանդ, տգետ և ման­կա­միտ ու­ղե­ղով մե­կը: Ցա­վոք, դու այդ­պի­սին չես. լավ էլ առողջ ես, ու­ղեղդ աշ­խա­տում է, ու ման­կա­միտ չես: Ինչ արել ես` արել ես սե­փա­կան խել­քով ու մի­տում­նա­վոր: Քեզ գժի տեղ մի՛ դիր: Դու մար­սում ես ան­մար­սե­լին 2 պատ­ճառ­նե­րով. նախ, որով­հե­տև նե­ռի զա­վակ ես ու կա­րո­ղա­նում ես ստե­րով լցնել շրջան­նե­րում Հ1 նա­յող մարդ­կանց ու­ղեղ­նե­րը: Այդ մար­դիկ մե­ղա­վոր չեն. այլ տե­ղե­կու­թյուն չեն ստա­նում: Երկ­րորդն էլ, որով­հե­տև խե­լոք կա­տա­րում ես դրսի այն կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի և ան­հատ­նե­րի հրա­ման­նե­րը, որոնք լցնում են քո գրպան­նե­րը: Դու սրբու­թյուն չու­նես: Բայց հույսդ մի դիր իրենց վրա. ով, ով` դու լավ գի­տես, որ մեկ է գնա­լու ես: Հո­ղա­տո՛ւ»:

Իսկ զուտ չոր քա­ղա­քա­գի­տու­թյան տե­սան­կյու­նից կա­պի­տու­լյան­տի իրա­կան ծրագ­րե­րը զար­հու­րե­լի են: Նի­կո­լի՝ խորհր­դա­րա­նում հնչեց­րած այն հայ­տա­րա­րու­թյա­նը, թե ոչ ոք երաշ­խիք չի կա­րող տալ, որ խա­ղա­ղու­թյան օրա­կար­գը հա­ջո­ղու­թյուն կու­նե­նա, գրե­թե ան­մի­ջա­պես հա­ջոր­դել է Ալի­ևի նոր ռազ­մա­տենչ հայ­տա­րա­րու­թյու­նը: Մաս­նա­վո­րա­պես՝ Ալի­ևը, խո­սե­լով «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» մա­սին, ասել է, որ եթե մի­ջանց­քը չբաց­վի, ապա դժվար կլի­նի խո­սել խա­ղա­ղու­թյան մա­սին՝ վստա­հեց­նե­լով՝ Ադր­բե­ջանն իրա­վունք ու­նի պա­հան­ջել «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» բա­ցու­մը, քա­նի որ Հա­յաս­տա­նը ստո­րագ­րել է հա­մա­պա­տաս­խան հայ­տա­րա­րու­թյու­նը:

Ին­չո՞ւ է Ալի­ևը սպառ­նում, եթե հայ­կա­կան կող­մը անընդ­հատ խո­սում է ճա­նա­պարհ­նե­րը բա­ցե­լու պատ­րաս­տա­կա­մու­թյան մա­սին՝ շեշ­տե­լով, սա­կայն, որ այդ ճա­նա­պարհ­նե­րը գոր­ծե­լու են ոչ մի­ջանց­քա­յին տրա­մա­բա­նու­թյամբ: Կամ Ալի­ևն ի՞նչ է ակ­նար­կում՝ ասե­լով, որ Հա­յաս­տա­նը հայ­տա­րա­րու­թյուն է ստո­րագ­րել: Եթե նո­յեմ­բե­րի 9-ի փաս­տաթղ­թի մա­սին է խոսքն, ապա այն­տեղ «մի­ջանցք» տեր­մինն օգ­տա­գործ­վում է բա­ցա­ռա­պես Լա­չի­նի դեպ­քում: Թե՞ իրա­կա­նում Նի­կոլն այլ բան էլ է ստո­րագ­րել՝ ասենք գաղտ­նի հա­վել­ված, որը հենց մի­ջանցք է նա­խա­տե­սում, այլ ոչ թե ճա­նա­պարհ: Ին­չևէ, պաշտ­պա­նու­թյան նախ­կին փոխ­նա­խա­րար Ար­տակ Զա­քա­րյա­նը իրա­վա­ցի է, որ Նի­կո­լին պետք է կանգ­նեց­նել ցան­կա­ցած ձև­ով: Ցան­կա­ցած ձևն ըն­դու­նե­լի է:

ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Հաղթանակների սիմվոլներին մերժեցիք, հիմա եկել ումի՞ց եք բողոքում. ՇարմազանովԿարգապահահական պատասխանատվության են ենթարկվել ծառայության առօրյայից լուսանկարներ համացանց ներբեռնած ժամկետային եւ պայմանագրային զինծառայողները Սահմանային գոտում տեղաշարժվող քաղաքացիներին խնդրում ենք ըմբռնումով մոտենալ. Պարզաբանում է ՀՀ-ում Ռուսաստանի ԱԴԾ սահմանապահ վարչությունըԵթե այն ժամանակ մեզ յաթաղանի տակ էին տանում թուրքերը, ապա հիմա դա անում են հայկական ազգանուններով կոստյումներով ու փողկապներով մարդիկ. ԱբովյանՓաշինյանի եւ իր խունտայի համար մեկ-երկու զոհը կամ 1500-ն ընդհանրապես նշանակություն չունի. ՎարդանյանՄանրամասներ` Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցիցՊուտինն ու Փաշինյանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի զարգացումըՕլիմպիադա․ Կանանց Հայաստանի թիմը պարտվեց ադրբեջանցիներիԲերձորի և Աղավնոյի բնակիչների տարհանման աշխատանքները սկսվել են. Արցախի ՄԻՊ-ը մանրամասներ է հայտնումԳաբրիել Սարգսյանը հաղթեց Մամեդյարովին. Հայաստան-Ադրբեջան՝ 3-1Հանկարծամահ է լինելու, վախճանը մոտ է. ԱՆՈՆՍԵրգիչ Էրիկ Կարապետյանն ամուսնացել էԿյանքին հատուկ հայացքով նայող աղջնակը որոշել է իր ուժերով օգնել 44-օրյա պատերազմի հերոսին, որ վերջինս արագ վերականգնի գլխի շրջանում ստացած վնասվածքները և ամուր կանգնի հողի վրաՀայ-իրանական պետական սահմանի հատվածում ստեղծվել է լարված օպերատիվ իրավիճակ․ Ռուսաստանի ԱԴԾ սահմանապահ վարչությունԿիևը միջուկային ահաբեկչություն է իրականացրել Զապորոժիեի ԱԷԿ-ում․ ՌԴ ՊՆՆոր միջանցքը կանցնի Աղանուսի վարչական տարածքով, Քաշաթաղից ինչ-որ կտոր կմնա՝ միջանցքի տեսքովՀայտնաբերվել է մթերք, որը նվազեցնում է արյան ճնշումը 9 ժամվա ընթացքումԵ՞րբ կհանդիպի Պուտինը Զելենսկիին. Կրեմլը պատասխանել է Էրդողանի առաջարկինՆա կրակ է բորբոքում Ուկրաինայում. Pink Floyd-ի հիմնադիրը Բայդենին անվանել է պատերազմական հանցագործՓաշինյանի հետ շատ կառուցողական հեռախոսազրույց ենք ունեցել. ԷրդողանԼրագրող, ով ունի իր կանոնները, իր չափորոշիչները, ով լսելի է դարձնում այն մարդկանց խնդիրները, որոնք ձայն չունեն հասարակության մեջԵրևանում կինը հայտնել է, որ հարևանուհին ավազակային հարձակմամբ հափշտակել է իր ավելն ու «սավոկը»Ադրբեջանն ասում է՝ գերության մեջ է 38 հայ զինծառայող, մինչդեռ նրանց թվում պետք է լինեն ևս 26-ըՋուրը կարող է նորից թանկանալ․ «Վեոլիա ջուրը» մտադիր է սակագինը վերանայելու հայտով դիմել ՀԾԿՀ-ինՉինաստանը մտահոգ է ԼՂ-ում իրավիճակի սրմամբ. կոչով դիմել է Երևանին ու ԲաքվինՄասնագետը ներկայացրել է երկու մթերք, որոնցից հարկավոր է հրաժարվել 60 տարեկանից հետոՄհեր Սեդրակյանին պատկանող գույքերի վրա կալանք է դրվելՀամախմբում`ընդդեմ կործանման և հանուն դիմակայուն, անվտանգ ու խելացի պետության. Արտակ ԶաքարյանՍննդամթերքի որ տեսակները չի կարելի համադրել ալկոհոլի հետՀայաստանի Բռնցքամարտի երիտասարդական հավաքականը, հարուստ ավարով է վերադարձել ԵրևանՈռնոց չլսեմ․․․Մի ամբողջ իրական պատմություն էսօր դարձավ ոչինչ ու էդ ոչինչը մենք ենք. Եսայան Ելքը մեկն է. համախմբում` ընդդեմ կործանման. Արտակ ԶաքարյանՎրաստանի վարչապետն ասել է՝ ով է 2008-ի պատերազմի «մեղավորը»Լուկաշենկոն դեմ է իր հուշարձանի տեղադրմանըՌուսաստանը Սերբիայում ռազմակայան կտեղակայի 1849 նոր դեպք` մեկ շաբաթում. կորոնավիրուսային հիվանդությունից 2 մարդ է մահացել«Եռաբլուր» տանող ճանապարհահատվածն այսուհետ կլինի լուսավոր. կառուցվել է նոր ցանցՍԻՄ նախագահ Հ. Բաբուխանյանի ելույթը` «Սահմանադրական Իրավունք» Միության ներկայացուցիչների նիստինՏարածաշրջանում վերջին օրերին նկատված լարվածությունը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, թե որքան փխրուն է գործող հրադադարի ռեժիմը. ՉավուշօղլուՄեղրիում ռուս խաղաղապահները մոդուլային հենակետեր են տեղադրել և սահմանային ծառայություն են իրականացնում. Մեղրիի համայնքապետի պարզաբանումըԵրեւանի քաղաքապետարանը 15 տրոլեյբուս կգնիՇախմատի 44-րդ օլիմպիադա. Հայաստանն այսօր մրցում է Ադրբեջանի հետ«Գոնե նվազագույնն անենք…». Նարինե ՄեհրաբյանՍպանություն Երևանում. 48–ամյա որդին կասկածվում է 74–ամյա հորը սպանելու մեջՀնարավոր կլինի՞ այդ օրերին մի 10 հազար հայ լինի Բերձորում, այդ դեպքում ի՞նչ, պիտի ազերները մտնեն, սպանե՞ն. Հովհաննես ԻշխանյանԻ՞նչ ճակատագիր է սպասվում Բերձորի, Աղավնոյի և Սուսի մշակութային հուշարձաններինԵվրոպայում ռուսական ռազմաբազա կհայտնվիՌԴ ՊՆ-ն հաստատել է, որ Ադրբեջանի զոինուժի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով է վիրավորվել ՀՀ ԶՈւ զինծառայողըԱՄՆ-ն պետք է աշխարհին ցույց տա, որ Ուկրաինայի հարցում «վա բանկ» է գնում. սենատորները Սպիտակ տանը կոչ են արել Ռուսաստանն ահաբեկչական պետություն ճանաչելՄեսսին ժամանել է Բարսելոնա
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ