Մենք ուզում ենք ապրել ու ծաղկեցնել մեր հայրենիքը, ուզում ենք լինել մեր նախնիներին արժանի զավակներ ու արժանապատիվ պահել մեր ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ․ Մանկավարժ «Եղել է երգելիս արտասվել եմ». Դավիթ Աղասի «Գրիր ինձ…». Մարիամ Մերաբովան Երեւանում հանդես կգա նոր մենահամերգով Նրանք նախընտրեցին պաշտպանել Հայրենիքը. հուշաքարի բացում՝ նվիրված 44-օրյա պատերազմի զոհերին ՆԱՏՕ-ն նոր Միության ստեղծումը կասեցնելում ռեալ միջոց չունի Հայաստանի ընդիմադիր դաշտը, կապիտուլյացիոն ռեժիմից ձերբազատվելու պայքարին զուգահեռ, պետք է կարաղանա օրակարգ բերել “ապագա Հայաստանի” հարցը. Արտակ Զաքարյան Որ ընկերություններն են գլխավորում 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը Россия будет держать своих миротворцев в Арцахе столько, сколько это будет нужно. В. Лепехин. Часть 2 Նիկոլն Արայիկ Հարությունյանին կասկածում է «նախկինների» հետ հաշտվելու մեջ ԿԳՄՍ նախարարը Նիկոլին այնքան էլ չի գոհացնում


ԿՈՄԻՏԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵՑ, ԲԱՅՑ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԷ

Հասարակություն

«Իրավունքը» առիթ ունեցել է անդրադառնալու այս տարվա հուլիսի 14-ին «Էյր Արաբիա» ավիաընկերությանն ազգային փոխադրողի կարգավիճակ տալու կառավարության նախագծին: Այդ փաստը հայ հասարակության շրջանում լրջագույն մտահոգություններ է առաջացրել: Մասնավորապես, առնվազն զարմանալի է, թե ինչու հայկական ազգային ավիափոխադրողի կարգավիճակ չի տրվում հայկական որեւէ գործող ավիաընկերության, կամ էլ չի ստեղծվում պետական  կամ պետական մասնակցությամբ որեւէ ավիաընկերություն, որը եւ կլիներ մեր երկրի ազգային փոխադրողը: Ծայրահեղ  դեպքում, ինչո՞ւ այդ  հարցով չենք դիմում ԵՏՄ մեր գործընկեր պետություններին, ու փոխարենը ընտրել են մի ընկերության, որի տերերը հայտնի են ծայրահեղ իսլամի հետ կապերով: Իսկ Հայաստանի պարագայում, որն առանց  այդ էլ դարձել է ծայրահեղ իսլամի մաս ահաբեկչական կառույցների հետ, դա կարող է ողբերգական լինել:

Վե­րոն­շյալ հար­ցի պա­տաս­խան­նե­րը գրա­վոր հարց­ման մի­ջո­ցով փոր­ձել ենք ստա­նալ ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­ա­կան ավի­ա­ցի­ա­յի կո­մի­տեի նա­խա­գահ Տա­թե­ւիկ Ռե­ւա­զյա­նից: Մեր հար­ցին, սա­կայն, պա­տաս­խա­նել է ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­ա­կան ավի­ա­ցի­ա­յի կո­մի­տեի իրա­վա­բա­նա­կան վար­չու­թյան պետ Մի­քա­յել Զո­լյա­նը, որը տվել է ստան­դարտ պա­տաս­խան` առանց դույզն-ինչ ման­րա­մաս­նե­լու.

«ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­ա­կան ավի­ա­ցի­ա­յի կո­մի­տեն պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գի պե­տա­կան մար­մին է, որի լի­ա­զո­րու­թյուն­նե­րը սահ­ման­ված են «Ավի­ա­ցի­ա­յի մա­սին» օրեն­քով: Նշված օրեն­քով ազ­գա­յին փո­խադ­րող հաս­կա­ցու­թյուն, դրան ներ­կա­յաց­վող պա­հանջ­ներ, ինչ­պես նա­եւ ինք­նին «ազ­գա­յին փո­խադ­րող» ան­վան հետ կապ­ված որե­ւէ կար­գա­վո­րում տրված չէ: Իսկ Ձեր կող­մից բարձ­րաց­ված հար­ցադ­րում­նե­րը դուրս են կո­մի­տեի իրա­վա­սու­թյուն­նե­րի շրջա­նակ­նե­րից: Մենք առա­ջար­կում ենք Ձեր կող­մից բարձ­րաց­ված հար­ցե­րով դի­մել Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի ֆոն­դին (ԱՆԻՖ)»:՛

Ի դեպ, կո­մի­տեի կող­մից մատ­նանշ­ված «Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի ֆոն­դը» ստեղծ­վել է 2019 թվա­կա­նին: Ըստ բաց տե­ղե­կատ­վու­թյան, 2019 թվա­կա­նի հու­նի­սի 6-ին կա­ռա­վա­րու­թյունն ըն­դու­նել է որո­շում, որով առա­ջարկ­վում է «ՀՀ ներդ­րում­նե­րի եւ ար­տա­հան­ման խթան­ման» ծրագ­րի իրա­կա­նաց­ման հա­մար նա­խա­տես­վող 1 մի­լի­արդ 72,1 մի­լի­ոն դրամ դրա­մաշ­նոր­հից 240 մի­լի­ոն դրա­մը (շուրջ կես մի­լի­ոն դո­լար) տրա­մադ­րել «Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի ֆոնդ» փակ բաժ­նե­տի­րա­կան ըն­կե­րու­թյա­նը՝ առանց մրցույ­թի: Հիմ­նա­վոր­ման հա­մա­ձայն, ըն­կե­րու­թյան նպա­տակն է լի­նել Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան ներդ­րու­մա­յին հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի առաջմղ­ման առանց­քա­յին խո­ղո­վակ՝ ռազ­մա­վա­րա­կան ներդ­րու­մա­յին ծրագ­րե­րի կա­ռա­վար­ման, տնտե­սու­թյան գե­րա­կա հռչակ­ված ոլորտ­նե­րում իրա­կա­նաց­վող նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րում ներդ­րում­նե­րի ներգ­րավ­ման, ինչ­պես նա­եւ ըն­դու­նե­լի ռիս­կեր պա­րու­նա­կող գոր­ծա­րար ձեռ­նարկ­նե­րում մաս­նակ­ցու­թյան մի­ջո­ցով: Այ­սինքն, այդ ֆոն­դի՞ց պետք է ճշտենք Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գու­թյա­նը վե­րա­բե­րող հար­ցեր: Չնա­յած, եթե ու­նենք նման Քա­ղա­վի­ա­ցի­ա­յի կո­մի­տե՝ իր Տա­թե­ւի­կով հան­դերձ, ինչ է եղել, որ ինչ-որ «Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի ֆոնդ» չզբաղ­վի երկ­րի անվ­տան­գու­թյան հար­ցե­րով: Մի­այն թե նման եր­կի­րը կլի­նի հենց այն վի­ճա­կում, ինչ­պի­սին այ­սօր է:

ԻԼՈ­ՆԱ ԱԶԱ­ՐՅԱՆ

«ՆԻԿՈԼԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԿՈՐԾԱՆՄԱՆ ՏԱՆՈՂ ԱՄԵՆԱԿԱՐՃ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆ Է»ԲԱՄԲԱՍԱՆՔՄենք ուզում ենք ապրել ու ծաղկեցնել մեր հայրենիքը, ուզում ենք լինել մեր նախնիներին արժանի զավակներ ու արժանապատիվ պահել մեր ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ․ ՄանկավարժԶԱՐՄԱՆՔՔՊ-ԱԿԱՆՆ 8-ՐԴ ԱՆԳԱՄ ՄԵՐԺՎԱԾ ՂԱԶԻՆՅԱՆԻՆ ՄԵՂԱԴՐԵՑ ԲՈՒՌՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՄԻՏԱՑԻԱ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԵՋԵԹԵ ՌՈՒՍ ԽԱՂԱՂԱՊԱՀՆԵՐԸ ՉԼԻՆԵՆ, ՄԻ ՀԱՅ ՉԻ ԼԻՆԵԼՈՒ ԱՐՑԱԽՈՒՄ«Եղել է երգելիս արտասվել եմ». Դավիթ ԱղասիԹՈՒՐՔԻ «ՏՈՒԳԱՆՔԻ ՄԱՏԵՐԻԱ՞Լ». ՀԻՄԻ Է՞Լ ԼՌԵՆՔ...«Գրիր ինձ…». Մարիամ Մերաբովան Երեւանում հանդես կգա նոր մենահամերգովՆրանք նախընտրեցին պաշտպանել Հայրենիքը. հուշաքարի բացում՝ նվիրված 44-օրյա պատերազմի զոհերինՆԱՏՕ-ն նոր Միության ստեղծումը կասեցնելում ռեալ միջոց չունիՀայաստանի ընդիմադիր դաշտը, կապիտուլյացիոն ռեժիմից ձերբազատվելու պայքարին զուգահեռ, պետք է կարաղանա օրակարգ բերել “ապագա Հայաստանի” հարցը. Արտակ ԶաքարյանՈր ընկերություններն են գլխավորում 1000 խոշոր հարկատուների ցանկըРоссия будет держать своих миротворцев в Арцахе столько, сколько это будет нужно. В. Лепехин. Часть 2Նիկոլն Արայիկ Հարությունյանին կասկածում է «նախկինների» հետ հաշտվելու մեջԿԳՄՍ նախարարը Նիկոլին այնքան էլ չի գոհացնում Պուտինը հոկտեմբերի 30-ից մինչև նոյեմբերի 7-ը ոչ աշխատանքային է հայտարարել ՌԴ-ումՈ՞ւմ մտերիմն է Ալեն Սիմոնյանի նորանշանակ օգնականը Թուրքիայում պիտբուլը կծել է ադրբեջանցի գործարարի քիթը«ԳԱԶԵԼ»–ի վթարի վայրում իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում չեն ապահովվել անվտանգության կանոնները (Photo, Video)«Կխնդրեմ ժողովրդին` շատ զգույշ լինել եւ կրել դիմակներ». ՍՈՖԻ ԴԵՎՈՅԱՆԺողովուրդ օգնեք ինձ.ինչու է եթերում արտասվում Հասմիկ Կարապետյանը.Starnews.amԻ՞նչ խնդիրների կարող են բախվել հղիները կորոնավիրուսի դեմ առաջին պատվաստումից հետոՌուսաստանն՝ Անդրկովկասում. ՌԴ արտաքին քաղաքականությունը տարածաշրջանում հիմնված է ոչ թե զգացմունքների և պատմական հիշողության, այլ պետական արժեքների և որոշակի ազգային շահերի վրա. RegnumՄամուլի շենքի դիմաց շղթայական ավտովթար է տեղի ունեցել. բուժօգնություն են ցույց տվել Մարալ Նաջարյանին. aravot.am (ֆոտո)Լուկաշենկոն պատրաստ է պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ, բայց` բելառուսական պատվաստանյութովՀայկոյի մահից առաջ Վլադիմիր Պողոսյանն ու Հայկոն կոնֆլի՞կտ են ունեցել. երգիչը մեկնաբանում է.starnews.amՀայոց Բանակի Լեգենդար հետախույզները, որոնք զոհվեցին պատերազմումԱնձնագրերի վավերականացման վերաբերյալ ոստիկանության ներկայացուցչի բացատրություններից՝ նախկիններն են մեղավոր.Կարեն ՎրթանեսյանԵվրոպայի Խորհրդի պատվիրակության անդամներն այցելել են Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրՁկնորսները փակել են Երևան-Սևան ճանապարհըՊեսկովը խոստացել է ուսումնասիրել «մի բուռ» երկրների մասին Էրդողանի արտահայտությունների «նրբությունները»Հայաստանը կմասնակցի «Եվրատեսիլ-2022»-ին«Միջակություններն այլասերեցին ամեն ինչ` արվեստը, գիտությունը, քաղաքականությունը».ԱԲԳԱՐ ԱՓԻՆՅԱՆԳնացել եմ Որոտան, թուրքի գայիշնիկը կանգնացրել, ակտ ա գրել, հիմա չգիտեմ՝ որտեղ պետք ա մուծեմ․ սյունեցիԱռաջիկա օրերին ջերմաստիճանը կտրուկ կնվազիԱֆղանստանից ահաբեկչության տարածման սպառնալիք կա․ ԼավրովԵՄ-ն՝ Թուրքիայի մասին. ի՞նչ պետք է իմանանք մենք. Արմեն ԱշոտյանՍահմանի բնակիչների համար սակագնի փոփոխություն չի լինի. Գարեգին ԲաղրամյանՎանո Սիրադեղյանի հուղարկավորության կազմակերպման նպատակով ստեղծվելու է կառավարական հանձնաժողովՖրանսիայում Հայաստանից և Վրաստանից անձինք են ձերբակալվել, որոնք հանցավոր խմբի անդամներ ենՆիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 25-ին հրավիրվել է Ազգային ժողով«Ես վարչապետի օգնականն եմ, բայց ստեղ ծնողների կողմից եմ, եղբայրս էլ է զոհվել». (տեսանյութ)Հայաստանում մեկ օրում բացահայտվել է հանցագործության 68 դեպք, այդ թվում՝ անձին կորոնավիրուսով վարակելուՄեսսին 123 գոլ է խփել ՉԼ-ում․ միայն մեկ ֆուտբոլիստ ունի ավելի լավ ցուցանիշՍթափվեք, հարգելի քաղաքական և պետական այրեր... Արմեն Դանիելյան Ի՞նչ է կատարվում Կապանի բարձունքում՝ Փայլասարում (Video).Նաիրի ՀոխիկյանՀեյդար Ալիեւը Թեհրանում մաքրել է իրանցիների կոշիկները. սկանդալային հայտնություն ԻրանիցՀերթական թալանը. ջրի սակագինը հունվարի 1-ից կբարձրանա3-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, 2-ը վիրահատվում են. մանրամասներ՝ «GAZel» մակնիշի մարդատար ավտոմեքենայի վթարից
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ