ԶԼՄ. «Համաշխարհային առաջնորդները արեւայրուք են ընդունում» կլիմայական հերթական բողոքի ցույցում Ամեն ինչ գնում է՝ ըստ ծրագրի. Նախ ոչնչացնել հավաքական ինքնությունը, երբ դեռ կա երկիր, հետո արդեն՝ անհատական ինքնությունը, երբ չի լինի արդեն երկիր «Ես հայտարարում եմ՝ մեր ժամանակ ընդհանրապես անկլավների մասին որևէ խոսք չի եղել». Սերժ Սարգսյան Բաց թող նրան, նա ինքը հետ կգա, եթե դու անես այս 7 քայլերը, կամ՝ ինչպես հեռանալ տղամարդուց, որ նա վերադառնա Ես հայտարարում եմ՝ մեր ժամանակ ընդհանրապես անկլավների մասին որևէ խոսք չի եղել. Սերժ Սարգսյան Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ Տեղ գյուղի 2 բնակիչ հայտնվել են ադրբեջանական տարածքում․ Բանակցություններից հետո նրանք ազատ են արձակվել Մոսկվան ողջունել է՝ գերիներիներին ականապատ դաշտերի քարտեզների դիմաց փոխանակումը Շաբաթվա հորոսկոպ․ ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններին՝ հունիսի 14-ից հունիսի 20-ը Վիժվածքը ցնցումների մեջ է «Պատիվ ունեմ» դաշինքի վարկանիշի կտրուկ բարձրացումից. Արմեն Աշոտյան


ԱՅՍ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՀԱՍՑՐԵԼ ԵՆ ԱՆՆԱԽԱԴԵՊ ԱՂԵՏԻ

Ներքաղաքական

Արցախյան պատերազմը տանուլ տալու հիմնական պատճառի, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ  «Իրավունքը»  զրուցել է ԱԺ նախկին նախագահ ՏԻԳՐԱՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆԻ հետ:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՐՁՈՒՄ Է ՄՈԼՈՐԵՑՆԵԼ ՄԱՐԴԿԱՆՑ

- Վերլուծելով 44-օրյա պատերազմի արդյունքները, ի՞նչ կարծիքի եք, ինչո՞ւ ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր` հազարավոր նահատակներ, վիրավոր հերոսներ, անհետ եւ գերեվարված տղաներ եւ, ի վերջո, Արցախի զգալի հատվածի կորուստ:

- 2018թ. իշխանափոխությունից հետո Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում տեղի ունեցած իրադարձությունների, մասնավորապես՝ ԼՂ հակամարտության կարգավորման գործընթացի, հրապարակված փաստաթղթերի ու դրանց արձագանքների վերլուծությունը, ինչպես նաեւ 44-օրյա պատերազմի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ դրա կարգավորման գործընթացներում ներգրավված հիմնական դերակատարների գործողությունների վերլուծությունը վկայում է, որ.

  1. Հայաստանիիշխանությունը, հակամարտությանկարգավորմանգործընթացը «նորկետից» սկսելուեւ «բանակցայինտրամաբանությունըփոխելու» անհեթեթմարմաջովտարված, ձախողելէայդգործընթացը` պատերազմսկսելուպատրվակստեղծելովԱդրբեջանիհամար:
  2. Հայաստանիիշխանություննանգամադրբեջանաթուրքականագրեսիայիհետեւանքովկրածծանրկորուստներիպարագայումշարունակելէարկածախնդրությունըմինչեւլիակատարկապիտուլյացիա` կատարելովթշնամուբոլորպահանջները: Ընդորում, չունենալովհանձնվածտարածքներինկատմամբորեւէիրավասություն:
  3. ՀՀ-նեւԱՀ-նկատարյալաղետիհասցնելուցհետո՝Հայաստանիիշխանություններըփորձումենխուսափելպատասխանատվությունից` ստիուաճպարարությանկիրառմամբկեղծելովհակամարտությանկարգավորմանգործընթացինվերաբերողիրողություններնուփաստաթղթերիբովանդակությունը, որոնքեղելենմինչեւ 2018թ. սկսվածարկածախնդրությունը: ԵԱՀԿՄինսկիխմբիհամանախագահներըբազմիցսներկայացրելեն, որայդժամանակբանակցայինսեղանինեղածփաստաթուղթընախատեսումէրխնդրիլուծմանփաթեթայինտարբերակ` երկուփուլովկարգավորմամբ: ԱռաջինփուլումնախատեսվումէրհինգշրջաններիվերադարձիդեպքումԱրցախիՀանրապետությանըտրամադրելմիջազգայնորենճանաչվողժամանակավորկարգավիճակ, իսկհաջորդփուլում` ԼեռնայինՂարաբաղիվերջնականիրավականկարգավիճակիորոշում՝ԱՀբնակչությանկամքիազատարտահայտմանմիջոցով, որիարդյունքըպարտադիրկլիներբոլորիհամար, ինչը, փաստորեն, անկախությանմիջազգայինճանաչմանայլձեւակերպումէ: Այդդեպքումէրորոշվելու, թեհայկականուժերիվերահսկողությանտակմնացածԼաչինիեւՔելբաջարիշրջաններիորտարածքներիմիջոցովէրձեւավորվելուՀՀեւԱՀկապը: ԻսկՀայաստանիիշխանությունըփորձումէմոլորեցնելմարդկանց` հայտարարելով, որԼՂկարգավիճակինայդփաստաթուղթըչիանդրադառնում, ինչըայնպիսիաղաղակողսուտէ, որհամանախագահներըստիպվածեղանհրապարակավհերքելայդկեղծիքը:
  4. Հայաստանիիշխանություններըխաղաղճանապարհովայսամենըստանալուփոխարեն՝նախընտրեցինարկածախնդրությունը, որըհանգեցրեցահռելիտարածքային, մարդկային, նյութականուբարոյահոգեբանականկորուստների:
  5. Աղետիխորացումըկասեցնելու, ՀՀ-իեւԱՀ-իհետագակորուստներըկանխելու, ԱՀհակամարտությանկարգավորմանգործընթացըճիշտուղղությամբվերսկսվելուհամարիրենցանկարողությունըբազմիցսապացուցածՀայաստանիիշխանություններըպետքէհեռացվեն:
  6. Թեեւ 2020թ. նոյեմբերի 9-ինեւ 2021թ. հունվարի 11-ինընդունվելեներկուեռակողմհայտարարություններ, այնուամենայնիվ, դրանցազդեցությունըԼՂհակամարտությանկարգավորմանվրասահմանափակվելէմինչեւպատերազմըձեւավորվածկարգավորմանփաստաթղթիմիայներկուտարրերիշրջանակներով: Ինչպես 2020թ. դեկտեմբերի 3-իհայտարարությունումնշումենհամանախագահերկրներիարտաքինքաղաքականգերատեսչություններիղեկավարները, կարգավորմանգործընթացըպետքէշարունակվիՄինսկիխմբիշրջանակներում, եւպետքէլուծվենմնացածբոլորհարցերը, այդթվում` նաեւորոշվիԱՀվերջնականիրավականկարգավիճակը: Մինչեւպատերազմըմշակվածփաստաթղթիհիմանվրադաանելուհամարպետքէտարրերըլրամշակվեն, քանիորխաղաղապահներնարդենտեղակայվածեն, եւտարածքներիվերադարձիմասինտարրըպետքէվերաբերիԱՀ-ի` Ադրբեջանիկողմիցօկուպացրածտարածքներին: Քանիորարդենարվումենկարգավորմանգործընթացիվերականգնմանաշխատանքներնուճշգրտվումենկողմերիդիրքորոշումները, ՀայաստաննուԱրցախըբանակցություններումպետքէներկայացնենոչթեպարտվածեւիրենցտգիտություննուանպարկեշտություննապացուցած, երկիրըկապիտուլյացիայիհասցրածիշխանությունները, այլբարձրակարգմասնագետներովապահովվածնորիշխանություններ:
  7. Հակամարտությանկարգավորմանգործընթացումերկակի (միջնորդականեւաշխարհաքաղաքական) դերակատարությունունեցողեւ 44-օրյապատերազմիդադարեցմանգործումառանցքայինազդեցությունստանձնածՌուսաստաննիրմիջնորդականպարտականություններիհաղթահարմանեւաշխարհաքաղաքականնպատակներիիրագործմանհամարստիպվածէհաղթահարելերկփուլգործընթաց, որոնցիցառաջինիընթացքումպետքէամրապնդիխաղաղապահներիտեղակայումըԼեռնայինՂարաբաղումեւիրենցբնակությանվայրերըվերադարձնիԱրցախիհայբնակչությանը, ապապետքէնպաստիԼՂվերջնականկարգավիճակիորոշմանը` Մինսկիխմբիհամանախագահներիմիջնորդությամբ: ՔանիորմիայնայդդեպքումէհնարավորռուսխաղաղապահներիերկարաժամկետներկայությունըԱՀ-ում:
  8. Ադրբեջանաթուրքական 44-օրյառազմականագրեսիայիցհետո, որիընթացքումներգրավվեցինՍիրիայիցեւայլվայրերիցբերվածահաբեկչականխմբավորումներ, օգտագործվեցինարգելվածզինատեսակներ, հրթիռակոծվեցինքաղաքացիականշինություններ, հիվանդանոցներ, սրբավայրեր` կյանքիցզրկելովհազարավորզինվորականներիուքաղաքացիականանձանց, այստանդեմիերկուգլխավորնպատակներնեն` խաղաղապահուժերի (որպեսհետեւանք` նաեւՀարավայինԿովկասից` Ռուսաստանի) հեռանալուցհետոհայաթափելԱրցախըեւաստիճաբանար, սկսելովհարավայինհատվածից, դուրսմղելհայությանըՀայաստանից` տարածաշրջանումլիակատարազդեցությունհաստատելուհեռանկարով:
  9. ԱդրբեջանաթուրքականտանդեմնիրնպատակներինհասնելուհամարկփորձիգայթակղելԵվրամիությանն, այսպեսկոչված, «Նախիջեւանիմիջանցքով» կասպիականգազիմեծպաշարներդեպիԵվրոպատեղափոխելուհեռանկարով: ԻրականումայնսոսկԹուրքիանկմիացնիԱդրբեջանին, քանիորվերջինսայլեւսլրացուցիչգազիպաշարներչունի: ԻսկԹուրքմենստանիգազըԱդրբեջանովտեղափոխելուիրականուղիներտեսանելիապագայիհամարչկան: Նմանհնարավորությանառկայությանդեպքումայնկօգտագործվեր 90-ականներիցգործողԲԹԷերթուղով: «Նախիջեւանիմիջանցքը» իրականումԵՄգազիներկրմանաղբյուրներիբազմազանեցմանվրաորեւէազդեցությունչիունենա, դրանշանակությունըսահմանափակվումէադրբեջանաթուրքականաշխարհաքաղաքականհետաքրքրություններով, քանիորնմանկապիիրականացումնայդերկուերկրներինհնարավորությունկտազգալիորենմեծացնելիրենցազդեցությունըտարածաշրջանում:
  10. Միջազգայինհանրությունըպատշաճգնահատականէտվելադրբեջանաթուրքականագրեսիայիընթացքումթույլտրվածռազմականհանցագործություններին, դրանԹուրքիայիմասնակցությաննուսիրիականեւայլահաբեկչականխմբավորումներիներգրավմանը: Անհրաժեշտէկատարելլայնածավալբարձրակարգմասնագիտականաշխատանք` միջազգայինմասնագիտականկազմակերպություններիբանաձեւերի, զեկույցներիուդատապարտողորոշումներիընդունմանհամար, ինչըկարեւորգործոնկարողէդառնալԱրցախիՀանրապետությանկարգավիճակիորոշմաննպատակովԱրցախիժողովրդիինքնորոշմանիրավունքիհիմանվրաԱՀանկախությանանհապաղճանաչմանհամար:

 

ԱՅՍ ԱԺ-Ն ԿՄՆԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ՝ ՈՐՊԵՍ ԱՆԱՐԳՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

- Պարոն Թորոսյան, հետաքրքիր է նաեւ Ձեր գնահատականը յոթերորդ գումարման Ազգային ժողովի աշխատանքների վերաբեյալ: Ինչո՞վ այս գումարման ԱԺ-ն կմնա պատմության մեջ:

- Որպես անարգված ու նվաստացված խորհրդարան, քանի որ գրեթե ամեն օր եւ այդ խորհրդարանի անմիջական մասնակցությամբ ոտնահարվում են երկրի Սահմանադրությունն ու օրենքները:

- Արդյոք այս իրավիճակում` ցավի, սգի պայմաններում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կարտացոլե՞ն հանրային տրամադրությունների իրական պատկերը, եւ ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք առաջիկա ընտրություններից:

- Այսօր արդեն ուշ է խոսել այն մասին, թե արդյոք հունիսի 20-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները կհամապատասխանե՞ն իրական պատկերին: Այս իշխանությունները Հայաստանը հասցրել են աննախադեպ աղետի: Այն թերեւս կարելի է համեմատել միայն մեկ դար առաջ տեղի ունեցած Ցեղասպանության հետեւանքների հետ: Սակայն խնդիրն այն է, որ աղետը կարող է հանգեցնել նոր ողբերգությունների, եթե այս կառավարությունը շարունակի պաշտոնավարել: Երկրի կառավարումը տգիտության, ստի, աճպարարության հիման վրա հղի է ավելի ծանր հետեւանքներով: Սակայն այս բարդ իրավիճակում կա նաեւ այլ ելք: Յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իմանա, որ հունիսի 20-ին իր քվեարկությունը հերթական խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկություն չէ, այլ դրանից է կախված` Հայաստանը կգնա վերածննդի՞, թե՝ նոր աղետների ճանապարհով: Իրավիճակը չափազանց ծանր է, բայց առկա բարդ խնդիրները ամենօրյա ծանր աշխատանքով լուծելի են: Դրան տանող առաջին քայլը այս իշխանությունների հեռացումն է, որի համար կարեւոր է յուրաքանչյուրի ճիշտ քվեարկությունը:

- Իշխանությունները եկած օրվանից մինչ օրս նախկիններին մեղադրում են թալանի, կոռուպցիայի մեջ: Դուք էլ եք համարվում նախկին: Ի՞նչ կասեք, հաշվի առնելով, որ Ձեզ հետ կապված էլ տարատեսակ խոսակցություններ են շրջանառվում:

- Վաղուց անիմաստ են այդ մեղադրանքները, մարդիկ տեսնում են, թե ով ինչ է անում: Նախկինների մասին մի եղելություն պատմեմ, որը տեղի է ունեցել 1996 թվականին, ու այդկերպ կարծում եմ հարցին կպատասխանեմ: ԿԸՀ-ում Կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչ կար` Վիլեն Սուքիասյան անունով: Վազգեն Մանուկյանի կուսակցությունից էլ կար մեկը՝ նույն ԿԸՀ-ի անդամ: Նա մոտավորապես նույն բաներն էր ասում կոմունիստների մասին` կոմունիստներին էս ենք անելու, էն ենք անելու: Իսկ Վիլեն Սուքիասյանը հետեւյալ պատասխանը տվեց. «Գնա եւ հորիցդ սկսիր»: Այսինքն, նախկինների մասին խոսողները պիտի գնան իրենց ծնողներից սկսեն:

Զրույցը` ԻԼՈՆԱ ԱԶԱՐՅԱՆԻ

ԶԼՄ. «Համաշխարհային առաջնորդները արեւայրուք են ընդունում» կլիմայական հերթական բողոքի ցույցումԱմեն ինչ գնում է՝ ըստ ծրագրի. Նախ ոչնչացնել հավաքական ինքնությունը, երբ դեռ կա երկիր, հետո արդեն՝ անհատական ինքնությունը, երբ չի լինի արդեն երկիր«Ես հայտարարում եմ՝ մեր ժամանակ ընդհանրապես անկլավների մասին որևէ խոսք չի եղել». Սերժ ՍարգսյանԲաց թող նրան, նա ինքը հետ կգա, եթե դու անես այս 7 քայլերը, կամ՝ ինչպես հեռանալ տղամարդուց, որ նա վերադառնաԵս հայտարարում եմ՝ մեր ժամանակ ընդհանրապես անկլավների մասին որևէ խոսք չի եղել. Սերժ ՍարգսյանՍպասվում է առանց տեղումների եղանակՏեղ գյուղի 2 բնակիչ հայտնվել են ադրբեջանական տարածքում․ Բանակցություններից հետո նրանք ազատ են արձակվելՄոսկվան ողջունել է՝ գերիներիներին ականապատ դաշտերի քարտեզների դիմաց փոխանակումըՇաբաթվա հորոսկոպ․ ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններին՝ հունիսի 14-ից հունիսի 20-ըՎիժվածքը ցնցումների մեջ է «Պատիվ ունեմ» դաշինքի վարկանիշի կտրուկ բարձրացումից. Արմեն ԱշոտյանԻնչպես դիմավորեցին գերությունից վերադարձած 15 տղաներինԹալինցիները ծեծի են ենթարկել Արագածոտնի մարզպետին ու Փաշինյանի օգտին քարոզաշավ անող խմբի մյուս անդամներին. MediaportՉինական «Չժուժուն» մարսագնացը Կարմիր մոլորակի վրա սելֆի է արելԱդրբեջանցիները հայ-ադրբեջանական սահմանին ծաղրում են հայ դիրքապահներին (տեսանյութ)Կեղտոտ ձեռքերդ հեռո՛ւ Հայ Առաքելական սուրբ եկեղեցուց. Տեր Հովհաննես քահանա ՀովհաննիսյանՌԴ վարչապետ Սերգեյ Լավրովը.Փաշինյանի խոսքից հետո Աննա Հակոբյանը և Պապիկյանը մի կերպ են զսպում ծիծաղը.VideoՈ՞ւմ է հակացուցված ծիրան ուտելԵվրո-2020․ Բելգիան վստահ հաղթանակ տարավ Ռուսաստանի հավաքականի նկատմամբ (տեսանյութ)Մեկ ականի հայտնաբերման և վնասազերծման համար ծախսվում է մոտ 1000 եվրո, իսկ հայկական կողմը Ադրբեջանին է հանձնել քարտեզ, որտեղ 97 հազար ականի տեղորոշում կա.Տաթեւ ԱյվազյանԱրթուր Վանեցյան. «Սրանք սովորական երիտթալանչիներ են»Շատ հետաքրքիր պատկեր ականապատ դաշտերի քարտեզների ու գերիների հարցի վերաբերյալ.Կարեն ՎրթանեսյանՆախագահ Սերժ Սարգսյանը Օնիկ Գասպարյանի հետ հեռախոսազրույցի մասին. «Մի՛ արատավորիր ուսադիրներդ, մի՛ զիջիր ավելին...»Այս իշխանության համար զինվորականների, մարդու կյանքը արժեք չունի և թեման օգտագործում են այնպես, ինչպես այդ պահին իրենց ներքաղաքական, ներթիմային, նեղ անձնական շահերն են պահանջում.Տիգրան ԱբրահամյանԱմերիկյան կողմը որոշել է Բայդեն-Պուտին հանդիպմանը կոշտ մոտեցմամբ հանդես գալ. NBCՍտեփանծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց էԱյն ինչ այսօր տեղի է ունենում ինձ մոտ աթոռակռվի տպավորություն է թողնում` գնացեք առաջնային կերպով զբաղվեք մեր գերեւավարված տղաների խնդիրներովԵրևանում և մարզերում էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ են սպասվումԲելգիա - Ռուսաստան, Դանիա - Ֆինլանդիա խաղերի լավագույն ֆուտբոլիստները (ֆոտո)Բավ է, մի խոսե՛ք այլեւս, մեր համբերությունն էլ չափ ունի. Տեր ԱռաքելԱմեն մեկս մեր գործով պետք է փորձենք ամրացնել մեզ եւ մեր երկիրը. Արտակ ԱսատրյանԱպագան բարոյապես սպանում են, չխաբվե՛ք, հայ ժողովուրդ. Տեր ՀովսեփԳերիների մեջ օրեր առաջ Վարդենիսից տարած տղաներն էլ կանՍերժ Սարգսյանը ազատ շրջում է փողոցներով, լուսանկարԶոհված զինվորները պետք է երկնքում հպարտանան, որ իրենց հարազատները երջանիկ են. Նիկոլ Փաշինյան«Հատակը փտած, պատերը խոնավ, տան մեջ մկներ էլ կան՝ օր ա եղել մի-մի կտոր հացով կշտացել, պարկել ենք քնելու». Newsmedia.amԱդրբեջանին հանձնված քարտեզները պարունակում են Աղդամում 97 հազար ականի գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններՁայն առնել ծախելն ավելի ծանր մեղք է , քան մարմնավաճառ լինելըԷրիկ Խաչատրյանը Հայաստան վերադարձած գերիների թվում է (լուսանկար)Տեղի ունեցավ հայկական մանկապատանեկան փառատոն ՂրիմումՄեր 15 եղբայրները վերադառնում են. ՓաշինյանՍամվել Բաբայանի թիմակիցն առաջարկում է ադրբեջաներենն Արցախում դարձնել պաշտոնական լեզուԿաշառք տալու մեջ մեղադրվող պատգամավորի թեկնածուն կալանավորվել էՓաշինյանը երկիրը տանում է քաղաքացիական բախումների. Նաիրա Զոհրաբյան«Պատիվ ունեմ» դաշինքն ամրապնդելու է ՌԴ-ի հետ դաշնակցային հարաբերություններըԶգույշ եղեք ու մի տրվեք սադրանքի. Փաշինյանն ուզում է նոր ողբերգություն հրահրի ու այդ բեռը թողնի հաջորդ իշխանությանը. ՀովհաննիսյանՀոգևորականի կոռումպացվածը ո՞րն է, hոգևորականները չունե՛ն պետական լծակներ. Ռուբեն ՄելիքյանՂրիմում կայացել է Եվրասիական քաղաքակրթության միջազգային ասոցիացիայի հիմնադրումըՏեղի է ունեցել Հայկ Պետրոսյանի և Անի Թադևոսյանի պսակադրությունըԱրմավիրի թիվ 2 մանկապարտեզի պաշտոնական էջով իրականացվում է ՔՊ-ի քարոզարշավՌուսաստանը եղել է, կա և լինելու է Հայաստանի հետ և՛ դժբախտության, և՛ ուրախության պահերին. Կոպիրկին
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ