Ամսվա աստղագուշակ․ մայիս 2021 թ.  Կոչումով բժիշկ. Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի վատացած մասնակիցներից մեկին շտապեց օգնություն ցուցաբերել պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանը Այս իշխանությունը բերում է մահ. Ռոբերտ Քոչարյան Դանակահարություն Երևանում գործող Հայ-հունական պետական քոլեջում. կա վիրավոր ԱՀ պաշտոնաթող նախագահներ Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը եւ ԱՀ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հարգանքի տուրք են մատուցել Ստեփանակերտի հուշահամալիրում Ռոբերտ Քոչարյան ելույթը ավարատեց Հայաստան վանկարկումներով, որին միացան հրապարակում հավաքված բազմահազար քաղաքացիները Եղանակը Հայաստանում մայիսի 9-ին Սերժ Սարգսյանի անունից այսօր ծաղկեպսակներ են դրվել «Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնում և Հաղթանակ զբոսայգում Թող մայիսյան փառահեղ հաղթանակների պատմությունը նոր սխրանք կերտելու հավատ, կամք, արիություն տա մեր ժողովրդին. Սեյրան Օհանյան Մահացել է ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Հասմիկ Կիրակոսյանը


ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԷԼ Է ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ, ՈՐ ԵՐԿԻՐԸ ՍՈՎԻ ԵԶՐԻՆ Է

Տնտեսություն

Կառավարության նախորդ նիստում Նիկոլը հերթական մանիպուլյացիոն հայտարարությունն արեց: Այսպես, նա հիմա էլ համոզում է, թե Հայաստանի տնտեսությունը ոչ միայն ոչնչացած չէ, այլ, ոչ ավել, ոչ պակաս, վերականգնման ընթացքի մեջ է:

Ըստ կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տում Նի­կո­լի արած հայ­տա­րա­րու­թյան. «Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թյու­նը հետճգ­նա­ժա­մա­յին վե­րա­կանգն­ման առա­ջին նշան­ներն է ցու­ցադ­րում: Փետր­վար ամս­վա առա­ջին 15 օրե­րի տվյալ­նե­րով` հան­րա­պե­տու­թյու­նում հսկիչ դրա­մարկ­ղա­յին կտրոն­նե­րով եւ հաշ­վար­կա­յին փաս­տաթղ­թե­րով ար­ձա­նագր­վել է 604 հա­զար գոր­ծար­քով ավե­լի, քան նա­խորդ տար­վա փետր­վա­րի առա­ջին 15 օրե­րին, իսկ դրա­մաշր­ջա­նա­ռու­թյու­նը նա­խորդ տար­վա փետր­վա­րի առա­ջին 15 օրե­րի հա­մե­մատ աճել է 12 տո­կո­սով կամ շուրջ 31.4 մլրդ դրա­մով... Հարկ է ար­ձա­նագ­րել, որ էա­կա­նո­րեն աճել են նա­եւ ար­տա­հան­ման եւ ներ­մուծ­ման ծա­վալ­նե­րը փետր­վա­րի առա­ջին 15 օր­վա ըն­թաց­քում...»:

Իսկ ահա ՊԵԿ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Հով­հան­նի­սյանն էլ բա­ցատ­րեց, թե որ­տե­ղից է դրա­մաշր­ջա­նա­ռու­թյան այդ 31 մի­լի­ար­դա­նոց աճը. այն հիմ­նա­կա­նում վե­րա­բե­րում է 3 ոլոր­տի՝ ման­րա­ծախ սպառ­ման, ար­տադ­րու­թյան եւ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի մա­տուց­ման: Այս հույժ լա­վա­տե­սա­կան քա­րոզ­չու­թյու­նից մեկ պարզ հարց է առաջ գա­լիս՝ իսկ ին­չո՞ւ էր Նի­կո­լը փետր­վա­րի մա­սին տվյալ­ներ բե­րում, երբ այդ պա­հին ան­գամ հուն­վա­րի հա­մար վի­ճա­կագ­րա­կան ցու­ցա­նիշ­ներ չկա­յին: Եվ ահա, երբ երեկ պաշ­տո­նա­կան վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը ներ­կա­յաց­րեց հուն­վա­րի այդ տվյալ­նե­րը, պարզ դար­ձավ, որ Նի­կո­լին ավե­լի հար­մար է եղել այն­պի­սի տվյալ­նե­րից խո­սել, որոնք պաշ­տո­նա­պես ներ­կա­յաց­վե­լուն դեռ մեկ ամիս կա, այ­սինքն` հա­զիվ թե, հա­մա­տա­րած իշ­խա­նա­կան ստի հե­ղե­ղի մեջ նի­կո­լյան այդ թվե­րի մա­սին հի­շող լի­նի: Մինչ­դեռ հուն­վա­րին վե­րա­բե­րող վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը, ան­գամ գու­նա­զարդ­ված տես­քով, մեկ է՝ ապա­ցու­ցում է, որ տնտե­սու­թյուն, որ­պես այդ­պի­սին, չու­նենք: Սկսենք Նի­կո­լի այդ­քան գո­վեր­գած դրա­մաշր­ջա­նա­ռու­թյան աճից, որի պատ­ճառ­նե­րից մե­կը, ինչ­պես նշե­ցինք, առեւ­տուրն էր: Ընդ որում ասել, թե փետր­վա­րի առա­ջին կե­սի իրա­վի­ճա­կը կա­րող է ինչ-որ կերպ հուն­վա­րից տար­բեր­վել, մի­ամ­տու­թյուն կլի­նի. խոս­քը, վեր­ջին հաշ­վով, երկ­րի սո­ցի­ա­լա­կան վի­ճա­կը բնու­թագ­րող ցու­ցա­նի­շի մա­սին է, իսկ սո­ցի­ա­լա­կան վի­ճա­կը փոխ­վում է տա­րի­նե­րի եւ ոչ թե մեկ ամս­վա ըն­թաց­քում: Եվ ահա, վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը փաս­տում է, որ այս տար­վա հուն­վա­րին, ան­ցած տար­վա հուն­վա­րի հա­մե­մատ, երկ­րում առեւտ­րի շրջա­նա­ռու­թյու­նը նվա­զել է 15.1 տո­կո­սով (տե՛ս աղյու­սա­կը): Ավե­լին ասենք, դրա­մաշր­ջա­նա­ռու­թյան փետր­վա­րյան «աճին» նպաս­տած մյուս եր­կու ուղ­ղու­թյուն­նե­րում՝ ար­տադ­րու­թյան եւ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի ոլորտ­նե­րում եւս երկ­նիշ ան­կում­ներ են: Ու թե նման կա­տաստ­րո­ֆիկ վի­ճակն այդ ինչ­պես է փետր­վա­րի առա­ջին 15 օրե­րին վե­րած­վել, Նի­կո­լի ասած, բազ­մա­մի­լի­ար­դա­նոց աճի, մի­այն նա կա­րող է ասել: Սա­կայն ամեն ինչ դրա­նով չի սահ­մա­նա­փակ­վում: Բանն այն է, որ ու­նենք մեկ գոր­ծոն, որը ֆի­նան­սա­կան առու­մով պետք է ավե­լաց­ներ առեւտ­րաշր­ջա­նա­ռու­թյու­նը: Խոս­քը թան­կա­ցում­նե­րի մա­սին է: Ընդ որում, թե­եւ վի­ճա­կա­գիր­նե­րը հուն­վա­րին ներ­կա­յաց­րել են ըն­դա­մե­նը 4.5 տո­կոս գնաճ, որ տե­ղա­վոր­վեն պե­տա­կան թույ­լատ­րե­լի շե­մում, սա­կայն յու­րա­քան­չյուր ոք, ով մտնում է խա­նութ, կա­րող է վկա­յել, որ իրա­կա­նում ու­նենք էա­պես ավե­լի բարձր գնաճ: Ավե­լի կոնկ­րետ, այն բո­լոր հիմ­նա­կան ապ­րանք­նե­րը, որոնք շար­քա­յին մահ­կա­նա­ցու­նե­րիս հա­մար ամե­նօ­րյա է, թան­կա­ցել են մին­չեւ իսկ 40-50 տո­կո­սով: Եվ, հաս­կա­նա­լի է, ֆի­նան­սա­կան առու­մով առեւտ­րի շրջա­նա­ռու­թյունն էլ պետք է ավե­լա­նար այն­քա­նով, որ­քա­նով ամեն ոք թան­կաց­ման պատ­ճա­ռով հա­վե­լյալ վճա­րում է: Բայց փաս­տը սա է՝ ու­նենք վի­ճա­կագ­րա­կան մոտ 15 տո­կո­սա­նոց առեւտ­րաշր­ջա­նա­ռու­թյան ան­կում: Իսկ դա մեկ բան է նշա­նա­կում՝ մար­դիկ ստիպ­ված են ծա­վա­լա­յին առու­մով պա­կաս գնել: Պարզ օրի­նակ. եթե մարդն ան­ցած տա­րի 1 լիտր ձե­թի հա­մար վճա­րում էր 500-600 դրամ, ապա հի­մա ստիպ­ված է վճա­րել 800-900 դրամ՝ մոտ 50 տո­կո­սով ավել: Ու հի­մա նա էլի վճա­րում է նույն 500-600 դրա­մը, բայց ձեռք բե­րե­լով ոչ թե 1 լիտր, այլ՝ մոտ 0.5-0.6 լիտր ձեթ: Չնա­յած, հաշ­վի առ­նե­լով, որ առեւտ­րաշր­ջա­նա­ռու­թյու­նը նվա­զել է 15 տո­կո­սով, դա նշա­նա­կում է, որ քա­ղա­քա­ցին ար­դեն վճա­րում է ոչ թե 500-600 դրամ, այլ դրա­նից 15 տո­կո­սով էլ պա­կաս, բնա­կա­նա­բար, գնե­լով այդ չա­փով պա­կաս ձեթ: Այս օրի­նա­կը տա­րա­ծենք առա­ջին սպառ­ման բո­լոր ապ­րանք­նե­րի վրա, եւ մեկ պարզ իրո­ղու­թյան կհան­գենք՝ քա­ղա­քա­ցի­նե­րը քիչ են գնում ոչ թե գի­րա­նա­լու դեմ պայ­քա­րե­լու հա­մար, այլ պար­զա­պես թերսն­վում են՝ փող չու­նե­նա­լով: Իսկ վի­ճա­կագ­րա­կան լեզ­վով դա հու­շում է, որ էա­պես նվա­զել է աղ­քա­տու­թյան եւ ծայ­րա­հեղ աղ­քա­տու­թյան մա­կար­դա­կը: Ընդ որում, դրա­նում հա­մոզ­վե­լու այլ ցու­ցա­նիշ­ներ էլ կան: Թե­եւ ան­ցած ողջ տար­վա ըն­թաց­քում վի­ճա­կա­գիր­նե­րը ներ­կա­յաց­նում էին աշ­խա­տա­վար­ձե­րի աճի մա­սին ֆան­տաս­տիկ տվյալ­ներ, բայց ահա այս հուն­վա­րի դրու­թյամբ ֆիք­սել են բո­լո­րո­վին այլ պատ­կեր: Այն է` ան­ցած հուն­վա­րի հա­մե­մատ ու­նենք մի­ջին աշ­խա­տա­վար­ձե­րի 3.8 տո­կոս ան­կում: Ճիշտ է, պե­տա­կան հա­մա­կար­գում այն 0.1 տո­կոս է, եւ, բնա­կա­նա­բար, ի հա­շիվ վե­րին չի­նով­նի­կու­թյան գեր­բարձր աշ­խա­տա­վարձ-պար­գե­ւատ­րու­թյուն­նե­րի, բայց ահա մաս­նա­վո­րի մոտ աշ­խա­տա­վար­ձե­րը նվա­զել են 5.4 տո­կո­սով: Սա ար­դեն իսկ նշա­նա­կում է, որ մաս­նա­վոր բիզ­նե­սը խո­րը ճգնա­ժա­մի մեջ է, սա­կայն խնդի­րը շա­րու­նա­կենք դի­տար­կել սո­ցի­ա­լա­կան տե­սան­կյու­նից: Այս­պես, շար­քա­յին քա­ղա­քա­ցի­ներն ու­նեն աշ­խա­տա­վար­ձի տես­քով եկա­մուտ­նե­րի 5 տո­կոս ան­կում, իսկ գներն ավե­լա­ցել են մո­տա­վո­րա­պես այդ­քան: Սա նշա­նա­կում է, որ քա­ղա­քա­ցու գնո­ղու­նա­կու­թյու­նը նվա­զել է առն­վազն 10 տո­կո­սով: Եվ եթե հաշ­վի առ­նենք, որ առանց այդ էլ, մեկ տա­րի առաջ մար­դիկ գնո­ղու­նա­կու­թյամբ չէ­ին փայ­լում, այ­սինքն՝ ստա­ցա­ծը հա­զիվ բա­վա­րա­րում էր կի­սա­քաղց գո­յու­թյան հա­մար, ապա պատ­կե­րաց­րեք, թե ներ­կա­յումս ինչ վի­ճակ է, երբ գնո­ղու­նա­կու­թյու­նը 10 տո­ո­սով էլ է նվա­զել: Կարճ ասած, այն բա­զում մտա­վա­խու­թյուն­նե­րը, որ եր­կի­րը սո­վի եզ­րին է, ստա­ցան նա­եւ վի­ճա­կագ­րա­կան հաս­տա­տում: Հա, Նի­կո­լը մեկ էլ պնդում է, թե՝ «էա­կա­նո­րեն աճել են նա­եւ ար­տա­հան­ման եւ ներ­մուծ­ման ծա­վալ­նե­րը»: Իսկ ահա վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը հաս­տա­տում է, որ այս տար­վա հուն­վա­րին ու­նե­ցել ենք ար­տա­հան­ման 11.3 եւ ներ­մուծ­ման՝ 20 տո­կոս ան­կում: Եվ ո՞ւր մնաց Նի­կո­լի «էա­կան աճը»: Փո­խա­րե­նը, էա­կան եւ ամե­նուր են ան­կում­նե­րը: Այն­քան խո­րը, որ հարց է ծա­գում՝ Նի­կո­լից հե­տո վե­րա­կանգ­նե­լու էլ բան կմնա՞:

ՔԵ­ՐՈԲ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Ամսվա աստղագուշակ․ մայիս 2021 թ.  Կոչումով բժիշկ. Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի վատացած մասնակիցներից մեկին շտապեց օգնություն ցուցաբերել պրոֆեսոր Արմեն ՉարչյանըԱյս իշխանությունը բերում է մահ. Ռոբերտ ՔոչարյանԴանակահարություն Երևանում գործող Հայ-հունական պետական քոլեջում. կա վիրավոր ԱՀ պաշտոնաթող նախագահներ Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը եւ ԱՀ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հարգանքի տուրք են մատուցել Ստեփանակերտի հուշահամալիրումՌոբերտ Քոչարյան ելույթը ավարատեց Հայաստան վանկարկումներով, որին միացան հրապարակում հավաքված բազմահազար քաղաքացիներըԵղանակը Հայաստանում մայիսի 9-ինՍերժ Սարգսյանի անունից այսօր ծաղկեպսակներ են դրվել «Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնում և Հաղթանակ զբոսայգումԹող մայիսյան փառահեղ հաղթանակների պատմությունը նոր սխրանք կերտելու հավատ, կամք, արիություն տա մեր ժողովրդին. Սեյրան ՕհանյանՄահացել է ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Հասմիկ ԿիրակոսյանըԿոմիտասի շուկայի դիմաց գազել է այրվելՆոր փոխոստիկանապետ է նշանակվել. ով է նա. Կենսագրական մանրամասներՀաղթանակին պետք է տեր կանգնել, այլապես ուրիշը կգա եւ տեր կկանգնի. ԲաբուխանյանՈ՞վ է Նիկոլ Փաշինյանի պապըԱրոնյանն ԱՄՆ կտեղափոխվի օգոստոսինՆոր հաղթանակները` ընդամենը ժամանակի հարց ենՄայիսի 9-ի առթիվ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Վլադիմիր Պուտինին և Միխայիլ ՄիշուստինինՀայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 178 նոր դեպք, մահացել է 10 մարդԱյսօր մենք հիշում ենք բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կյանքն են զոհաբերել հայկական հինավուրց քաղաքի ազատագրման համար. ՓաշինյանՀՀ մարմնամարզիկները «Քութաիսիի Գավաթ - Մեր Ապագա Օլիմպիականները» միջազգային մրցաշարից մեդալների հարուստ ավարով են վերադառնում տուն«Տարե՛ք էս աղջկան». Նիկոլ Փաշինյանը ախրանիկին հրահանգեց հեռացնել իրեն «Ի՞նչ խղճով եք Եռաբլուր գալիս» հարցը տված լրագրողին (Video)ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը Հաղթանակի և խաղաղության տոնի առթիվՇՆՈՐՀԱՎՈ՛Ր ՄԵԾ ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ՕՐԸ. ՍԵՐԳԵՅ ԿՈՊԻՐԿԻՆ «ԵՍ ԻՍԿԱՊԵՍ ՄԵԾ ՏԵՂ ՈՒՆԵՄ ՀՊԱՐՏԱՆԱԼՈՒ ԻՄ ՊԱՊԵՐՈՎ».ՀԱՅԿ ԲԱԲՈՒԽԱՆՅԱՆԸՏԵՆՑ ԷԼ ՉՀԱՍԿԱՑԱ, ԹԵ ԲԱՅՐԱՔԹԱՐՆ ԻՆՉԻ Ա ԱՄԵՆ ԳՆՈՎ ՍՈՂՈՍԿՈՒՄ ԵՌԱԲԼՈՒՐ. ԳԵՎՈՐԳ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ «Ռոսկոսմոս»-ի և «ՆԱՍԱ»-ի տիեզերագնացները Հաղթանակի տոնի առթիվ շնորհավորել են Երկրի բնակիչներինՆիկոլ Փաշինյանը հարյուրավոր ախրանիկների ուղեկցությամբ գնացել է Եռաբլուր. տեսախցիկների առջև ծնկում է զոհերի շիրիմների մոտ Դարակազմիկ հաղթանակները խորհրդանշում են ազգի տոկունությունը, խիզախությունը, անկոտրում հավատքն ու հայրենասիրությունը, թերևս սա է մայիսյան եռատոնի ամենակարևոր ուղերձը․ Արցախի ԱԳՆ հայտարարությունը Կորոնավիրուսի դեմ մեկ բաղադրիչ ունեցող «Սպուտնիկ Լայթ» պատվաստանյութը գրանցել են ՌուսաստանումՊետական համակարգի աշխատակիցներին սպառնացել են հետապնդումներով և աշխատանքից ազատելով. ԱՀ պատգամավորը ահազանգում էԵրբ գյուղ հասանք, Ստեփանակերտից արդեն լուրը հասել էր, որ Հայոց բերդաքաղաքն ազատագրված է...  Երթ-միջոցառում, որի արդյունքում ակնկալվում է ստանալ աննախադեպ մեծ չափերի Հայոց եռագույնըՓաշինյանն այսօր մեկնում է Գեղարքունիք. Mediaport-ի տրամադրության տակ է հայտնվել այցի գրաֆիկը.MediaportԱնգելա Մերկել. Մենք պարտավոր ենք պահել նացիզմի ժամանակ զոհվածների հիշատակըՄի օր ես կպատմեմ, թե Շուշիի օպերացիայի կեսից ով է փախել հրամանատարական կետից ու ով է կապվել նրա հետ ռացիայով ու ասել՝ «վե՛ր ընկի տեղդ».Էլբակեան ԷդգարՍԿԱՆԴԱԼԱՅԻՆ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ռուբեն Վարդազարյանը փորձել է ճնշում գործադրել դատավոր Բեկթաշյանի նկատմամբՓաշինյանը Եռաբլուրում է. ոստիկանները, անվտանգության աշխատակիցներն ու սպորտային հագուստով մարդիկ խոչընդոտում են Tert.am-ի և News.am–ի աշխատանքը (տեսանյութ)Մենակ Կապիտուլյանտ վիժվածքը Շուշին հանձնելուց հետո կարար Շուշիի ազատագրման օրը Շուշին ազատագրողին իր արյունոտ ձեռքերով մեդալ տար.Նարեկ Սամսոնյան2018 թվականից հետո, մեծ թվով զինվորականներ, ովքեր բանակաշինության ամենատարբեր փուլերում գործելու, ծառայելու, մեծ արդյունավետություն ունեին՝ հերթով շարքից հանվեցին.Տիգրան ԱբրահամյանՄայիսի 9-ը մեզ համար միշտ լինելու է ոգեշնչման աղբյուր և վկայություն, որ մեր հաղթանակներն ու ձեռքբերումները հնարավոր է կերտել համազգային միասնականության անպարտ ուժով․ Գարեգին Բ Օրվա հանդիպումների անոնսՇաբաթվա հորոսկոպ․ ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններին՝ մայիսի 10-ից 16-ըՀաղթանակը տրվում է արժանիներին, որոնք ամենալավը գիտեն խաղաղության գինը. Սերժ ՍարգսյանՄայրաքաղաքում և մարզերում էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ են լինելուՀՀ ԱՆ-ը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում չի օգտագործել դեղամիջոց, որը նվազեցնում է մահացությունը․ Փաստահավաք խումբԱրմեն Մելիքյանը,Կարեն Ասլանյանն ու Հայկ Մնացականյանը Տոկիոյի օլիմպիադային մասնակցելու ուղեգիր նվաճեցին Վահագն Վերմիշյանը դատի է տվել ՓաշինյանինՆախագահը դիմել է ՍԴՄալիշևան պատմել է, թե ինչպիսին կլինի սեքսը 10 տարի անց«Իրավունքի» լուրը հաստատվեց, Կամո Ցուցուլյանը նշանակվեց փոխոստիկանապետ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ