o C     14. 08. 2020   : :

ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ

Ամբողջ կրթական ոլորտում խայտառակություն է տիրում. Վահագն Վարագյան (Տեսանյութ)

29.07.2020 21:10 ՕՐՎԱ ՊԱՏԿԵՐ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ամբողջ կրթական ոլորտում խայտառակություն է տիրում. Վահագն Վարագյան (Տեսանյութ)

ԿԳՄՍ նախարարության ներկայացրած կրթական չափորոշիչների, բուհ չընդունված ուսանողների ակցիաների եւ ընդհանրապես` կրթական ոլորտում տիրող իրավիճակի շուրջ «Իրավունք TV»-ի տաղավարում զրուցել ենք ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի տնօրեն, «Կանաչ ապագա» բնապահպանական շարժման ղեկավար ՎԱՀԱԳՆ ՎԱՐԱԳՅԱՆԻ հետ:

​​​​​​​Վերացվում է հավաքների եւ գործադուլների արգելքը

- Որ­պես կեն­սա­բա­նա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու` ինչ­պե՞ս եք վե­րա­բեր­վում նրան, որ կրթա­կան նոր չա­փո­րո­շիչ­նե­րով 8-րդ դա­սա­րա­նի կեն­սա­բա­նու­թյուն առար­կա­յի Վե­րար­տադ­րո­ղա­կան հա­մա­կարգ թե­մա­յի մեջ նե­րառ­վել են այն­պի­սի կե­տեր, ինչ­պի­սիք են, օրի­նակ, հա­կա­բեղմ­նա­վո­րիչ­նե­րի տե­սակ­նե­րը եւ դրանց գոր­ծա­ծու­թյու­նը` ել­նե­լով նպա­տա­կից, բա­ցատ­րե­լը որոշ սե­ռա­վա­րակ­նե­րի տա­րած­ման ու­ղի­ներն ու կան­խար­գել­ման եղա­նակ­նե­րը եւ այլն:

«Ժողովուրդ». Արայիկ Հարությունյանը որոշել է, որ բուհերի հոգաբարձուների խորհուրդներում այլևս չպետք է լինեն պատգամավորներ

Սե­ռա­կան դաս­տի­ա­րա­կու­թյունն այն­քան նուրբ եւ զգա­յուն թե­մա է, որ յու­րա­հա­տուկ մո­տե­ցում է պա­հան­ջում, մինչ­դեռ այ­սօր­վա կրթա­կան ոլոր­տում ձե­ւա­վոր­ված քա­ղա­քա­կա­նու­թյան եւ ան­ձամբ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի հան­դեպ անվս­տա­հու­թյուն կա: Նմա­նա­տիպ ինչ-որ պիղծ երե­ւույթ­նե­րի ներ­թա­փանց­ման փոր­ձը դպրոց­ներ կամ կրթա­կան ոլոր­տի ինչ-որ ապուշ ու ան­հաս­կա­նա­լի որո­շում­նե­րի ըն­դու­նու­մը, լի­ո­վին սպա­սե­լի է, քա­նի դեռ այդ ոլոր­տը ղե­կա­վա­րում է այն­պի­սի անձ­նա­վո­րու­թյուն, ինչ­պի­սին Արա­յիկ Հա­րու­թյու­նյանն է: Մեր հա­սա­րա­կու­թյան մեծ մասն ար­դեն այս եր­կու տար­վա ըն­թաց­քում հաս­կա­ցել է, որ այլ բան ակն­կա­լել կամ սպա­սել այդ մար­դուց անի­մաստ է, ժա­մա­նա­կի վատ­նում է:

Զարեհ Սինանյանը Լիբանանում ՀՀ դեսպան Վահագն Աթաբեկյանի ուղեկցությամբ այցելել է Լիբանանի Ազգային Առաջնորդարան

Պա­րոն Վա­րա­գյան, ամեն դեպ­քում, այս օրե­րին բարձր մի­ա­վոր­ներ ստա­ցած, բայց ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան նոր որոշ­մամբ` բուհ չըն­դուն­ված ու­սա­նող­նե­րի ակ­ցի­ա­նե­րը ցույց են տա­լիս, որ նրանք դեռ ակն­կա­լում են ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րից ար­դա­րու­թյուն: Ի՞նչ կա­սեք այս մա­սին:

ԱՀԿ-ն հայտարարել է COVID-19-ի դեմ պայքարում «հույսի կանաչ ծիլերի» մասին

Երբ կրթու­թյան կազ­մա­կերպ­մամբ սկսում են զբաղ­վել մար­դիկ, ով­քեր չեն հաս­կա­նում կրթու­թյու­նից, հե­տե­ւան­քը լի­նում է այս­պի­սին: Մար­դիկ որո­շել էին նոր հե­ծա­նիվ հո­րի­նել, նոր լու­ծում­ներ տալ, բայց դրանց մա­սին չի­րա­զե­կել: Այս մո­տե­ցում­նե­րով մշտա­պես կանգ­նե­լու ենք խնդիր­նե­րի առաջ, քա­նի դեռ չկա պրո­ֆե­սի­ո­նալ­նե­րի թիմ: Եթե նույ­նիսկ փո­փո­խու­թյուն էին արել, պետք է դրա մա­սին պատ­շաճ իրա­զե­կե­ին բո­լոր դի­մորդ­նե­րին, որ երբ այ­սօր որե­ւէ դի­մորդ կամ ծնող դուրս գար փո­ղոց եւ ակ­ցիա իրա­կա­նաց­ներ, ար­դա­րա­նա­լու տեղ լի­ներ: Մի­գու­ցե, այդ ժա­մա­նակ ոս­կե մե­դա­լա­կի­րը, որը մաս­նա­գի­տա­կան, գի­տե­լիք­նե­րի առու­մով մի­ան­շա­նակ ար­ժա­նի է, որ ըն­դուն­վի բուհ, երբ ի սկզբա­նե իրա­զեկ­ված լի­ներ իր իրա­վուն­քի եւ պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րի մա­սին, ըն­դու­ներ այդ որո­շու­մը: Ի վեր­ջո, դժվար չէր հենց գրա­վոր իրա­զե­կել, հա­մա­ձայ­նա­գիր ստո­րագ­րել նրանց հետ, որով­հե­տեւ դի­մորդ­նե­րը հսկա­յա­կա­կան թիվ չեն կազ­մում, մի քա­նի մի­լի­ո­նի չեն հաս­նում, որ այդ մարդ­կանց իրա­զե­կե­լը խնդիր լի­ներ: Սա­կայն եղել է անար­դա­րու­թյուն, որ ոչ ճիշտ ծա­նուց­ման հե­տե­ւան­քով ար­ժա­նի­նե­րը չեն ըն­դուն­վել բու­հեր: Պար­զա­պես զա­վեշտ է` ոս­կե մե­դա­լա­կի­րը չի ըն­դուն­վել բուհ, բայց նույն տե­ղում 10 մի­ա­վոր ստա­ցած մեկն ըն­դուն­վել է: Սա ըն­դա­մե­նը ան­կա­րո­ղու­թյան եւ ապաշ­նորհ կա­ռա­վար­ման հե­տե­ւանք է: Ամ­բողջ կրթա­կան ոլոր­տում խայ­տա­ռա­կու­թյուն է տի­րում, եւ սա պայ­մա­նա­վոր­ված է Արա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի ան­զո­րու­թյամբ, ան­հաս­կա­ցո­ղու­թյամբ: Նա մի ոլորտ է ղե­կա­վա­րում, որից ոչինչ չի հաս­կա­նում:

​​​​​​​Ես չեմ նեղանում, ես ասում եմ՝ թքեմ ձեր երեսին. Վահագն Չախալյան

Ձեր գնա­հատ­մամբ` էլի ապաշ­նորհ կա­ռա­վար­ման հե­տե­ւա՞նք է այն, որ առ այ­սօր կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րում եւս իրա­վի­ճա­կը հու­սադ­րող չէ:

Որ­պես պե­տու­թյուն` մենք ոչ մի բան չենք արել պայ­քա­րե­լու հա­մար, ըն­դա­մե­նը կող­քից հե­տե­ւել ենք եւ ար­ձա­նագ­րել, թե ինչ է տե­ղի ու­նե­նում: Որե­ւէ խե­լա­միտ լու­ծում, որե­ւէ որո­շում չի եղել ժա­մա­նա­կին պան­դե­մի­ա­յի այս շրջա­նում: Եթե ու­զում էինք իրա­կա­նում կան­խար­գե­լել, հա­մա­պա­տաս­խան որո­շում­նե­րը պետք է կա­յաց­վե­ին ըն­դա­մե­նը 10-15 օր շուտ, ինչ­պես մեր հա­րե­ւան երկ­րում: Չնա­յած մեր ազ­գա­յին ար­ժա­նա­պատ­վու­թյու­նը եր­բեմն թույլ չի տա­լիս նմա­նա­տիպ հա­մե­մա­տու­թյան մեջ մտնել, բայց ու­զում եմ նշել, որ սա եր­կու երկր­նե­րի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի, կա­ռա­վա­րու­թյուն­նե­րի որե­ւէ ճգնա­ժա­մա­յին պայ­ման­նե­րում կա­ռա­վար­չա­կան հմտու­թյուն­նե­րը հա­մե­մա­տե­լու լա­վա­գույն օրի­նակն է: Կար­ծես, մեր եր­կի­րը, մեր հա­սա­րա­կու­թյու­նը դար­ձել է փոր­ձա­դաշտ: Հի­մա էլ հա­մա­պա­տաս­խան ոլոր­տի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը կամ գե­րա­տես­չու­թյան ղե­կա­վա­րը ասում է, թե պետք է ներդ­րում ու­նե­նանք կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պատ­վաս­տա­նյու­թե­րի փոր­ձարկ­ման գոր­ծում: Իսկ այս հա­մա­ճա­րա­կը մի­գու­ցե նա­եւ եր­կա­րի, որով­հե­տեւ չգի­տենք էլ այս հի­վան­դու­թյան հան­դեպ իմու­նի­տետ իրա­կա­նում ինչ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծով է ձե­ւա­վոր­վում` երեք ամ­սով, վեց ամ­սով, թե` ընդ­հան­րա­պես: Մենք մտել ենք մի շղթա­յի մեջ, որ այ­լեւս չենք կա­րո­ղա­նում կա­ռա­վա­րել, եւ սրա վեր­ջը երբ է լի­նե­լու, որե­ւէ տվյալ­ներ չկան, որով­հե­տեւ դար­ձել ենք բո­լոր տե­սա­կի վի­ճա­կագ­րու­թյու­նից դուրս եր­կիր: Մեր ցու­ցա­նիշ­նե­րը շա­րու­նա­կում են ամե­նա­բարձ­րե­րի շար­քում լի­նելյու­րա­քան­չյուր մեկ մի­լի­ոն բնակ­չի հաշ­վով:

​​​​​​​Սառեցնել արտակարգ դրության պատճառով ուսման վարձը չվճարած ուսանողների վարձավճարները. հայտարարություն

Այս ամե­նի հե­տե­ւան­քով փաս­տա­ցի չգի­տենք էլ, թե ի վեր­ջո սեպ­տեմ­բե­րին հնա­րա­վոր կլի­նի՞ ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րում դա­սե­րը վե­րա­կանգ­նել բնա­կա­նոն ռիթ­մով:

Այս­տեղ կա­ռանձ­նաց­նեի դպրո­ցա­կան կրթու­թյու­նը, որով­հե­տեւ սա է կրթու­թյան առաջ­նա­յին հիմ­քը: Եր­կու-երեք ամիս, սո­ցի­ա­լա­կան պայ­ման­նե­րից ել­նե­լով, ին­տեր­նե­տի կամ տե­ղե­կատ­վա­կան տեխ­նո­լո­գի­ա­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյան պատ­ճա­ռով, աշա­կերտ­նե­րի 25-30 տո­կո­սը չի մաս­նակ­ցել հե­ռա­հար դա­սապ­րո­ցես­նե­րին: Եվ եթե, Աստ­ված մի արաս­ցե, սեպ­տեմ­բե­րին մտնենք կո­րո­նա­վի­րու­սի նոր ցիկլ, նա­խա­րա­րու­թյու­նը, վստահ եմ, ոչինչ չի արել այդ երե­խա­նե­րի ու­սումն ապա­հո­վե­լու հա­մար: Առա­ջին հան­րա­պե­տու­թյան տա­րի­նե­րին` ցե­ղաս­պա­նու­թյու­նից հե­տո, ծայ­րա­հեղ հի­վան­դու­թյուն­նե­րի շրջա­նում մեր դպրո­ցա­կան­նե­րի 25 տո­կոսն է մաս­նակ­ցել դա­սապ­րո­ցես­նե­րին, այ­սօր, կար­ծես, 100 տա­րի անց հայտն­վել ենք մի իրա­վի­ճա­կում, որ­տեղ դպրո­ցա­հա­սակ­նե­րի 25 տո­կո­սը զրկված է կրթու­թյան իրա­վուն­քից: Մինչ­դեռ պետք է պե­տու­թյունն ապա­հո­վի նրանց կրթու­թյուն ստա­նա­լու իրա­վուն­քը, այլ ոչ թե ոլոր­տի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը ապուշ հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ անեն, պի­տա­կա­վո­րեն ու թի­րա­խա­վո­րեն` նախ­կին­ներ-ներ­կա­ներ բա­ժա­նե­լով: Այս­պի­սի ոչ կա­ռու­ցո­ղա­կան մի­ջա­վայ­րում չենք կա­րո­ղա­նա­լու հա­ջո­ղու­թյան հաս­նել, ուս­տի` կոչ եմ անում կրթու­թյան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րին, որ այս պա­հից պատ­րաստ­վեն սեպ­տեմբ­նե­րին: Եթե նույ­նիսկ դա­սապ­րո­ցե­սը սեպ­տեմ­բե­րից վե­րա­կանգն­վի, պետք է նկա­տի ու­նե­նալ, որ ամ­բողջ աշ­խար­հում մաս­նա­գետ­ներն ասում են, որ աշ­նա­նը հնա­րա­վոր է կո­րո­նա­վի­րու­սի երկ­րորդ մեծ ալի­քը սկսվի: Այ­սինքն` հոկ­տեմ­բեր-նո­յեմ­բե­րին հնա­րա­վոր է տնա­յին պայ­ման­նե­րում հե­ռա­վար դա­սապ­րո­ցե­սը շա­րու­նակ­վի: Եվ այդ ժա­մա­նակ ՀՀ-ում չպետք է լի­նի գեթ մեկ երե­խա, ով դպրո­ցա­կան տա­րի­քի է եւ զրկվում է կրթու­թյուն ստա­նա­լու իրա­վուն­քից: Այլ պա­րա­գա­յում սա լի­նե­լու է հան­ցա­վոր ան­գոր­ծու­թյուն` մեր ապա­գա սերն­դի հան­դեպ:

Նախագահ Սարգսյանը Նիկոլին իր խոսքում դաս է տալիս՝ անցյալի վրա խարսխվելով, ապագան կառուցելու առումով

ՀՐԱՆՏ ՍԱ­ՐԱ­ՖՅԱՆ

Հար­ցազ­րույցն ամ­բող­ջու­թյամբ դի­տե՛ք տեսանյութում. 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА