Կառավարությունը հաստատեց Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի կառուցման ծրագիրը «Գնալով Արցախ` տեսա վշտից քարացած մի քաղաք, որտեղ մարդկանց երեսներին ժպիտ չկար».ԿԱՐԻՆԵ ՔՈՉԱՐՅԱՆ Միայն Աստծո հրաշքը կարող է փրկել հայրենիքս եւ ազգս. Հասմիկ Լեյլոյան Աստղագետները հնագույն գալակտիկաներ են հայտնաբերել Կցուցադրվի «1080 ԺԱՄ» ֆոտոպատմությունը. Նազարենկոն ամեն օր մեկ ակնթարթ է անմահացրել 44 օրյա պատերազմից Պուտինը խնդրեց ինձ չստորացնել Փաշինյանին․ Ալիև Պարտադիր պատվաստումների եւ 14 օրը մեկ ՊՇՌ թեստ հանձնելու պահանջի հակասահմանադրականության վերաբերյալ դիմումը այսօրվա կմուտքագրվի ՍԴ Կրակոցներ՝ Երևանում. վիրավորներից մեկը նախկին պատգամավորի որդին է, վիճակը ծայրահեղ ծանր է Ռեստորանային սպորտի հայկական ֆեդերացիան, հմուտ խոհարարական թիմով, ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի գլխավորությամբ այս գիշեր մեկնել է Սոչի Պատվաստված լինելը 97.5 տոկոսով պաշտպանում է վարակումից. Նիկոլ Փաշինյան


ԿՈՄԻՏԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵՑ, ԲԱՅՑ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԷ

Հասարակություն

«Իրավունքը» առիթ ունեցել է անդրադառնալու այս տարվա հուլիսի 14-ին «Էյր Արաբիա» ավիաընկերությանն ազգային փոխադրողի կարգավիճակ տալու կառավարության նախագծին: Այդ փաստը հայ հասարակության շրջանում լրջագույն մտահոգություններ է առաջացրել: Մասնավորապես, առնվազն զարմանալի է, թե ինչու հայկական ազգային ավիափոխադրողի կարգավիճակ չի տրվում հայկական որեւէ գործող ավիաընկերության, կամ էլ չի ստեղծվում պետական  կամ պետական մասնակցությամբ որեւէ ավիաընկերություն, որը եւ կլիներ մեր երկրի ազգային փոխադրողը: Ծայրահեղ  դեպքում, ինչո՞ւ այդ  հարցով չենք դիմում ԵՏՄ մեր գործընկեր պետություններին, ու փոխարենը ընտրել են մի ընկերության, որի տերերը հայտնի են ծայրահեղ իսլամի հետ կապերով: Իսկ Հայաստանի պարագայում, որն առանց  այդ էլ դարձել է ծայրահեղ իսլամի մաս ահաբեկչական կառույցների հետ, դա կարող է ողբերգական լինել:

Վե­րոն­շյալ հար­ցի պա­տաս­խան­նե­րը գրա­վոր հարց­ման մի­ջո­ցով փոր­ձել ենք ստա­նալ ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­ա­կան ավի­ա­ցի­ա­յի կո­մի­տեի նա­խա­գահ Տա­թե­ւիկ Ռե­ւա­զյա­նից: Մեր հար­ցին, սա­կայն, պա­տաս­խա­նել է ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­ա­կան ավի­ա­ցի­ա­յի կո­մի­տեի իրա­վա­բա­նա­կան վար­չու­թյան պետ Մի­քա­յել Զո­լյա­նը, որը տվել է ստան­դարտ պա­տաս­խան` առանց դույզն-ինչ ման­րա­մաս­նե­լու.

«ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­ա­կան ավի­ա­ցի­ա­յի կո­մի­տեն պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գի պե­տա­կան մար­մին է, որի լի­ա­զո­րու­թյուն­նե­րը սահ­ման­ված են «Ավի­ա­ցի­ա­յի մա­սին» օրեն­քով: Նշված օրեն­քով ազ­գա­յին փո­խադ­րող հաս­կա­ցու­թյուն, դրան ներ­կա­յաց­վող պա­հանջ­ներ, ինչ­պես նա­եւ ինք­նին «ազ­գա­յին փո­խադ­րող» ան­վան հետ կապ­ված որե­ւէ կար­գա­վո­րում տրված չէ: Իսկ Ձեր կող­մից բարձ­րաց­ված հար­ցադ­րում­նե­րը դուրս են կո­մի­տեի իրա­վա­սու­թյուն­նե­րի շրջա­նակ­նե­րից: Մենք առա­ջար­կում ենք Ձեր կող­մից բարձ­րաց­ված հար­ցե­րով դի­մել Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի ֆոն­դին (ԱՆԻՖ)»:՛

Ի դեպ, կո­մի­տեի կող­մից մատ­նանշ­ված «Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի ֆոն­դը» ստեղծ­վել է 2019 թվա­կա­նին: Ըստ բաց տե­ղե­կատ­վու­թյան, 2019 թվա­կա­նի հու­նի­սի 6-ին կա­ռա­վա­րու­թյունն ըն­դու­նել է որո­շում, որով առա­ջարկ­վում է «ՀՀ ներդ­րում­նե­րի եւ ար­տա­հան­ման խթան­ման» ծրագ­րի իրա­կա­նաց­ման հա­մար նա­խա­տես­վող 1 մի­լի­արդ 72,1 մի­լի­ոն դրամ դրա­մաշ­նոր­հից 240 մի­լի­ոն դրա­մը (շուրջ կես մի­լի­ոն դո­լար) տրա­մադ­րել «Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի ֆոնդ» փակ բաժ­նե­տի­րա­կան ըն­կե­րու­թյա­նը՝ առանց մրցույ­թի: Հիմ­նա­վոր­ման հա­մա­ձայն, ըն­կե­րու­թյան նպա­տակն է լի­նել Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան ներդ­րու­մա­յին հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի առաջմղ­ման առանց­քա­յին խո­ղո­վակ՝ ռազ­մա­վա­րա­կան ներդ­րու­մա­յին ծրագ­րե­րի կա­ռա­վար­ման, տնտե­սու­թյան գե­րա­կա հռչակ­ված ոլորտ­նե­րում իրա­կա­նաց­վող նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րում ներդ­րում­նե­րի ներգ­րավ­ման, ինչ­պես նա­եւ ըն­դու­նե­լի ռիս­կեր պա­րու­նա­կող գոր­ծա­րար ձեռ­նարկ­նե­րում մաս­նակ­ցու­թյան մի­ջո­ցով: Այ­սինքն, այդ ֆոն­դի՞ց պետք է ճշտենք Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գու­թյա­նը վե­րա­բե­րող հար­ցեր: Չնա­յած, եթե ու­նենք նման Քա­ղա­վի­ա­ցի­ա­յի կո­մի­տե՝ իր Տա­թե­ւի­կով հան­դերձ, ինչ է եղել, որ ինչ-որ «Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի ֆոնդ» չզբաղ­վի երկ­րի անվ­տան­գու­թյան հար­ցե­րով: Մի­այն թե նման եր­կի­րը կլի­նի հենց այն վի­ճա­կում, ինչ­պի­սին այ­սօր է:

ԻԼՈ­ՆԱ ԱԶԱ­ՐՅԱՆ

Կառավարությունը հաստատեց Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի կառուցման ծրագիրը«Գնալով Արցախ` տեսա վշտից քարացած մի քաղաք, որտեղ մարդկանց երեսներին ժպիտ չկար».ԿԱՐԻՆԵ ՔՈՉԱՐՅԱՆՄիայն Աստծո հրաշքը կարող է փրկել հայրենիքս եւ ազգս. Հասմիկ ԼեյլոյանԱստղագետները հնագույն գալակտիկաներ են հայտնաբերելԿցուցադրվի «1080 ԺԱՄ» ֆոտոպատմությունը. Նազարենկոն ամեն օր մեկ ակնթարթ է անմահացրել 44 օրյա պատերազմից Պուտինը խնդրեց ինձ չստորացնել Փաշինյանին․ ԱլիևՊարտադիր պատվաստումների եւ 14 օրը մեկ ՊՇՌ թեստ հանձնելու պահանջի հակասահմանադրականության վերաբերյալ դիմումը այսօրվա կմուտքագրվի ՍԴԿրակոցներ՝ Երևանում. վիրավորներից մեկը նախկին պատգամավորի որդին է, վիճակը ծայրահեղ ծանր էՌեստորանային սպորտի հայկական ֆեդերացիան, հմուտ խոհարարական թիմով, ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի գլխավորությամբ այս գիշեր մեկնել է ՍոչիՊատվաստված լինելը 97.5 տոկոսով պաշտպանում է վարակումից. Նիկոլ ՓաշինյանԱլիևը պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության՝ Զանգեզուրի միջանցքի դիմաց«Հայաստան» և «Պատիվ ունեմ» խմբակցությունները չեն մասնակցելու ԱԺ արտահերթ նիստին. ընդդիմադիր պատգամավորները լքեցին նիստերի դահլիճըՀայաստանում կորոնավիրուսի 906 նոր դեպք է հաստատվել․ մահացել է 18 մարդ«Հրապարակ»․ Սերժ Թանկյանն ու Արթուր Մեսչյանը հրաժարվել են մասնակցել Անկախության օրվա համերգին«Իրավունք». Ռոմանոս Պետրոսյանին ՔՊ-ում սկսել են ատել«Ժողովուրդ». Արայիկ Հարությունյանը՝ թիրախումՆիկոլ Փաշինյան, գնա թիկունքից խփող բոլորն նրանց հետեւից, ում մասին հայտարարում էիր պատերազմի օրերին«Հրապարակ». ՀՀԿ-ն նորից ռեսթարթ է սկսել«Իրավունք». Ո՞ւմ հետ է Կահիրե մեկնել Աշոտ ՓաշինյանըՍեպտեմբերի 24-ը պատմության մեջ Թշնամին նախօրոք ամեն ինչ գիտեր. 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողի հայր՝ Արմեն Ասրյան.VideoՊատմության մեջ Կապիտուլյանտին ընտրած 30 տոկոսն ավելի մեծ դավաճան ա մնալու քան դավաճանների ոհմակը.Նարեկ Սամսոնյան⚡«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք⚡Հայաստանյան «անհասանելի աստղերը»«Կարճ՝ պատվաստման մասին». Արմեն ԱշոտյանԷրդողանը հայտարարել է, որ Պուտինի հետ հանդիպմանը «կարևոր որոշումներ» կընդունվեն«Պատմություն դասավանդելիս՝ ինչո՞ւ այդ մասին չէիք խոսում». նախկին ուսանողը՝ ՊապիկյանինՀոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ կմտնի կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող օրենսդրական կարգավորումը. վարչապետը հանձնարարել է ապահովել դրա կիրարկումըԻրանի նախագահն Էրդողանին հրավիրել է ԹեհրանՊետությունը մեզ գումար տալի՞ս է, որ հիմա չպատվաստվելու համար պահանջում է. քաղաքացիները դժգոհ ենԱդրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ․ ԲայրամովՀորինված «գունագեղ» միջոցառումների վրա փողերը (խոսվում է 2մլն դոլարից ավելի) քամուն տալուց հետո, նիկոլենք իրենց սպասված արդյունքը չեն ստացել. Արտակ ԶաքարյանԿենդանիները նույնպես հումորի զգացում ունեն (լուսանկարներ)ԱՄՆ֊ն պատժամիջոցներ է սահմանում Մարգարիտա Սիմոնյանի և Վլադիմիր Սոլովյովի դեմForbes-ը հրապարակել է 2020 թվականի ամենաբարձր եկամուտ ունեցող մարդկանց ցանկըՌուս քաղաքագետը հայ ուսանողների հետ քննարկեց հայ-ռուսական հարաբերություններըCOVID-19 համաճարակը կավարտվի մեկ տարուց․ Ստեֆան ԲենսելՀայկոյի վիճակը կայուն էՈ՞ւմ հետ է մեկնել Կահիրե Աշոտ Փաշինյանը Նորանշանակ նախարարը «վհուկների որս» է սկսե՞լՈր տուժողը երկիր հայրենին չդառնա․ պրեմիերա Վանաձորի թատրոնումՓաշինյանի լուսանկարի տակ վիրավորական մեկնաբանություն գրելու համար հարուցվել է քրգործԱրմավիրի բերդում մի խումբ դատապարտյալների միջև ծեծկռտուք է եղել. նախապատրաստվում են նյութերԷկոնոմիկայի փոխնախարարը մեզ հրավիրել, ոչ լեգիտիմ առաջարկ ա արել. խաղողագործ (տեսանյութ)Պետությունն ունի պոզիտիվ պարտավորություն ,լինելու կոորդինատորը մթերող կազմակերպությունների եվ գյուղացիների միջեվՀայրս ինձ թմրանյութ էր առաջարկում և ծեծում. Նարեկ Մակարյանը՝ դաժան մանկության և հոգեկան խնդիրներ ունենալու մասինՊատրաստվեք նոր համաճարակի․ ԲայդենԿարմիր գծեր են հատվում, ինչը Իրանը թույլ չի տա որեւէ պարագայում. Նոր մանրամասներ հայ-իրանական սահմանային իրավիճակի մասինՀայկոյի առողջական վիճակում թեթև դրական դինամիկա կա«Դիլիջան» ազգային պարկի «Ազնվացեղ եղջերուների բազմացման» կենտրոնում արդեն 26 կովկասյան եղջերու կա
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ