$ 396.02, 431.27, 5.71
Հայտնի է՝ երբ կսկսվի փետրվար ամսվա կենսաթոշակի վճարումը Ալիևը բողոքել է Իրանի իշխանությունների պահվածքից Ցավոք, շատերը կորցրել են աշխատանքը․ Ռուբեն Վարդանյանի ղեկավարությամբ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել «Փնթին ո՞րն է, չհասկացա», «Դուք ինձ պետք է բառեր տաք, նախադասություն կազմե՞մ»․ լեզվակռիվ իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորների միջև Կարող են նաև ժեշտից կացարաններ լինել․ ՔՊ-ական պատգամավորը՝ զինվորական կացարանի մասին (Video) Ես չեմ չարախնդրում «Մալաթիայի» առևտրականների էս վիճակի վրա. ես պարզապես ասում եմ, որ արդար ա էն ամենը, ինչ կատարվում ա իրանց հետ. նիկոլ ընտրողն ու սատարողը չպետք ա լավ ապրի.Արամ Գեւորգյան Առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը կնվազի Եթե միջազգային հանրությունն Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, ապա ի՞նչն է Ադրբեջանին հետ պահում ամեն անգամ այս կամ այն փաստաթուղթը ստորագրելուց. ԱՀ ԱԺ պատգամավոր Ես չեմ բացառում վարկածը, որ զինվորների միջեւ եղել են լարված միջանձնային հարաբերություններ. Արմեն Խաչատրյան Կռիվ ԱԺ-ում․ «Փնթի նախագիծ եք բերում», «Փնթին ո՞րն ա, չհասկացա․․․ ոնց կասեմ, տենց կխոսաս»

ՊԱ­ՐՈՒՅՐ ՍԵ­ՎԱ­ԿԻ ԲՐՈՆ­ԶԵ ԿԻ­ՍԱՆԴ­ՐՈՒ ԲԱ­ՑՈՒ­ՄԸ ԵՎ ԷԼԻ ՄԻ ՔԱ­ՆԻ ԱՆԱԿՆ­ԿԱԼ­ՆԵՐ

Մշակութային

 Հու­նի­սի 17–ը հայ ակա­նա­վոր բա­նաս­տեղծ, գիտ­նա­կան, մշա­կու­թա­յին գոր­ծիչ Պա­րույր Սե­ւա­կի հի­շա­տա­կի օրն է: Այս առ­թով «Իրա­վուն­քը» զրու­ցեց բա­նաս­տեղ­ծի թո­ռան՝ «Պա­րույր Սե­ւա­կի տունթան­գա­րան» ՊՈ­ԱԿի տնօ­րեն ՍԵ­ՎԱԿ ՂԱ­ԶԱ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ:

Պա­րոն Ղա­զա­րյան, այ­սօր Պա­րույր Սե­ւա­կի տունթան­գա­րա­նում՝ «Պա­րույր Սե­ւակ. ան­մա­հու­թյան օր» խո­րագ­րով մի­ջո­ցա­ռում է լի­նե­լու, կման­րա­մաս­նե՞ք:

Ավան­դա­բար հու­նի­սի 17–ին տար­վա խո­շո­րա­գույն մի­ջո­ցա­ռումն է լի­նում մեզ մոտ՝ իհար­կե, պայ­մա­նա­վոր­ված նա­եւ եղա­նա­կա­յին հան­գա­մանք­նե­րով, որով­հե­տեւ Սե­ւա­կի ծնուն­դը հուն­վա­րի 24–ին է, եւ այն ավե­լի  հա­մեստ ենք նշում, քա­նի որ այդ օրե­րին եղա­նա­կա­յին պայ­ման­նե­րը թույլ չեն տա­լիս խո­շոր մի­ջո­ցա­ռում­ներ անել: Իսկ հի­շա­տա­կի օրը՝ հու­նի­սի 17–ին, ավե­լի մեծ շու­քով ենք նշում: Ինչ­պես վեր­ջին տա­րի­նե­րին՝ այս ան­գամ էլ մի­ջո­ցա­ռումն ու­նե­նա­լու է մի քա­նի բա­ղադ­րիչ:

Առա­ջի­նը՝ տե­ղի կու­նե­նա Պա­րույր Սե­ւա­կի բրոն­զե կի­սանդ­րու բա­ցու­մը: Հե­ղի­նա­կը կա­նա­դա­հայ քան­դա­կա­գործ Մկրտիչ Տա­րագ­չյանն է, որն ու­նի մեր պատ­մու­թյան եւ մշա­կույ­թի բազ­մա­թիվ գոր­ծիչ­նե­րի շատ հե­տաքր­քիր աշ­խա­տանք­ներ: Պա­րոն Տա­րագ­չյա­նը կա­մո­վին ստանձ­նեց Սե­ւա­կի բրոն­զե կի­սանդ­րու պատ­րաս­տու­մը: Իր մի­ջոց­նե­րի հաշ­վին այն պատ­րաս­տեց եւ Կա­նա­դա­յից տե­ղա­փո­խեց Հա­յաս­տան, ին­չի հա­մար, իհար­կե,  ան­չափ շատ շնոր­հա­կալ ենք նրան:

Երկ­րորդ բա­ղադ­րի­չը՝ թան­գա­րա­նը մաս­նակ­ցել է ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան կող­մից կազ­մա­կերպ­ված դրա­մաշ­նոր­հա­յին  ծրագ­րին եւ հաղ­թել մշտա­կան ցու­ցադ­րու­թյան ար­դի­ա­կա­նա­ցում ան­վա­նա­կար­գում: Մենք շատ կա­րե­ւո­րում ենք, որ թան­գա­րա­նում հնա­րա­վո­րինս շատ ներգ­րա­վված լի­նեն ժա­մա­նա­կա­կից տեխ­նո­լո­գի­ա­նե­րը, քա­նի որ այ­սօր­վա՝ 21–րդ դա­րի այ­ցե­լուն, մա­նա­վանդ՝ երի­տա­սարդ սե­րուն­դը, ան­պայ­ման թան­գա­րան մտնե­լիս պետք է առնչ­վի ժա­մա­նա­կա­կա­կից տեխ­նո­լո­գի­ա­նե­րի հետ: Եվ որո­շա­կի քայ­լեր այս ուղ­ղու­թյամբ ար­դեն ու­նենք ար­ված: ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան օգ­նու­թյամբ թան­գա­րա­նում տե­ղադ­րել ենք մի մեծ՝ հպազ­գա­յուն (թաչ) էկ­րան, որ­տեղ լու­սան­կար­ներ ու տե­սա­նյու­թեր են տե­ղադր­ված Սե­ւա­կի վե­րա­բե­րյալ: Իսկ այս ան­գամ մեր թան­գա­րա­նի մի պա­տը, որը կազ­մում է Սար­գիս Մու­րա­դյա­նի հայտ­նի որմ­նան­կա­րը, որի կենտ­րո­նա­կան հատ­վա­ծում առան­ձին Պա­րույր Սե­ւակն է պատ­կեր­ված, Առ­լու­պա հա­վել­վա­ծի մի­ջո­ցով այդ հատ­վա­ծը կեն­դա­նաց­րել ենք: Եվ երբ այդ­տեղ պա­հում ենք հե­ռա­խո­սը կամ պլան­շե­տը, պատ­կե­րը կեն­դա­նա­նում է, սկսում է ար­տա­սա­նել  Պա­րույր Սե­ւա­կի «Ապրել» բա­նաս­տեղ­ծու­թյու­նը՝ հենց Սե­ւա­կի ձայ­նով:

Եվ վեր­ջին եր­րորդ բա­ղադ­րի­չը՝ լի­նե­լու է «Արդվին» ազ­գագ­րա­կան եր­գի եւ պա­րի հա­մույ­թի ելույ­թը՝ հիմն­ված թե՛ հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­կան, թե՛ Կո­մի­տա­սի եր­գե­րի ու կա­տա­րում­նե­րի հի­ման վրա: Այս հա­մույ­թի ելույ­թով կեզ­րա­փակ­վի մեր մի­ջո­ցա­ռու­մը:

ՆՈՒ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱՆ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Հայտնի է՝ երբ կսկսվի փետրվար ամսվա կենսաթոշակի վճարումըԱլիևը բողոքել է Իրանի իշխանությունների պահվածքիցՑավոք, շատերը կորցրել են աշխատանքը․ Ռուբեն Վարդանյանի ղեկավարությամբ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել«Փնթին ո՞րն է, չհասկացա», «Դուք ինձ պետք է բառեր տաք, նախադասություն կազմե՞մ»․ լեզվակռիվ իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորների միջևԿարող են նաև ժեշտից կացարաններ լինել․ ՔՊ-ական պատգամավորը՝ զինվորական կացարանի մասին (Video)Ես չեմ չարախնդրում «Մալաթիայի» առևտրականների էս վիճակի վրա. ես պարզապես ասում եմ, որ արդար ա էն ամենը, ինչ կատարվում ա իրանց հետ. նիկոլ ընտրողն ու սատարողը չպետք ա լավ ապրի.Արամ ԳեւորգյանԱռաջիկա օրերին ջերմաստիճանը կնվազիԵթե միջազգային հանրությունն Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, ապա ի՞նչն է Ադրբեջանին հետ պահում ամեն անգամ այս կամ այն փաստաթուղթը ստորագրելուց. ԱՀ ԱԺ պատգամավորԵս չեմ բացառում վարկածը, որ զինվորների միջեւ եղել են լարված միջանձնային հարաբերություններ. Արմեն ԽաչատրյանԿռիվ ԱԺ-ում․ «Փնթի նախագիծ եք բերում», «Փնթին ո՞րն ա, չհասկացա․․․ ոնց կասեմ, տենց կխոսաս»Լրանում է Կարմիր Բանակի 80-ամյա հաղթանակը Ստալինգրադի ճակատամարտում. ինչ է հուշում պատմությունը մեր օրերի համարԱյսօր Արարատ Մանյանը կդառնար 21 տարեկանԴատարանը ռուսական բանակի մասին ֆեյքերի գործով 8 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ալեքսանդր ՆեւզորովինԻ գիտություն «Խնայբանկում» ավանդ դրած քաղաքացիներիԻսրայելի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցեր են քննարկելՀայի թասիբը չվերականգնվի, մենք ՀԱՅՐԵՆԻՔ չենք ունենա, մնացածը՝ լոլոներ ենԳարիկ Մարտիրոսյանը պատմել է նոր շոուի, հայաստանյան կյանքի, երեխաների եւ Իվան Ուրգանտի հետ հարաբերությունների մասինՍտեփանակերտի խանութներում արդեն իրացվում են նարինջ և մանդարինՀուսով եմ, որ ապագայում, երբ սկսենք իրականացնել «Տրանս-Կովկաս» նախագիծը, մեզ կմիանա նաև Հայաստանը. ՉավուշօղլուԵԽ բանաձևում դատապարտվել է ԼՂ-ում հայկական մշակութային արժեքների ոչնչացմանն ուղղված Ադրբեջանի քաղաքականությունըՓաշինյանը Եռաբլուր չգնար, որ հետո ասեիք՝ մի անգամ չգնա՞ց․ ինքն է որոշում՝ ուր գնա․ Խաչատրյան (Video)ԱՄՆ դոլարի առքը միջինը 393.92 դրամ է, վաճառքը՝ 402.22 դրամԻրանը կանխեց Ադրբեջանի ավելի մեծ ագրեսիան Հայաստանի դեմ. ՀՀ փոխարտգործնախարարՀամառոտ անդրադարձ՝ պատմությունը կեղծելու մասին«Մալաթիա» տոնավաճառի տնօրենն ու աշխատակիցները գնում են Տեսչական մարմին. Վաղը նորից կհավաքվենՈսկու արժեքն իջել էԱպրելու ուժ է տալիս վրեժը, էրեխեքիս շիրմաքարը ու ամեն գիշեր երազումս ընտանիքս գրկելու պատրանքը.Ոճրագործության զոհ դարձած ընտանիքի հայրըՍաղս էլ պաժառնիկ ենք, որ հրդեհ լինի, հո չե՞նք կանգնելու, նայենք․ առևտրականՄի՛ մնացեք․ կհիվանդանաք․ գնացեք տուն, վաղն առավոտյան հավաքվեք, կխոսենք․ գնում ենք հանդիպմանՄոսկվայում ԱՄՆ նախկին դեսպանը սեր է խոստովանել ՌուսաստանինԱդրբեջանն ակնհայտորեն Արցախը մղում է դեպի ծուղակ` փորձելով նրանց ձեռքերով խաղից հանել ռուսներինՓաշինյա՜ն, բա ու՞ր ես. դե արի´, քեզ ենք ընտրելՏեղի է ունեցել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության նիստ, որը վարել է ՓաշինյանըՓԵՏՐՎԱՐԻ 1-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԱդրբեջանի պաշտպանության նախարարը կմեկնի ԹուրքիաԱյսօր Շուշիի մատույցներում հերոսաբար ընկած Վարդան Ամալյանի հայրիկի` ԱՄԵՆԱՄԱՐԴ Դավիթ Ամալյանի տարեդարձն էՊար­գե­վավ­ճար թե՞  Նա­րի­բե­կյան. Ա­լեն Սի­մո­նյա­նը պետք է ընտ­րիՀրաձգություն` պետական մարմինների աշխատակիցների եւ դեսպանատների ներկայացուցիչների միջեւ«Բումբումիկ՝ օրը վերածեք տոնիԻրավիճակը Սեւերսկ-Բախմուտ ուղղությամբ ուկրաինական ուժերի համար կատաստրոֆիկ էԻսրայելյան փորձագիտական շրջանակներում լուրջ մտահոգությունների կան Իրանի հնարավոր պատասխանի հետ կապված«Վագների» առաջընթացի ինտերակտիվ քարտեզը վերջին օրվա ընթացքում՝ ըստ ուկրաինական ռեսուրսի (Տեսանյութ)Զելենսկու և Շոլցի վերջին «հեռախոսազրույցի» ձայնագրությունը գաղտնազերծվել է (Տեսանյութ)«Հրապարակ». ՔՊ խմբակցության դռնփակ նիստում պատգամավորներին խելք ու խրատ են տվել«Հրապարակ». 500 մարդ կդառնա գործազուրկ. Ո՞ր շուկան է հաջորդը«Ժողովուրդ». Ինչպես է ՀՀ ԱԳՆ-ն արձագանքում ՌԴ-ի կոշտ քննադատությանըՈւկրաինան հիմա էլ միջուկային զենք է ուզում«Ժողովուրդ». 15 զինվորներին կյանքից զրկելու գործով քննարկվում է սպայի հարցը«Հրապարակ». ՔՊ-ական պատգամավորը Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին 1 մլն դրամ է փոխանցել«Ժողովուրդ». Փաշինյանը մի քանի նախարարների անակնկալի է բերել

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода