Մեղրիի համայնքապետը փաստաբանի հետ ներկայացել է ոստիկանություն Կարմիր բերետավորները դաժան ծեծի են ենթարկել պատերազմում վիրավորում ստացած Թաթուլ Հարությունյանին (yerkir.am) Պատասխան եք տալու անօրինական հրահանգներ կատարելու համար. Մեղրիի համայնքապետի փաստաբան Մեղրիի համայնքապետի բնակարանում սպասում են խուզարկող իրավապահներին Այսօր Մշո հետ կապող կամուրջս էլ գնաց, անուրջս էլ գնաց. Վահագն Չախալյան Բռնի ուժով բերման է ենթարկվել ՀՅԴ-ական Գերասիմ Վարդանյանը Ժողովու´րդ, չընկրկե´ք, ըմբոստացե´ք, անվարա´ն դուրս եկեք այս վիժվածքի դեմ. Գևորգ Գևորգյան Հատուկ շեշտվում է Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումներին Բայդենի մասնակցությունը. Արմեն Աշոտյան Այցը նախընտրական չէ՛ր՝ այն յուրատեսակ հրավերք էր Ալիեւին՝ Սյունիք. ՀՀ նախկին վարչապետ Հերիք ու բոլ եղավ, թող մեր հետ խաղ չխաղան. գնդապետ Մովսիսյան


ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԷԼ Է ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ, ՈՐ ԵՐԿԻՐԸ ՍՈՎԻ ԵԶՐԻՆ Է

Տնտեսություն

Կառավարության նախորդ նիստում Նիկոլը հերթական մանիպուլյացիոն հայտարարությունն արեց: Այսպես, նա հիմա էլ համոզում է, թե Հայաստանի տնտեսությունը ոչ միայն ոչնչացած չէ, այլ, ոչ ավել, ոչ պակաս, վերականգնման ընթացքի մեջ է:

Ըստ կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տում Նի­կո­լի արած հայ­տա­րա­րու­թյան. «Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թյու­նը հետճգ­նա­ժա­մա­յին վե­րա­կանգն­ման առա­ջին նշան­ներն է ցու­ցադ­րում: Փետր­վար ամս­վա առա­ջին 15 օրե­րի տվյալ­նե­րով` հան­րա­պե­տու­թյու­նում հսկիչ դրա­մարկ­ղա­յին կտրոն­նե­րով եւ հաշ­վար­կա­յին փաս­տաթղ­թե­րով ար­ձա­նագր­վել է 604 հա­զար գոր­ծար­քով ավե­լի, քան նա­խորդ տար­վա փետր­վա­րի առա­ջին 15 օրե­րին, իսկ դրա­մաշր­ջա­նա­ռու­թյու­նը նա­խորդ տար­վա փետր­վա­րի առա­ջին 15 օրե­րի հա­մե­մատ աճել է 12 տո­կո­սով կամ շուրջ 31.4 մլրդ դրա­մով... Հարկ է ար­ձա­նագ­րել, որ էա­կա­նո­րեն աճել են նա­եւ ար­տա­հան­ման եւ ներ­մուծ­ման ծա­վալ­նե­րը փետր­վա­րի առա­ջին 15 օր­վա ըն­թաց­քում...»:

Իսկ ահա ՊԵԿ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Հով­հան­նի­սյանն էլ բա­ցատ­րեց, թե որ­տե­ղից է դրա­մաշր­ջա­նա­ռու­թյան այդ 31 մի­լի­ար­դա­նոց աճը. այն հիմ­նա­կա­նում վե­րա­բե­րում է 3 ոլոր­տի՝ ման­րա­ծախ սպառ­ման, ար­տադ­րու­թյան եւ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի մա­տուց­ման: Այս հույժ լա­վա­տե­սա­կան քա­րոզ­չու­թյու­նից մեկ պարզ հարց է առաջ գա­լիս՝ իսկ ին­չո՞ւ էր Նի­կո­լը փետր­վա­րի մա­սին տվյալ­ներ բե­րում, երբ այդ պա­հին ան­գամ հուն­վա­րի հա­մար վի­ճա­կագ­րա­կան ցու­ցա­նիշ­ներ չկա­յին: Եվ ահա, երբ երեկ պաշ­տո­նա­կան վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը ներ­կա­յաց­րեց հուն­վա­րի այդ տվյալ­նե­րը, պարզ դար­ձավ, որ Նի­կո­լին ավե­լի հար­մար է եղել այն­պի­սի տվյալ­նե­րից խո­սել, որոնք պաշ­տո­նա­պես ներ­կա­յաց­վե­լուն դեռ մեկ ամիս կա, այ­սինքն` հա­զիվ թե, հա­մա­տա­րած իշ­խա­նա­կան ստի հե­ղե­ղի մեջ նի­կո­լյան այդ թվե­րի մա­սին հի­շող լի­նի: Մինչ­դեռ հուն­վա­րին վե­րա­բե­րող վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը, ան­գամ գու­նա­զարդ­ված տես­քով, մեկ է՝ ապա­ցու­ցում է, որ տնտե­սու­թյուն, որ­պես այդ­պի­սին, չու­նենք: Սկսենք Նի­կո­լի այդ­քան գո­վեր­գած դրա­մաշր­ջա­նա­ռու­թյան աճից, որի պատ­ճառ­նե­րից մե­կը, ինչ­պես նշե­ցինք, առեւ­տուրն էր: Ընդ որում ասել, թե փետր­վա­րի առա­ջին կե­սի իրա­վի­ճա­կը կա­րող է ինչ-որ կերպ հուն­վա­րից տար­բեր­վել, մի­ամ­տու­թյուն կլի­նի. խոս­քը, վեր­ջին հաշ­վով, երկ­րի սո­ցի­ա­լա­կան վի­ճա­կը բնու­թագ­րող ցու­ցա­նի­շի մա­սին է, իսկ սո­ցի­ա­լա­կան վի­ճա­կը փոխ­վում է տա­րի­նե­րի եւ ոչ թե մեկ ամս­վա ըն­թաց­քում: Եվ ահա, վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը փաս­տում է, որ այս տար­վա հուն­վա­րին, ան­ցած տար­վա հուն­վա­րի հա­մե­մատ, երկ­րում առեւտ­րի շրջա­նա­ռու­թյու­նը նվա­զել է 15.1 տո­կո­սով (տե՛ս աղյու­սա­կը): Ավե­լին ասենք, դրա­մաշր­ջա­նա­ռու­թյան փետր­վա­րյան «աճին» նպաս­տած մյուս եր­կու ուղ­ղու­թյուն­նե­րում՝ ար­տադ­րու­թյան եւ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի ոլորտ­նե­րում եւս երկ­նիշ ան­կում­ներ են: Ու թե նման կա­տաստ­րո­ֆիկ վի­ճակն այդ ինչ­պես է փետր­վա­րի առա­ջին 15 օրե­րին վե­րած­վել, Նի­կո­լի ասած, բազ­մա­մի­լի­ար­դա­նոց աճի, մի­այն նա կա­րող է ասել: Սա­կայն ամեն ինչ դրա­նով չի սահ­մա­նա­փակ­վում: Բանն այն է, որ ու­նենք մեկ գոր­ծոն, որը ֆի­նան­սա­կան առու­մով պետք է ավե­լաց­ներ առեւտ­րաշր­ջա­նա­ռու­թյու­նը: Խոս­քը թան­կա­ցում­նե­րի մա­սին է: Ընդ որում, թե­եւ վի­ճա­կա­գիր­նե­րը հուն­վա­րին ներ­կա­յաց­րել են ըն­դա­մե­նը 4.5 տո­կոս գնաճ, որ տե­ղա­վոր­վեն պե­տա­կան թույ­լատ­րե­լի շե­մում, սա­կայն յու­րա­քան­չյուր ոք, ով մտնում է խա­նութ, կա­րող է վկա­յել, որ իրա­կա­նում ու­նենք էա­պես ավե­լի բարձր գնաճ: Ավե­լի կոնկ­րետ, այն բո­լոր հիմ­նա­կան ապ­րանք­նե­րը, որոնք շար­քա­յին մահ­կա­նա­ցու­նե­րիս հա­մար ամե­նօ­րյա է, թան­կա­ցել են մին­չեւ իսկ 40-50 տո­կո­սով: Եվ, հաս­կա­նա­լի է, ֆի­նան­սա­կան առու­մով առեւտ­րի շրջա­նա­ռու­թյունն էլ պետք է ավե­լա­նար այն­քա­նով, որ­քա­նով ամեն ոք թան­կաց­ման պատ­ճա­ռով հա­վե­լյալ վճա­րում է: Բայց փաս­տը սա է՝ ու­նենք վի­ճա­կագ­րա­կան մոտ 15 տո­կո­սա­նոց առեւտ­րաշր­ջա­նա­ռու­թյան ան­կում: Իսկ դա մեկ բան է նշա­նա­կում՝ մար­դիկ ստիպ­ված են ծա­վա­լա­յին առու­մով պա­կաս գնել: Պարզ օրի­նակ. եթե մարդն ան­ցած տա­րի 1 լիտր ձե­թի հա­մար վճա­րում էր 500-600 դրամ, ապա հի­մա ստիպ­ված է վճա­րել 800-900 դրամ՝ մոտ 50 տո­կո­սով ավել: Ու հի­մա նա էլի վճա­րում է նույն 500-600 դրա­մը, բայց ձեռք բե­րե­լով ոչ թե 1 լիտր, այլ՝ մոտ 0.5-0.6 լիտր ձեթ: Չնա­յած, հաշ­վի առ­նե­լով, որ առեւտ­րաշր­ջա­նա­ռու­թյու­նը նվա­զել է 15 տո­կո­սով, դա նշա­նա­կում է, որ քա­ղա­քա­ցին ար­դեն վճա­րում է ոչ թե 500-600 դրամ, այլ դրա­նից 15 տո­կո­սով էլ պա­կաս, բնա­կա­նա­բար, գնե­լով այդ չա­փով պա­կաս ձեթ: Այս օրի­նա­կը տա­րա­ծենք առա­ջին սպառ­ման բո­լոր ապ­րանք­նե­րի վրա, եւ մեկ պարզ իրո­ղու­թյան կհան­գենք՝ քա­ղա­քա­ցի­նե­րը քիչ են գնում ոչ թե գի­րա­նա­լու դեմ պայ­քա­րե­լու հա­մար, այլ պար­զա­պես թերսն­վում են՝ փող չու­նե­նա­լով: Իսկ վի­ճա­կագ­րա­կան լեզ­վով դա հու­շում է, որ էա­պես նվա­զել է աղ­քա­տու­թյան եւ ծայ­րա­հեղ աղ­քա­տու­թյան մա­կար­դա­կը: Ընդ որում, դրա­նում հա­մոզ­վե­լու այլ ցու­ցա­նիշ­ներ էլ կան: Թե­եւ ան­ցած ողջ տար­վա ըն­թաց­քում վի­ճա­կա­գիր­նե­րը ներ­կա­յաց­նում էին աշ­խա­տա­վար­ձե­րի աճի մա­սին ֆան­տաս­տիկ տվյալ­ներ, բայց ահա այս հուն­վա­րի դրու­թյամբ ֆիք­սել են բո­լո­րո­վին այլ պատ­կեր: Այն է` ան­ցած հուն­վա­րի հա­մե­մատ ու­նենք մի­ջին աշ­խա­տա­վար­ձե­րի 3.8 տո­կոս ան­կում: Ճիշտ է, պե­տա­կան հա­մա­կար­գում այն 0.1 տո­կոս է, եւ, բնա­կա­նա­բար, ի հա­շիվ վե­րին չի­նով­նի­կու­թյան գեր­բարձր աշ­խա­տա­վարձ-պար­գե­ւատ­րու­թյուն­նե­րի, բայց ահա մաս­նա­վո­րի մոտ աշ­խա­տա­վար­ձե­րը նվա­զել են 5.4 տո­կո­սով: Սա ար­դեն իսկ նշա­նա­կում է, որ մաս­նա­վոր բիզ­նե­սը խո­րը ճգնա­ժա­մի մեջ է, սա­կայն խնդի­րը շա­րու­նա­կենք դի­տար­կել սո­ցի­ա­լա­կան տե­սան­կյու­նից: Այս­պես, շար­քա­յին քա­ղա­քա­ցի­ներն ու­նեն աշ­խա­տա­վար­ձի տես­քով եկա­մուտ­նե­րի 5 տո­կոս ան­կում, իսկ գներն ավե­լա­ցել են մո­տա­վո­րա­պես այդ­քան: Սա նշա­նա­կում է, որ քա­ղա­քա­ցու գնո­ղու­նա­կու­թյու­նը նվա­զել է առն­վազն 10 տո­կո­սով: Եվ եթե հաշ­վի առ­նենք, որ առանց այդ էլ, մեկ տա­րի առաջ մար­դիկ գնո­ղու­նա­կու­թյամբ չէ­ին փայ­լում, այ­սինքն՝ ստա­ցա­ծը հա­զիվ բա­վա­րա­րում էր կի­սա­քաղց գո­յու­թյան հա­մար, ապա պատ­կե­րաց­րեք, թե ներ­կա­յումս ինչ վի­ճակ է, երբ գնո­ղու­նա­կու­թյու­նը 10 տո­ո­սով էլ է նվա­զել: Կարճ ասած, այն բա­զում մտա­վա­խու­թյուն­նե­րը, որ եր­կի­րը սո­վի եզ­րին է, ստա­ցան նա­եւ վի­ճա­կագ­րա­կան հաս­տա­տում: Հա, Նի­կո­լը մեկ էլ պնդում է, թե՝ «էա­կա­նո­րեն աճել են նա­եւ ար­տա­հան­ման եւ ներ­մուծ­ման ծա­վալ­նե­րը»: Իսկ ահա վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը հաս­տա­տում է, որ այս տար­վա հուն­վա­րին ու­նե­ցել ենք ար­տա­հան­ման 11.3 եւ ներ­մուծ­ման՝ 20 տո­կոս ան­կում: Եվ ո՞ւր մնաց Նի­կո­լի «էա­կան աճը»: Փո­խա­րե­նը, էա­կան եւ ամե­նուր են ան­կում­նե­րը: Այն­քան խո­րը, որ հարց է ծա­գում՝ Նի­կո­լից հե­տո վե­րա­կանգ­նե­լու էլ բան կմնա՞:

ՔԵ­ՐՈԲ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Մեղրիի համայնքապետը փաստաբանի հետ ներկայացել է ոստիկանությունԿարմիր բերետավորները դաժան ծեծի են ենթարկել պատերազմում վիրավորում ստացած Թաթուլ Հարությունյանին (yerkir.am)Պատասխան եք տալու անօրինական հրահանգներ կատարելու համար. Մեղրիի համայնքապետի փաստաբանՄեղրիի համայնքապետի բնակարանում սպասում են խուզարկող իրավապահներինԱյսօր Մշո հետ կապող կամուրջս էլ գնաց, անուրջս էլ գնաց. Վահագն ՉախալյանԲռնի ուժով բերման է ենթարկվել ՀՅԴ-ական Գերասիմ ՎարդանյանըԺողովու´րդ, չընկրկե´ք, ըմբոստացե´ք, անվարա´ն դուրս եկեք այս վիժվածքի դեմ. Գևորգ ԳևորգյանՀատուկ շեշտվում է Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումներին Բայդենի մասնակցությունը. Արմեն ԱշոտյանԱյցը նախընտրական չէ՛ր՝ այն յուրատեսակ հրավերք էր Ալիեւին՝ Սյունիք. ՀՀ նախկին վարչապետԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻՀերիք ու բոլ եղավ, թող մեր հետ խաղ չխաղան. գնդապետ ՄովսիսյանԲԱՅՑ ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԱՐՑԱԽՈՒՄ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ, ԱՅՆ ԷԼ` «ASTRAZENECA»«Մեր թրքասեր իշխանությունը, հատուկ, տեղադրում է Մահատմա Գանդիի արձանը, ով հայտնի է իր հակահայկական կեցվածքով»Նորաստեղծ կուսակցության համահիմնադիրը հերքում է Վահե ՀակոբյանինԱռայժմ կարելի է մի 5-6 կուսակցության անուն նշել` որպես առաջատար. սոցիոլոգԲԱՄԲԱՍԱՆՔԶԱՐՄԱՆՔԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ԱԺԻՈՏԱԺ Է ՍԿՍՎԵԼԱՐԶԱՔԱՆՑՅԱՆԻ ՇՏԱԲԸ ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ԿԵՐՊՈՎ ՂԵԿԱՎԱՐԵԼՈՒ Է ԿԻՆԸ«Չեն ուզում Մեղրիի միջանցքը իրենց կամքով, խաղաղ կյանքի դիմաց տան, ուրեմն պատերազմով կվերցնեն». Նիկոլը` իր մտերիմներին. 168.amԵՎՍ ՄԵԿ ԿՆՃԻՌ ՍԱՐՔԵՑԻՆ ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ«ՄԵԾՆ» ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՏՈՐԻՆ ԲԱԽՏԸ ԴԵՌ ԺՊՏՈՒՄ ԷՍյունիքում այսօր հարուցված քրեական գործով ցանկացած գործողություն ապօրինի է. ՓաստաբանՏեղի ունեցավ «Ազգի ձայն» կուսակցության անդրանիկ համագումարին  նախորդող շնորհանդեսը. ՖոտոՊուտինը հորդորել է բոլոր ռուսներին պատվաստվելԱսադը հայտ է ներկայացրել Սիրիայում նախագահի ընտրություններին որպես թեկնածու գրանցվելու համարՇուռնուխցիները ձվեր նետեցին վարչապետի ավտոշարասյան վրաԻնչ հրահանգ տվեց Փաշինյանը ԱԱԾ պետին ու ՈստիկանապետինԱրմեն Գևորգյանն իշխանությանն առաջարկում է պետական համակարգի որոշ ինստիտուտներ տեղափոխել ՍյունիքՖլեշմոբ. Ի աջակցություն սյունեցիների՝ քաղաքացիները մեկնում են ՍյունիքԿապիտուլյանտը պետք է չկարողանա ազատ շրջել մարդկանց մեջ. ԿարապետյանՄիջադեպ՝ Փաշինյանի աջակիցների և ընդդիմադիր քաղաքացիների միջև (Տեսանյութ)Արման Անդրեասյանը ազատ ոճի ըմբշամարտի 2021թ Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալին արժանացավ Հովիկ Վերանյանի սխրանքի ուղղին. Newsmedia.am-ը շարունակում է «Կյանք ու կռիվ» խորագրի ներքո ներկայացնել մեր հերոս տղաների սխրանքի ուղղինՌԴ ԱԳՆ֊ն Կիևին և ՆԱՏՕ-ին հորդորել է զերծ մնալ գործողություններից, որոնք կարող են տանել էսկալացիայիԶելենսկին Պուտինին կոչ է արել հանդիպել Դոնբասում«Իմ հերն էս ճանապարհը գրավել ա, կապիտուլյանտն ուզում ա տա». Վարչապետին Սյունիք չեն թողնում (Տեսանյութ)«Անվտանգության բացակայության խորը զգացողություն կա». Նախագահը հանդիպել է Մեղրիի, Կապանի և Քաջարանի քաղաքապետների հետ Գեներալի որդին որեւէ առնչություն չի ունեցել ոստիկանության հետ. ԳՇ-ն արձագանքում «Իրավունքի» հրապարակմանըՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձը Դաշնային ժողովինՄեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթ Երկրորդն այսօր դառնում է 95 տարեկանՎստահ եմ՝ մոնտաժված մասում Օնիկ Գասպարյանը զեկուցում է այն, ինչը մեզ սպասվում է. բացառվում է, որ Օնիկ Գասպարյանը ստի. մեղավորները միանշանակ պետք է պատժվեն. Մովսես ՀակոբյանՓԱՇԻՆՅԱՆԸ ՄՏԵԼ Է ԼԻՍԿԱՅԻ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԻ ՍՐՃԱՐԱՆ.hraparak.am«Պարո՛ն նախագահ, այժմ Ձեր ուժերի սահմանում է տասնամյակների ժխտումն ուղղելը». Ադամ Շիֆի բաց նամակը՝ ԲայդենինԿադրերը, որ տեսանք Սյունիքից, ավելի քան խոսուն են. դավաճանի հետ միայն այսպես.Հրանտ Մելիք-ՇահնազարյանՆիկոլ սյունեցիներից լսելով «Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ թուրք, Նիկոլ սիկտիր» և այլ կոչերը, մեռնես ավելի լավ է.Ռոբերտ Մելքոնյան«Արա, դուք եք կապիտուլյանտը». Նիկոլ Փաշինյանը՝ քաղաքացունՆիկոլ Փաշինյան. «Ողջունում եմ ձեզ ժողովուրդ ջան». քաղաքացի. «Ողջույն, բ**-ի տղա» (Video).Mediaport «Տղերքի արյունը վրեդ ա, դավաճան». քաշքշուկ Ագարակում՝ Փաշինյանի այցի ժամանակՍյունեցիները թույլ չտվեցին Փաշինյանին երթ անել. նա հեռացավ Ագարակից
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ